Rebidy

Hláška otvárajúceho aj odpovedajúceho v druhom a v prípadných ďalších kolách dražby, sa anglicky nazýva „rebid“. Tento výraz sa používa aj v slovenčine. Aj my ho budeme používať, nakoľko zjednoduší a spresní výklad

.

Rebidy otvárajúceho

Barirérou otvárajúceho v druhom kole dražby (pri prvom rebide) je hláška 2 vo farbe otvorenia. Zvýšenie farby odpovedajúceho sa, ani v tomto prípade, nepovažuje za prekročenie bariéry. Otvárajúci teda môže ukázať svoju druhú farbu na druhom stupni, ale len v prípadoch, keď jeho druhá farba je nižšia od prvej farby (farby otvorenia). Ak je jeho druhá farba vo vyššej farbe od farby otvorenia, môže túto farbu ukázať len na prvom stupni, t.j. len v prípadoch, keď jeho druhá farba je vyššia aj od farby odpovede partnera.

Príklad.

Začiatok licitácie bol nasledovný: 1©  -  1BT. Teraz, keď má otvárajúci okrem 5-listu © ešte aj 4-list ª, nemôže tento 4-list ukázať, nakoľko by prekročil 2 vo farbe otvorenia (2©). Ten, kto si už zapamätal v predchádzajúcej kapitole uvedené pravidlá dražby vie, že ukázanie 4-listu ª, po uvedenej úvodnej dražbe, nemá zmysel, nakoľko je jasné, že partner nemá pikový 4-list. S pikovým 4-listom by bol partner predsa licitoval v prvom kole 1ª, a nie 1BT. Bez problémov však môže otvárajúci ukázať svoj lacný 4-list, dražbou na druhom stupni (2§/2¨), nakoľko tieto hlášky sú nižšie od jeho bariery (od 2© -  po otvorení 1©).

Po úvodnej sekvencii napr. 1§ - 1© môže otvárajúci ukázať svoj pikový 4-list hláškou 1ª, nakoľko tento rebid neprekračuje jeho bariéru (2§ po otvorení 1§).

Analyzujme teraz jednotlivé odpovede partnera z pohľadu otvárajúceho.

·         Ak partner (odpovedajúci) zvýšil našu drahú farbu otvorenia, správny druh záväzku už sme našli. Keďže v tejto chvíli sa nestaráme o správnu výšku záväzku, považujeme licitáciu za ukončenú, a teda pasujeme.

·         Ak partner zvýšil našu lacnú farbu otvorenia, je situácia podobná. Partner nemá 4+-list ani v jednej vyššej farbe od farby otvorenia, a preto hľadanie záväzku v inej farbe, ako bola práve dohodnutá, nie je  opodstatnené. Teda otvárajúci pasuje aj zvýšenie lacnej farby.

·         Ak odpovedajúci dražil svoju vlastnú farbu alebo BT na prvom stupni, situácia nie je taká jednoznačná. Zatiaľ nie je jasné ani to, či správny druh záväzku už bol najdený. Aby sme pochopili situáciu, v ktorej sa nachádza otvárajúci, po týchto odpovediach partnera (1¨/1©1/ª/1BT), rozoberme si dôkladnejšie jednu sitáciu, ktorá už bola spomenutá predtým.

