Základy dražby po otvoremí 1 vo farbe.

 

V predchádzajúcich lekciách sme odbremenili otvorenia jedným vo farbe od niektorých typov listov. Po týchto úpravách otváracích hlášok môžeme zadefinovať otvorenia jedným vo farbe nasledovným  spôsobom.

Jedným vo farbe sa otvárajú:

  1. Nepravidelné rozlohy v bodovom rozpätí 12 - 21 komplexných bodov.
  2. Pravidelné rozlohy v bodovom rozpätí:
    1. 12 – 14 figúrových bodov a
    2. 18 – 19 figúrových bodov.

Takto definované otvorenia umožnia nám, v ďalších kolách dražby, presnejšie popísať náš list z hľadiska sily aj rozlohy.

Ak nám partner odpasuje naše otvorenie jedným vo farbe, je takmer isté, že sme neprepásli vydraženie gému a vo väčšine prípadov budeme hrať dobrý čiastočný záväzok. Ani v prípade, že naša tromfová farba nebude najvhodnejšia – to sa môže stať po otvorení jedným v lacnej farbe – a náš záväzok nakoniec padneme, je dosť možné, že súper má v rozdaní vlastný záväzok, ktorý je hodnotnejší, než jeho zisk za naše pády.

Ak partner má aspoň 6 komplexných bodov, už nebude pasovať. V týchto prípadoch bude dôležeté, aby parnteri dokázali sa limitovať z hľadiska sily a zároveň vedeli nájsť správnu tromfovú farbu pre hru, a keď taká farba nie je, aby sa vedeli zastaviť v beztromfovom záväzku.

Z hľadiska figúrovej a rozlohovej sily sa musia vedieť limitovať obidvaja partneri. Na uľahčenie orientácie rozdelíme listy otvárajúceho aj odpovedajúceho do skupín.

 

List otvárajúceho

Slabý

Stredne silný

Silný

12 – 15 KB

16 – 18 KB

19 – 21 KB

 

List odpovedajúceho

Slabý

Stredne silný (invitujúci)

Silný

(gémový)

Veľmi silný

(slemový)

6 – 9(10) KB

(10)11 - 12 KB

13 a viac KB

19 a viac KB a s dobrým 5+listom

 

Odpovede odpovedajúceho a rebidy obidvoch partnerov musia odzrkadlovať silové možnosti ich listov. Dražbu preberieme podľa jednotlivých prvých odpovedí odpovedajúceho.

 

Prvé odpovede odpovedajúceho

 

A.    Odpovedajúci so slabým listom 6-9(10) KB môže:

1.      Zvýšiť farbu otvorenia na druhú úroveň – neforsuje (pr. 1ª-2ª). Zvýšiť farbu otvárajúceho môže odpovedajúci, ak má zaručený aspoň osemkartový fit na linke, t.j. drahú farbu môže zvýšiť už s trojlistom, kára len so štvorlistom a trefy len s päťlistom. Zvýšenie drahej farby s 3- alebo 4-kartovou podporou je prvoradou úlohou odpovedajúceho so slabým listom. Okamžité zvýšenie lacnej farby, s dostatočnou podporou, je rozumné len vtedy, keď najdenie drahého fitu je nepravdepodobné, t.j. ak odpovedajúci nemá drahý 4-list.

2.      Dražiť 1BT – neforsuje (pr. 1©-1BT). Hláška 1BT popiera držanie štvorlistu vo všetkých vyšších farbách od farby otvorenia a po otvorení jedným v drahej farbe aj trojlistú podporu vo farbe otvorenia. Podporu v lacnej farbe nevylučuje, ak má pravidelnú rozlohu.

3.      Dražiť 1 vo vlastnej (vyššej) farbe – táto hláška je silove zhora neohraničená, forsuje na 1 kolo (pr. 1¨-1ª). Odpovedajúci sa limituje v druhom kole. Nakoľko táto hláška je zhora nelimitovaná, môže ju odpovedajúci použiť aj so stredne silným a silným listom.

