Otvorenie 2BT.

 

Podobne, ako otvorením 1BT sme vybrali určité typy listov z otvorenia jedným vo farbe, môžeme tak urobiť aj otvorením 2BT. Znovu to budú listy, ktoré sú vhodné pre beztromfové záväzky, teda pravidelné rozlohy. Pre otvorenie 2BT bude figúrová sila listu od 20 do 21 FB. V liste môže byť lacný, resp. drahý 5-list pri rozlohe 5332. Toto otvorenie môže dobre poslúžiť aj pre polopravidelné listy typu 5422. Dôvod spočíva v tom, že ak takýto list otvoríte jedným vo farbe, partner s 5 bodmi odpasuje a ste vynechali gém, ktorý mal dobré šance na splnenie.

Otvorenie 2BT je neforsujúce.

 

Odpovede partnera

Otvorenie 2BT zaberie pomerne veľa priestoru, preto je figúrová sila tohto otvorenia vo veľmi úzkych hraniciach. Partner vie s veľkou presnosťou určiť, či sa má hrať čiastočný alebo gémový záväzok. Partner po tomto otvorení už ani nemá možnosť invitovať do gému, preto musí sa hneď po otvorení sám rozhodnúť, či licituje gém, alebo zostane v čiastočnom záväzku. Podobne to bude aj so slemovými záväzkami, hoci v tomto prípade už má dosť priestoru pre invitovanie.

Dražba po otvorení 2BT beží podľa tých istých princípov, ako po otvorení 1BT, ale o stupeň vyššie, a teda nie sú k dispozícii invity do gému. Stayman a Jacoby-transfery sú teraz na treťom strupni, ale ich funkcia ostáva nezmenená.

 

A.Odpovedajúci so slabým listom do 4 FB:

a)      S pravidelnou alebo priblížne pravidelnou rozlohou pasuje. Na linke nie je dostatok bodov na gém a záväzok 2BT je najlepší, hoci nemusí byť splniteľný.. Za „priblížne“ pravidelnú rozlohu tu môžeme považovať aj nepravidelnú rozlohu typu 5431  a 5422, ak 5-list je v lacnej farbe.

b)      S drahým 5+-listom bude farebný záväzok na treťom stupni lepší, ako beztromfový. Aj v tomto prípade draží odpovedajúci svoje drahé farby transferom:

-          so srdcovým 5+-listom draží 3¨

-          s pikovým 5+-listom draží 3©.

Otvárajúci draží automaticky hlášku bezprostredne vyššiu, t.j skutočnú farbu odpovedajúceho. Odpovedajúci potom už pasuje.

c)      S lacným 6+-listom draží konvenčne 3ª - Jacoby-transfer na lacné farby. Tým, že odpovedajúci pikovú farbu draží hláškou 3©, uvoľnila sa hláška 3ª, ktorá sa potom využíva na ukázanie lacného 6+-listu. Otvárajúci automaticky draží 4§, ktoré odpovedajúci pasuje, ak má trefovú dĺžku, alebo koriguje na 4¨, ak má károvú dĺžku (otvárajúci pasuje). Ale je nutné podotknúť, že pomerne veľká skupina hráčov nepozná Jacoby transfer na lacné farby ani na druhom stupni a na treťom stupni používa túto hlášku ešte menej hráčov. Ak si sadnete hrať s neznámym partnerom, nezbudnite dojednať so svojim novým partnerom túto konvenciu.

d)     So singlom alebo so šikanom tref je možné uniknúť do farebného záväzku na treťom stupni aj v prípadoch, ktoré nevyhovujú bodu b) a c). Sú to špecifické rozlohy 4450 a prípadne 4441, ale tento únik už nebude tak častý, ako na druhom stupni. Aj v tomto prípade sa použije konvencia Stayman 3§.Rebidy otvárajúceho sa riadia princípmi, ktoré boli vysvetlené po otvorení 1BT.

 

 

 

B. Odpovedajúci s gémovým  listom od 5 do 11 KB.

            Ak odpovedajúci, po otvorení 2BT, má list s pravidelnou rozlohou od 5FB musí presadiť gém ( na linke je minimálne dobrých 25, alebo aspoň 26 bodov, t.j. gém v drahej farbe alebo BT). To isté platí u nepravidelných rozlôh so silou od 5 KB. Ak vie hneď, že o aký gém pôjde, má ho zalicitovať - inak má použiť forsujúce hlášky. Po Staymanovi je každá hláška odpovedajúceho vo farbe pod úrovňou gému fors do gému. Odpovedajúci má s gémovými listami nasledovné možnosti:

a)      S pravidelnou rozlohou bez drahého štvorlistu má zadražiť 3BT. S dobrým lacným 6- alebo 7-listom, bez výhliadok na slem má dražiť tiež 3BT. Zrovna tak má učiniť s nepravidelnými rozlohami bez drahého 4-listu. Táto hláška končí licitáciu – otvárajúci vždy pasuje.

b)      S drahým 6+listom draží drahú farbu Jacoby-transferom a v druhom kole draží gém. Môže skočiť na gém aj bez Jacoby-transferu, ak sa bude záväzok dobre zohrávať z jeho ruky (teda 4©/4ª), napr. má v nejakej farbe Kx alebo Qxx ap.

