Obrátené zvýšenie lacnej farby otvorenia.

(Inverted Raise.)

 

Zvýšenie farby otvorenia takým spôsobom, aby zalicitovaný záväzok bol pokrytý figurálnou a/alebo rozlohovou silou, aj pri minimálnej sile ruky otvárajúceho, môžeme v súčasnosti nazvať štandardným.  Táto metóda dobre vyhovuje zvýšeniu drahej farby otvorenia, nakoľko existenciou fitu v drahej farbe  je farba tromfov (vo väčšine prípadov) určená a ďalšia dražba má upresniť len výšku záväzku. Ale aj pri zvyšovaní drahých farieb je výhodné, ak máme k dispozícii jednak možnosť blokovania súperov a jednak priestor pre pohodlnú dražbu slemov. Pre zabezpečenie týchto možností  boli vypracované konvencie (splinter, Bergen, Jacoby 2BT ap.), ktoré jednak umožnia blokovanie so slabým listom, jednak zabezpečia priestor pre presnejšiu dražbu slemových listov.

V súčasnosti môžeme považovať uplatňovanie rovnakých princípov aj pri zvyšovaní lacnej farby otvorenia za štandardné, napriek tomu, že existujú dosť vážne rozdiely v cieľoch a metódach dražby lacných záväzkov, pri porovnaní s drahými a v súčasnosti už mnohí hráči používajú odlišné postupy pri zvyšovaní lacnej farby.

Pozrime sa analyticky na problém zvyšovania lacnej farby a na rozdiely oproti zvyšovaniu drahých farieb!

1)        Po nájdení drahého fitu, takmer vždy sa bude hrať záväzok v tejto farbe. Pri existencii lacného fitu, to nie je také jednoznačné. Pred zvýšením lacnej farby je účelné vyšetriť, či neexistuje aj drahý fit a ešte aj potom, keď drahý fit bol vylúčený, je dobré vyšetriť hrateľnosť beztromfového záväzku, pred nasmerovaním licitácie do lacného záväzku. Teda nasmerovanie dražby do lacného záväzku prichádza do úvahu až potom, keď bol vylúčený drahý fit a beztromfový záväzok sa ukázal ako nevhodný.

2)        Ak, podľa predchádzajúceho bodu, situácia je vhodná na zvýšenie lacnej farby otvorenia, zvýšenie farby so zabezpečenou figurálnou silou je u lacných záväzkov ilúziou. Ak so silou do 10 FB zvýšime farbu otvorenia na druhý stupeň s nádejou, že taký záväzok budeme môcť zohrať, budeme sklamaní, lebo tento záväzok, pravdepodobne, nebude prepasovaný. Ak ukážeme súperom, že máme na linke 8- alebo viac- kartový fit v lacnej farbe a silu 20 ± 2(3) FB, poinformovali sme ich o tom, že pravdepodobne aj oni majú na svojej linke aspoň osemkartový fit niekde inde (v našej farbe majú maximálne 5 kariet na linke) a majú na linke približne polovicu bodov, nezapasujú náš záväzok v lacnej farbe na druhom stupni, ale nájdu svoj hrateľný záväzok, obyčajne v drahej farbe. Keď k tomu dôjde, pravdepodobne budeme musieť brániť na treťom stupni v situácii, keď súperi sú už zorientovaní a budú vedieť, či majú ísť ďalej, alebo majú nás nechať padnúť v našom záväzku, prípadne aj s kontrou. Ak s rozlohovým listom do 10 FB (nevhodným pre BT záväzok) skočíme hneď na tretí stupeň, sťažíme nájdenie vlastného záväzku súperom, pričom náš záväzok je takmer nemožné trestne okontrovať a v mnohých prípadoch bude aj splnený.

