Hodnotenie výsledkov

 

            Na taktiku dražby má veľký vplyv vedomie a poznanie toho, že ako bude výsledný záväzok hodnotený. Už v predchádzajúcej lekcii sme uviedli, že podmienkou získania nejakých bodov víťaznou linkou z dražby je splnenie sľúbeného záväzku - inak body dostanú súperi. Ďalej sme uviedli, že veľkosť bodov závisí od počtu získaných zdvihov (nad knihou) a druhu záväzku nalsedovne:

1) Ak za tromfovú farbu bola zvolená lacná farba, za každý zdvih (nad knihou) získame                 20 bodov

2) Ak za tromfovú farbu bola zvolená drahá farba, za každý zdvih (nad knihou) získame                30 bodov

3) Ak sa hrá beztromfový záväzok (BT), za 1. zdvih (nad knihou) získame                                      40 bodov

                            -       -                  za každý ďalší zdvih získame                                                    30 bodov.

Pri návrhu hodnotenia odohratých rozdaní sme ešte uviedli, že víťazná (zohrávajúca) linka dostane prémiu (bonus) za splnenie záväzku v hodnote 50 bodov. Celkový počet získaných bodov je súčtom bodov za uhraté zdvihy a prémie.

Uveďme jeden príklad. Vylicitovali ste záväzok 1BT a získali ste 8 zdvihov, t.j. urobili ste 1 nadzvih. V beztromfovej hre vám patrí za 1. zdvih (nad knihou, t.j. za 7. zdvih) 40 bodov. Za ďalší získaný zdvih vám patrí 30 bodov. Spolu to teda činí 70 bodov za uhraté zdvihy. Ďalej vám patrí 50 bodov prémia za uhratie záväzku. Celkom ste teda získali za vylicitovanie a uhratie záväzku 1BT s jedným nadzdvihom body v hodnote 120 bodov.

            Tieto pravidlá hodnotenia výsledkov sú určené medzinárodnými pravidlami súťažného bridžu a sú platné pre záväzky, ktoré ste dražili pri dodržaní licitačných pravidiel z prvej lekcie. Podľa licitačných pravidiel z 1. lekcie, hodnota vydražených zdvihov neprekročila 60 bodov, nakoľko dražba sa skončila na 1. alebo 2. stupni a len výnimočne sa mohla dostať na tretí stupeň a len v lacnej farbe. Hodnota vydražených bodov však má vplyv na veľkosť prémie (bonusu). Hodnota získaných bodov za zdvihy sa výškou záväzku nemení (mení sa len kontrou alebo rekontrou, viď nižšie). Hranica pri ktorej sa hodnota prémie mení, je vylicitovaných 100 bodov, nasledovne:

1.      Za splnenie záväzku, ktorého hodnota je od 20 do 90 bodov získate prémiu              50 bodov

2.      Za splnenie záväzku, ktorého hodnota je 100 alebo viac bodov získate prémiu:

a)      V prvej hre                                                                                                      300 bodov.

b)      V druhej hre                                                                                                    500 bodov.

 

Záväzky, ktorých bodová hodnota neprekročí 90 bodov sa nazývajú čiastočné záväzky (bonus 50 b.).

Záväzky, ktorých bodová hodnota dosiahne aspoň 100 bodov sa nazývajú celoherné alebo gémové záväzky (bonus 300 alebo 500 b.).

 

Rozdelenie liniek do 1. alebo 2. hry sa dostalo do športového bridžu z róbrového („komerčného“ – hry na peniaze) bridžu a je spestrením a rozšírením logických kombinácií v športovom bridži. V róbrovom bridži sa jedno sedenie končí, keď jedna linka uhrá 2 gémy (celé hry). Keď si sadnú ku stolu, evidentne, nikto neuhral ešte gém, teda všetci sú v 1. hre. Keď jedna linka, napríklad SJ, postupne vylicituje 100 bodov, dostane sa do druhej hry. Linka VZ naďalej je v 1.hre. Ak sa podarí aj linke VZ uhrať gém, dostanú sa do 2. hry aj oni. Ďalší gém (vylicitovaných 100 b.), ktorejkoľvek linky, znamené koniec róbra (koniec jedného sedenia).

