Iné otvorenia.

            Potom, keď sme sa už oboznámili s hodotením výsledkov, sotva bude nám stačiť nájdenie správneho druhu záväzku (farbu tromfov alebo BT). Budeme chcieť nájsť aj správny typ záväzku (čiastočný záväzok, gém, slem), t.j. správnu výšku záväzku. Po nadobudnutí určitých skúseností s dražbou čiastočných záväzkov, bude potreba najdenia systému na dražbu gémových a prípadne aj slemových záväzkov  stále intezívnejšia. Hneď, ako sa pustíme do hľadania takého systému, vynorí sa otázka, či je výhodné otvárať všetky listy jedným vo farbe, či sa nedajú použiť aj vyššie hlášky na otvorenie niektorých listov? Otvorenie jedným vo farbe nepochybne šetrí s dražobným priestorom, čo je pre najdenie spávneho záväzku veľmi dôležité. Na druhej strane, bude nesmierne ťažké, ba dokonca nemožné vylicitovať všetky rozlohové a silové vlastnosti listu, ak všetky listy budú otvorené jedným vo farbe. Predstavte si list, v ktorom otvárajúci má pravidelnú rozlohu a 27 FB a otvorí ho hláškou 1§. V zápätí si predstavte list otvárajúceho s 5-listom § a 11 FB (12 KB), s ktorým tiež otvorí 1§. V prvom prípade bude mať gém na linke aj s nulovým partnerom, kým s druhým listom možno nesplní ani záväzok 1§. Nebudete potrebovať veľké skúsenosti k tomu, aby ste prišli nato, že bude dobré tak odlišné listy otvoriť odlišným spôsobom. Ale na skutočnosti, že vyššie otvorenia uberajú z dražobného priestoru, sa nedá nič meniť. Otázka teda stojí tak, či je možné nájsť nejakú rozumnú definíciu týchto vyšších otvorení tak, aby nám stratený dražobný priestor nechýbal.

Rozumný kompromis medzi strateným priestorom a získanými informáciami je možné dosiahnúť u listov, ktoré budú úzko špecifikované z hľadiska rozlohy aj sily. K týmto typom listov patria pravidelné rozlohy. Pre úplnosť si zopakujme, že k pravidelným rozlohám patria rozlohy typu 4333, 4432 a 5332. Žiadna iná rozloha nepatrí k pravidelnej rozlohe. Ak aj silove obmedzíme otvorenia pravidelných rozlôh, budeme môcť tieto listy otvoriť inak, ako jedným vo farbe.

 

Otvorenie 1BT.

Hláškou 1BT budeme otvárať pravidelné rozlohy v bodovom rozpätí 15 až 17 FB. U pravidelných rozlôh len výnimočne sa vyskytujú rozlohové body, preto u týchto listov počítame len figúrovú body. V liste môže byť lacný aj drahý 5-list. O lacnom 5-liste nikto nepochybuje, ale veľa hráčov odmieta toto otvorenie s drahým 5-listom. Zástancovia aj odporcovia drahého 5-listu majú dosť argumentov na podporu svojho stanoviska. V základnej verzii systému Standard American otvorenie 1BT zahrňuje aj listy s drahým 5-listom, preto sa aj my budeme pridržiavať tejto možnosti. Keď si sadnete hrať s neznámym partnerom vždy si vyjasnite, či otvorenie 1BT môže obsahovať drahý 5-list.

Otvorenie 1BT je neforsujúce.

 

Odpovede partnera

Vzhľadom na to, že otvárajúci, otvorením 1BT, veľmi presne popísal svoj list z hľadiska sili aj rozlohy, jeho partner bude môcť zaradiť svoju linku do oblasti čiastočného záväzku, gému aj slemu, vo väčšine prípadov, hneď po otvorení. V mnohých prípadoch bude môcť tiež určiť, či sa má hrať farebný záväzok alebo BT. Vo všetkých tých prípadoch, t.j. keď vie určiť konečný záväzok, má tak učiniť svojou prvou hláškou. Ak potrebuje ďalšie informácie od otvárajúceho, použije dražobné sledy, ktoré sú tu uvedené.