3)        Naopak, ak jednoduché zvýšenie lacnej farby na druhý stupeň (1-2♣ alebo 1¨-2¨) sľubuje aspoň silu invitu, máme na linke zabezpečenú silu minimálne pre záväzok 2BT alebo tri vo farbe otvorenia, teda otvárajúci (OTV) ani s minimálnym listom nemusí pasovať. Inak povedané, jednoduché zvýšenie môže forsovať aspoň na jedno kolo a z podstaty takej hlášky vyplýva, že sila zhora nemusí byť ohraničená. Teda jednoduché zvýšenie sa dá použiť aj pre také listy odpovedajúceho (ODP), ktoré majú dostatočnú silu na gém alebo na slem. Skutočná sila a ciele odpovedajúceho sa ukážu v nasledujúcich kolách dražby, lebo OTV jednoduché zvýšenie neprepasuje.

 

Teda podstata obráteného zvýšenia lacnej farby otvorenia spočíva v nasledovnom:

1)      S listom do 10 FB máme k dispozícii dve možné odpovede:

a)      1BT s približne pravidelnou rozlohou, so 4/5-listou podporou vo farbe otvorenia a

b)      skok na tretí stupeň vo farbe otvorenia (3/3¨) obyčajne so 6+-listom vo farbe otvorenie a s listom nevhodným pre beztromfový záväzok.

2)      S listom od 11 (dobrých 10) FB zvýšime farbu otvorenia na druhý stupeň, čo forsuje aspoň na jedno kolo.

 

Okamžité zvýšenie lacnej farby otvorenia (skokom alebo bez skoku) popiera držanie drahého 4+-listu.

Ak ODP má síce fit v lacnej farbe otvorenia, ale jeho list je vhodný pre beztromfový záväzok (má bočné zádrže) a nemá drahý štvorlist, draží beztromfovú hlášku podľa figurálnej sily listu, nasledovne:

1BT: so silou 8(6)-10 FB. ODP, po otvorení 1, by mal mať aspoň 4-listú podporu v trefoch, inak, najmä s minimom má dať prednosť odpovedi 1¨. OTV s nepravidelnou rozlohou (s drahým singlom) môže prejsť na 2/3, lebo vie o podpore. Napríklad: 1-1BT; 2 s listom: 4-©AQ53-¨KJ7-K7632

2BT: so silou 11(10)-12 FB (invit). Ak partneri používajú konvenciu Two Way Checkback Stayman, táto hláška obyčajne popiera 4+-list vo farbe otvorenia (teda má aspoň štvorlist v druhej lacnej farbe).

3BT: so silou 13(12)-15 FB. Ak partneri používajú konvenciu Two Way Checkback Stayman, táto hláška obyčajne popiera 4+-list vo farbe otvorenia (teda má aspoň štvorlist v druhej lacnej farbe).

V týchto prípadoch, ak ODP má fit, tak fit je buď štvorkartový alebo päťkartový. Aj keď nie je vylúčený ani 6-kartový fit, ODP s takým listom dosť často bude mať tendenciu viesť dražbu smerom k farebnému záväzku.

 

ODP s listom do zlých 10 FB (bez drahého štvorlistu).

ODP, po partnerovom otvorení 1, sa bude snažiť odpovedať 1BT, so štvorlistou alebo aj s päťlistou podporou trefovou, ale inak s pravidelnou rozlohou bez drahého štvorlistu, najmä, ak záväzok vypadá hrateľný z jeho strany. Bude to v prípade, keď má zádrže v drahých farbách a má k tomu aj dostatočnú figurálnu silu, t.j. od 8 do 10 FB. S takou istou rozlohou, ale so silou 5-7 FB môže zadražiť vyčkávaco 1¨, hoci aj s trojlistom (prípadne aj s dublom) káro, aby BT záväzok mohol hrať OTV. Odpoveď 1¨, s malými výnimka, popiera drahý štvorlist.

Po partnerovom otvorení 1¨, ODP so slabým listom a pravidelnou rozlohou, bez drahého štvorlistu draží 1BT, resp. s úplným minimom môže pasovať. Skok na 3¨ vyžaduje aspoň 5-list kárový a obyčajne nevhodný pre beztromfový záväzok (krátkosť v drahej farbe).