4.      Dražiť špeciálnu odpoveď po otvorení jedným v drahej farbe – zvýšenie skokom na 4.úroveň, t.j. 1©-4© alebo 1ª-4ª, s päťlistou podporou vo farbe otvorenia a do 9FB - neforsuje (žiada pas). Táto hláška nezaručuje splnenie záväzku, ale vo väčšine prípadov sľubuje dobrý výsledok aj v prípadoch, keď bude padnutý. (Vychádza zo zjednodušeného pravidla súčtu zdvihov.) Otvárajúci má vždy pasovať.

B.   Odpovedajúci s invitujúcim listom od 10-12 KB môže:

1.      Zvýšiť fabu otvorenia skokom na tretiu úroveň – neforsuje (pr. 1ª-3ª). Táto hláška jednoznačne popisuje list s fitom a 11 až 12 KB. Ak odpovedajúci má zaručený deväťkartový fit a má aspoň jeden dubl, alebo kratšiu farbu v liste, má zvýšiť farbu otvárajúce skokom aj s 10 KB.

2.      Dražiť svoju najdlhšiu farbu prírodzeným spôsobom na prvej alebo druhej úrovni bez skoku. Ak má 2 päťlisty alebo 2 šesťlisty, draží prírodzeným spôsobom najprv vyššiu farbu. Forsuje na jedno kolo. Po odpovedi na druhej úrovni sľubuje ešte jednu odpoveď. Nakoľko táto hláška je zhora nelimitovaná, bude môcť odpovedajúci ju použiť aj so silným listom, a pokiaľ je na prvej úrovni, aj so slabým listom.

C.   Odpovedajúci so silným listom od 13 KB musí presadiť gém. V prvom kole môže:

1.     Dražiť svoju najdlhšiu farbu prírodzeným spôsobom na prvej alebo druhej úrovni bez skoku. Forsuje na jedno kolo. Ak má 2 päťlisty alebo 2 šesťlisty, draží prírodzeným spôsobom najprv vyššiu farbu. V druhom kole draží gém alebo ďalšiu forsujúcu hlášku. Tieto hlášky môžu na prvej úrovni vyjadrovať aj slabé alebo stredne silné listy. Na druhej úrovni len stredne silné alebo silné listy.

2.      Dražiť 2BT, s pravidelnou rozlohou a obyčajne s podporou pre farbu otvárajúceho. Forsuje do gému.

3.      Dražiť 3BT, s pravidelnou rozlohou 3343 alebo 3334 a s 15-17 FB. Po otvorení jedným v lacnej farbe nevylučuje štvorlistú podporu vo farbe otvorenia.

D.   Odpovedajúci s veľmi silným (slemovým) listom od 19(18) KB a s dobrým vlastným 5+listom (aspoň s 2 vysokými figúrami) draží svoju farbu skokom. Po tejto odpovedí dražba väčšinoou smeruje do slemu, len výnimočne, pri minime otvárajúceho a misfitoch, môže skončiť v celej hre.

 

Rebidy otvárajúceho v 2. kole dražby

 

          Otvárajúci, v druhom kole dražby, presnejšie popíše svoju rozlohu a z hľadiska sily sa limituje.

I.            So slabým listom (12-15KB) draží bez skoku na prvej alebo druhej úrovni. Nesmie dražiť novú farbu reverzom. Pri dražbe sa riadi nasledovnými princípmi:

a.      Zvýši drahú farbu partnera na druhú úroveň so 4+listom. Pr. 1¨-1©; 2©

b.      Draží jeden vo vlastnej vyššej drahej farbe so 4+listom vo farbe. Táto hláška predstavuje širokú škálu sily: 12 – 18 KB. Pr. 1§-1©;1ª

c.       Zvýši lacnú farbu odpovede na druhú úroveň so 4+listom vo farbe. Jedna taká kombinácia existuje: 1§-1¨; 2¨

d.      Opakuje svoju farbu otvorenia na druhej úrovni so 6+listom vo farbe.. Pr. 1©-1BT; 2©.