 

A.Odpovedajúci so slabým listom do 7 K(F)B:

a)      S pravidelnou alebo priblížne pravidelnou rozlohou pasuje. Na linke nie je dostatok bodov na gém a záväzok 1BT je najlepší. Za „priblížne“ pravidelnú rozlohu tu môžeme považovať aj nepravidelnú rozlohu typu 5431, ak 5-list aj 4-list je v lacnej farbe.

b)      S drahým 5+-listom bude farebný záväzok na druhom stupni lepší, ako beztromfový. Ale nie je jedno, či tento záväzok sa bude zohrávať zo slabej ruky alebo zo silnej. Ak príde na stôl silná ruka (otvárajúceho), uľahčí to obranu vašim súperom. Okrem toho, už otvárací výnos môže narobiť problémy. Ako teda zariadiť, aby záväzok v drahej farbe zohrával otvárajúci? Američan  Jacoby [džäköbi] navrhol systém, ktorý dnes používa väčšina bridžistov. Tento návrh spočíva v tom, že odpovedajúci nelicituje svoju farbu na druhom stupni, ale farbu bezprostredne nižšiu, t.j.

-          so srdcovým 5+-listom draží 2¨

-          s pikovým 5+-listom draží 2©.

Otvárajúci draží automaticky hlášku bezprostredne vyššiu, t.j skutočnú farbu odpovedajúceho. Odpovedajúci potom už pasuje.

Tento štýl dražby je pomenovaný po autorovi a nazýva sa Jacoby-transfer. Je veľmi dôležité si túto dražbu zapamätať, aby nedošlo k nedorozumeniam.

Odpovedajúci môže mať na túto hlášku 0 FB, preto otvárajúci má dražiť transferovanú farbu prakticky vo všetkých prípadoch.

Výnimku tvorí len list mimoriadne vhodný pre navrhovaný záväzok a s úplným maximom sily, t.j. s dobrým 4(5)-listom v transferovanej farbe a 17 FB. S týmto listom môže dražiť 3 v transferovanej farbe. Odpovadajúci s minimom pasuje, ale ak má 6 alebo 7 FB a vhodný list, môže zadražiť gém v drahej farbe alebo  3BT. Pr.      1BT     -           2¨

                                                3©       -           pas s minimom           

                                                                        4© (prípadne 3BT) s maximom.

c)      S lacným 6+-listom draží konvenčne 2ª - Jacoby-transfer na lacné farby. Tým, že odpovedajúci pikovú farbu draží hláškou 2©, uvoľnila sa hláška 2ª, ktorá sa potom využíva na ukázanie lacného 6+-listu. Otvárajúci automaticky draží 3§, ktoré odpovedajúci pasuje, ak má trefovú dĺžku, alebo koriguje na 3¨, ak má károvú dĺžku (otvárajúci pasuje).

d)     So singlom alebo so šikanom tref je výhodné uniknúť do farebného záväzku na druhom stupni aj v prípadoch, ktoré nevyhovujú bodu b) a c). Sú to špecifické rozlohy 4450 alebo aspoň 4441 prípadne aj 3451 alebo 4351, teda vždy s krátkosťou trefovou. Pre najdenie fitu 4:4 alebo aspoň 4:3 sa používa konvencia, ktorú do bridžovej dražby zaviedol Američan Stayman [steimn] (pôvodne pre iné účely, viď nižšie) a je vo svete taká rozšírená, že je súčasťou prakticky všetkých systémov. Táto konvencia spočíva v nasledovnom. Po beztromfovej hláške partnera je dražba najbližších trefov otázkou na drahý 4-list, na ktorý otvárajúci draží farbu svojho drahého štvorlistu, ak má obidve drahé farby  draží prednostne srdcia a bez drahého štvorlistu draží kára. Pr.                                        

1BT     -           2§

2©: srdcový 4-list, môže mať aj pikový 4-list

2ª: pikový 4-list, popiera sdcový 4-list

2¨: nemá drahý 4-list.

Iná hláška otvárajúceho sa nepripúšťa.

                  Odpovedajúci pasuje každú z týchto hlášok.

 

B.Odpovedajúci s invitujúcim  listom od 8 do 9(10) KB.