ODP so 6+-listou podporou vo farbe otvorenia a silou do 9 FB zvýši farbu otvorenie skokom na tretí stupeň. Cieľom tejto hlášky je nielen ukázanie dobrej podpory, ale aj blokovanie súperov. ODP môže takto dražiť aj s menšou silou, ako je potrebná na odpoveď (3-5FB).

OTV vo väčšine prípadov pasuje blokujúce zvýšenie partnera, ale so skutočne silným listom (18-19 FB s pravidelnou rozlohou) a možnosťou gému môže dražiť ďalej.

Pokiaľ draží farbu pod úrovňou 3BT, je to pokus o záväzok 3BT, ak partner má zádrž v tejto farbe, teda je to otázka na zádrž. Ak partner bude mať podohrateľnú zádrž, napríklad Kxx, je dôležité, aby on zohrával záväzok 3BT. Príklad: AK4-©984-¨AK63-A102 po licitácii 1¨-3¨; má OTV licitovať 3© ako otázku na zádrž. ODP draží 3BT so srdcovou zádržou, inak koriguje do 4¨ (s 3©), prípadne draží lacný gém, ak je krátky v srdciach (0-2©), najmä pri maxime figurálnej sily.

Výnimočne je možné zalicitovať záväzok 3BT aj v prípade, že ODP nemá zádrž vo farbe, v ktorej OTV zádrž vylúčil, a to v prípade, že ODP je maximálny (8-10 FB) a obyčajne má  tri karty v danej farbe a vie zistiť, že aj partner má 3 karty. V prípade, keď máme na linke 26-29 FB a drahý gém je nehrateľný, lebo nie je na linke tromfový fit, lacný gém je nehrateľný, lebo v jednej farbe sa odovzdajú 3 zdvihy zo štartu, záväzok 3BT je jediný racionálny gémový záväzok, ktorý sa uhrá, ak daná farba bude na obrane delená 4:3. Toto, v rozdaní, v ktorom ODP  má 6¨ a máme na linke aspoň 10 (9) kár, nemusí byť veľmi pravdepodobné, ale v situácii, keď každý iný gémový záväzok je nezmyselný, treba skúsiť zalicitovať jediný, teoreticky možný gém, aj keď úspešnosť záväzku nie je veľmi veľká, ale je reálna.

ODP ukáže maximum sily a trojlist bez zádrže vo farbe, v ktorej partner vylúčil zádrž, hláškou v inej farbe na treťom stupni. Taká hláška bežne znamená chýbajúcu zádrž v draženej farbe, ale v tomto prípade je nepredstaviteľné, aby OTV sa pokúšal o záväzok 3BT bez zádrže v dvoch farbách. Preto je možné využiť dražbu bočnej farby na poskytnutie informácie o farbe, ktorú OTV označil ako problémovú (bez zádrže). Hláška v novej farbe na treťom stupni ukazuje chýbajúcu zádrž vo farbe, v ktorej ani OTV zádrž poprel, ale zároveň ukazuje 3 karty v tejto farbe a maximum sily, napríklad: 1¨-3¨; 3©-3 = pokus o 3BT bez srdcovej zádrže, ale s 3©; je nepredstaviteľné, aby sa OTV pokúšal o gém 3BT bez zádrže v oboch drahých farbách, preto musí mať zádrž v pikoch – potom hláška 3 od ODP vo význame otázky na zádrž v pikoch je nezmyselná a využije sa na ukázanie trojlistej srdcovej farby bez zádrže. OTV draží 3BT, ak vo farbe bez zádrže (©) má 3 karty, inak (s dvoma kartami) draží lacný gém, prípadne koriguje do štyroch vo farbe otvorenia.

Je jasné, že ODP môže použiť dražbu novej farby na treťom stupni na ukázanie trojlistu bez zádrže v partnerom licitovanej farbe len v prípade, že existuje nejaká licitovateľná farba na treťom stupni, teda v nasledovných prípadoch:

1-3; 3¨-3©/3

1-3; 3©-3

1¨-3¨; 3©-3.