Pri odpovediach odpovedajúceho sme uviedli, že po otvorení jedným v lacnej farbe, odpovedajúci sa nebude snažiť zvyšovať lacnú farbu otvorenia s fitom, pokiaľ má aspoň jeden vyšší 4-list. Povedali sme si, že má vyskúšať najdenie fitu, najmä v drahej farbe, a keď sa v drahej farbe nenajde fit, až potom má uzhodnúť lacnú farbu otvárajúceho. Ale nepovedali sme si nič o tom, že ako to má byť zabezpečené, aby sa mohol vrátiť k lacnej farbe otvorenia. Uveďme príklad: Otvárajúci otvoril s 3-listom tref a 12 KB 1§. Partner má 5-list trefový, ale má aj 4-list pikový. Podľa princípu zabezpečnia maximálneho zisku, je rozumné pokúsiť sa o najdenie pikového fitu. Predsa otvárajúci svojim otvorním nevylúčil pikový 4-list. Odpovedajúci teda zalicituje 1ª. Otvárajúci má teraz len trojlist pikový a je úplne minimálny – chce prestať s licitáciou čo najrýchlejšie. Ako najjednoduchšie riešenie sa ukazuje pasovanie partnerovej odpovede. Partner predsa môže mať aj 5-list pik, a keď bude mať len 4-list, aj to sa dá „prežiť“, lebo sme v nízkom záväzku. Súper, samozrejme, pasuje tiež a licitácia je skončená. Ako si má v tejto situácii odpovedajúci zabezpečiť to, aby mohol ešte raz prehovoriť, t.j. aby jeho hláška 1ª nebola otvárajúcim prepasovaná a dražba pokračovala aspoň ešte jedným kolom?

 

Pre túto a podobné situácie, boli do bridžovej dražby zavedené forsujúce hlášky (z angl. force[fors] sila,úsilie). Ak ktorýkoľvek z partnerov použije forsujúcu hlášku, jeho partner musí dražiť, a tým zabezpečiť ešte jednu hlášku pre svojho partnera.

Súčasná bridžová dražba obsahuje množstvo forsujúcich hlášok – od otvorenia, cez odpovede partnera až po rôzne rebidy otvárajúceho aj odpovedajúceho. Môžu forsovať na jedno kolo, na dve kolá alebo do určitej úrovne. Všetky budú včas vyšpecifikované.

Ostatné hlášky, ktoré neforsujú, sa nazývajú neforsujúce, alebo tiež pasovateľné. Po takej hláške môže partner pasovať alebo licitovať, v závislosti na vlastnej logike a vlastnostiach svojho listu.

Už vieme, že všetky otvorenia jedným vo farbe sú neforsujúce. Partner s listom do 5 bodov môže (musí!) pasovať bez ohľadu na to, či má podporu alebo nie. Pred chvíľou sme sa dozvedeli, že aj zvýšenie farby otvorenia je pasovateľné.

Teraz sa môžeme vrátiť k dražbe, keď odpovedajúci dražil vlastnú farbu na prvom stupni alebo 1BT. Na charakterizovnie týchto hlášok (z hľadiska pasovateľnosti) zavedieme nasledovnú dohodu (konvenciu).

Po otvorení jedným vo farbe:

 

Odpoveď parntera jedným vo farbe je forsujúca na jedno kolo.

 

Odpoveď partnera 1BT je nefosujúca (pasovateľná).

 

Po prvej odpovedi forsujúcou hláškou, je nutné stanoviť bariéru pre odpovedajúceho v druhom kole dražby. Jeho bariérou v druhom kole dražby bude „dva vo farbe prvej odpovede“, pričom zvýšenie druhej farby otvárajúceho na druhý stupeň sa nepovažuje za prekročenie tejto bariéry. Odpovedajúci však nesmie dražiť štvrtú farbu na druhom stupni, aj keď je pod úrovňou jeho bariéry.

 Príklad.  

1¨  - 1©                   alebo    1§  -  1© 

1ª  -  ?                   1ª  -  ?

V prvom prípade nesmie odpovedajúci dražiť 2§ a v druhom 2¨.

Dražba 4. farby na druhom a treťom stupni má v bridži zvláštny (konvenčný) význam, ktorý bude vysvetlený neskôr. Dražba 4. farby na prvom stupni nemá takýto konvenčný význam, preto so 4-listom ª môže odpovedajúci v 2. kole dažby slobodne dražiť 1ª, ktorý označuje 4-list ª.

Príklad.   

1§  -  1¨

1©  -  ?      môže zadražiť 1ª so 4-listom ª, aj keď je to štvrtá farba. V tomto prípade bude mať hláška

   1ª prírodzený význam.