c)      S drahým 5-listom, bez 4-listu v druhej drahej farbe, draží svoj drahý 5-list Jacoby-transferom a v druhom kole draží 3BT. Otvárajúci pasuje bez podpory v drahej farbe odpovedajúceho, alebo draží 4 v drahej farbe odpovedajúceho.

d)     S dvoma drahými 5-listami draží Jacoby-transferom piky a potom draží 4©. Otvárajúci pasuje alebo draží 4ª.

e)      S jedným drahým 5-listom a 4-listom v druhej drahej farbe môže dražiť Staymana,

aby zistil drahý štvorlist u otvárajúceho, ale môže aj ignorovať svoj drahý štvorlist (slabý) a dražiť svoj 5-list podľa bodu Bc) vyššie. Ak sa rozhodne pre Staymana (vo väčšine prípadov), potom jeho rebid 3BT potom, čo otvárajúci ukázal svoj drahý 4-list, ukazuje 4-list v druhej drahej farbe. Ak má 4-list © a 5-list ª, môže odpovedajúci po rebide 3© otvárajúceho dražiť 3ª, čím ukáže tento typ listu. Ak sa najde na linke 8-kartový fit v drahej farbe, bude sa hrať gém v drahej farbe, inak 3BT.

f)       S jedným alebo obidvoma drahými 4-listami draží Staymana a v druhom kole draží gém v drahej farbe otvárajúceho, alebo draží 3BT.

 

C. Odpovedajúci so slemovým  listom od 12 KB.

Ak máte dosť bodov na slem a viete určiť aj druh záväzku, neotáľajte a licitujte priamočiaro slem. Pokiaľ je potrebné nájsť správnu farbu alebo BT, prípadne potrebujete zistiť, či neodovzdáte 2 rýchle zdvihy súperom, použite poznámky, ktoré nasledujú a niektorú slemovú konvenciu.

a)         Ak máte pravidelnú rozlohu bez drahého 4-listu, alebo hoci aj s drahým 4-listom a rozlohou 4333 a máte dosť bodov na slem, dražte beztromfový slem okamžite. Teda:

1)      S 12 FB môžete mať na linke malý slem, ak otvárajúci je maximálny (21 FB). V takom prípade pozvete (invitujete) otvárajúceho do malého slemu hláškou 4BT. Táto hláška znamená presne tento typ listu. Otvárajúci so:

·         20 FB pasuje.

·         21 FB draží 6BT. Odpovedajúci pasuje.

2)      S 13 až 15 FB a pravidelnou rozlohou dražte 6BT.

3)      So 16 FB bodmi je pohodlná dražba malého slemu, teda 6BT. V určitých prípadoch však nie je vylúčený ani veľký slem. Ambiciózny hráči môžu sa pokúsiť o veľký slem, ale v každom prípade by mali zistiť, či majú všetky esá na linke. Niekedy je skutočné možné splniť 7BT na 36, dokonca aj na 35 bodov na linke,  ale s pravidelnými rozlohami nikdy nesplníte veľký slem, ak vám chýba jedno eso. Na zistenie počtu es a kráľov sa používa konvencia Gerber, ktorá bola vysvetlená v prechádzajúcej lekcii.

4)      Od 17 FB dražte 7BT.

b)         Ak máte pravidelnú rozlohu aj s drahým 4-listom a dostatočnú bodovú silu na slem, môžete sa rozhodnúť, či dražiť beztromfový slem ihneď (podľa bodu Ca), alebo sa pokúsiť nájsť drahý fit a potom dražiť slem v drahej farbe. Na zistenie drahého 4-listu u otvárajúceho sa použije konvencia Stayman (3§). Ak otvárajúci nemá drahý 4-list, môžete pokračovať podľa bodu Ca). Ak ste našli drahý fit a máte silu na malý alebo veľký slem, zalicitujte ho ihneď. Ak chcete invitovať do slemu, použite na to hlášku 5 v drahej farbe (5©/5ª). Na zistenie es a kráľov sa v takom prípade používa konvencia Blackwood ( a nie Gerber), ktorá bola vysvetlená v predchádzjúcej lekcii.

c)         Ak máte drahý 6+-list a silu na slem, dražte svoju drahú farbu Jacoby-transferom a potom zistite, či vám nechýbajú 2 esá Blackwoodom. Ak je slem závislý od maxima u otvárajúceho a prípdane aj od jeho podpory vo vašej drahej farbe, potom dražte svoj list pomocou Staymana a po každom rebide otvárajúceho dražte svoju farbu na štvrtom stupni. Otvárajúci po takomto licite má  s maximom a dobrou podporou pokračovať v ceste do slemu, napr. kjúbidom alebo Blackwoodom (viď predchádzajúca lekcia).

d)         Ak máte lacný 6+-list a máte záujem o slem, dražíte podobne, ako s drahým 6-listom. Začnete Staymanom a rebidnete 4§ alebo 4¨. Tieto hlášky forsujú do gému a invitujú do slemu. Otvárajúci draží ppodľa princípov, ktoré boli uvedené pre dražbu drahých slemov v bode Cc) vyššie.