            Ak odpovedajúci po otvorení 1BT má list s pravidelnou rozlohou a 8 až 9 (prípadne zlých 10) FB môže pozvať  (invitovať) otvárajúceho do gému, ale nemôže gém sám presadiť. To isté platí u nepravidelných rozlôh so silou 8 až 10 KB. Otvárajúci môže pozvanie príjať zadražením gému, ak má maximum sily (17 FB alebo dobrých 16 FB). Bez tejto sily má pozvanie odmietnúť a má zostať v čiastočnom záväzku. Odpovedajúci má s invitujúcimi listami nasledovné možnosti:

a)      S pravidelnou rozlohou bez drahého štvorlistu má zadražiť 2BT. Táto hláška vyzýva otvárajúceho, aby s maximom sily dražil 3BT (gém), inak má pasovať 2BT. Odpovedajúci môže použiť túto hlášku aj vtedy, keď má drahý štvorlist, ale je bez rafových možností, t.j. má rozlohu 4333. Môže mať aj mierne nepravidelnú rozlohu s dĺžkami v lacných farbách. Gém v lacnej farbe je ďaleko, a pokiaľ gém na linke je, bude to beztromfový gém.

b)      S dobrým lacným 6- alebo 7-listom má dražiť 3 vo svojej dlhej farbe, teda 3§ alebo 3¨. Táto farba by mala obsahovať 2 z 3 najvyšších figúr v dĺhej farbe (AK alebo AQ alebo KQ). Otvárajúci s dobrým napojením (vysoká figúra, prípadne 3 alebo 4 malé karty vo farbe) má dražiť 3BT, inak má pasovať.

c)      S drahým 6+listom draží drahú farbu Jacoby-transferom a v druhom kole zvýši farbu. Pr.1:1BT          -      2¨       Pr.2:     1BT     -           2¨

2©       -           3©                   3©       -           4©

pas alebo 4©

V prvom príklade ukázal odpovedajúci invitujúci list hláškou 3© (so slabým listom by bol pasoval). Otvárajúci s minimom a nevhodným listom pasuje, ale s maximom prijíma invit a draží 4©. V druhom príklade už otvárajúci prejavil veľký záujem o gém, lebo má mimoriadne vhodný list. Odpovedajúci v tomto prípade automaticky draží gém s invitujúcim listom. Dokonca aj so slabším listom, s ktorým bol pôvodne rozhodnutý hrať 2©, môže príjať invit (s listom so 7, prípadne 6 KB, viď bod A.b) vyššie).

d)     S drahým 5-listom, bez 4-listu v druhej drahej farbe a s priblížne pravidelnou rozlohou draží svoj drahý 5-list Jacoby-transferom a v druhom kole draží 2BT. Otvárajúci so slabým listom pasuje 2BT, alebo koriguje na farebný záväzok na treťom stupni. S maximom sily draží 3BT alebo 4 v drahej farbe, ak má dobrú podporu pre drahú farbu odpovdajúceho.

Pr.:             1BT     -           2©                   Pr.:       1BT     -           2©

                  2ª       -           2BT                             2ª       -           2BT

                  pas alebo 3ª: s min.                            3BT alebo 4ª: s max.

Ak otvárajúci príjme transfer na treťom stupni, odpovedajúci automaticky draží drahý gém. Pr.:          1BT      -           2¨

                              3©       -           4© automaticky.

e)      S dvoma drahými 5-listami draží Jacoby-transferom srdcia a potom draží 2ª. Otvárajúci s minimom pasuje 2ª alebo draží 3©. S maximom draží 4© alebo 4ª.

Pr.:                         1BT     -           2¨

                              2©       -           2ª (5Lª a  5L© a invit)

                              pas alebo 3© s min

                              4© alebo 4ª s max.

f)       S jedným drahým 5-listom a 4-listom v druhej drahej farbe draží Staymana a v druhom kole invituje nasledovným spôsobom. Ak otvárajúci odpovie:

2¨(nemá drahý 4-list)                               - Odpovedajúci draží svoj drahý 5-

   list na druhom stupni (2© alebo 2ª).

      2©(4-list ©,môže mať aj 4-list ª) - Odpovedajúci s pikovým 5-listom draží

   2ª, inak 3©

2ª(4-list ª, bez 4-listu ©)                        - Odpovedajúci s pikovým 4- alebo 5-

   listom draží 3ª.