Po odpovedi neforsujúcou hláškou (1BT) v prvom kole, nemá v druhom kole odpovedajúci žiadnu bariéru.

 

Teraz je už situácia pre oboch partnerov jasná. Ak si chce odpovedajúci zabezpečiť ešte jedno kolo dražby, odpovie jedným vo farbe. Ak odpovie 1BT, alebo zvýši farbu otvorenia, považuje dražbu, zo svojho hľadiska, za ukončenú. Otvárajúci má dražiť ďalej len v prípadoch, keď jeho list (a jeho logika) ho nútia tak učiniť.

 

Rebidy otvárajúceho po odpovedi 1BT a ďalšie pokračovanie dražby:

            Odpoveď 1BT odpovedajúceho vylučuje držanie 4- alebo viac-listu vo farbách vyšších od farby otvorenia, obyčajne aj potrebnú podporu na zvýšenie vo farbe otvorenia a je pasovateľná. Otvárajúci má dražiť ďalej len v prípadoch, ak je jeho list nevhodný pre beztromfový záväzok. Otvárajúci draží nasledovne:

1)      2 vo farbe otvorenia (neforsuje), ak má aspoň 6-list vo farbe. So 6+-listom vo farbe bude farebný záväzok obyčajne lepší, ako 1BT. Ak má nepravidelnú rozlohu, ale má 4-list vo vyššej farbe od farby otvorenia (teda nemôže ho ukázať bez prekročenia bariéry), môže zadražiť 2 vo farbe otvorenia aj s 5-listom, keď sa obáva beztromfového záväzku. Bude to najmä vtedy, keď má singla v jednej z vyšších farieb, v ktorej partner poprel držanie 4-listu. Odpovedajúci túto hlášku pasuje.

Príklad.

Po úvodnej dražbe: 1¨ - 1BT s listom ªKJ105-©3-¨AKJ107-§J65 dosť často bude lepšie zadražiť 2¨, ako pasovať 1BT. Máte dobrý 5-list ¨ a singla v srdciach, v ktorých partner poprel držanie 4-listu. V takých prípadoch bude záväzok vo vlastom 5-liste obyčajne bezpečnejší ako beztromfový záväzok. Ovšem nie je ťažké si predstaviť list partnera, pri ktorom bude záväzok 1BT tiež úspešný, alebo dokonca úspešnejší, ako 2¨(partner bude mať  napr. ©AQ5 ). Ak v tomto prípade zapasujete 1BT, nedopustíte sa nijakej chyby z hľadiska dražobnej techniky, ale hráte na menej pravdepodobnú šancu. To je prípustné a niekedy prináša zvýšené zisky. Analýza ďalších možností otvárajúceho by už prekročilo rámec materiálu pre začiatočníkov.

2)      2 v nižšej farbe od farby otvorenia (neforsuje). Ukazuje tým aspoň 4-list v tejto farbe a aspoň 5-list vo farbe otvorenia. Partner môže:

a)      Pasovať alebo korigovať na farbu otvorenia. Táto korekcia môže byť učinená aj s dublom vo farbe – otvárajúci túto hlášku pasuje.

 Príklad.  

1¨   -   1BT             alebo       1ª   -   1BT

2§   -    pas                             2©   -   2ª

                pas         

V prvom prípade ukázal otvárajúci - otvorením 1¨ - 4-list ¨ (možno len trojlist). Po zalicitovaní 2§ v druhom kole ukazuje nielen 4+-list trefový, ale aj 5+list kárový. V druhom prípade bol 5+-list pikový ukázaný už v prvom kole dražby a dražbou 2©, ktoré ukazujú 4+-list ©, dĺžka pikov ostáva naďalej pri pôvodnej definícii, teda 5+-list ª. Partner teraz skorigoval záväzok na 2ª s dublom pik. Nemôže mať 3-list ª, lebo by bol zvýšil piky v prvom kole.

b)      Keď partner nemá dostatočnú podporu ani v jednej farbe otvárajúceho, ale

má vlastný 6+-list, ktorý nemohol ukázať v prvom kole dražby, lebo nemohol prekročiť bariéru, môže teraz svoju farbu ukázať. Otvárajúci obyčajne pasuje.

