Odpovede partnera otvárajúceho („odpovedajúceho“)

                (Pokiaľ to nebude vyslovene uvedené inak, predpokladáme, že súperi nelicitujú. Nasledovné úvahy teda platia len pre otvárajúceho a jeho partnera. Súperi, keď príde rad na nich - v smere hodinových ručičiek - vždy pasujú.)

 

Každá hláška odpovedajúceho sľubuje aspoň 6 komplexných bodov.

 

            Partner otvárajúceho (odpovedajúci) môže dražiť len keď má aspoň 6 bodov (výnimky budú explicitne uvedené). Odpovedajúci do 5 KB (včítane) pasuje bez ohľadu na to, či má vo farbe otvárajúceho podporu. Ak partneri budú mať skutočne veľmi málo bodov (otvárajúci bude mať minimálny počet bodov a odpovedajúci bude mať napr. 0 bodov ), je veľmi pravdepodobné, že svoj záväzok nesplnia najmä, ak odpovedajúci nebude mať ani tromfový fit. Obyčajne z toho nijaká veľká škoda nevznikne, lebo v takom prípade rozdanie aj tak patrilo súperom, ktorí budú môcť splniť vysoký záväzok vo vlastnej farbe za väčší počet bodov, než sú tie, ktoré získajú za naše pády.

            Zásady, ktorými sa riadia partneri pri ďalšej licitácii, lepšie pochopíme, keď tu uvedieme niektoré princípy hodnotenia licitovaných a uhratých záväzkov.

            Podmienkou získania nejakých bodov je splnenie sľúbeného záväzku, inak body dostanú súperi. Veľkosť bodov závisí od počtu získaných zdvihov (nad knihou) a druhu záväzku nasledovne:

1) Ak za tromfovú farbu bola zvolená lacná farba, za každý zdvih (nad knihou) získame   20 bodov

2) Ak za tromfovú farbu bola zvolená drahá farba, za každý zdvih (nad knihou) získame  30 bodov

3) Ak sa hrá beztromfový záväzok (BT), za 1. zdvih (nad knihou) získame                       40 bodov

                            -       -                  za každý ďalší zdvih získame                                      30 bodov   

 

Prv než pristúpime k popísaniu taktiky dražby partnera otvárajúceho, povieme si, že kedy sa považuje určitá farba, za dobrú tromfovú farbu. Za dobrú tromfovú farbu budeme považovať farbu, v ktorej partneri spolu (v oboch rukách) majú aspoň 8 kariet. V takom prípade hovoríme, že majú „fit“ vo farbe, alebo tiež, že majú tromfovú zhodu. Ak otvárajúci otvoril jedným v drahej farbe, partner má fit, ak má aspoň 3 karty vo farbe. Ak otvárajúci otvoril 1¨, potom partner musí mať aspoň 4 karty v kárach, aby mal fit. Po otvorení 1§ je zaručený fit len vtedy, keď partner má aspoň 5 kariet trefových.

Karty partnera vo farbe otvorenia nazývame „podporou“, alebo tiež „fit“-om. Tak napríklad, ak partner má 3 karty v drahej farbe otvorenia, hovoríme, že má trojlistý fit alebo trojlistú podporu, ak má 4 karty v tejto farbe, potom hovoríme o štvorlistej podpore alebo fite, ap. Tá istá terminológia sa používa aj vtedy, keď otvárajúci zvyšuje farbu partnera (odpovedajúceho). V tom prípade má otvárajúci fit (podporu) pre farbu partnera.

            Otvorenie zaručuje určitý minimálny počet kariet vo farbe otvorenia. Partner otvárajúceho (odpovedajúci) pri prvej odpovedi vychádza z udaného počtu kariet vo farbe otvárajúceho, hoci otvárajúci môže mať o jednu alebo viac kariet viac vo farbe otvorenia, než je tabuľkový počet – túto skutočnosť však môže ukázať až v ďalšom kole dražby.