Ak OTV ukáže pikovú farbu ako farbu bez zádže (1-3; 3-?), ODP už nemôže ukázať, že má 3 bez zádrže. V takom prípade buď zadraží 3BT a dúfa, alebo skoriguje do 4 vo farbe otvorenia, napríklad:

1¨-3¨; 3-3BT =  piková zádrž, alebo 3 bez zádrže a maximum sily.

 

 

ODP s listom od dobrých 10 FB (bez drahého štvorlistu).

Zvýšenie lacnej farby na druhý stupeň forsuje na 1 kolo, ukazuje minimálne 4+-listú podporu, silu od 11 (dobrých 10) FB, popiera držanie drahého štvorlistu a list je nevhodný pre okamžitú dražbu beztromfového záväzku, lebo je buď vyfarbený alebo chýba zádrž v niektorej drahej farbe alebo je príliš silný.

Otvárajúci s pravidelnou rozlohou draží:

1)      3BT so silou 18-19 FB. Odpovedajúci väčšinou pasuje, ale so slemovými možnosťami sa môže pokúsiť o slem hláškou 4 vo farbe otvorenie, čo je otázka na kľúčové figúry (RKCB). Hláška 4BT odpovedajúceho je (kvantitatívny) invit do 6BT.

2)      2BT: so silou od dobrých 11 do 12 (zlých 13) FB so zádržami vo vyšších (najmä v drahých) farbách. Odpovedajúci môže pasovať s minimálnym listom, ak nie je veľmi vyfarbený, ale od 13 FB až po hranice slemu má dražiť 3BT. So silne vyfarbeným slabým listom a bez dostatočnej sily na gém, ODP koriguje  do troch v lacnej farbe otvorenia, čo je sign off.

3)      2 v najbližšej farbe bez zádrže – so silou 12-14 FB. Táto hláška forsuje na 1 kolo. So silou 12-13 FB a pri minime odpovedajúceho môže byť konečným záväzkom 2BT alebo 3 v lacnej farbe. So silou 14 alebo dobrých 13 FB je to pokus o 3BT, a to aj pri minime partnera, pokiaľ sa nájde zádrž vo všetkých bočných (najmä drahých) farbách, ale dražba môže zakotviť aj v lacnom géme.  S takou silou nemá OTV inú hlášku k dispozícii.

Otvárajúci s vyfarbeným listom draží:

1)      3 vo farbe otvorenia so silou 11 až zlých 13 FB a s listom nevhodným pre BT záväzok. S listom vhodným pre BT záväzok draží rovnako ako s pravidelnou rozlohou.

2)      3 v bočnej farbe ukazuje krátkosť (1/0), splinter v licitovanej farbe a silu aspoň dobrých 14 FB; okrem jedného prípadu (1¨-2¨; 3) krátka farba (splinter) sa licituje skokom. Táto hláška forsuje do gému. Otvárajúci ukazuje tendenciu pre lacný záväzok (gém/slem), ale odpovedajúci s dobrou (dvojitou) zádržou môže dražiť 3BT ako návrh konečného záväzku.

3)      4 vo farbe otvorenia so slemovým typom listu;  je to otázka na kľúčové figúry (RKCB). Po odsúhlasení lacnej farby na druhom stupni je skok na štvrtý stupeň v tejto farbe vždy pokus o slem a otázkou typu RKCB. Pr.: 1¨-2¨; 4¨= RKCB(¨).

Celá dražba je jednoduchá, vzhľadom na definované obmedzenia, platné pre zvýšenie farby na druhý stupeň. Otvárajúci s pravidelnou rozlohou, so 14 FB, alebo s polopravidelnou rozlohou so 14-16 FB má evidentný záujem dražiť gém – prednostne 3BT. Nemôže však okamžite zalicitovať 3BT, lebo táto hláška je rezervovaná pre list s väčšou silou. Preto musí dražiť nejakú nepasovateľnú hlášku, a takou sú všetky hlášky vo farbe na druhom stupni. Pritom obidvaja partneri licitujú farbu, v ktorej chýba zádrž. Toto je odlišné od zaužívaného spôsobu dražby väčšiny hráčov, preto je nutné mať jasne definovanú dohodu s partnerom a tiež je nutné alertovaním upozorniť súperov na význam týchto hlášok.

