Otvorenie dražby

 

            Už vieme, že na otvorenie dražby potrebujeme 12 komplexných bodov (KB). Ale čím otvoriť? V priebehu dražby musíme násjť vhodný záväzok, čo sa týka voľby tromfov alebo bez tromfov, ako aj správnej výšky záväzku, t.j. počtu sľúbených zdvihov. Aby takýto záväzok mohol byť najdený, musia sa partneri nejakým (dovoleným) spôsobom dohovárať. K dispozícii majú rôzne hlášky, s ktorými ponúkajú uhratie určitého záväzku (napr. 1§ ap.) a hlášky: pas, kontra, prípadne rekontra. Nič iné! Každá hláška teda musí niesť nejakú informáciu o sile listu a/alebo o dĺžke farby. Ovšem každá ponuka uberá niečo z dražobného priestoru a každá ďalšia hláška musí byť vyššia, ako predchádzajúca. K ničomu by nebol jeden dobre vypracovaný informačný systém o vlastnom alebo partnerovom liste, s ktorým by sme na úrovni 4© už vedeli presne, že máme hrať záväzok 2©. Ak chceme dražiť dobré záväzky, musíme šetriť s dražobným priestorom. So šetrením je najlepšie začať hneď na začiatku, t.j. väčšinu listov bude dobré otvoriť na prvom stupni.

            Prv, než pristúpime ku kritériám voľby otváracej hlášky, bude dobré oboznámiť sa s terminológiou, ktorá sa používa pri vyjadrení dĺžky a rozloženia farieb. Ak (ne-)máme v nejakej farbe:

  1. Žiadnu kartu, nazývame to šikan (z francúzskeho chicane [šikan]; angl. void). Alternatívne slovenské pomenovanie je: „Nepoznáme farbu.“ Napr. ak nemáme ani jednu pikovú kartu, potom to slovne môžeme vyjadriť výrazmi: „šikan pik“ alebo „nepoznám pik“, prípadne „nemám pik.“
  2. 1 kartu, nazývame to singl (z francúzského singleton [singlton]; angl. singleton [singlton]). Napr. keď máme len jednu kartu v srdciach, slovne to vyjadríme výrazom “singl srdce (srdcový).”
  3. 2 karty, nazývame to dubl (z francúzskeho doubleton [dublton]; angl. doubleton  [dablton]). Napr. keď máme 2 karty v kárach, slovne to vyjadríme výrazom “dubl káro(vý).”
  4. 3 a viac kariet, nazývame to trojlist, štvorlist, päťlist, osemlist ap. Napr. keď máme 4 karty v trefoch, slovne to vyjadríme výrazom „štvorlist tref(ový)“.

 

Na popísanie celkového obrazu listu a rozloženia farieb používame výraz rozloha. Rozlišujeme:

a)      Pravidelnú rozlohu – ak v liste nie je žiaden singl ani šikan a obyčajne neobsahuje ani žiaden päť- alebo viac-list. Výnimočne, pre dražobné účely, sa považuje za pravidelnú rozlohu aj list s jedným (najmä lacným) päťlistom, ak inak je pravidelný, t.j. rozloha 5332 (5-list § alebo ¨ a zbytok 332).

b)      Polopravidelnú rozlohu - ak v liste nie je žiaden singl ani šikan, ale je aspoň jeden päť- alebo viac-list (výnimku viď vyššie).

c)      Nepravidelnú rozlohu – ak v liste je aspoň jeden singl alebo šikan.

Na presnejšie popísanie typu rozlohy sa používa schéma štyroch číslíc s uvedením počtu kariet vo farbách, pričom rozlišijeme 2 spôsoby:

1.      Obecný, ktorý opisuje počty kariet od najväčšieho počtu po najmenší, napr. obecná schéma 6331 hovorí, že v jednej farbe máme 6 kariet v dvoch farbách po 3 karty a v jednej len jednu kartu. Nehovorí však nič o tom, že v ktorej farbe máme 6-list a v ktorej singla ap. Napr. v bode a) vyššie sme uviedli rozlohu 5332, ale sme neudali to, že v ktorej farbe je napríklad päťlist a v ktorej je dubl.

2.      Špecifický, ktorý opisuje počty kariet vo farbách od najvyššej farby (ª) po najnižšiu (§). Napr. špecifická rozloha 5332 hovorí, že máme 5-list pikový, trojlist srdcový a kárový a dubl tref. Pri obecnom spôsobe sme mohli mať ľubovoľný 5-list.

Či sa jedná o obecný alebo špecifický typ popisu rozlohy, to sa uvedie buď explicitne, alebo to vyplynie z logiky popísovaného listu.