 

            Taktika dražby

Uvažovanie bridžistov, v priebehu dražby, sa podobá úvahám manažérov obchodných spoločností: jední aj druhí sa usilujú o zabezpečenie maximálneho zisku - v prípade bridžistov - zisku bodov. Z vyššie uvedeného spôsobu hodnotenia výsledkov vyplýva, že pri získaní rovnakého počtu zdvihov, väčší zisk prináša záväzok s drahou tromfovou farbou, než s lacnou (nie nadarmo sa nazývajú drahé farby, resp. lacné farby).Taktiku partnerov teda učuje snaha, prednostne hrať záväzok v drahej farbe (s drahou tromfovou farbou). Partneri sa budú snažiť hrať záväzok s drahou tromfovou farbou aj vtedy, keď už hneď na začiatku je jasné, že majú dobrú lacnú tromfovú zhodu, ale ani zhoda v drahej farbe ešte nie je vylúčená. K lacnej farbe sa vrátia len vtedy, keď sa ukáže, že v drahej farbe hrať nemôžu.

            Prečo sa partneri neusilujú o hru bez tromfov, keď tento záväzok vynáša ešte viac?  Ale oni sa o to usilujú, ako to bude ukázané v ďalšom. Treba si však uvedomiť, že pri rovnakom počte bodov (FB/KB), pri aspoň 8 tromfoch, dosť často bude možné uhrať aspoň o 1 zdvih viac v tromfovom záväzku, než v beztromfovom. Okrem toho, tromfy poskytujú určitú ochranu pred tým, aby súper urobil niekoľko zdvihov vo svojej dlhej farbe. Ako to teda bude vypadať s voľbou záväzku? Partneri sa pokúsia nájsť prioritne:

1)      aspoň 8-kartovú tromfovú zhodu v drahej farbe. Keď taká nie je, potom

2)      najmä s pravidelnými a priblížne pravidelnými rozlohami, sa pokúsia hrať beztromfový záväzok, inak,

3)      s nepravidelnými rozlohami, budú hrať záväzok v lacnej farbe.

Z týchto pravidiel vyplýva aj to, že na voľbu prvej odpovede odpovedajúceho má vplyv aj farba otvorenia. Ak bolo otvorenie v drahej farbe, partner má zvýšiť túto farbu hneď, ak má aspoň trojlist v tejto farbe. Inak draží 1ª (po otvorení 1©), ak má aspoň 4-list ª. V ostatných prípadoch draží 1BT. Ak bolo otvorenie v lacnej farbe, už sa tak neponáhľa so zvyšovaním, ale pokúsi sa nájsť drahý fit tak, že ukaže svoj 5+-list na prvom stupni – bez 5-listu ukáže svoj 4-list, a keď má dva alebo tri 4-listy, tak potom bližší. Takto partneri ukazujú svoje farby 4-listé na prvom stupni, kým sa nenajde fit. Keď sa najde fit – zvýšia farbu parnera, v opačnom prípade dražia 1BT, alebo 2 vo farbe otvorenia resp. vo farbe odpovede, ak majú v tejto farbe aspoň 6 kariet. Podrobnejšie to bude popísané nižšie.

            Podobne, ako pri otvorení licitácie, urobíme aj pri odpovediach určité zjednodušenie. Všetky listy odpovedajúceho od 6 KB budeme dražiť rovnako, t.j. nebudeme ich rozdeľovať do skupín, podľa sily listu. Inými slovami, sústredíme sa na najdenie vhodného záväzku, čo sa týka voľby tromfov, resp. bez tromfov a nebudeme sa venovať správnej výške záväzku (počtu sľúbených zdvihov). Pravidlá, ktoré tu budú uvedené, sú v bridži platné a používajú sa v prípadoch, keď obidvaja partneri majú minimálne listy, t.j. keď otvárajúci má list od 12 do 14/15 KB a odpovedajúci od 6 do 9/10 KB. Začínajúci bridžisti majú brať do úvahy len spodnú hranicu bodov (otvárajúci od 12 a odpovedajúci od 6 KB), a nemajú si všímať vyššie uvedenú hornú hranicu, teda všetky listy majú dražiť ako minimálne. Takto, pokiaľ sa najdú 4 záujemci, už môžu hrať bridž, po naštudovaní tejto jednej lekcie. A bude to (v zjednodušenej podobe) skutočne „bridž“!

 

Zásady voľby prvej odpovede odpovedajúceho.