                  Pr.:             1BT     -           2§

                                    2¨       -           2©: 5-list ©(5L©)+4-list ª(4Lª), invit

                                                            2ª: 5Lª+4L©, invit

                  Pr.:             1BT     -           2§

                                    2©       -           3©: 4L© alebo 5L© (bez 5Lª), invit.

                                                            2ª: 5Lª+4L©, invit

                  Pr.:             1BT     -           2§

                                    2ª       -           3ª: 4Lª alebo 5Lª, invit

                                                           

g)      S jedným alebo obidvoma drahými 4-listami draží Staymana a v druhom kole zvýši drahú farbu otvárajúceho, alebo draží 2BT. Otvárajúci na základe sily a podpory rozhodne o čiastočnom alebo gémovom záväzku v BT alebo v drahej farbe.

                  Pr.:             1BT     -           2§

                                    2¨       -           2BT, invit

                                    pas alebo 3BT

                  Pr.:             1BT     -           2§

                                    2©       -           3©: 4L© (alebo 5L© bez 5Lª), invit.

                                    Pas alebo 4©

-                      2BT: 4Lª, invit

pas/3ª(4Lª) s min.

3BT/4ª(4Lª) s max.

                                   

                  Pr.:             1BT     -           2§

                                    2ª       -           3ª: 4Lª (alebo 5Lª), invit

                                    pas/4ª

                                                            2BT: 4L©, invit

                                    pas/3BT

 

C. Odpovedajúci s gémovým  listom od 11(10) do 15 KB.

            Ak odpovedajúci po otvorení 1BT má list s pravidelnou rozlohou od dobrých 10FB musí presadiť gém ( na linke je minimálne dobrých 25, alebo aspoň 26 bodov, t.j. gém v drahej farbe alebo BT). To isté platí u nepravidelných rozlôh so silou od dobrých 10 KB. Ak vie hneď, že o aký gém pôjde, má ho zalicitovať - inak má použiť forsujúce hlášky. Po Staymanovi je každá hláška vo farbe na treťom stupni (okrem zvýšenia farby otvárajúceho) fors do gému (gémfors-GF). Odpovedajúci má s gémovými listami nasledovné možnosti:

a)      S pravidelnou rozlohou bez drahého štvorlistu má zadražiť 3BT. S dobrým lacným 6- alebo 7-listom, bez výhliadok na slem má dražiť tiež 3BT. Zrovna tak má učiniť s nepravidelnými rozlohami bez drahého 4-listu. Táto hláška končí licitáciu – otvárajúci vždy pasuje.

b)      S drahým 6+listom draží drahú farbu Jacoby-transferom a v druhom kole skočí na gém. Môže skočiť na gém aj bez Jacoby-transferu, ak sa bude záväzok dobre zohrávať z jeho ruky (teda 4©/4ª), napr. má v nejakej farbe Kx alebo Qxx ap.

Pr.:       1BT     -           2¨      

            2©       -           4©      

pas

c)      S drahým 5-listom, bez 4-listu v druhej drahej farbe draží svoj drahý 5-list Jacoby-transferom a v druhom kole draží 3BT. Otvárajúci pasuje bez podpory v drahej farbe odpovedajúceho, alebo draží 4 v drahej farbe odpovedajúceho. Pr.:                       1BT     -           2©                  

            2ª       -           3BT                            

      pas alebo 4ª                                      

d)     S dvoma drahými 5-listami draží Jacoby-transferom piky a potom draží 3©. Otvárajúci draží gém v jednej z drahých farieb.

 Pr.:                        1BT     -           2©

                              2ª       -           3©(obe drahé päťlisty a fors do gému)

                              4© alebo 4ª.

e)      S jedným drahým 5-listom a 4-listom v druhej drahej farbe draží Staymana a v druhom kole draží nasledovným spôsobom. Ak otvárajúci odpovie:

2¨(nemá drahý 4-list)                               - Odpovedajúci draží svoj drahý 5-list na

treťom stupni (3© alebo 3ª)- fors do gému(GF)

      2©(4-list ©,môže mať aj 4-list ª) - Odpovedajúci s pikovým 5-listom draží

   3ª- fors do gému(GF), inak 4©

2ª(4-list ª, bez 4-listu ©)                        - Odpovedajúci so srdcovým 5-listom

   draží 3©-fors do gému(GF), inak 4ª.