Príklad.   

1ª   -   1BT

2¨   -   2©

pas                         

Odpovedajúci so 6+-listom © nemohol ukázať svoju farbu v prvom kole, ale teraz vznikla sitácia, že ju môže ukázať. Otvárajúci má rešpektovať túto hlášku a považovať ju za konečný záväzok.

V tomto poslednom príklade môže partner svoju drahú farbu ukázať dokonca aj vtedy, keď má dostatočnú podporu v lacnej farbe. Urobí to vtedy, keď jeho srdcová farba bude veľmi dobrá a sila listu nie je úplne minimálna. Vo väčšine prípadov však ukázanie svojej farby popiera podporu do obidvoch farieb otvárajúceho.

c)      Ak odpovedajúci má dlhú farbu v nižšej farbe od druhej farby

otvárajúceho, má sa pokusiť hrať v niektorej farbe otvárajúceho na druhom stupni, t.j. buď pasuje druhú farbu otvárajúceho so štvorlistom alebo prípadne aj s trojlistom vo farbe, alebo koriguje na prvú farbu otvárajúceho s dublom v tejto farbe. Ak nemá ani dubla v prvej farbe, ani trojlist v druhej farbe otvárajúceho, potom dosť často bude mať 6- alebo 7-list v jednej nižšej farbe, od druhej farby otvárajúceho, ktorú teraz môže zadražiť na treťom stupni. Ak bola prvá odpoveď  opovedajúceho 1BT, ktorá je pasovateľná, nemá odpovedajúci v druhom kole žiadnu bariéru.

Príklad.   

1ª  -  1BT

2©  -  ?

Odpovedajúci bez 4-listu ©, má korigovať na 2ª s dublom ª, bez  dubla ª pasovať 2© s trojlistom ©. Ak nemá ani dubl pik ani trojlist srdce, pravdepodobne bude mať lacný 6- alebo 7-list. V takom prípade môže zadražiť svoju farbu na treťom stupni, teda v našom prípade 3§ alebo 3¨ najmä, ak má aspoň 7-list. Otvárajúci má túto hlášku pasovať bez ohľadu na to, či má podporu alebo nie.

                         

Z času na čas sa stretnete s rozdaniami s úplnym misfitom. „Misfit“ znamená, že nie je možné najsť, ani v jednej farbe, 8-kartovú zhodu. Napríklad, v poslednom príklade, ak mal otvárajúci špecifickú rozlohu, napríklad 5422 a odpovedajúci má 1255, je jasné, že nebudú môcť nájsť 8-kartový fit. Dokonca aj 7-kartový fit by bolo možné najsť len na treťom stupni, a to už môže byť vysoko na uhratie záväzku. Čo má teraz urobiť odpovedajúci, najmä, keď je úplne minimálny?

Nech už urobí hocičo, pravdepodobne to nedopadne dobre. Mal by sa snažiť čo najrýchlejšie prestať s licitáciou tak, aby súperi nezbadali, že je v ťažkostiach a nezačali kontrovať. Dosť často bude v takých prípadoch vhodný záväzok beztromfový, ale nie vždy sa dá nájsť na dostatočne nízkom stupni. Pravidlá dražby, ktoré sú vytvorené tak, aby vo väčšine prípadov boli najdené správne záväzky, venujú menšiu pozornosť rozdaniam, ktoré sa často nevyskytujú, a keď sa vyskytnú, aj tak je možné nájsť nejaký uspokojivý záväzok. V športovom bridži sa nikto nemusí sťažovať na „smolu“, že dostal také rozdanie – to isté rozdnie budú hrať aj pri ostatných stoloch, a ani títo hráči to nebudú mať ľahké.