e.       Draží svoju novú farbu na druhej úrovni, ale len keď je jeho druhá farba nižšia od farby otvorenia. Táto hláška zahrňuje širokú škálu listov od 12-18 KB. Pr. 1ª-1BT; 2©

f.       Zvýši drahú farbu odpovede na druhú úroveň aj s trojlistom vo farbe, ak má bočného singla alebo bezcenného dubla a ani jednu z vyššie uvedených hlášok nemohol použiť. Pr. 1§-1ª; 2ª s listom ªK65-©72-¨AQ7-§QJ852

g.      Opakuje svoju farbu otvorenia na druhej úrovni, prípadne aj s 5-listom vo farbe a s bezcenným bočným dublom (singlom), ak ani jednu z predchádzajúcich hlášok nemohol použiť. Opakovanie farby otvorenia, po odpovedí na druhej úrovni (2 over 1) je jedniná jednoznačne slabá hláška otvárajúceho – je vyčkávacia a nesľubuje vo farbe viac kariet, ako po otvorení. Pr. 1©-2¨; 2©.

h.      S priblížne pravidelnou rozlohou, pokiaľ nemôže použiť ani jednu z vyšie uvedených hlášok, draží 1BT.

 

II.          So stredne silným listom(16-18 KB) draží vlastnú farbu otvorenia a zvýšenie farby partnera skokom (alebo bez skoku) na tretiu úroveň, alebo draží zmenu farby, prípadne 2BT bez skoku podľa nasledovných pravidiel:

a.      Zvýši drahú farbu odpovede z prvej na tretiu úroveň skokom, ak má aspoň 4-listú podporu. Pr. 1©-1ª; 3ª.

b.      Draží jeden vo vlastnej vyššej drahej farbe so 4+listom vo farbe. Táto hláška predstavuje širokú škálu sily: 12-18 KB. Pr. 1§-1¨; 1©.

c.       Zvýši lacnú farbu odpovede na prvej úrovni, skokom na tretiu úroveň so 4+listom vo farbe. Jeden takýto prípad existuje: 1§-1¨; 3¨.

d.      Opakuje svoju farbu otvorenia skokom na tretiu úroveň – obyčajne len s dobrým 6+listom vo farbe. Pr. 1©-1BT; 3©.

e.       Draží svoju novú aspoň 4-listú farbu na druhej úrovni. Ak je jeho druhá farba nižšia od farby otvorenia, potom táto hláška vyjadruje širokú škálu listov od 12-18 KB. Ak je jeho druhá farba vyššia od farby otvorenia, potom vyjadruje táto hláška širokú škálu listov od 16-21 KB. Pr. 1©-2§; 2ª.

f.       Zvýši farbu odpovede z druhej úrovne na tretiu úroveň, ak má aspoň 4-list vo farbe odpovede. Na zvýšenie srdcovej farby (odpoveď sľubuje 5+list) stačí 3-listá podpora. Pr. 1ª-2¨; 3¨.

g.      Draží 2BT, po odpovedi partnera na druhej úrovni. Pr. 1¨-2§; 2BT.

 

III.       So silným listom (19-21 KB) draží svoju druhú farbu reverzom alebo skokom, prípadne BT skokom. Vo vlastnej farbe otvorenia skočí dvojitým skokom (na 4.úroveň). Podobne zvyšuje partnerovu odpoveď vo farbe na 4. úroveň. S vlastnou lacnou farbou, alebo s podporou pre partnerovu lacnú farbu, dáva prednosť dražby skoku v BT pred skokom v lacnej farbe na 4. úroveň, ak mu to jeho list umožňuje. Draží podľa nasledovných princípov:

a.      So štvorlistou (4+) podporou v partnerovej drahej farbe skočí na gém v tejto farbe. 1§-1ª; 4ª

b.      Draží skokom svoju druhú, aspoň 4-listú, farbu. Je to gémfors. Pr. 1¨-1©; 2ª/3§

c.       Draží svoju druhú farbu reverzom. Táto hláška zahrňuje širokú škálu listov od 16-21 KB  a forsuje na 1 kolo. Po odpovedí na druhej úrovni,  forsuje do gému. Pr. 1¨-1ª; 2© forsuje na 1 kolo, ale po 1¨-2§; 2ª forsuje do gému.

d.      So štvorlistou podporou pre partnerovu lacnú farbu a priblížne pravidelnou rozlohou so zádržami v nemenovaných farbách, skočí v BT.  Pod úrovňou gému je to gémfors. Pr. 1¨-1ª; 2BT: môže mať podporu pre partnerovu lacnú farbu. Podobne po 1©-2§; 3BT: môže mať podporu pre partnerovu lacnú farbu.

