Úvodný test

Otestujte si svoje vedomosti zo základných informácií o bridži, aby ste zistili, či sa môžete pustiť do ďalších lekcií. Nikto vás kontrolovať nebude - buďte teda prísný sám na seba. Ak zistíte, že v niektorej oblasti nie ste si celkom istý, neľutujte námahu a prečítajte si daný úsek ešte raz. Dobre zvládnutý test bude vtedy, keď všetky vaše odpovede budú správne. Keď ste hotový s odpoveďou, kliknite na "Správnu odpoveď" a objaví sa vám skutočne správna odpoveď. Zároveň sa ukáže ďalšia otázka a takto môžete pokračovať až do konca testu. Príjemnú zábavu!

1. Koľko kariet obsahuje balíček bridžových kariet?

Správna odpoveď:
52

2. Do koľkých farieb sú rozdelené bridžové karty? Aké sú ich názvy?

Správna odpoveď:
Do štyroch. Ich názvy sú:
pik
srdce
káro
tref.

3. Ktoré sú drahé farby a ktoré sú lacné farby?

Správna odpoveď:
Drahé farby sú: pik a srdce
Lacné farby sú: káro a tref.

4. Aké figúry poznáte? Zoraďte ich podľa výšky od najvyššej k najnižšej figúre! Ako sú, najbežnejšie, označené na kartách?

Správna odpoveď:
Poznáme 4 figúry. Ich názvy a označenia sú:
eso   A (najvyššia f.)
kráľ   K
dáma Q
bub    J (najnižšia f.)

5. Ako sa nazývajú usporiadané karty jedného hráča a všetkých 4 hráčov?

Správna odpoveď:
Usporiadané karty jedného hráča sa nazývajú list alebo ruka. Usporiadané karty všetkých 4 hráčov sa nazývajú rozdanie.

6. Koľko ľudí hrá bridž pri stole? Ako sú označení hráči na diagramoch a na turnajoch?

Správna odpoveď:
K bridžovej hre sú potrební štyria hráči. Označovaní sú podľa svetových strán, t.j. Sever, Východ, Juh, Západ. (Na turnajoch sa však používa anglické pomenovanie svetových strán.)

7. Čo je to linka a aké linky poznáme?

Správna odpoveď:
Linku predstavujú partnerské dvojice, ktoré sedia pri všetkých stoloch na rovnakých pozíciách, podľa určených svetových strán. Takto rozlišujeme linku Sever-Juh (SJ) a linku Východ-Západ (VZ). Linkou je možné nazvať partnerov aj vtedy, keď sa hrá bridž len pri jednom stole. V takom prípade sa použiva ako alternatívny názov pre pár alebo dvojicu. Vo väčšine prípadov sa výraz "linka" používa len s určením, že o ktorú linku ide (SJ/VZ).

8. Z akých častí sa skladá bridž?

Správna odpoveď:
Bridž sa skladá z dražby (licitácie) a zo samotnej hry (zohrávky). Dražba vždy predchádza zohrávke.

9. Čo je zdvih?

Správna odpoveď:
Zdvih je skupina 4 kariet, ktorá vznikla tak, že každý hráč pridal postupne, v smere hodinových ručičiek, presne jednu kartu (v iných kartových hrách sa nazýva štych).

10. Čo je výnos?

Správna odpoveď:
Výnos je ukázanie (vynesenie) prvej karty ku každému zdvihu.

11. Aké má obmedzenia vynášajúci hráč?

Správna odpoveď:
Žiadne. Môže vyniesť ľubovoľnú kartu. Jeho voľba sa riadi výlučne logikou a vlastným plánom.

12. Čo znamená priznanie farby?

Správna odpoveď:
Každý hráč musí pridať ku zdvihu kartu vo farbe výnosu, ak aspoň 1 takú kartu má. Ak má viac kariet vo farbe výnosu , môže pridať ľubovoľnú kartu z tejto farby. Ak už žiadnu kartu vo farbe výnosu nemá, môže pridať ľubovoľnú kartu z ruky.

13. Čo je tromf?

