Lebensohl.

Po dražobnom slede:

 

Súper

Partner

Súper

Vy

2ª

(5-9 FB, 6+ª)

Kontra

Pas

?

Čo zalicitujete s listom:

      A) ª73                                                B) ª73

            ©Q1087                                              ©QJ98

            ¨975                                                   ¨975

            §J1063                                                §AQ106

S listom A) bude šanca na gém len v prípade, ak partner je veľmi silný - obyčajne nad 20 FB. Pri minime jeho kontry, ani záväzok na treťom stupni nemusí byť uhrateľný.

S listom B) už pri malej rezerve sily kontrujúceho a dobrom srdcovom fite môže nám vychádzať gém. Záväzok na treťom stupni vypadá bezproblémový.

Blokujúce otvorenie súpera nám zobralo priestor na to, aby sme mohli popísať našu rozlohu a silu listu. Ak s obidvoma listami zalicitujeme 3©, čo má potom licitovať partner s listom napr. ª92-©AK53-¨KQJ3-§K82? Ak my máme list A) a on zalicituje 4©, padneme asi viackrát, možno aj s kontrou. Ale ak máme list typu  B), šanca na splnenie gému je pomerne dobrá. Ak v tomto prípade zapasuje našu hlášku 3© (z obavy, že máme list typu A), budeme mať asi úbohý výsledok, ak ostatné páry gém vylicitujú aj splnia.

Náš problém spočíva v tom, že nevieme ukázať partnerovi srdcový 4-list, a pritom rozlíšiť list prakticky bezcenný od listu s určitými pozitívnymi hodnotami, a pritom neprekročiť bezpečnú úroveň 3©? Tento problém rieši konvencia Lebensohl. (Poznámka: Konvencia je na svete už okolo 25 rokov, ale nikto nevie povedať, že ako dostala meno. Nikto sa k autorstvu tejto konvencie nehlási. Jej praktické použitie je však tak užitočné, že v súčasnosti ju používa väčšina bridžistov.)

Po dražobnom slede, ako v príklade vyššie použijeme hlášku 2BT konvenčne (Lebensohl), nepasovateľne na vyjadrenie veľmi slabého listu. Kontrujúci povinne (s výnimkou veľmi silných listov od 18 alebo dobrých 17 FB) licituje 3§ a my ukončíme dražbu, t.j. pasujeme s trefovou farbou alebo licitujeme vlastnú farbu, aspoň 4-listú, na treťom stupni. Partner má našu hlášku pasovať.

 

Súper

Partner

Súper

Vy

2ª

Kontra

Pas

2BT

Pas

3§

Pas

Pas, 3¨, 3©

Modré hlášky sú konvenčné. Kontrujúci môže mať len trojlist trefový, aj tak je povinný túto hlášku zalicitovať. S listom A) budeme teda licitovať podľa tejto konvencie a buď partnerovú hlášku 3§ pasujeme alebo ukážeme náš srdcový 4-list bez obáv, že kontrujúci pôjde do gému. Takto budeme licitovať so všetkými listami od 0 do 6 alebo zlých 7 FB.

            S určitými hodnotami, od 8 (dobrých 7) do 10 FB, zalicitujeme našu farbu na treťom stupni (bez Lebensohla) priamo. Napríklad s listom B) licitujeme 3© v prvom kole dražby. Partner sa prispôsobí podľa sily svojho listu.

            Konvencia Lebensohl sa používa - v základnej verzii - na ukázanie našej farby, ktorá je nižšia od farby otvorenia, na treťom stupni so slabým listom tak, že najprv licitujeme 2BT. Prírodzene, po zavedení tejto konvencie už nebudeme môcť licitovať 2BT s prírodzeným významom tejto hlášky. Každou konvenciou v licitácii niečo získavame a niečo strácame. V tomto prípade je strata pomerne malá, lebo listy, s ktorými by bolo dobré hrať práve záväzok 2BT sa vyskytujú oveľa zriedkavejšie ako listy, s ktorými budeme chcieť zabrzdiť licitáciu na tretej úrovni.

  Po zalicitovaní 2BT (Lebensohla) partner (kontrujúci) má automatizky licitovať 3§. Teda táto konvencia je akýmsi transferom na 3§. Kontrujúci však môže mať sám gém na ruke. V takom prípade musí „povinnú“ hlášku 3§ obísť a licitovať gém alebo nejakú inú hlášku nad úrovnňou 3§. Týmto spôsobom ukáže list od 18 (dobrých 17) FB. Ukázanie vlastnej farby pod úrovňou gému ani zalicitovanie gému nefosujú. Kontrujúci má k dispozícii jedinú forsujúcu hlášku – kjúbid súperovej farby.