Všetky vyššie uvedené výrazy nám pomôžu pri výklade licitačného systému.

A teraz sa vráťme k výberu otváracej hlášky. Už vieme, že keď máme menej ako 12 komplexných bodov (KB) máme pasovať, teda v takom prípade bude naša hláška: PAS. Tento pas sa nepovažuje za otvorenie, nakoľko v skutočnosti nedošlo k otvoreniu licitácie.

           

Každé otvorenie sľubuje aspoň 12 komplexných bodov.

 

Všetky naše ďalšie úvahy sa týkajú listov, v ktorých máme aspoň 12 KB. Pre naše súčasné potreby (v ďalšom to skorigujeme) všetky listy, s aspoň 12 KB, otvoríme jedným vo farbe, t.j. 1§/1¨/1©/1ª, podľa nasledovných pravidiel:

1)      Ak je v liste aspoň jeden 5- alebo viac-list (5+-list), otvoríme:

a.        „Jedným“ v najdlhšej farbe. Pr.         ªAQ1074

©AK

¨-

§1097653

otvoríme hláškou 1§. Máme pekný 5-list pikový, slabý 6-list trefový a 16 KB. Pravidlo „1)a“ hovorí: otvorte v najdlhšej farbe, teda 1§.

b.      Pri rovnako dlhých farbách, otvoríme „jedným“ vo vyššej farbe. Pr.

ª87

©KQJ85

¨3

§AQ532

otvoríme hláškou 1©. Máme 2 rovnako dlhé farby(5-listy) a 14 KB. Pravidlo „1)b“ hovorí: otvorte vo vyššej farbe, teda 1©.

2)      Ak v liste nie je žiaden 5- alebo viaclist (5+-list), ale:

a.       Máme kárový 4-list – otvoríme 1¨. Pr.                      ªAKQ5

©KJ7

¨J932

§92

otvoríme hláškou 1¨. Nemáme 5- alebo viac-list (5+-list), ale máme 4-list káro a 14 FB. Pravidlo „2)a“ hovorí: otvorte 1¨.

b.      Nemáme ani kárový 4-list, ale máme trefový 3-list  - otvoríme 1§.

Pr.        ªKQ95

            ©987

            ¨AKQ

            §432

otvoríme hláškou 1§. V liste nemáme 5+-list, ani kárový 4-list, ale máme trefový 3-list a 14 FB. Pravidlo „2)b“ hovorí: otvorte 1§.

c.       Nemáme ani kárový 4-list, ani trefový 3-list (jedna taká rozloha existuje: 4 piky-4 srdcia-3 kára-dubl tref ) – otvoríme 1¨ s trojlistom káro. Toto malé „klamstvo“ sa vyskytuje zhruba raz za 10 otvorení 1¨. Náš partner má považovať naše otvorenie 1¨ naďalej za prísľub minimálne 4-listu káro, a keď sa ukáže, že máme len trojlist, ešte vždy sa to dá „prežiť“. Partner sa nebude snažiť dohodnúť lacnú farbu za tromf, ak má nejaké iné možnosti (viď nižšie).

Pr.        ªQJ76

            ©KJ53

            ¨A75

            §Q10

otvoríme hláškou 1¨. V liste nemáme žiaden 5-list, nemáme kárový 4-list, nemáme ani trefový 3-list (a existujú len 4 farby), pritom máme 13 FB, musíme si vypomôcť s malým „klamstvom“ a otvoríme podľa pravidla „2)c“ hláškou 1¨. Ak máte aspoň 12 FB musíte vždy nejako otvoriť!

            Vyššie uvedné pravidlá pre otvorenie sú uvedené prioritne, to znamená, že ak môžeme, otvoríme podľa bodu „1)a“. Keď otvorenie „1)a“ neprichádza do úvahy, použijeme postupne ďalšie vyššie uvedené kritériá, končiac bodom „2)c“. Zopakujme si, čo znamenajú jednotlivé otvorenia:

Otvorenie: 1ª: aspoň 5-list

    -    -     1©: aspoň 5-list

    -    -                 1¨: aspoň 4-list (s jednou výnimkou, keď môže mať aj 3-list)

    -    -                 1§: aspoň 3-list.

            Všetky otvorenia zaručujú aspoň 12 KB a zaručujú určitú, presne stanovenú, minimálnu dĺžku vo farbe orvorenia. Kvalita farby (vybavenie figúrami) pri otváraní dražby nie je rozhodujúca.

 

Poznámka: Použitie iných otvorení bude ukázané neskôr. Zatiaľ otvárame všetky listy, od 12 komplexných bodov, jedným z vyššie uvedených štyroch otvorení. S menšou silou, ako 12 KB, pasujeme.