Po otvorení jedným vo farbe (hociktorej) môže odpovedajúci dražiť od 6 KB vlastnú farbu alebo BT, ale len na prvom stupni. Inými slovami, hláška 1BT predstavuje hornú bariéru pre prvú odpoveď partnera s minimom (a zatiaľ pre všetky listy). Zvýšenie farby otvorenia nie je dražbou vlastnej farby a nepovažuje sa za prekročenie bariéry, teda zvýšiť farbu otvorenia je možné už od 6 KB, ak máme príslušný počet kariet vo farbe otvorenia. Pre zvýšenie drahej farby treba mať aspoň trojlistú podporu a táto hláška má prednosť pred každou inou. Pre zvýšenie otvorenia 1¨ potrebujeme mať aspoň 4-list ¨ a na zvýšenie 1§ aspoň 5-list §. Lacnú farbu však zvyšujeme len vtedy, keď nemáme ani v jednej z vyšších farieb 4 alebo viac kariet. V opačnom prípade, dáme prednosť ukázaniu našej bočnej farby na prvom stupni.

Pre voľbu farby odpovede platia podobné zásady, ako pre otvorenie, t.j.:

1.      Ak máme aspoň jeden 5+-list, potom dražíme „jeden“ v najdlhšej farbe, ak ju môžeme zadražiť na prvom stupni. Nesmieme porušiť vyššie uvedenú zásadu, že od 6 bodov môžeme dražiť len na prvom stupni. Pr. Partner otvoril 1© a my máme list: ªQJ752-©5-¨K108763-§2 musíme licitovať 1ª, aj keď máme 6-list káro. Nesmieme prekročiť prvú úroveň. Ale keby bol partner otvoril 1§, a my máme tento list, odpovedáme 1¨.

2.      Ak máme dva 5-listy, resp. dva 6-listy, potom dražíme jeden vo vyššom 5- alebo 6-liste. Pr. Partner otvoril dražbu hláškou 1§ a my máme list: ªQ10954-©43-¨AK853-§J. Odpovedáme 1ª.

3.      Ak nemáme žiaden 5+-list, ktorý by sme mohli licitovať na prvom stupni, ale máme aspoň jeden 4-list, potom dražíme najbližší 4-list na prvom stupni. Pr.: Partner otvoril 1§ a my máme list: ªK963-©A1092-¨8754-§10, dražíme 1¨.

4.      Ak nemáme ani 4-list vo vyššej farbe, ale máme dostatočný počet kariet v lacnej farbe otvorenia na zvýšenie farby (v kárach aspoň 4 karty, v trefoch aspoň 5 kariet) zvýšime farbu otvorenia. (Už vieme, že v drahej farbe má zvýšenie farby najvyššiu prioritu.). Pr.: Partner otvoril 1¨ a my máme list: ª32-©9-¨Q1074-§AQJ653, dražíme 2¨. Máme sice pekný trefový 6-list, ale museli by sme ho zadražiť na druhom stupni, a to nesmieme urobiť.

5.      Vo všetkých ostaných prípadoch dražíme 1BT. Pr. Partner otvoril 1§ a my máme list: ªQJ7-©K32-¨765-§KJ103, dražíme 1BT.

Úplne zjednodušene povedané: Odpovedajúci prednostne zvyšuje drahú farbu otvárajúceho, t.j. môže mať vo vyššej farbe 4+-list (po otvorení 1©). Lacnú farbu otvárajúceho zvyšuje len vtedy, keď ani v jednej z vyššých farieb nemá aspoň 4-list. Ak nemôže ani zvýšiť farbu otvorenia, ani dražiť farbu na prvom stupni, potom draží 1BT. Hláška 1BT nevylučuje držanie ani vlastného 6- alebo viac-listu v nižšej farbe od farby otvorenia, nakoľko túto farbu nie je možné ukázať na prvom stupni. Pr.: Partner otvoril hláškou 1¨ a my máme list: ªK54-©J62-¨7-§QJ9643. Dražíme 1BT. Hláška 1BT, ako už bolo spomenuté vyššie, tvorí bariéru pre odpovede odpovedajúceho so slabým listom (a my považujeme, v tejto etape, všetky listy za slabé). Prekročenie bariéry je možné len pri zvyšovaní farby partnera. Zvýšenie farby partnera znamená uzhodnenie tromfovej farby a nepovažuje sa za prekročenie bariéry.