           

 

            Lebensohl po otvorení 2© a 2¨.     

            V systéme SAYC sa používajú obidve tieto hlášky na ukázanie listu od 5-9 FB so 6+-listom v licitovanej farbe. Po kontre partnera použijeme aj v tomto prípade konvenciu Lebensohl na ukázanie našej farby na treťom stupni, ak máme slabý list a naša farba je nižšia od farby otvorenia. Po otvorení 2¨ použijeme konvenciu Lebensohl  na ukázanie trefovej farby a po otvorení 2© na ukázanie trefovej a károvej farby.

            Ak je naša farba vyššia od farby súpera, zalicitujeme ju, so slabým listom, priamo na druhom stupni. V tomto prípade súper nás neobral o priestor na pohodlné ukázanie našej farby na druhom stupni.

Súper

Partner

Súper

Vy

2¨

Kontra

Pas

2©/2ª

Naša hláška 2© alebo 2ª vyjadruje slabý list a ukazuje 4+-list v menovanej farbe. Na ukázanie slabého trefového listu aj v tomto prípade použijeme konvenciu Lebensohl.

 

Lebensohl po partnerovom otvorení 1BT.

Konvenciu Lebensohl môžeme použiť aj po partnerovom otvorení 1BT, ak súper zasiahne do dražby vlastnou farbou na druhom stupni. V takom prípade, ak máme vlastnú dlhú farbu 5+-listú v nižšej farbe od súperovej farby môžeme použiť konvenciu Lebensohl so slabým listom. Príklad:

Partner

Súper

Vy

Súper

1BT

2ª

2BT

Pas

3§

Pas

Pas, 3¨, 3©

 

Modré hlášky sú konvenčné. Napríklad s listom ª7-©Q108654-¨K65-§983 po partnerovom otvorení 1BT a zásahu súpera 2ª dražíte 2BT (Lebensohl) a po povinnej hláške 3§ otvárajúceho ukážete svoju srdcovú farbu bez obáv, že váš partner zvýši na 4©.

Kým po súperovom otvorení so „slabým 2“ a partnerovej kontre ste vo vynútenej pozícii, teda musíte dražiť, aj keď máte pravidelnú rozlohu, po partnerovom otvorení 1BT a zásahu súpera nie ste nútený licitovať, teda použijete konvenciu Lebensohl len vtedy, ak na to máte vhodný list.

 

Použitie Lebensohla s invitujúcimi listami.

V situáciách, keď naša farba je vyššia ako súperová, dražíme so slabým listom našu farbu na druhom stupni. S invitujúcimi hodnotami (8-10 FB) môžeme v takom prípade skočiť v našej farbe na tretí stupeň. Dosť často je však výhodné ukázať partnerovi nielen to, že máme silu invitu, ale aj dĺžku našej farby, t.j. či máme presne 4 karty vo farbe alebo 5+ kariet. V týchto prípadoch sa používa skok na tretí stupeň vo vlastnej farbe na ukázanie 5+-listu a po Lebensohle (2BT) ukážeme invit s presne 4-listom vo farbe.

Príklad:

Partner

Súper

Vy

Súper

1BT

2©

2BT

Pas

3§

Pas

3ª

 

Zelená hláška ukazuje invitujúci list presne so 4-listom pik.

 

Partner

Súper

Vy

Súper

1BT

2©

3ª

 

Zelená hláška ukazuje invitujúci list s 5+-listom pikovým.

 

Bodové hranice pre invitujúci list (8-10FB) sú len informačné. Po partnerovom otvorení 1BT a zásahu súpera, s 10 FB obyčajne už forsujeme do gému, ak naše otvorenie 1BT je od 15 FB. Treba rozlišovať slabé listy od invitujúcich, ale bodové hranice týchto listov si určuje každý sám podľa svojho licitačného systému. Lebensohla je možné použiť u väčšiny, ak nie u všetkých systémov - možno preto je táto konvencia taká obľúbená.