3)      Pas: S pravidelnou, alebo priblížne pravidelnou rozlohou, t.j. vo všetkých ostatných prípadoch.

 

Rebidy otvárajúceho po odpovedi partnera jedným vo farbe a ďalšie pokračovanie dražby.

            Už vieme, že odpoveď jedným vo farbe odpovedajúceho nemôže otvárajúci pasovať. Musí dražiť! O dĺžke farby odpovede vieme, že musí byť aspoň 4-listá. Otvárajúci pokračuje v hľadaní správneho záväzku, pričom sa riadi  podobnými princípmi, ako odpovedajúci pri prvej odpovedi. Nesmie však zabudnúť na fakt, že odpoveď odpovedajúceho jedným vo farbe sľubuje len 4-list.

Zopakujme si, že bariérou pre otvárajúceho v druhom kole dražby, je hláška 2 vo farbe otvorenia, pričom zvýšenie farby odpovedajúceho sa nepovažuje za prekročenie tejto bariéry. Bariérou odpovedajúceho v druhom kole dražby je 2 vo farbe prvej odpovede, ale nesmie dražiť 4. farbu na druhom stupni, ani pod bariérou. Zvýšenie druhej farby otvárajúceho z prvého na druhý stupeň, sa napovažuje za prekročenie bariéry.

Otvárajúci teda draží prioritne podľa nasledovných prírodzených princípov:

1)      Zvýši farbu odpovede, ak má v nej aspoň 4-list (neforsuje). Zvýšenie drahej farby

má prednosť pred všetkými ostatnými hláškami, ale lacnú farbu odpovede (po 1§-1¨) zvyšuje otvárajúci len vtedy, keď nemá drahý 4-list. Drahú farbu odpovede je možné zvýšiť aj s trojlistom, ak nie je k dispozícii lepšia hláška, Bude to obyčajne vtedy, keď má v jednej bočnej (nelicitovanej) farbe singla, prípadne bezcenného dubla a nemá 4-list vo vyššej drahej farbe od farby odpovede, ani 6-list vo farbe otvorenia. Alternatívna hláška 1BT otvárajúceho, je v týchto prípadoch menej atraktívna. Odpovedajúci pasuje.

Príklad.

Po úvodnej dražbe 1¨ - 1ª môže otvárajúci zvýšiť partnerovú farbu (dražiť 2ª) aj s trojlistom ª, ak má napr. list: ªK73-©43-¨KDJ65-§A82. Partner svojou hláškou 1ª buď popiera držanie srdcového 4-listu (4-listy sa dražia postupne, počínajúc najbližším), alebo ak má srdcový 4-list, potom musí mať pikový 5-list. V oboch prípadoch sme v správnom záväzku. V prvom prípade preto, lebo krátkosť srdcová (dubl proti max. trojlistu u partnera) robí záväzok 1BT neatraktívnym. V druhom prípade máme 8-kartový fit v pikoch, a teda sme v najlepšom záväzku.

2)      Draží svoj drahý 4-list na prvom stupni (neforsuje). Ak partnerová odpoveď bola v drahej farbe (1©)  potom hláška 1ª otvárajúceho popiera držanie srdcového  4-listu (viď bod 1 vyššie). Ak partnerová odpoveď bola v lacnej farbe (1¨) ukáže otvárajúci svoj drahý 4-list aj v prípade, že má 4-listý fit kárový a zvýši kára až potom, keď sa nenájde fit  v drahej farbe. Pozorný čitateľ sa teraz právom môže spýtať, že ako sa má vrátiť otvárajúci ku zvýšeniu kár v ďalšom kole, keď ukázanie drahého 4-listu je neforsujúce?

