Výnosy proti farebným (tromfovým) záväzkom súperov

 

            Váš súper zadražil najvyššiu hlášku v dražbe a získal tým možnosť zohrať svoj záväzok. Vy ste sa ocitli na obrane, lebo máte menšiu silu na linke, ako súper. Čím menšiu silu máte na linke, pravdepodobne, tým vyššie dražil súper. Systém hodnotenia výsledkov núti ich dražiť tak vysoko, ako im to umožňuje sila ich spoločných listov. Bridžové záväzky bývajú na hranici možností linky. Z toho dôvodu, žiadne rozdanie nie je pre obráncov stratené. Čím vyšší je súperov záväzok, tým menej zdvihov potrebujú obráncovia nato, aby porzili ich záväzok. Obráncovia majú aj výhodu výnosu k prvému zdvihu. Ale čo majú vyniesť?

            Pri zohrávke záväzkov, v predchádzjúcej kapitole, sme videli, že jedným zo spôsobov, ktorým hlavný hráč sa snaží vypracovať chýbajúce zdvihy, je vyrazenie RZ obráncov  (esá, krále ap.), aby mohol urobiť zdvihy na nižšie honéry. Jeho výhodou je, že vidí všetky karty v danej farbe na svojej linke. Obráncovia takú možnosť nemajú.

            V mnohých prípadoch stačí vynášajúcemu obráncovi pohľad na svoje karty, aby našiel správny výnos. Ak drží na ruke sekvenciu 3, prípadne aspoň 2 honérov, môže sa pokúsiť vypracovať si v tejto farbe nejaký zdvih pre svoju linku. Ak má sekvenciu nižších honérov, možno bude potrebovať nejakú figúrovú podporu aj u partnera, aby si mohol vypracovať zdvih, ale aj v takom prípade je úspešnosť výnosu z takej kombinácie väčšia, než výnosu v inej farbe. Ak je vo farbe eso, obyčajne sa pravidlo výnosu mierne modifikuje. Aby bol výnos zrozumiteľný aj pre partnera, je dobré pri ňom dodržiavať určité dohody (konvencie). Nasledovné princípy platia pri výnosoch proti tromfovým záväzkom v bočných farbách, t.j. nie v tromfovej farbe. Ale pokiaľ sa rozhodnete pre tromfový výnos, môžete aj vtedy použiť tieto pravidlá. (Karta výnosu je v žltom poli. (x..) znamená, že sa k uvedenej kombinácii môžu pripájať ďalšie nižšie karty v neurčenom počte):

a)      Ak máte neprerušený sled (sekvenciu) aspoň dvoch kariet, z ktorých najvyššia karta je honér, potom vyneste najvyššiu kartu z tohto sledu. Takýto výnos sa nazýva výnos „zo sekvencie“.

Príklady:          1)AKQ(x..)     2)KQJ(x..)       3)QJ10(x..)      4)J109(x..)      5)1098(x..).

                        6)AK(x..)        7)KQ(x..)        8)QJ(x..)          9)J10(x..)        10)109(x..)

11)KJ10(x..)   12)K109(x..)   13)K98(x..)     14)Q109(x..)   15)Q98(x..)     16)J98(x..)            17)AQJ           18)AJ10          19)A109         

Všimnite si výnos od AK a od KQ -  v oboch prípadoch sa má vyniesť kráľ. Ak je sekvencia nižších honérov vo farbe, ktorá je vedená esom, obyčajne je lepšie vyniesť eso, ako jeden z nižších honérov (pr.17,18,19). V takých prípadoch je niekedy výhodnejšie nájsť výnos v inej farbe.

b)     Ak vo farbe výnosu nemáte sekvenciu aspoň dvoch honérov, ale máte aspoň 4 karty vo farbe, potom vyneste štvrtú najvyššiu kartu vo farbe. Takýto výnos sa nazýva výnos podľa “pravidla 11”.