Dobre si treba zapamätať, že konvenciu Lebensohl používame s nižšou farbou (od súperovej farby) pre slabé listy a s vyššou farbou pre invitujúce listy. Toto rozlíšenie vyplýva z logiky dražby, a nie je možné zameniť.

Niekoľko príkladov na overenie vyššie uvedených zásad.

Súper

Partner

Súper

Vy

2©

Kontra

Pas

?

Čo zalicitujete s nasledovným listom:

1)               2)                     3)                     4)                     5)                     6)

ª754         ªQ2                ªK3                ªQ1065          ªKJ106           ªAQ963

©Q93        ©Q43              ©53                 ©943               ©76                 ©J2

¨1092       ¨Q542                        ¨AJ853           ¨K72              ¨Q854                        ¨K976

§KJ84       §J753              §J1064            §1065             §QJ9               §86

            Odppovede:

1)      2BT (Lebensohl) s úmyslom pasovať 3§ partnera. S tak slabým listom snažíte sa zabrzdiť licitáciu čo najnižšie.

2)      2BT (Lebensohl) podobne ako v príklade 1). 7 FB, medzi ktorými je ©Q nevbudzuje veľký optimizmus – budeme ho považovať za slabý list. Po 3§ partnera môžeme pasovať alebo dražiť 3¨.

3)      3¨. Máme 9 FB a pomerne pekný 5-list kárový. 3¨ invitujú partnera do gému.

4)      2ª. S tak slabým listom chceme čo najnižšie prestať s licitáciou. Hláška 2ª ukazuje práve tento slabý list.

5)      2NT (Lebensohl) s úmyslom dražiť 3ª po partnerovej hláške 3§. Touto sekvenciou ukážeme invitujúci list  a presne 4-list pikový.

6)      3ª. Ukážeme 5-list pikový a zainvitujeme partnera do gému. Tento list je hraničný medzi invitujúcim a gémovým listom.  Ak skočíte hneď na 4ª, nemusí sa to skončiť zle ani pri minime partnera, ak má správne figúry. Lepšie je ovšem dať partnerovi možnosť na posúdenie gémových šancí našich spoločných listov, a to poskytuje práve hláška 3ª.

 

Použitie Lebensohla s gémovými listami.

Po vyššie uvedených dražobných sekvenciách, ak máme dostatočnú silu na gém a vieme, že aký gém máme hrať, jednoducho skočíme na gém. Príklad:

Súper

Partner

Súper

Vy

2©

Kontra

Pas

3BT

S listom napr.: ªK3

                        ©AJ9

                        ¨Q1042

                        §K875.

Príklad:

Súper

Partner

Súper

Vy

2©

Kontra

Pas

4ª

S listom napr.: ªAKJ83

                        ©93

                        ¨Q104

                        §K87.

Príklad:

Súper

Partner

Súper

Vy

2©

Kontra

Pas

5¨

S listom napr.: ªK3

                        ©93

                        ¨AQJ1042

                        §K87.

 

Ak je gém hrateľný v oboch lacných farbách a chceme dať možnosť partnerovi, aby si zvolil farbu lacného gému, zalicitujeme kjúbid skokom.

Príklad:

Súper

Partner

Súper

Vy

2©

Kontra

Pas

4©

S listom napr.: ª3

                        ©93

                        ¨AQJ42

                        §KQJ87.

 

V prípade, že máme dostatočnú silu na gém  (3BT), ale nemôžeme ho zalicitovať, lebo nám chýba napríklad potrebná zádrž, dražíme kjúbid  (bez skoku).

 

Príklad:

Súper

Partner

Súper

Vy

2©

Kontra

Pas

3©

S listom napr.: ªAK3

                        ©J9

                        ¨Q1042

                        §K875.

Všetky tieto listy dražíme obvyklým spôsobom bez použitia Lebensohla.

 

Ak máme list, s ktorým môžeme hrať 2 rôzne gémy (napríklad 3BT a 4 v druhej drahej farbe) a výber chceme nechať na partnera, potom je výhodné použiť konvenciu Lebensohl. Ak máme presne štvorlist v druhej drahej farbe a:

a)      máme zádrž v súperovej farbe, dražíme 2BT (Lebensohl) a potom 3BT.

Súper

Partner

Súper

Vy

2©

Kontra

Pas

2BT

Pas

3§

Pas

3BT

Modré hlášky sú konvenčné. Zelená hláška ukazuje zádrž v súperovej farbe a 4-list v druhej drahej farbe (ª). Bez 4-listu v druhej drahej farbe a so zádržou by bol licitoval 3BT hneď v prvom kole dražby.