                  Otvárajúci vo všetkých prípadoch, keď ešte nebol dosiahnutý gém, draží gém.

                  Pr.:             1BT     -           2§

                                    2¨       -           3©: 5-list ©(5L©)+4-list ª(4Lª), GF

                                                            3ª: 5Lª+4©, GF

                  Pr.:             1BT     -           2§

                                    2©       -           4©: 4L© alebo 5L© (bez 5Lª)-koniec licitácie

                                                            3ª: 5Lª+4L©, GF

                  Pr.:             1BT     -           2§

                                    2ª       -           4ª: 4Lª alebo 5Lª, koniec licitácie

                                                           

f)       S jedným alebo obidvoma drahými 4-listami draží Staymana a v druhom kole skočí na gém v drahej farbe otvárajúceho, alebo draží 3BT.

                  Pr.:             1BT     -           2§

                                    2¨       -           3BT, koniec licitácie

                  Pr.:             1BT     -           2§

                                    2©       -           4©: 4L©,koniec licitácie.

                                                -           3BT: 4Lª bez 4L©

                                    pas alebo 4ª

                  Pr.:             1BT     -           2§

                                    2ª       -           4ª: 4Lª, koniec licitácie.

                                                            3BT: 4L©, koniec licitácie.

Poznámka:      V slovenskej, aj v cudzojazyčnej terminológii sa vyskytujú termíny, ako “forsujúci Stayman“ a „neforsujúci Stayman“. Prvý sa používa vo význame, že forsuje do gému, kým druhý vo význame, že neforsuje do gému. Podľa tejto terminológie je Stayman z bodu A a B neforsujúci Stayman, kým z body C je forsujúci Stayman. Skúsení bridžisti si s touto, nie celkom presnou, terminológiou nelámu hlavu. Pre začiatočníka však môže vzniknúť dojem, že neforsujúci Stayman sa môže zapasovať. Každý Stayman forsuje na jedno kolo – Stayman (v našom prípade hláška 2§) sa nikdy nesmie zapasovať. ( V bridži nikdy nehovorte „nikdy“! Aj v tomto prípade, keď súper kontruje Staymana, vy ste oslobodený od licitácie – ale o tom až v ďalších lekciách.) Podobne platí o transferoch. Žiadna hláška z Jacoby-transferov sa nesmie pasovať (pokiaľ vás súper neoslobodí od licitácie). Inými slovami, po otvorení 1BT  žiadna hláška odpovedajúceho vo farbe na druhom stupni sa nesmie pasovať.

 

D. Odpovedajúci so slemovým  listom od 16 (dobrých15) KB.

Pre slemovú dražbu si musíme pamätať, že na malý slem je potrebné mať na linke 33 bodov a pre veľký slem 37 bodov. U pravidelných rozlôh počítajte figúrové body (FB) a u nepravidelných rozlôh počítajte komplexné body (KB).

Ak máte dosť bodov na slem a viete určiť aj druh záväzku, neotáľajte a licitujte priamočiaro slem. Pre začiatočníka môžu slemové záväzky predstavovať akési psychické „strašidlo“ a radšej sa im vyhnú. Predstava, že môžu odovzdať len jeden, alebo ani jeden zdvih, môže im naháňať strach a radšej zostanú v pohodlnom gémovom záväzku. Nerobte to! Ak máte silu na slem, dražte slemy od prvej chvíle, aj keby ste mali všetky padnúť. Rýchle prídete nato, že nielen dobre licitujete slemy, ale ich aj uhrávate.

Pravda je taká, že aj najskúsenejší experti pristupujú k slemom s rešpektom, bez ohľadu nato, či slem zohrávajú alebo bránia. To preto, lebo ide o veľký obrat. Nie je jedno či uhráte 2220 bodov, alebo súper uhrá 100 bodov. (Predstavte si, že hráte o peniaze! 1 bod = $1.) Neodhováram vás od rešpektu pred slemami. Ak pri dražbe alebo zohrávke slemu máte pocit, že sa vám  tep zrýchľuje, je to v poriadku. Stojíte pred neobvyklou úlohou. Rozhodne však vás odhováram od strachu pred slemami. Teda ešte raz: Dražte slemy od začiatku!