Správna odpoveď:
Tromf alebo tromfová farba je taká farba, ktorej bola v priebehu dražby priradená nadradenosť nad ostatnými farbami, t.j. v priebehu zohrávky majú karty z tromfovej farby vyššiu hodnotu ako karty vo farbe výnosu. Aj najmenší tromf (2) má schopnosť prebiť aj najväčšiu kartu vo farbe výnosu. Ak sa vo zdvihu objaví tromf, potom o zdvihu už nerozhodujú karty vo farbe výnosu, ale len tromfy podľa výšky.

14. Čo je kniha?

Správna odpoveď:
Pod knihou rozumieme prvých 6 zdvihov. Hráči v dražbe ponúkajú len zdvihy, o ktoré prekročia knihu.

15. Čo znamená ponuka záväzku 1?

Správna odpoveď:
Znamená, že hráč sa zaviazal, za svoju dvojicu (linku), získať 7 zdvihov (6+1), ak tromfy budú trefy.

16. Kedy sa používa hláška "pas"?

Správna odpoveď:
Ak hráč, ktorý v danom okamihu dražby sa nechce (alebo nemôže) zapojiť do dražby, povie "pas". Týmto dražba prechádza na ďalšieho hráča v poradí.

17. Ktorý z hráčov bude dražiť ako prvý?

Správna odpoveď:
Rozdávajúci.

18. Kedy sa končí licitácia?

Správna odpoveď:
Licitácia sa končí, ak po poslednej hláške, inej ako pas, nasledovali 3 pasy.

19. Predpokladajme, že rozdával Juh a licitácia išla nasledovne: Juh: pas, Západ: pas, Sever: pas. Je koniec licitácie?

Správna odpoveď:
Nie. Každý hráč má právo aspoň raz licitovať. Doteraz, okrem pasu, ešte žiadna iná hláška neodznela. Licitácia sa skončí, až keď aj štvrtý hráč v poradí zadraží "pas", v opačnom prípade bude licitácia pokračovať do doby, kým po poslednej hláške, inej ako pas, ďaší traja hráči zadražia "pas". 

20. Ako sa určí hlavný hráč?

Správna odpoveď:
Hlavný hráč bude jeden z partnerov  dvojice, ktorá vyšla víťazne z dražby (dala najvyššiu ponuku) a síce ten, ktorý ako prvý, na svojej linke, menoval farbu tromfov alebo BT konečného záväzku.

21. Kto bude vynášať k prvému zdvihu?

Správna odpoveď:
Súper hlavného hráča, ktorý sedí za ním, v smere hodinových ručičiek.

22. Ako sa nazýva partner hlavného hráča a aká je jeho úloha pri zohrávke?

Správna odpoveď:
Partner hlavného hráča sa nazýva tichý hráč. Ten, po prvom výnose, vyloží svoje karty na stôl (lícom hore) a ďalej sa nezúčastňuje hry, len prikladá karty, podľa príkazov hlavného hráča.

23. Čo nazývame figúrovou silou a ako sa vypočítava?

Správna odpoveď:
Figúrovou silou nazývame súčet bodov za všetky figúry v liste, podľa nasledovného kľúča:
eso (A) = 4 body
kráľ (K) = 3 body
dáma (Q) = 2 body
bub (J) = 1 bod.

24. Čo nazývame rozlohovou silou a ako sa vypočítava?

Správna odpoveď:
Rozlohovou silou nazývame súčet bodov za karty, ktoré prevyšujú 4 karty vo farbe. Za každú kartu prevyšujúcu 4 karty, vo všetkých farbách, počítame jeden bod.

25. Čo nazývame komplexnou (celkovou) silou listu?

Správna odpoveď:
Komplexnou silou listu nazývame súčet figúrových a rozlohových bodov.

26. Určte figúrovú, rozlohovú a komplexnú silu nasledovného listu:
KQ3
AJ1087
QJ5
76

Správna odpoveď:
13+1=14 (FB+RB=KB)

27. Určte figúrovú, rozlohovú a komplexnú silu nasledovného listu:
AKQ10976
QJ10873
-
-

Správna odpoveď:
12+5=17

28. Určte figúrovú, rozlohovú a komplexnú silu nasledovného listu:
KJ3
AK107
AQJ5
76

Správna odpoveď:
18+0=18

29. Určte figúrovú, rozlohovú a komplexnú silu nasledovného listu:
J73
Q107
K853
A102

Správna odpoveď:
10+0=10.

30. Koľko komplexných bodov potrebujete na otvorenie licitácie?

Správna odpoveď:
12.

Koniec úvodného testu.