S listom napr.: ªA973

                        ©KJ9

                        ¨Q2

                        §K875.

b)      Nemáme zádrž v súperovej farbe, dražíme 2BT (Lebensohl) a potom dražíme kjúbid na treťom stupni.

Súper

Partner

Súper

Vy

2©

Kontra

Pas

2BT

Pas

3§

Pas

3©

Modré hlášky sú konvenčné. Zelená hláška ukazuje list bez zádrže v súperovej farbe a 4-list v druhej drahej farbe. Bez 4-listu v druhej drahej farbe a bez zádrže by bol licitoval kjúbid hneď v prvom kole dražby.

S listom napr.: ªA973

                        ©J93

                        ¨KQ2

                        §K875.

Dražba bez konvencie Lebensohl u gémových listov nedáva možnosť výberu medzi rôznymi druhmi gému pre partnera (BT, drahý, lacný). Dražba po použití konvencie Lebensohl umožňuje partnerovi vybrať medzi gémom v druhej drahej farbe a 3BT. Ak partnerovi nevyhovuje ani jeden z navrhnutých gémov, môže licitovať lacný gém alebo lacný záväzok na štvrtom stupni.

 

Použitie Lebensohla so slemovými listami.

V zriedkavých prípadoch, keď po súperovom otvorení „slabým 2“ a kontre partnera máme list, s ktorým môžeme hrať alebo aspoň invitovať do slemu v jednej našej farbe, začneme licitáciu vždy kjubidom a v ďalšom kole ukážeme našu farbu (obyčajne) na štvrtom stupni.

Príklad:

Súper

Partner

Súper

Vy

2©

Kontra

Pas

3©

Pas

3BT

Pas

4§/¨/ª

Zelené hlášky ukazujú list invitujúci do slemu a dobrú dlhú farbu v menovanej farbe.

S listom napr.: ªA73

                        ©9

                        ¨AKQ1082

                        §QJ7.

Po uvedenej sekvencii dražíme 4¨.

 

Aj pri týchto slemových listoch, ak máme možnosť hrať slem v dvoch rôznych farbách, je výhodné použiť konvenciu Lebensohl a voľbu farby záväzku nechať na partnera. V takých prípadoch začneme hláškou 2BT (Lebensohl) a v druhom kole ukážeme náš záujem o slem a 2 naše farby nasledovne:

1)          Dražba lacnej farby na štvrtom stupni ukazuje túto farbu a druhú drahú farbu. Ak súper otvoril 2¨, potom dražba drahej farby na štvrtom stupni ukazuje túto farbu a trefovú farbu pre slem.

Príklad:

Súper

Partner

Súper

Vy

2©

Kontra

Pas

2BT

Pas

3§

Pas

4§/¨

Modré hlášky sú konvenčné (Lebensohl). Zelené hlášky ukazujú list invitujúci do slemu na menovanej a na pikovej farbe.

S listom napr.: ªAKQ73

                        ©9

                        ¨AQJ82

                        §J7.

Dražíme v druhom kole 4¨.

 

2)          Kjúbid ukazuje obidve lacné farby, ak súper otvoril licitáciu v drahej farbe. Ak súper otvoril licitáciu 2¨, potom kjúbid ukazuje obidve drahé farby.

Príklad:

Súper

Partner

Súper

Vy

2©

Kontra

Pas

2BT

Pas

3§

Pas

4©

Modré hlášky sú konvenčné (Lebensohl). Zelená hláška ukazuje list invitujúci do slemu na dvoch lacných farbách..

S listom napr.: ª3

                        ©9

                        ¨AQJ82

                        §AKJ1087.

Dražíme v druhom kole 4©.

 

            Zhrnutie:

            Konvencia Lebensohl nám umožňuje:

1)      So slabými listami zostať stáť na tretej úrovni v nižšej farbe od farby súpera.

2)      S invitujúcimi listami invitovať do gému vo vyššej farbe od farby súpera.

3)      S gémovými listami umožňuje vybrať medzi dvoma rôznymi druhmi gému.

4)      So slemovými listami umožňuje výber farby pre slem z dvoch určených farieb.

Praktická užitočnosť konvencie je v prvých dvoch prípadoch. Prípady z bodu 3 a 4 sa vyskytujú len zriedkavo.