            V športovom bridži je rozdelenie liniek do 1. alebo 2. hry dané pravidlami a je závislé od poradového čísla rozdania tak, ako je uvedené v tabuľke nižšie.Poradové číslo rozdania určuje aj rozdávajúceho.

 

Por.č.rozd.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Rozdával

S

V

J

Z

S

V

J

Z

S

V

J

Z

S

V

J

Z

V 2. hre

-

SJ

VZ

+

SJ

VZ

+

-

VZ

+

-

SJ

+

-

SJ

VZ

 

( -          nikto nie v 2. hre

  +          obe linky v 2. hre

  SJ        SJ v 2. hre

 VZ       VZ v 2.hre.)

Tie isté pravidlá platia pre všetky ďalšie skupiny 16 rozdaní. (Túto tabuľku si nemusíte pamätať – všetky udaje sú vyznačené na krabici.)

                Príklad. Porovnajme získané body dvoch vydražených záväzkov.

a)       Vylicitovali sme záväzok 3ª a získali sme 10 zdvihov. Aký bude náš bodový zisk? Za uhratie 10 zdvihov (4 zdvihy nad knihou) v pikovom záväzku získame 4x30=120 bodov. Záväzok 3ª má hodnotu 90 bodov (t.j. menej ako 100 bodov), teda patrí nám prémia 50 bodov. Spolu sme teda získali 170 bodov.

b)       Vylicitovali sme záväzok 4ª v druhej hre a získali sme tiež 10 zdvihov. Aký bude  náš bodový zisk? Za uhratie 10 zdvihov (4 zdvihy nad knihou) v pikovom záväzku získame 4x30=120 bodov. Záväzok 4ª má hodnotu 120 bodov (t.j. 100 a viac bodov), teda patrí nám prémia, v druhej hre, 500 bodov. Spolu sme teda získali 620 bodov.

            Princípy hodnotenia výsledku (ako to ukazuje aj uvedený príklad) veľmi silne motivujú hráčov k dražbe záväzkov, ktorých bodová hodnota dosiahne aspoň 100 bodov. Prémia za vydražený gém je závislá len od stavu hier (1. resp. 2. hra) a ďalším zvyšovaním hodnoty vydražených záväzkov sa nemení.

            Motivácia k dražbe vysokých záväzkov sa však dražbou gému nekončí. Za vydraženie a uhratie 12 alebo 13 zdvihov získava dvojica hráčov ďalšie prémie. Tieto vysoké záväzky sa nazývajú slemové záväzky, pričom vydraženie 12 zdvihov sa nazýva malý slem a vydraženie 13 zdvihov sa nazýva veľký slem.

            Ttreba si všimnúť odlišnú definíciu gémových a slemových záväzkov. Gémový záväzok závisí od bodovej hodnoty vydraženého záväzku, teda nielen od počtu vydražených zdvihov, ale aj od farby tromfov alebo bez tromfov. Slemové záväzky sú nezávislé od vydražených bodov a sú závislé len od počtu dražených zdvihov. Prémia za vylicitovaný a uhratý slem bude rovnaká u všetkych druhov záväzkov. Prémie za slemy sa prideľujú podľa nasledovnej tabuľky:

 

Záväzok                                   Prémia v 1. hre                                                Prémia v 2. hre.

Malý slem (6 § až 6BT)                      500                                                                  750

Veľký slem (7§ až 7BT)                     1000                                                                1500

 

Každý slemový záväzok je zároveň aj gémový záväzok, preto k slemovým prémiám treba prirátať ešte prémie za uhratý gém.

Príklad. Aký bude náš bodový zisk za vylicitovanie a uhratie záväzku 6¨ v 2.hre?

Za zdvihy získame..........................................................6x20=120 bodov

Za gém získame prémiu............................................................500 bodov

Za malý slem získame prémiu...................................................750 bodov.

Spolu......................................................................................1370 bodov.

 

Príklad.Aký bude náš bodový zisk za vylicitovanie a uhratie 7BT v 2. hre?

Za 1.zdvih (nad knihou) získame................................................40 bodov

Za 2. až 7. zdvih získame................................................6x30=180 bodov

Za gém získame prémiu............................................................500 bodov

Za veľký slem získame prémiu................................................1500 bodov.

Spolu......................................................................................2220 bodov.