Príklady:          1) KJ843         2)K7532          3)Q10832        4)Q9643          5) J974

                                    6) 10843          7)9753             8)98642           9)A975            10)86542

     

Ak je farba vedená esom, obyčajne je lepšie vyniesť eso, ako malú kartu. Podľa pravidla 11 vie partner vynášajúceho určiť koľko vyšších kariet od karty výnosu má hlavný hráč v tejto farbe. Keď číslo karty výnosu odpočíta od čísla 11, vyjde počet vyšších kariet od karty výnosu, u stola, u seba a u hlavného hráča. Keďže karty stola a svoje vlastné karty vidí, nie je ťažké zistiť koľko má hlavný hráč.

Príklad:Predák vyniesol ¨5. Na stole je ¨KJ73 a zadák má ¨Q64. 11-5=6, t.j. stôl+hlavný hráč+on sám majú spolu 6 vyšších kariet v kárach ako je ¨5. 3 vyššie karty vidí na stole, 2 vyššie karty sú u neho, teda hlavný hráč má len jednu vyššiu kartu, ako je ¨5. Podľa vyššie uvedených výnosových princípov vieme, že od esa sa malá karta nemá vynášať, teda eso má hlavný hráč a je to jeho jediná vyššia karta v kárach, ako ¨5. To znamená, že keď položí zo stola malú kartu, stačí vám doložiť ¨4, lebo viete, že ¨5 vyrazí eso hl. hráča. Výnos štvrtou najvyššou kartou z malých 4 alebo viac kariet je síce tiež možný, ale proti farebnému  záväzku súperov nebýva veľmi účinný.

c)      Ak vo farbe výnosu nemáte sekvenciu aspoň dvoch honérov a máte len 3 karty vo farbe, potom ak je v tejto farbe aspoň jedna figúra alebo desiatka, vyneste najmenšiu kartu. Tento výnos sa nazýva “od figúry malou”.

Príklady:          1) KJ4             2)K73              3)Q83              4)Q94              5) J94

                        6) AJ4             2)A73             

      Ani v tomto prípade sa nemá niesť malou kartou, ak je farba vedená esom. Používanie

výnosu najmenšou kartou z troch kariet vedených honérom (od tretieho honéra) je veľmi informatívne pre partnera, ale znehodnocuje informácie, ktoré poskytuje pravidlo 11. Pri výnose treťou najvyššou kartou sa pravidlo 11 mení na pravidlo 12, preto partner vynášajúceho má byť trochu opatrnejší pri konštrukcii definitívnych uzáverov. Informácia, že výnos prišiel od figúry (štvrtou alebo treťou najvyššou kartou) bude často vitálna, pre plánovanie obrany.

d)     Ak vo farbe výnosu máte len 3 malé karty, vyneste strednú kartu a pri najbližšej príležitosti pridajte najvyššiu kartu. Tento výnos sa nazýva “MUD” od prvých písmien aglických výrazov “Middle-Up-Down” (stredná-vyššia-nižšia).

Príklady:          1) 863              2)954               3)764               4)543               5)432

            Pri výnose z troch malých kariet používajú niekedy aj hráči, ktorí hrajú ten istý

systém, odlišné pravidlá. Vždy keď si sadnete s neznámym partnerom hrať bridž (doma alebo na internete), dohodnite si systém výnosov, najmä z troch malých kariet.

e)      Ak vo farbe výnosu máte len 2 karty (s figúrou alebo bez), vyneste vždy vyššiu kartu. Tento výnos sa nazýva “z dubla vyššou”.

Príklady:          1) A3               2)K4                3)QJ                4)J3                 5)109

            6) 83                7)54                 3)32    

 

Všetky vyššie uvedené pravidlá pre výnosy proti farebným záväzkom je možné použiť pri otváracom (prvom) výnose aj pri výnosoch v priebehu zohrávky. Ale keď sa v priebehu zohrávky logika správnej obrannej hry vyžaduje odkloniť sa od týchto pravidiel, urobte to. Celá obrana je zameraná na získanie potrebných zdvihov, aby súper svoj záväzok padol. Ak ste našli spôsob ako tento cieľ dosiahnúť, tak ho doveďte do konca a neohliadajte sa po nejakých konvenciách. Pri prvom výnose však zásadne dodržujte tieto pravidlá.