Zhrnutie

            Otvoriť dražbu je možné len so silou od 12 KB. Všetky listy budú otvorené jedným vo farbe. Ak je v liste aspoň jeden 5+-list, otvára sa v najdĺhšej farbe a pri rovnakej dĺžke vo vyššej farbe. Na kvalitu farby sa neprihliada. Ak nie je 5-list v liste, potom sa otvára 1¨ s károvým 4-listom a 1§ bez kárového 4-listu, ale s trefovým 3-listom. So špecifickou rozlohou 4432 sa otvára 1¨ aj s károvým trojlistom. Všetky otvorenia sú pasovateľné a partner má dražiť len, keď má aspoň 6KB.

Odpovedajúci prednostne zvýši drahú farbu otvorenia s 3+-listom vo farbe otvorenia. Vo všetkých ostatných prípadoch sa snaží nájsť drahú zhodu postupnou dražbou farieb na prvom stupni. Pri voľbe farby odpovede dodržiava tie isté zásady, ako otvárajúci, ale nesmie dražiť vyššie, ako 1BT (okrem zvýšenia farby otvorenia). Všetky odpovede vo farbe sú forsujúce na jedno kolo. Ak odpovedajúci nemá ani v jednej z vyšších farieb 4+-list, potom zvýši lacnú farbu otvorenia s dostatočným počtom kariet, inak draží 1BT. Hláška 1BT neforsuje.

Partneri ukazujú svoje farby postupne na prvom stupni, aby zistili, či sa nenájde fit v drahej farbe. Ak sa nájde, licitácia sa končí zvýšením tejto farby. Ak sa nenájde drahá zhoda, potom s priblížne pravidelnou rozlohou ukončia dražbu v 1BT, inak so 6-listom vo vlastnej farbe môže každý z partnerov opakovať vlastnú farbu na druhom stupni.

Okrem prvej odpovede partnera vo farbe, sú všetky ostané hlášky v prvom aj v ďalších kolách neforsujúce.

Bariérou pre rebid otvárajúceho je 2 vo farbe otvorenia, pričom zvýšenie farby partnera sa nepovažuje za prekročenie bariéry.

Bariérou pre rebid odpovedajúceho je 2 vo farbe odpovede, ale nesmie licitovať 4. farbu. Zvýšenie farby otvárajúceho sa nepoovažuje za prekročenie bariéry.

Pre tretie kolo dražby nie sú určené bariéry.

 

Hrajte bridž!

Spôsob dražby, ktorý bol v tejto lekcii vysvetlený, budete používať asi aj po rokoch v nezmenenej podobe, ale len pre minimálne listy oboch partnerov, t.j. otvárajúceho so silou od 12 do 15 KB a odpovedjúceho od 6 do 10 KB. Dražba silnejších listov bude vysvetlená neskôr. Z týchto otvorení budú v ďalšom vybraté niektoré špecifické listy, ktoré sa budú otvárať a dražiť inak, než to bolo tu povedané. Všetky tieto poznámky by však nemali vás vyrušiť v snahe, začať hrať bridž hneď po naštudovaní tejto lekcie.

Zvládnutie bridžu je veľmi podobné zvládnutiu ovládania nejakého stroja, napr. riadenia motorového vozidla. Môžete teoreticky študovať riadenie motorového vozidla celé mesiace, ani tak nebute riadiť vozidlo dobre, kým nezískate nejakú prax. Prax je veľmi potrebná aj pre bridž, preto bude najlepšie, keď začnete hrať hneď. Pokiaľ  viete zohnať ďalších troch záujemcov, začnite hrať bridž hneď. Nedajte sa vyrušovať poznámkou, že niektoré listy sa budú dražiť inak, ako tu bolo povedané. Vy potrebujete získať prax práve podľa vyššie uvedených pravidiel. Čím väčšiu skúsenosť budete mať s dražbou podľa vyššie uvedených princípov, tým ľahšie zvládnete ďalšie zjemnenie dražby. Aby ste sa vyhli niektorým zlým návykom, a aby bola hra už teraz zaujímavejšia, doporučujem, aby ste sa pritom riadili podľa nasledovných zásad:

1)                          Dodržujte pravidlá o miešaní a rozdávaní, prípadne aj pravidlá pre voľbu partnera, ktoré boli vysvetlené v úvode.

2)                          Potom, čo jeden z hráčov otvorí dražbu, hráči druhej linky sa zdržia dražby, t.j. nebudú licitovať na základe „dohody“, bez ohľadu na to, aký majú list. (Pre skutočný bridž taká dohoda neplatí.) Vyššie uvedené pravidlá platia pre prípad, že súperi nezasahujú do dražby. Keď dražia aj súperi, potom v skutočnej dražbe dochádza k pomerne vážnym zmenám v spôsobe dražby. U začínajúcich bridžistov  hrozí nebezpečie, že si osvoja zlé návyky, ktoré potom bude ťažké napravovať. Ak budete hrať dostatočne dlho, štatisticky vychádza tak, že obe linky budú zohrávať priblížne rovnaký počet rozdaní.

3)                          Je doporučené viesť evidenciu o získaných bodoch, aby sa zistilo, že kto vyhral napr. za večer ap. Úplné hodnotenie výsledkov bude uvedené až v ďalšej lekcii, ale zatiaľ môžete použiť nasledovný zjednodušený systém hodnotenia:

a.      Ak uhráte svoj záväzok, vypočítajte svoje zisky na základe celkového počtu získaných zdvihov (prevyšujúcich knihu) a tromfovej farby, resp. BT podľa pravidiel, ktoré boli uvedené v tejto lekcii vyššie. Napr. vydražili ste záväzok 2ª získali ste 9 zdvihov, tj. 3 zdvihy nad knihou. Vaše body budú rovné  3x30=90 bodom.

b.      Okrem bodov podľa bodu 3a, pripočítajte si 50 bodov odmenu zato, že ste uhrali svoj záväzok. V príklade podľa bodu 3a budete mať celkom 140 bodov.

c.       Ak záväzok neuhráte, nedostanete žiadne body, a naopak, body dostane súper. Za každý zdvih, o ktorý ste urobili menej než ste sľúbili, dostane súper 50 bodov. Napr. vydražili ste záväzok 2¨ a získali ste 5 zdvihov, čo je o 3 zdvihy menej, než ste sa zaviazali. Súper dostane 3x50=150 bodov. Ak neuhráte záväzok, nezáleží na tom, že v akej farbe alebo BT ste svoj záväzok neuhrali (padli). Súper dostane body vždy podľa počtu chýbajúcich zdvihov (pádov), bez ohľadu na druh vášho záväzku.

Teraz už smelo do toho! Príjemnú zábavu!