Otvárajúci so 14 FB, so zádržou vo všetkých bočných farbách chce hrať 3BT, ale nemôže skočiť na 3BT (lebo táto hláška je obsadená pre listy so silou 18-19 FB), nemôže licitovať farbu bez zádrže (lebo takú nemá), nezostáva mu nič iné, len zalicitovať vyčkávajúco farbu so zádržou ako farbu bez zádrže (na vytvorenie forsujúcej situácie) a v ďalšom kole potom zadražiť 3BT. Po zalicitovaní 3BT, po predchádzajúcej dražbe farby bez zádrže, partner pochopí problémy otvárajúceho a nemôže dôjsť k mylnému záväzku.

Otvárajúci s minimálnym listom (12-13 FB), so zádržami v bočných farbách má k dispozícii neforsujúci rebid 2BT. Ak mu chýba zádrž v bočnej farbe, môže dražiť túto farbu forsujúco a sila jeho listu sa vyjasní až v ďalšom kole. Teda rebid 2BT otvárajúceho ukazuje jednoznačne slabosť, kým rebid vo farbe na druhom stupni nespresňuje silu.

Ak otvárajúci draží farbu na druhom stupni (hľadá zádrž), odpovedajúci pokračuje podľa tých istých princípov: draží 2BT s minimálnym (invitujúcim) listom (neforsujúco) so zádržami vo farbách, v ktorých otvárajúci nesľúbil, resp. poprel zádrž; so silou na gém draží v takom prípade 3BT.  Ak odpovedajúci nemá zádrž vo farbe, v ktorej otvárajúci poprel zádrž, draží s minimom 3 vo farbe otvorenia, čím  ukáže nehrateľnosť beztromfového záväzku a nedostatočnú silu pre gém. S dostatočnou silou na gém, bez zádže vo farbe, v ktorej OTV poprel zádrž môže sa pokúsiť o gém 3BT bez zádrže vo farbe, v ktorej partner poprel zádrž, zvýšením farby na tretí stupeň, čím sľubuje 3 karty v tejto farbe, ale popiera v nej zádrž, napríklad: 1¨-2¨; 2©-3©. Hláška 2© ukazuje list bez srdcovej zádrže a hláška 3© ukazuje list tiež bez srdcovej zádrže, ale s troma srdcami, ale so silou na gém. OTV môže zalicitovať 3BT, ak má tiež 3 srdcia, inak skoriguje do 4/5 kár.

 

Poznámka: Inverted Raise v lacných farbách môže značne zlepšiť dražbu, ale ak ho chceš hrať, musíš byť dohodnutý so svojim partnerom a musíte túto aj ostatné konvenčné hlášky alertovať. Ak po zvýšení chceš kjúbidovať farbu bez zádrže, aj túto skutočnosť musíš mať dohodnutú s partnerom, lebo väčšina hráčov kjúbiduje zádrž, napriek tomu, že pri kjúbidovaní farby bez zádrže (Denial Cue Bid – DCB) je dražba pohodlnejšia ako pri kjúbidovaní zádrže (Cue Bid – CB). Napríklad kjúbidovanie zádrží môže viesť v niektorých prípadoch k chybnému záväzku. Ukážem na jednom príklade.

 

Rozdanie 1.

OTV

 

ODP

♠82

©1087

¨AQ76

AKJ4

AK5

©54

¨KJ1052

Q83

1¨

?

 

2¨

 

Otvárajúci evidentne chce hrať gém, ale chýbajú mu drahé zádrže. Ak kjúbid drahej farby ukazuje zádrž, otvárajúci nemá dobrú hlášku. Môže skúsiť klamavú hlášku 2©, ale keď mu partner uverí, že má srdovú zádrž a skočí na 3BT, otvárajúci naďalej nebude vedieť, že čo má robiť. Ak zapasuje, súperi môžu zo štartu odtiahnuť 5 zdvihov, pričom v rozdaní je lay-down 5¨. Ak prejde do 4/5¨, odpovedajúci v skutočnosti bude mať srdcovú zádrž a správny záväzok v rozdaní bol 3BT, pričom lacný gém sa nemusí dať splniť.