 

Uhratie kontrovaného a rekontrovaného záväzku prináša ďalšie body. Hodnota každého kontrovaného licitovaného zdvihu je dvojnásobná. Hodnota nadzdvihov je ešte vyššia (viď nižšie). Okrem toho dostane zohrávajúca linka ďalšiu prémiu 50 bodov za uhratie kontrovaného záväzku. Body za uhratie rekontrovaného záväzku budú dvojnásobné, oproti kontrovanému záväzku (s výnimkou prémii za čiastočný záväzok,gém a slem) a prémia za uhratie rekontrovaného záväzku bude 100 bodov.

 

Kontrované záväzky.

Hodnota každého licitovaného a uhratého zdvihu bude dvojnásobná.

Hodnota každého nadzdvihu bude v 1. hre 100 bodov.

Hodnota každého nadzdvihu bude v 2. hre 200 bodov.

Prémie za čiastočný záväzok, gém a slem sú nemenné.

Prémia za kontrovaný záväzok je 50 bodov.

 

Príklad. Vylicitovali ste 1BT s kontrou v prvej hre a splnili ste 8 zdvihov. Aký bude váš bodový zisk?

Hodnota 1. kontrovaného zdvihu v BT...............................................80 bodov

Hodnota nadzdvihu v 1. hre..............................................................100 bodov

Prémia za čiastočný záväzok (vylicitovali ste 80 bodov<100)..............50 bodov

Prémia za kontru.................................................................................50 bodov.

Spolu:................................................................................................280 bodov.

 

Príklad. Vylicitovali ste 2ª s kontrou v druhej hre a splnili ste 10 zdvihov. Aký bude váš bodový zisk?

Hodnota kontrovaných licitovaných zdvihov v pikovom záväzku.......2x60=120 bodov

Hodnota nadzdvihov v 2. hre..........................................................2x200=400 bodov

Prémia za gém (vylicitovali ste 120 bodov>100)..........................................500 bodov

Prémia za kontru............................................................................................50 bodov.

Spolu:........................................................................................................1070 bodov.

 

Príklad. Vylicitovali ste 6§ s kontrou v prvej hre a splnili ste 13 zdvihov. Aký bude váš bodový zisk?

Hodnota kontrovaných licitovaných zdvihov v trefovom záväzku.......6x40=240 bodov

Hodnota nadzdvihu v 1. hre............................................................1x100=100 bodov

Prémia za gém (vylicitovali ste 240 bodov>100)..........................................300 bodov

Prémia za malý slem....................................................................................500 bodov

Prémia za kontru............................................................................................50 bodov.

Spolu:.........................................................................................................1190 bodov.

 

Rekontrované záväzky.

Hodnota každého licitovaného a uhratého zdvihu bude štvornásobná (t.j. dvojnásobok hodnoty kontrovaných zdvihov).

Hodnota každého nadzdvihu bude v 1. hre 200 bodov (t.j. dvojnásobok kontrovaného).

Hodnota každého nadzdvihu bude v 2. hre 400 bodov (t.j. dvojnásobok kontrovaného).

Prémie za čiastočný záväzok, gém a slem sú nemenné.

Prémia za rekontrovaný záväzok je 100 bodov (t.j. dvojnásobok kontrovaného).

 

Príklad. Vylicitovali ste 1BT s rekontrou v prvej hre a splnili ste 8 zdvihov. Aký bude váš bodový zisk?

Hodnota 1. rekontrovaného zdvihu v BT..........................................160 bodov

Hodnota nadzdvihu v 1. hre..............................................................200 bodov

Prémia za gémový záväzok (vylicitovali ste 160 bodov>100).......... 300 bodov

Prémia za rekontru...........................................................................100 bodov.

Spolu:...............................................................................................760 bodov.

 

Príklad. Vylicitovali ste 2ª s rekontrou v druhej hre a splnili ste 10 zdvihov. Aký bude váš bodový zisk?

Hodnota rekontrovaných licitovaných zdvihov v pikovom záväzku....2x120=240 bodov

Hodnota nadzdvihov v 2. hre............................................................2x400=400 bodov

Prémia za gém (vylicitovali ste 240 bodov>100)............................................500 bodov

Prémia za rekontru.........................................................................................100 bodov.

Spolu:...........................................................................................................1240 bodov.

 

Príklad. Vylicitovali ste 6§ s rekontrou v prvej hre a splnili ste 13 zdvihov. Aký bude váš bodový zisk?

