Zhrnutie

Niektorí ľudia dávajú prednosť podrobnému opisu neznámej témy, lebo najlepšie si pamätajú veci v ich súvislostiach. Pre týchto ľudí slúži výklad, ktorý je uvedený v predchádzajúcich častiach. Iní zase dávajú prednosť stručnému, nerozvláčnemu až encyklopedickému výkladu. Pre tých budú slúžiť nasledujúce riadky. Môžu však poslúžiť aj pre prvú skupinu ľudí, aby sa im nestalo to, že „ pre stromy nezbadajú les“.

 

            Bridž sa hráva s balíčkom francúzskych kariet. Tento balíček obsahuje 52 kariet rozdelených do 4 farieb po 13 kariet. Pre účely dražby (prvej časti bridžovej hry) sú farby zoradené hierarchicky nasledovne: § (tref) je najnižšia farba, nasleduje ¨(káro), potom ©(srdce) a najvyššia farba je ª(pik). Pre účely zohrávky (druhej časti bridžovej hry) sú karty v každej farbe zoradené hierarchicky nasledovne: Najvyššia karta je A (eso), nasleduje K (kráľ), potom Q (dáma), J (bub) a karty, ktoré sú označené číslami od desiatky smerom dole k dvojke.

            Bridž hrajú štyria hráči, ktorí sú označení podľa svetových strán: Sever, Východ, Juh a Západ. Bridž nie je individuálna hra, ale hra dvoch partnerov, dvojíc (párov) hráčov. Sever tvorí dvojicu s Juhom a Východ so Západom. Na označenie všetkých dvojíc, ktoré sedia na rovanko pomenovaných miestach sa používa výraz linka. Potom rozlišujeme linku Sever-Juh a linku Východ-Západ.

            Po rozdaní kariet, alebo po vybratí kariet z peňaženkového obalu, musí hráč spočítať svoje karty, či ich má presne 13 prv, než sa pozrie na líce  kariet. Až potom môže usporiadať karty do jednotlivých farieb a vo farbe podľa výšky kariet. Takto usporiadané karty sa nazývajú list alebo ruka. Usporiadané karty všetkých štyroch hráčov sa nazýva rozdanie.

            Bridž je hra o zdvihy. Zdvih tvorí skupina štyroch kariet, ktoré ku zdvihu pridali postupne jednotliví hráči. Každý hráč je povinný pridať ku zdvihu presne jednu kartu, a to vždy vtedy, keď príde na neho rad v smere hodinových ručičiek. Prvá karta, pridaná ku zdvihu, sa nazýva výnos. Hráč, ktorý ju zahráva nie je ničím obmedzený. Ostatní hráči musia pridať kartu vo farbe výnosu, pokiaľ aspoň jednu takú kartu majú. Toto pravidlo sa nazýva priznanie farby. Ak hráč má viac ako jednu kartu vo farbe výnosu, môže pridať ľubovoľnú kartu z tejto farby. Ak už žiadnu kartu vo farbe výnosu nemá, môže pridať ľubovoľnú kartu. Zdvih získa hráč, ktorý pridal najvyššiu kartu vo farbe výnosu.

            Hráči si môžu zvoliť jednu farbu za tromf. Pridanie tromfovej karty do zdvihu sa riadi princípom priznania farby, t.j. ak bola vynesená karta inej, ako tromfovej farby, môžu do zdvihu pridať tromf len vtedy, keď vo farbe výnosu už žiadnu kartu nemajú. Tromfová karta prebíja každú netromfovú kartu. Ak ku zdvihu bola pridaná tromfová karta, potom o získaní zdvihu už nerozhodujú karty vo farbe výnosu, ale len vo farbe tromfov.

            Bridž sa skladá z dvoch častí: prvá časť sa volá dražba, druhá časť sa volá zohrávka alebo hra. V priebehu dražby sa určí druh záväzku a počet zdvihov, ktoré sa daná dvojica zaväzuje chytiť.  Druh záväzku predstavuje buď zvolená tromfová farba alebo beztromfový záväzok. Počet sľúbených zdvihov sa pripočítava k číslu 6. Prvých 6 zdvihov sa nazýva kniha a hráči hlásia len zdvihy, o ktoré chytia viac, než predstavuje kniha. Každá nová ponuka musí byť vyššia, ako predchádzajúca. Vyššiu ponuku predstavuje buď vyšší počet zdvihov alebo rovnaký počet zdvihov, ale vo vyššej farbe alebo v beztromfovom záväzku. Beztromfový záväzok je pri rovnakom počte zdvihov najvyššou ponukou.  Dražba môže mať niekoľko kôl a hráč nie je povinný sa do dražby zapojiť. Keď príde rad na neho môže pasovať. V prípade, keď  hráč príde na rad a poslednú ponuku urobil súper a on verí, že súper svoj záväzok nesplní, môže súperovú hlášku kontrovať. Ak súper našu poslednú hlášku kontroval a my (môj partner alebo ja) si myslíme, že svoj záväzok splníme, môžeme dražiť rekontru. Každá nová ponuka vlastnej linky aj súpera ruší kontru aj rekontru. Dražba sa končí, keď po poslednej hláške, inej ako pas, nasledujú 3 pasy.

Dvojica, ktorá urobila najvyššiu ponuku, získa právo zohrať záväzok. Zohrávať bude ten člen dvojice, ktorý daný druh záväzku (farbu tromfov alebo BT) menoval na svojej linke ako prvý. Tento hráč sa nazýva hlavný hráč. Súper, ktorý sedí v smere hodinových ručičiek za ním (prvý obránca alebo predák), vynesie kartu k prvému zdvihu. Potom partner hlavného hráča vyloží svoje karty na stôl lícom hore a viac sa nezúčastňuje hry. Z jeho kariet hrá hlavný hráč. Tento hráč sa nazýva tichý hráč a jeho karty sa nazývajú stôl, kým karty hlavného hráča sa nazývaju ruka. Po vyložení stola hlavný hráč naplánuje si zohrávku a na základe logiky tohto plánu určí, ktorú kartu zo stola má pridať do prvého zdvihu tichý hráč. Potom pridá jednu kartu druhý obránca (zadák) a nakoniec aj hlavný hráč. Tým bol vytvorený prvý zdvih. Získa ho ten hráč, ktorý pridal vo farbe výnosu najvyššiu  kartu, resp. ten, ktorý pridal najvyššiu tromfovú kartu. Hráč ktorý získa zdvih, má právo (aj povinnosť) vyniesť k ďalšiemu zdvihu, ktorý získa zase hráč, ktorý pridá najvyššiu kartu vo farbe výnosu, resp. vo farbe tromfov. Takto sa pokračuje do doby, kým nie sú odohraté všetky karty. Po odohratí všetkých kariet, súperi si rozdelili nejakým pomerom 13 zdvihov. Na základe tohto výsledku sa určí, že ktorá dvojica a koľko bodov dostane za dané rozdanie.

Prv, než sa hráč pustí do dražby, vypočíta silu svojho listu nasledovným spôsobom:

Figúrovú silu určí podľa nasledovnej tabuľky:

Eso      =          4 body

Kráľ   =          3 body

Dáma =          2 body

Bub     =          1 bod.

 

Rozlohovú silu určí tak, že za každú kartu, ktorá prevyšuje 4 karty vo farbe započíta 1 bod. Komplexné body, t.j. súčet figúrových a rozlohových bodov určujú silu listu.

Ak takto získané komplexné body dosahujú hodnotu aspoň 12 bodov, je správne, ak hráč otvorí dražbu, t.j. učiní nejakú ponuku. Inak má dražiť „pas“.