e.       So štvorlistou (4+) podporou pre partnerovu lacnú farbu a silne nepravidelnou rozlohou, obyčajne s krátkosťou v jednej nemej (nemenovanej) farbe, zvyšuje partnerovu odpoveď na 4.úroveň. Pr. 1§-1¨; 4¨ alebo 1ª-2¨; 4¨.

f.       Draží svoju drahú farbu otvorenia skokom na 4.úroveň, ak má v nej dobrý 6-list alebo 7+list. Pr. 1©-1ª; 4©

g.      S jednofarebným lacným 6+listom a zádržami v nemých farbách, draží BT skokom. Pod úrovňou gému je to gémfors. Pr. 1§-1©; 2BT: 19-21 KB a priblížne pravidelná (polopravidelná) rozloha.

h.      S jednofarebným lacným 6+listom a krátkosťou v jednej nemej farbe, draží svoju lacnú farbu skokom na 4.úroveň. Pr. 1¨-1©; 4¨.

 

 

Rebidy odpovedajúceho v 2.kole dražby

a ďalšie pokračovanie dražby.

          Odpovedajúci v druhom kole dražby bude môcť, v mnohých prípadoch, rozhodnúť o konečnom záväzku. Ak už konečný záväzok bol najdený, bude pasovať. Ak otvárajúci použil neforsujúcu hlášku, bude dražiť vtedy, keď mu výška alebo druh záväzku nevyhovujú. Ak otvárajúci dražil forsujúcu hlášku, odpovedajúci musí dražiť. Ak otvárajúci dražil hlášku, ktorá forsuje do gému a odpovedajúci už vie posúdiť, že o aký gém sa jedná, má okamžite zadražiť gém, ak sú slemové možnosti vylúčené. V takých prípadoch dražba dohodnutej farby pod úrovňou gému ukazuje rezervu pre slem. Odpovedajúci draží podľa sily svojho listu a pozície, ktorú vytvoril otvárajúci nasledovne.

I.       So slabým listom (6-9/10KB) draží len v prípadoch, keď otvárajúci dražil forsujúcu hlášku, alebo mu otvárajúcim dražená hláška nevyhovuje, ako konečný záväzok. Riadi sa nasledovnými princípmi:

1.      Ak otvárajúci vylicitoval gém, odpovedajúci väčšinou pasuje.Pr. 1¨-1ª; 4ª-pas. Ak otvárajúci vydražil 3BT, po prvej odpovedi odpovedajúceho 1BT, môže teraz odpovedajúci dražiť srdcový gém so 6(5)+listom v srdciach, ak srdcovú farbu nemohol ukázať v prvom kole dražby pre nedostatok bodov pre dražbu na druhej úrovni. Pr.1ª-1BT; 3BT-4©.

2.      Ak otvárajúci dražil jednoznačne slabý list (1BT, opakoval farbu otvorenia na 2. úrovni alebo zvýšil farbu odpovede na druhú úroveň), odpovedajúci obyčajne pasuje. Odpopvedajúci bude dražiť len v prípadoch, keď rebid otvárajúceho bol 1BT a odpovedajúci má vlastný 6+list vo farbe odpovede, alebo je dvojfarebný, s druhou farbou v nižšej farbe od farby odpovede. Pr. 1§-1©; 1BT-2© (2§/2¨). Otvárajúci už pasuje alebo koriguje do prvej farby odpovedajúceho.

3.      Ak otvárajúci dražil novú farbu neforsujúco (bez reverzu), táto jeho hláška môže predstavovať značnú rezervu (do 18 KB). Odpovedajúci sa má snažiť udržať dražbu v chode, ak má aspoň 8 KB, aby mohol byť vylicitovaný prípadný  gém (18+8=26 KB). Pasovať môže len s úplným minimom (6/7 KB) a len s podporou (aspoň 3-listou) pre druhú farbu otvárajúceho.