Hodnota rekontrovaných licitovaných zdvihov v trefovom záväzku......6x80=480 bodov

Hodnota nadzdvihu v 1. hre...............................................................1x200=200 bodov

Prémia za gém (vylicitovali ste 480 bodov>100).............................................300 bodov

Prémia za malý slem.......................................................................................500 bodov

Prémia za rekontru..........................................................................................100 bodov.

Spolu:............................................................................................................1580 bodov.

 

Tým sme vyčerpali možnosti zohrávajúcej linky pre prípady, že svoj záväzok splní (prípadne aj s nadzdvihmi).

 

 

 

Body za pády

Ak zohrávajúca linka svoj záväzok nesplní, nedostane žiadne body. Body získa druhá linka v závislosti od počtu chýbajúcich zdvihov zohrávajúcej linky a od stavu hry zohrávajúcej linky (1. alebo 2. hra). Stav hry obráncov (1. alebo 2. hra obráncov) nemá vplyv na výpočet nimi získaných bodov.

 

Obráncovia dostanú body za pády súpera v nekontrovanom záväzku:

A)    V 1. hre 50 bodov za každý pád súpera.

B)    V 2. hre 100 bodov za každý pád súpera.

 

Obráncovia dostanú body za pády súpera v kontrovanom záväzku:

A)    V 1. hre: - za 1. pád                                                          100 bodov

         - za 2. a 3. pád                                                    200 bodov za pád

                     - za každý ďalší pád                                           300 bodov za pád

B)    V 2. hre: - za 1. pád                                                          200 bodov

         - za každý ďalší pád                                           300 bodov za pád

 

Obráncovia dostanú body za pády súpera v rekontrovanom záväzku, ktorých hodnota sa rovná dvojnásobku hodnoty pádov v kontrovanom záväzku:

C)    V 1. hre: - za 1. pád                                                          200 bodov

         - za 2. a 3. pád                                                    400 bodov za pád

                     - za každý ďalší pád                                           600 bodov za pád

D)    V 2. hre: - za 1. pád                                                          400 bodov

         - za každý ďalší pád                                           600 bodov za pád

 

Príklad: Súper vylicitoval v 1. hre 4©, my sme im dali kontru a získali sme 7 zdvihov. Aká bude naša odmena? Súper sa zaviazal chytiť 10 zdvihov, ale my sme chytili 7, teda súper chytil len 6 zdvihov (13-7=6). Súper teda padol štyrikrát. Body za tieto pády sú nasledovné:

Za 1. pád......................................100 bodov

Za 2. a za 3. pád...............2x200=400 bodov

Za 4. pád.......................................300 bodov

Spolu:............................................800 bodov

 

Podobným spôsobom sa vypočítajú body za každý padnutý záväzok.

 

                Ako vplýva hodnotenie výsledkov na správanie sa hráčov počas dražby?            

Už v predchádzajúcej lekcii sme hovorili o tom, že hráči sa snažia dohodnúť záväzok prednostne v drahej farbe alebo BT, lebo zdvihy majú vyššiu hodnotu, t.j. hodnotenie výsledkov má vplyv na druh záväzku. Hodnotenie  výsledkov má vplyv aj na voľbu typu záväzku, t.j. či sa bude hrať čiastočný, gémový alebo slemový záväzok. V predchádzjúcej lekcii sa licitácia skončila vždy čiastočným záväzkom. Našim cieľom bolo nájsť vhodný druh záväzku pri minimálnej sile listov otvárajúceho aj odpovedajúceho a nestarali sme sa o správnu výšku záväzku. O prémiách pre gémové a slemové záväzky sme nič nehovorili. Po oboznámení sa s kompletným hodnotením výsledkov, budeme v ďalších článkoch venovať pozornosť nielen správnemu druhu záväzku, ale aj správnej výške záväzku tak, aby sme maximálne zhodnotili možnosti, ktoré vyplývajú z vlastností a sily našich (môjho a partnerovho) listov.

Zopakujme si minimálnu výšku gémových záväzkov podľa jednotlivých druhov záväzkov (bez kontry).

·         Na beztromfový gém je nutné licitovať 3BT (40 + 2x30 = 100).

·         Na drahý gém je nutné licitovať 4© alebo 4ª (4x30 = 120).

·         Na lacný gém je nutné licitovať 5§ alebo 5¨ (5x20 = 100).

