Výnosy proti beztromfovým záväzkom súperov

 

            Dobre vylicitovaný beztromfový záväzok súperov len zriedka sa vám podarí poraziť pomocou zdvihov na figúry, ktoré drží vaša linka. Aby ste porazili záväzok súperov, budete potrebovať vypracovať si aj nejaké dĺžkové zdvihy. Pri zohrávke BT záväzkov sme videli, že aj hlavný hráč potrebuje vypracovať si nejaké dĺžkové zdvihy. Pri zohrávke a obrane BT záväzkov teda ide o boj, že ktorá linka si vypracuje skôr svoje dĺžkové zdvihy. Obráncovia majú výhodu prvého výnosu, kým hlavný hráč má výhodu v tom, že vidí všetky karty na svojej linke. Úspešnosť mnohých záväzkov stojí a padá na úspešnom prvom (otváracom) výnose.

            Obránca pri prvom výnose sa orientuje len na základe vlastných kariet a na základe dražby súperov a partnera. Jeho úlohou je nájsť výnos v takej farbe, ktorá bude na linke obráncov najsilnejšia a teda má najväčšie šance na úspech. Táto farba má byť dostatočne dlhá, aby sa v nej dali vypracovať dĺžkové zdvihy. Keď sa podarí dĺžkové zdvihy vypracovať, bude potrebné mať ešte vstup k odohratiu vypracovaného zdvihu. Pre orientáciu poslúžia nasledovné rady:

Keď ste si zvolili fabu výnosu, karta výnosu v danej farbe má poskytnúť informácie o tejto farbe pre partnera. Pre voľbu karty výnosu sa používajú podobné zásady ako pri výnosoch do tromfovej hry. Do beztromfovej hry je možné vyniesť aj od esa, ak je vo vašej dlhej farbe. Výnos esom, kráľom alebo dámou má zvláštny význam.

Esom vynášame buď do partnerovej farby, keď my máme 2 alebo 3 karty, alebo keď je farba nielen dlhá, ale aj veľmi silne figúrovo vybavená. Výnos esom v druhom prípade, žiada od partnera zahodenie honéra, ak nejakého má, inak má ukázať počet kariet v tejto farbe: Veľká karta =  párny počet kariet a malá karta = nepárny počet kariet.

Kráľom nesieme z dlhej farby vedenej AK alebo KQ. Tento výnos chce od partnera vedieť, či má pokračovať, alebo zmeniť farbu. Veľká karta od partnera znamená „poď“ a malá karta je znechucujúca.

Dámu vynášame zo silnej farby vedenej KQ109(x) alebo Q1098(x) ap. Žiada partnera, aby zahodil buba.

Ostatné výnosy sa nelíšia od výnosov proti farebnej hre. Z krátkej farby, v ktorej máme maximálne 3 karty, vynášame buď na partnra, alebo tak, aby sme nezadali zdvih hlavnému hráčovi.

     (Karta výnosu je v žltom poli.Ak sú označené 2 karty, obidva výnosy sú možné. (x..) znamená, že sa k uvedenej kombinácii môžu pripájať ďalšie nižšie karty v neurčenom počte):

a)      Ak máte neprerušený sled (sekvenciu) aspoň troch kariet, z ktorých najvyššia karta je honér, potom vyneste obyčajne (s malými výnimkami, viď nižšie) najvyššiu kartu z tohto sledu. Ak máte sekvenciu takých troch kariet, že 2 najvyšie sú sekvencii, ale medzi tými a treťou je jedna chýbajúca karta (napr. KQ10x) ešte stále môžete vyniesť najvyššiu zo sekvencie. Takýto výnos sa nazýva výnos „zo sekvencie“.

Príklady:          1)AKQ(x..)     2)KQJ(x..)       3)QJ10(x..)      4)J109(x..)      5)1098(x..).

                        6)AKxx(xx..)  7)KQ(xx.)       8)QJ109(x..)    9)J109(x..)     10)1098(x..)

11)KJ10(x..)   12)K109(x..)   13)K98(x..)     14)Q109(x..)   15)Q98(x..)     16)J98(x..)            17)AQJ9         18)AJ10x(x..) 19)A109     20)AQJ10(x..)

21)AKJ10(x)   20)KQ109(x)  21)Q1098

b)     Ak vo farbe výnosu nemáte sekvenciu aspoň dvoch honérov, ale máte aspoň 4 karty vo farbe, potom vyneste štvrtú najvyššiu kartu vo farbe. Takýto výnos sa nazýva výnos podľa “pravidla 11”.

Príklady:          1) KJ843         2)K7532          3)Q10832        4)Q9643          5) J974

                                    6) 10843          7)9753             8)98642           9)A975            10)86542

     

Podľa pravidla 11 vie partner vynášajúceho určiť koľko vyšších kariet od karty výnosu má hlavný hráč v tejto farbe. (Viď výnosy proti farebným záväzkom v Lekcii 2.)

c)   Ak vo farbe výnosu nemáte sekvenciu aspoň dvoch honérov a máte len 3 karty vo farbe, potom ak je v tejto farbe aspoň jedna figúra, vyneste najmenšiu kartu. Tento výnos sa nazýva “od figúry malou”.

Príklady:          1) KJ4             2)K73              3)Q83              4)Q94              5) J94

                        6) AJ4             2)A73             

Výnos z trojlistej farby vedenej esom je možné buď esom (do opartnerovej farby) alebo najmenšou kartou.Používanie výnosu najmenšou kartou z troch kariet vedených honérom (od tretieho honéra) je veľmi informatívne pre partnera, ale znehodnocuje informácie, ktoré poskytuje pravidlo 11. Pri výnose treťou najvyššou kartou sa pravidlo 11 mení na pravidlo 12, preto partner vynášajúceho má byť trochu opatrnejší pri konštrukcii definitívnych uzáverov. Informácia, že výnos prišiel od figúry (štvrtou alebo treťou najvyššou kartou) bude často vitálna, pre plánovanie obrany.

c)      Ak vo farbe výnosu máte len 3 malé karty, vyneste strednú kartu a pri najbližšej príležitosti pridajte najvyššiu kartu. Tento výnos sa nazýva “MUD” od prvých písmien aglických výrazov “Middle-Up-Down” (stredná-vyššia-nižšia).

Príklady:          1) 863              2)954               3)764               4)543               5)432

            Pri výnose z troch malých kariet používajú niekedy aj hráči, ktorí hrajú ten istý

systém, odlišné pravidlá. Vždy keď si sadnete s neznámym partnerom hrať bridž (doma alebo na internete), dohodnite si systém výnosov, najmä z troch malých kariet.

d)     Ak vo farbe výnosu máte len 2 karty (s figúrou alebo bez), vyneste vždy vyššiu kartu. Tento výnos sa nazýva “z dubla vyššou”. Tento výnos sa používa obyčajne len do známej alebo predpokladanej partnerovej farby.

Príklady:          1) A3               2)K4                3)QJ                4)J3                 5)109

            6) 83                7)54                 3)32    

 

Všetky vyššie uvedené pravidlá pre výnosy proti beztromfovým záväzkom sú platné pre prvý výnos. V priebehu zohrávky logika správnej obrannej hry riadi výnosy. Celá obrana je zameraná na získanie potrebných zdvihov, aby súper svoj záväzok padol. Ak ste našli spôsob ako tento cieľ dosiahnúť, tak ho doveďte do konca a neohliadajte sa po nejakých konvenciách. Pri prvom výnose však zásadne dodržujte tieto pravidlá.