Z technického hľadiska, je rebid jedným vo farbe otvárajúceho neforsujúci, ale v skutočnosti bude len zriedka zapasovný. Ak mal partner dostatočnú silu na na prvú odpoveď, potom má dostatočnú silu na dražbu aj po rebide otvárajúceho jedným vo farbe. Zoberme si príklad, v ktorom otvárajúci otvoril 1§, partner odpovedal 1¨ a potom otvárajúci zalicitoval 1ª. Teraz si predstame situáciu, že s tým istým listom otvárajúci neotvoril hláškou 1§, ale hláškou 1ª, ktorý môže byť na 4-liste. Odpovedajúci teraz bude musieť nájsť nejakú hlášku, ak má aspoň 6 FB. Odpovedajúci je v pôvodnom príklade presne v takej situácii, ale s tým rozdielom, že už poskytol určité informácie o svojom liste a teda má väčšie možnosti výberu druhej hlášky. Môže napríklad opakovať svoj lacný 6-list kárový (čo po otvorení 1ª by nemohol), môže ukázať trefový 4/5-list na druhom stupni (oneskorené zvýšenie farby otvorenia – po otvorení 1ª by to urobiť nemohol) a samozrejme môže dražiť 1BT.

Zvýšenie drahej farby otvárajúceho s trojlistou podporou bude v tomto prípade menej časté, ako pri zvyšovaní prvej odpovede odpovedajúceho otvárajúcim, ale taká možnosť nie je vylúčená.

Ak je rebid otvárajúceho jedným v drahej farbe pasovateľný, potom je namieste otázka, že kedy sa má takýto rebid pasovať. Pasovať rebid otvárajúceho v drahej farbe na prvom stupni môže odpovedajúci len výnimočne a len s úplným minimom sily (6-7 FB) a toleranciou pre túto farbu otvárajúceho, t.j. s trojlistom vo farbe. So 4-listom v tejto farbe má odpovedajúci zvýšiť farbu rebidu aj so 6 KB, a keď má aspoň 8 KB má dražiť vždy ešte jedno kolo, podľa pravidiel, ktoré sú tu uvedené. Teda, aj keď je rebid otvárajúceho v drahej farbe na prvom stupni neforsujúci, odpovedajúci od 8 KB má dražiť vždy ešte jedno kolo. So 6-7 KB má dražiť tiež, ak vie nájsť vhodnú hlášku a vždy, keď nemá trojlistý fit.

V tomto prípade je najviac možností otvorených v dražbe pre oboch partnerov, preto bude účelné tu uviesť detailnejšie jednotlivé možnosti odpovedajúceho a následnú dražbu oboch partnerov.

Pri dodržaní princípov, ktoré boli uvedené vyššie, odpovedajúci draží:

A)    Zvýši drahú farbu otvárajúceho, ak má v nej aspoň 4-list, napriek tomu, že tento rebid otvárajúceho je neforsujúci. Vyššie bolo vysvetlené, že pasovať môže len s úplným minimom sily, s trojlistom vo farbe a bez dobrej hlášky. Vo všetkých ostaných prípadoch má dražiť. Zvýšenie farby má určitý preventívny účinok na súperov. Ak by ste zapasovali túto hlášku, súperi by pravdepodobne oživili licitáciu a potom aj tak budete musieť dražiť 2 vo farbe rebidu otvárajúceho - alebo chcete tak ľahko pustiť rozdanie súperom? Táto hláška má prednosť pred ostatnými hláškami. Otvárajúci pasuje.

B)    Pikový 4-list hláškou 1ª(neforsuje) - jedna taká sekvencia existuje:    

1§  -  1¨

1©  -  1ª .

Otvárajúci zvýši farbu odpovedajúceho, ak má v nej aspoň 4 karty. Inak

opakuje svoju farbu otvorenia na druhom stupni (2§), ak má v nej aspoň 6-list, draží 2¨ so 4-listom ¨ a nepravidelnou rozlohou (oneskorené zvýšenie farby odpovedjúceho) a v ostatných prípadoch draží 1BT.

Odpovedajúci tieto hlášky už väčšinou pasuje. Môže však

zopakovať svoju prvú farbu na druuhom stupni, ak je dobrý 6-list alebo 7-list (lacnú farbu radšej len so 7-listom). Otvárajúci túto hlášku už pasuje.