Vidíme, že beztromfový a drahý gém je možné dosiahnúť pri nižšom záväzku (nižšom počte dražených zdvihov) ako lacný. To je ďalší motivačný faktor, ktorý tlačí bridžistov do hľadania záväzkov v drahej farbe alebo BT, na úkor záväzkov v lacnej farbe. Počet skutočne uhratých zdvihov je funkciou spoločnej sily listov partnerov. Ak spoločná sila listov oboch partnerov je postačujúca na uhratie gému v drahej farbe (dokážeme chytiť 10 zdvihov) nemusí stačiť na uhratie lacného gému (treba chytiť 11 zdvihov).  Ako sa dozvieme o spoločnej sile listov a aká má byť spoločná sila na gém a slem?

K zisteniu spoločnej sily listov slúžia licitačné systémy. V súčasnosti existuje vo svete množstvo licitačných systémov. My budeme používať licitačný systém, ktorý sa bežne používa v mnohých štátoch sveta, v USA je dokonca akýmsi „štandartným“ systémom a je absolútne najrožšírenejším systémom pri hre na internete. Anglický názov tohto systému je „Standard Amarican Yellow Card“ v skratke SAYC (do slovenčiny môžeme preložiť ako „žltá karta štandartného amerického systému“). Systém „Standard American“ sa vyskytuje v USA aj v iných krajinách v rôznych verziách, od málo komplikovaných po veľmi komplikované s množstvom konvenčných dohôd. SAYC predstavuje jednoduchšiu verziu „Standard American“, hoci aj v tomto prípade je možné, bez porušenia systému, pripojiť veľké množstvo konvencií. Náš „Standard American“ bude podaný v najjednoduchšej verzii a s minimálnym počtom konvencií. Pravidlá dražby, ktoré boli uvedené v 1. lekcii vychádzali z tohto systému, sú platné pre minimálne listy oboch partnerov, a teda pre dražbu čiastočných záväzkov. V ďalších lekciách sa budeme venovať, okrem zjemnenia dražby, aj dražbe gémových a slemových záväzkov. Pre tieto účely budú do systému zavedené konvencie, ktoré sú nevyhnutné pre správnu dražbu a sú rožšírené medzi všetkými bridžistami sveta. Budú slúžiť pre výmenu informácií medzi partnermi o rozlohových aj silových vlastnostiach nimi držaných listov.

Na určenie výšky záväzku slúžia informácie o potrebnej bodovej sile pre danú výšku záväzku, t.j. pre daný typ záväzku. Zo skúseností s používaním bodovacieho systému hodnotenia komplexnej sily listu, vyplývajú nasledovné hranice spoločnej sily listov pre jednotlivé typy záväzkov:

A)    Pre drahý a beztromfový gém (4©, 4ª, 3BT)........................................26 KB

B)    Pre lacný gém (5§, 5¨)..........................................................................29 KB

C)    Pre malý slem (6§, 6¨, 6©, 6ª, 6BT)...................................................33 KB

D)    Pre vľký slem (7§, 7¨, 7©, 7ª, 7BT)...................................................37 KB.

Tieto hodnoty sú štatistické a najlepšie vystihujú listy s pravidelnými rozlohami. U farebných typov listov je možné ísť s hranicami trochu nižšie. V dražbe získané informácie o sile listu budú len výnimočne presné na 1 bod. Väčšinou budú tieto informácie s presnosťou 2 až 3 bodov. Pritom ak máte s istotou o bod menej, než je v tabuľke, ale v skutočnosti môžete mať partner aj o nejaký 1 alebo 2 body viac už dražte záväzok podľa tabuľky. Ak môžete máte s istotou o bod menej, než je v tabuľke, ale v skutočnosti môže mať partner aj o nejaký bod alebo 2 body menej, dražte nižší typ záväzku od tabuľkového typu.

Príklad.

Dražba sa dostala do úrovne 2BT  a je na vás, aby ste sa rozhodli, či dražiť 3BT alebo pasovať. Zatiaľ ste zistili, že máte aspoň 25 bodov na linke, ale partner môže mať o 2 body viac. Dražte 3BT.

 

Ako sa tieto úvahy uplatnia v licitačnom systéme pri praktickej dražbe, sa ozrejmí v nasledujúcich lekciách.