Aj pri dražbe kjúbidov, ktoré popierajú zádrž v danej farbe, je možné skonštruovať rozdanie, ktoré sa normálnym spôsobom nedá licitovať, ale je možné použiť vyčkávaciu hlášku, ktorá nespôsobí problémy s konečným záväzkom.

 

Rozdanie 2.

OTV

 

ODP

♠Q82

©A87

¨A976

A1094

AK5

©54

¨KJ1052

832

1¨

?

 

2¨

 

Ak partneri dražia kjúbidy, ktoré popierajú zádrž vo farbe, otvárajúci nemá hlášku. Lenže on sa chce dostať vždy do záväzku 3BT, ale ten v tomto kole nemôže zalicitovať, lebo hláška 3BT  je rezervovaná pre silnejší list, preto zalicituje falošne napríklad 2©, že popiera srdcovú zádrž, ale po každom rebide partnera (pravdepodobne 3¨) draží 3BT, a tým vyjasní celú situáciu. Ak OTV namiesto 2© zalicituje 2, lebo má neistú zádrž v tejto farbe, po partnerovej hláške 2BT môže pokojne pokračovať do záväzku 3BT, ale ak ODP zalicituje 3¨, OTV môže prehodnotiť svoj list a zapasovať túto hlášku.

Pokiaľ partneri dražia kjúbid farby, v ktorej chýba kontrola, alebo určitá figúra, alebo zádrž, dražia popierajúce kjúbidy – anglicky: Denial Cue Bids (DCB). Pre hráčov, ktorí používajú nejaký reléový systém, DCB nie je niečo neznáme. Pre hráčov, ktorí dražia naturálny systém, sú hlášky typu DCB takmer neznáme, napriek tomu, že mnohé listy by sa dali dražiť pohodlnejšie pomocou DCB aj v naturálnom systéme. Napríklad pri slemovej dražbe, ak by sa používali DCB namiesto CB, neboli by potrebné konvencie typu Last Train alebo Lackwood ap. Ale zvyk je železná košeľa.

 

Po zásahu súpera.

Ak, po otvorení jedným v lacnej farbe, súper zasiahne vo vlastnej farbe bez skoku, platia obecné zásady ukázania podpory. Všetky listy s podporou a aspoň so silou invitu sa dražia kjubidom súperovej farby. Listy s podporou, ale figurálne slabšie ako invitujúce, sa dražia priamym zvyšovaním farby otvorenia. V našom prípade skok na tretí stupeň ostáva bez zmeny a ukazuje rozlohový list s dobrou podporou a figurálnou silou do 7/8 FB. Zvýšenie na druhý stupeň ukazuje silu 6-10 FB a aspoň štvorlistú podporu. Odpovedajúci nemôže použiť negatívnu (ani pozitívnu) kontru, ak má silnú podporu v partnerovej farbe – OTV by mohol kontru prepasovať.

Ak súper, po partnerovom otvorení jedným v lacnej farbe, kontruje, zvýšenia farby otvorenia aj v tomto prípade vyjadrujú slabý list, podobne ako po súperovom zásahu vo farbe. Skok na tretí stupeň ostáva bez zmeny a ukazuje rozlohový list s dobrou podporou a figurálnou silou do 7/8 FB. Zvýšenie na druhý stupeň ukazuje silu 6-10 FB a aspoň štvorlistú podporu. Pozitívne listy, so silou aspoň invitu,  draží ODP rekontrou.

Poznámka:

V súčasnosti, viacerí hráči používajú po zásahu súpera dražbu transferom, vďaka čomu majú k dispozícii dve hlášky pre zvýšenie farby otvorenia na druhý stupeň: transferom alebo priamo. Takto môžu zvýšiť partnerové otvorenie aj s bezcenným listom, ak majú podporu, teda je možné rozlíšiť obrannú dražbu od pozitívnej, útočnej,  ktorá môže viesť k vylicitovaniu vlastného záväzku.