C)    Koriguje na prvú (lacnú) farbu otvárajúceho (neforsuje), ak má v nej potrebný počet kariet, tj. 4 karty po otvorení 1¨ a 5 kariet po otvorení 1§. Otvárajúci pasuje.

Príklad.

                1¨  -       1©

1ª  -       2¨

pas

D)    Opakuje svoju farbu (na druhom stupni), ak je aspoň 6-listá (neforsuje). Otvárajúci pasuje.

Príklad.

                1§ - 1©

                1ª - 2©

                pas

E)    V ostatných prípadoch draží 1BT (neforsuje).

·         Otvárajúci s pravidelnou alebo priblížne pravidelnou rozlohou:

o        pasuje túto hlášku.

Príklad.

Máte list (ako otvárajúci): ªKQ92-©76-¨Q85-§AQ92 a dražba išla nasedovne:                 1§   - 1©

1ª -  1BT

pas.

Máte pravidelnú rozlohu a 13 FB – vhodný list pre záväzok 1BT, teda pasujete.

·         Otvárajúci s nepravidelnou rozlohou:

o        opakuje svoj drahý 5-list s veľmi vyfarbenou rozlohou (65..). Odpovedajúci pasuje s toleranciou pre túto farbu (s trojlistom, prípadne aj s dublom) alebo opravuje na farbu otvorenia na treťom stupni – otvárajúci pasuje.

Príklad.

Otvárajúci s listom: ªAQ1087-©-¨43-§KQJ743 draží do 2ª

1§ -1¨

1ª - 1BT

2ª - pas alebo 3§. Dražba 2ª otvárajúceho v treťom kole dražby ukazuje 5-list ª. Keby mal tiež presne 5-list §, bol by otvoril licitáciu 1ª, nakľko s dvoma 5-listami sa má otvoriť dražba jedným vo vyššej farbe, ted musí mať aspoň 6-list §.

o        zvýši lacnú farbu prvej odpovede odpovedajúceho, ak má v nej 4-listú podporu (oneskorené zvýšenie). Odpovedajúci pasuje.

Príklad.

Otvárajúci s listom : ªAK32-©7-¨J1087-§KQ96

1§ - 1¨

1ª - 1BT

                        2¨ - pas

o       opakuje svoju farbu otvorenia, ak je aspoň 6-listá (prípadne aj s dobrým 5-listom). Odpovedajúci pasuje.

Príklad.

Otvárajúci s listom: ªK1087-©Q9-¨4-§AK9742 po úvodnej dražbe:

                1§ -1©

                                                                1ª -1BT

                                2§ - pas

3)       Opakuje svoju farbu otvorenia  na druhom stupni (neforsuje), ak má aspoň 6-list, a ak ani jednu z predchádzajúcich hlášok nemohol použiť. Odpovedajúci túto hlášku obyčajne pasuje, ale s dobrým vlastným drahým 6-listom môže opakovať svoju farbu opovede, teraz na druhom stupni – odpovedajúci už pasuje.

Príklad.   

1§  -  1¨                1§  -  1©

                2§  -  pas                2§  -  2©

                pas

Otvárajúci nemá drahý 4-list a v prvom príklade ani kárový 4-list, ale má 6-list §, preto draží 2§, ktoré odpovedajúci bez vlastného drahého 6-listu pasuje (prvý príklad). V druhom príklade má odpovedajúci srdcový 6-list, preto draží 2©, ktoré otvárajúci pasuje.