Ak viete, že treba dražiť slem aj druh slemu, zadražte ho hneď. Pokiaľ je potrebné nájsť správnu farbu alebo BT, prípadne potrebujete zistiť, či neodovzdáte 2 rýchle zdvihy súperom, použite poznámky, ktoré nasledujú a niektorú slemovú konvenciu.

a)         Ak máte pravidelnú rozlohu bez drahého 4-listu, alebo hoci aj s drahým 4-listom a rozlohou 4333 a máte dosť bodov na slem, dražte beztromfový slem okamžite. Teda:

1)      So 16 alebo 17 FB môžete mať na linke malý slem, ak otvárajúci nie je úplne minimálny. V takom prípade pozvete (invitujete) otvárajúceho do malého slemu hláškou 4BT. Táto hláška znamená presne tento typ listu. Otvárajúci so:

·         15 FB pasuje.

·         16 FB draží 5BT. Odpovedajúci pasuje so 16FB a draží 6BT so 17 FB.

·         17 FB draží 6BT. Odpovedjúci pasuje.

2)      S 18 až 19 FB a pravidelnou rozlohou dražte 6BT.

3)      S 20 až 21 bodmi je pohodlná dražba malého slemu, teda 6BT. V určitých prípadoch však nie je vylúčený ani veľký slem. Ambiciózny hráči môžu sa pokúsiť o veľký slem, ale v každom prípade by mali zistiť, či majú všetky esá na linke. Niekedy je skutočné možné splniť 7BT na 36, dokonca aj na 35 bodov na linke,  ale s pravidelnými rozlohami nikdy nesplníte veľký slem, ak vám chýba jedno eso. Na zistenie počtu es a kráľov sa používa konvencia Gerber, ktorá bude vysvetlená nižšie.

4)      Od 22 FB dražte 7BT.

b)         Ak máte pravidelnú rozlohu aj s drahým 4-listom a dostatočnú bodovú silu na slem, môžete sa rozhodnúť, či dražiť beztromfový slem ihneď (podľa bodu Da), alebo sa pokúsiť nájsť drahý fit a potom dražiť slem v drahej farbe. Na zistenie drahého 4-listu u otvárajúceho sa použije konvencia Stayman (2§). Ak otvárajúci nemá drahý 4-list, môžete pokračovať podľa bodu Da). Ak ste našli drahý fit a máte silu na malý alebo veľký slem, zalicitujte ho ihneď. Ak chcete invitovať do slemu, použite na to hlášku 5 v drahej farbe (5©/5ª). Na zistenie es a kráľov sa v takom prípade používa konvencia Blackwood (viď nižšie), namiesto konvencie Gerbera.

c)         Ak máte drahý 6+-list, dražte 3 v drahej farbe: 3©/3ª. Tieto hlášky forsujú do gému (GF) a ukazujú slemový záujem v licitovanej farbe, hoci ho nepresadzujú. Otvárajúci s minimom sily a bez dobrého fitu má ukázať nechuť ísť do slemu. Pre tieto listy má k dispozícii 2 hlášky:

·         3BT s dublom vo farbe partnera a

·         4 vo farbe partnera, ak má trojlist v tejto farbe.

So záujmom o slem má dražiť kjúbid (angl.cue-bid). Kjúbid je hláška bočnej farby bez skoku, pričom ukazuje v tejto farbe eso alebo kráľa.

Pr.:       1BT     -           3©

            3BT: dubl srdce, minimum – nezáujem o slem

            4©: trojlist ©, minimum – nezáujem o slem

            3ª/4§/4¨: kjúbid; dobrý srdcový fit, maximum sily a záujem o slem.

Pri kjúbidovaní hlasí otvárajúci najbližšiu farbu, v ktorej má eso alebo kráľa. To znamená, že v našom príklade by hláška 4¨ od otvárajúceho hovorila, že nemá eso ani kráľa v pikoch a v trefoch.