a.        Ak rebid otvárajúceho bol vo farbe na prvej úrovni, potom odpovedajúci môže zvýšiť farbu otvárajúceho so 4+listom, dražiť 1BT, opakovať vlastnú farbu odpovede na druhej úrovni so 6(5)+listom alebo korigovať do prvej farby otvárajúceho. Pr. 1§-1©; 1ª-1BT/2§/2©/2ª. Nesmie dražiť 4. farbu na druhej úrovni(2¨ v tomto príklade).

b.      Ak rebid otvárajúceho bol na 2.úrovni, potom má odpovedajúci k dispozícii len 2 hlášky: korekciu do prvej farby otvárajúceho (na to stačí dubl vo farbe) alebo opakovať vlastný 6(5)+list na druhej úrovni. Nesmie dražiť 4. farbu. Pr. 1©-1ª; 2¨-2©/2ª.

c.       Ak prvá odpoveď odpovedajúceho bola 1BT, a pritom má vlastný 6+list v nižšej farbe od farby otvorenia, ktorý v prvom kole nemohol ukázať, v dôsledku malej figúrovej sily, môže teraz, okrem predchádzajúcich hlášok, ukázať svoju farbu ekonomicky na 2. alebo 3.úrovni, bez skoku. Pr.1ª-1BT; 2©-3§ s listom ª3-©J2-¨9654-§KQ10953.

4.       Ak otvárajúci dražil úzko limitovanú, invitujúcu hlášku (16-18 KB), potom odpovedajúci s úplným minimom sily a bez šancí na gém, pasuje. S určitou rezervou sily (8-10 KB) a vhodným listom pre gém, draží gém. Pr. 1¨-1©; 3©-4© s listom ª4-©KJ108-¨Q76-§J10653. Ale s listom ª543-©KJ108-¨Q76-§J106, po takom istom úvode, pasuje 3©.

5.      Ak otvárajúci dražil novú farbu forsujúco (reverzom),  odpovedajúci musí dražiť. Otvárajúci môže mať takú silovú rezervu, že spoločná sila listov môže postačovať na gém, aj pri úplnom minime odpovedajúceho.

a.      Ak odpovedajúci dražil limitovanú hlášku v 1. kole dražby, t.j. 1BT, potom:

o       S  priblížne pravidelnou rozlohou a s minimom (do 7/8 FB) draží 2BT, kým so silovou rezervou (8-10 FB) draží 3BT.

o       Ak je jeho list nevhodný pre BT záväzok, draží vlastnú farbu 6+listú, alebo koriguje do prvej farby otvárajúceho.

b.      Ak odpovedajúci dražil v 1. kole nelimitovanú odpoveď, 1 vo farbe, potom:

o        So slabým listom do 7/8 KB nesmie dražiť 4.farbu, preto :

·         Opakuje svoju farbu odpovede na 2.úrovni, ak má v nej aspoň 6-list, prípadne, bez lepšej hlášky, aj s 5-listom.

·         Zvýši druhú farbu otvárajúceho na 3.úroveň, ak má v nej aspoň 4-list.

·         Koriguje do 1. farby otvárajúceho na 3. úrovni, obyčajne len s 3-listom, prípadne aj s dublom, ak nenašiel lepšiu hlášku.

·         Draží 2BT.

o        S listom od 8/9-15 KB draží gém, alebo forsujúcu hlášku (4.farbu).

o        S listom od 15/16 KB a vhodným listom zaháji slemovú dražbu (4BT) alebo draží forsujúco (4. farbu) a slemovú dražbu zahajkí v nasledujúcom kole.

c.       Ak odpovedajúci dražil v 1. kole nelimitovanú odpoveď, 2 vo farbe, potom je situácia sforsovaná do gému pre oboch partnerov. Partneri pokračujú v hľadaní správneho gému. Ak je druh gému jasný pre oboch partnerov, potom hláška pod úrovňou gému ukazuje rezervu pre slem a zadraženie gému popiera túto rezervu.

6.      Ak otvárajúci dražil hlášku, ktorá forsuje do gému, potom je situácia sforsovaná do gému pre oboch partnerov. Partneri pokračujú v hľadaní správneho gému. Ak je druh gému jasný pre oboch partnerov, potom hláška pod úrovňou gému ukazuje rezervu pre slem a zadraženie gému popiera túto rezervu.