4)      Draží svoju bočnú farbu aspoň 4-listú na druhom stupni, ak je v nižšej farbe od farby otvorenia (neforsuje). Odpovedajúci je teraz v podobnej situácii, ako v bode 2. Táto hláška otvárajúceho je pasovateľná, ale odpovedajúci bude pasovať len s úplným minimom (6 alebo 7 FB), aspoň s trojlistou podporou a bez inej lepšej hlášky. Ak má presne trojlistú podporu, ale má aj trojlistú podporu do prvej farby otvárajúceho, má dať prednosť korekcii do prvej farby. Pokiaľ nevie nájsť lepšiu hlášku, môže korigovať do prvej farby aj s dublom vo farbe. S vlastným 6+listom drahým opakuje svoju 6+-listú farbu na druhom stupni. Nesmie licitovať 4.farbu! Otvárajúci všetky hlášky odpovedajúceho pasuje.

Príklad. 

Otvárajúci má list:                    ª65-©Q3-¨AQ1098-KJ102

        Odpovedajúci má list:               ªQJ864-©KJ103-¨J3-§87. Dražba:

Otv.                          Odp.

1¨           -               1ª

2§           -               2¨

pas

Otvárajúci ukázal svojou dražbou aspoň 5-list ¨, aspoň 4-list §. Partner s 5-listom ª a 4-listom ©, nemôže ukázať svoj 4-list, nakoľko by to bola 4. farba. Musí teda korigovať s dublom káro na 2¨.

V tomto rozdaní sa dá pravdepodobne urobiť taký istý počet zdvihov v BT, ako v károvom záväzku–

teda lepšie by bolo hrať 1BT (prineslo by to viac bodov). Do takého záväzku mohli dôjsť len tak, že otvárajúci, po odpovedi 1ª, zatají svoj lacný (trefový) 4-list a bude licitovať svoj list ako priblížne pravidelný – teda zalicituje 1BT. Taká licitácia je možná! Problém je však v tom, že odpovedajúci môže teraz ukázať svoj 4-list © a pravdepodobne to aj urobí, hláškou 2©. Teraz bude musieť otvárajúci korigovať so svojim dublom ª do 5-listu pikového partnera a licitácia sa skončí v 2ª.

5)      Draží 1BT v ostatných prípadoch (neforsuje). Odpovedajúci s pravidelnou alebo priblížne pravidelnou rozlohou pasuje. S vlastným 6-listom opakuje svoju farbu na druhom stupni – otvárajúci túto hlášku pasuje. Odpovedajúci môže dražiť novú farbu na druhom stupni, ale len v nižšej farbe od farby prvej odpovede (nesmie prekročiť svoju bariéru). Touto dražbou ukazuje 4+-list v druhej farbe a 5+-list v prvej farbe a neforsuje. Otvárajúci pasuje so 4-listom v tejto farbe, inak môže korigovať do farby prvej odpovedi, ak má v nej aspoň trojlistú podporu. Odpovedajúci potom už pasuje.

 

Bridž sa hrá na štatistiku a štatisticky budete dosahovať lepšie výsledky, ak budete dodržiavať princípy, ktoré tu boli vysvetlené. Dodržujte pravidlá, ktoré sú tu vysvetlené (bariéru, forsujúcu hlášku ap.), ale keď vám tieto pravidlá umožňujú výber medzi viacerými hláškami, bude to na vás, ktorú si z nich zvolíte. Niekedy voľba správnej hlášky bude závisieť aj od takých faktorov, či považujete súperov za silných alebo slabých hráčov, v akom psychickom stave sa nachádzate vy a váš partner, alebo súper ap. Určitá voľnosť pri voľbe hlášky alebo posudzovaní sily listu robí bridž skutočne zábavným. Ešte raz však treba zdôrazniť, že tu popísané návody na dražbu budú na „dlhých tratiach“ úspešnejšie, než ich obchádzanie. Začínajúci bridžisti by ich mali dodržiavať úplne. Po niekoľkoročných turnajových skúsenostiach si môžu stabilní partneri vypracovať a zaviesť aj vlastné pravidlá, ktoré nie sú v rozpore s Medzinárodnými pravidlami bridžu. Ale ešte aj v takom prípade treba pristupovať ku zmenám veľmi opatrne. Ale to je už o niečom inom.