Partneri môžu pokračovať v kjúbidovaní do úrovne 4 vo farbe odpovedajúceho. Odpovedajúci, keď mu získané informácie umožnia zalicitovať slem, má tak urobiť okamžite. Ak ho zaujíma počet es u otvárajúceho, môže sa na to opýtať hláškou 4BT (Blackwood). Odpovede viď nižšie.

d)           Ak máte lacný 6+-list, nemôžete použiť hlášku 3 v lacnej farbe na ukázanie

silného listu, nakoľko hlášky 3§/3¨ sú rezervované pri invitujúce listy (viď bod Bb) vyššie). So slemovým listom s lacným 6-listom musíte zadražiť Staymana a po akejkoľvek odpovedi otvárajúceho, ukážete svoju lacnú farbu na treťom stupni. Táto, trochu komplikovaná cesta, vytvorí stav, ktorý bol popísaný v bode Dc) vyššie. Aj ďalšie pokračovanie je podobné, ako u drahých listov. S nezáujmom o slem draží otvárajúci 3BT. So záujmom o slem draží kjúbid. Na zistenie počtu es sa používa konvecia Blackwood.

            Po tom, čo otvárajúci neprejaví záujem o slem (v bodoch Dc a Dd), môže odpovedajúci naďalej pokračovať v ceste do slemu, alebo dražiť priamo slem ak má dostatočnú silu. Pokiaľ jeho sila je na hranici slemu, bude v takých prípadoch lepšie prestať v gémovom záväzku.

 

Slemové konvencie.

Slemy sa licitujú buď tak, že zistíte, že máte na linke dostatočný počet FB bodov na slem, alebo sa o slem pokúsite aj s menším počtom figúrových bodov a spoliehate sa na vašu dlhú farbu, teda na dostatočný počet KB. Najmä v tom druhom prípade bude dôležité zistiť, či súperi nemôžu odohrať 2 RZ. Ak vám chýbajú 2 esá, alebo eso a kráľ v jednej farbe, slem asi nesplníte. Na ceste do slemu je v mnohých prípadoch dôležité zistiť, či vám tieto dôležité karty nechýbajú. Esá a krále kontrolujú farbu pred rýchlym odohratím dvoch zdvihov vo farbe, preto sa tieto karty nazývajú kontroly. Pre malý slem môže vám chýbať 1 eso. Ale ak vám chýba aj kráľ v tej istej farbe, potom už slem asi nesplníte. Na zistenie počtu es a kráľov, prípadne kontroly jednotlivých farieb sa používajú rôzne slemové konvencie.

 

            Gerber

            Táto konvencia sa používa na zistenie počtu es a kráľov obyčajne len po partnerovej hláške 1BT alebo 2BT. V týchto prípadoch hláška 4§ (Gerber) je otázkou na esá, na ktorú partner odpovedá odstupňovane podľa počtu es, ktoré vlastní, nasledovným spôsobom:

1BT     -           4§ (Gerber)

4¨: 0 alebo 4 esá

4©: 1 eso

4ª: 2 esá

4BT: 3 esá.

Rozlíšenie medzi 4 esami a 0 esami obyčajne nerobí problém. Stačí sa pozrieť do vlastného listu a uvedomiť si, že koľko bodov sľúbil partner.

Po každej z týchto odpovedí, je možné sa ešte spýtať na počet kráľov hláškou 5§. Odpovede sú identicky odstupňované, ako u es. Teda:

5¨: 0 alebo 4 krále

5©: 1 kráľ

5ª: 2 krále

5BT: 3 krále.

Po zistení počtu es, pýtajúci sa hráč má rozhodnúť, či bude hrať malý slem, alebo gém. Každá jeho hláška, okrem 5§, je konečným záväzkom, ktorý má partner pasovať, či sa jedná o slem alebo gém. Ak sa rozhoduje medzi malým a veľkým slemom, obyčajne je dobré vedieť aj presný počet kráľov na linke -  vtedy sa má spýtať aj na počet kráľov u svojho partnera. Niekedy znalosť počtu kráľov pomôže rozhodnúť, či sa má hrať tromfový alebo beztromfový malý slem.

 

Blackwood[bläkwud]

Ďaleko rozšírenejšou hláškou na zistenie počtu es a kráľov, je konvencia Blackwood. Používa sa všade tam, kde hláška 4BT sa nepovažuje za invit do slemu, teda po iných, ako beztromfových hláškach partnera.

Pr.1.:    1BT     -           4§ Gerber       Pr. 2:    1BT     -           3©

-           4BT(invit)                   3ª       -           4§ (kjubid- nie je Gerber)

-           4BT (Blackwood)

Otázkou na esá podľa Blackwooda je hláška 4BT. Odpovede sú podobné, ako po Gerberovi.

5§: 0 alebo 4 esá

5¨: 1 eso

5©: 2 esá

5ª: 3 esá

Po zistení es je hláška 5BT otázkou na krále. Odpovede sú podobné ako s esami, ale sú na šiestom stupni. Keďže po otázke na krále sa musí hrať minimálne malý slem, používa sa táto otázka len v prípadoch, že na linke sú všetky esá a informácie o kráľoch slúža na rozhodnutie, či sa má hrať malý alebo veľký slem.

Blackwoodu vždy predchádza explicitné, alebo aspoň implicitné odsúhlasenie farby do slemu, preto po zistení počtu es, keď pýtajúci sa hráč zadraží dohodnutú farbu na piatom stupni, znamená to koniec licitácie – chýbajú 2 esá. Čo sa stane, ak pýtajúci sa hráč zistí, že chýbajú 2 esá, ale nechce hrať farebný zýväzok, ale zastaviť dražbu v záväzku 5BT? V takom prípade zadraží nelicitovanú farbu, prípadne farbu súpera (ak nejakú licitoval) na piatom stupni, počom jeho partner má povinnosť licitovať 5BT.

Pr.        1BT     -           3©

            3ª       -           4BT

            5¨       -           5ª

            5BT     -           pas

Význam jednotlivých hlášok:

3©: GF so 6-listom srdce a pravdepodobne slemový pokus

3ª: dobrá srdcová podpora a pikový kjúbid (teda kontrola farby, a nie dlhá farba)

4BT: Blackwood

5¨: 1 eso

5ª: nemá (bočná) farba – partneri sú dohodnutí na srdcovej farbe. Partner má prejsť na 5BT.

5BT: poslúchol – konečný záväzok.

 

Kjúbidy (cue-bid)

Dražba farby s neprírodzeným (umelým) významom sa nazýva kjúbid. Najbežnejšie použitie kjúbidov je na ukázanie kontroly (esa, kráľa, singla, šikana) v danej farbe. Po otvorení 1BT ukazuje prvý kjúbid nielen kontrolu farby, ale odsúhlasenie partnerovej farby a záujem o slem. Kjúbidy sa dražia postupne, teda vynechanie jednej farby znamená, že v danej farbe nemá hráč kontrolu ani druhého kola. (Eso a šikan kontrolujú prvé kolo, kým kráľ a singl kontrolujú druhé kolo farby.) Kjúbidovať môžu obidvaja partneri, ukazujúc postupne kontroly jednotlivých farieb. Ak jeden z hráčov minie jednu farbu pri kjúbidovaní a druhý draží ďalší kjúbid, ukazuje tým nielen kontrolu v kjúbidovanej farbe, ale aj kontrolu farby, v ktorej partner poprel kontrolu. Ak ani on nemá kontrolu vo farbe, ktorú partner minul, už nemôže byť slem na linke, preto sa má vrátiť okamžite na dohodnutú farbu na najnižšom možnom stupni.

            Kjúbidovanie sa končí, keď sa hráč vráti na dohodnutú farbu. Po skončení kjúbidovania, alebo aj v priebehu kjúbidovania je možné zadražiť 4BT ako Blackwood (obyčajne iniciátor slemovej dražby, ale nie je to podmienka).

            Ak jeden z partnerov už získal dostaočné informácie (kjúbidovaním, Blackwoodom ap.), aby sa rozhodol o konečnom záväzku, má tak učiniť hneď. Pokračovanie v zisťovaní potrebných hodnôt pre slem znamená, že sa ešte nedá rozhodnúť o konečnom záväzku.