7. Dražba figúr podľa dĺžky farieb (FDF).


 

            Úvod

Priestor medzi 3BT a slemom využíva väčšina systémov na zistenie kľúčových figúr pre slem, pritom, vo väčšine prípadov, sa uspokojí s tým, ak sa v danom priestore podarí zistiť presný počet es a prítomnosť najvyšších figúr (AKQ) v tromfoch. Táto metóda je postačujúca aj pre prípady, keď rozloha jedného hráča bola detailne vylicitovaná. Ale ak hráč, ktorý sa pýta na kľúčové figúry (PÝT/relayer), jednu farbu nepozná, bude pre určenie správneho záväzku dôležité poznať nielen počet, ale aj umiestnenie es u partnera. Umiestnenie nižších figúr (K/Q) je dôležité v každom slemovom záväzku, a zvlášť u veľkoslemových záväzkov. Pre PÝT, ktorý už pozná presnú rozlohu partnera, by bolo dobré, keby poznal nielen počet vysokých figúr, ale aj ich umiestnenie. Je možné vylicitovať v obmedzenom priestore počet a umiestnenie kľúčových figúr?

Na jednoznačné a presné určenie počtu aj umiestnenia figúr určitej výšky (napríklad es) potreboval by hráč 16 rôznych odpovedí, lebo toľko je možných kombinácií: po 1 možnosti pre 0 a 4 figúry, 4 pre 1 a 3 figúry a 6 s 2 figúrami. Pritom na vyšetrenie počtu a umiestnenia nielen es, ale aj kráľov a dám, prípadne aj bubov je k dispozícii priestor len okolo 10 hlášok – medzi 3BT a slemom. Je jasné, že okamžitými jednoznačnými odpoveďami daný priestor nestačí ani na vylicitovanie jednej figúry, napríklad es. Usporiadaním odpovedí podľa Fibonacciho čísiel dokážeme presne určiť počet a umiestnenie jednej figúry (napríklad es) a možno, čiastočne ešte jednu figúru (kráľov). Lepšie vyžitie priestoru môžeme dosiahnuť viacznačnými odpoveďami, ktoré sú usporiadané tak, že PÝT dokáže rozlíšiť na základe vlastných figúr a/alebo známej figúrovej sily partnera. Takýmto spôsobom sú usporiadané odpovede po otázkach typu RKCB. Napríklad jedna odpoveď môže ukazovať 0 alebo 3 esá. V prípade, že PÝT nevie rozlíšiť, musí mať možnosť prikázať partnerovi, aby upresnil, že ktorú z možných kombinácií má.

Šetrenie s dražobným priestorom nám môžu pomôcť aj informácie o štatistickom výskyte určitej figúry. Ak ODP má rozlohu napríklad 6331, výskyt určitej figúry (hociktorej) vo farbe šesťlistje je pravdepodobne šesťkrát častejšie ako vo farbe singla. Ak po dolicitovaní rozlohy usporiadame farby podľa dĺžky tak, aby prednostne, nižšími hláškami sa dražili figúry v dlhej farbe, vo väčšine rozdaní bude stačiť na vylicitovanie umiestneni určitých figúr (es) 2-3 stupne. Potom dokážeme presne zistiť v danom priestore aj nižšie figúry (napríklad dámy). Ale môže to byť, najmä zo začiatku, namáhavé pre hráčov. Čiastočne môže pomôcť usporiadanie farieb v ruke napríklad sprava doľava (alebo obrátene) podľa dĺžky farieb v ruke odpovedajúcho.

 

7.1. Spojenie dolicitovania rozlohy so špecifikáciou sily.

         Po všetkých otvoreniach, s výnimkou 1, ODP riadi dražbu, teda je v skutočnosti pýtajúcim s hráčom (PÝT), relayerom a otvárajúci draží svoju rozlohu, teda je respondentom, odpovedajúcim (ODP). Figúrová sila otvárajúceho (vo funkcii ODP) je úzko ohraničená, preto jeho partner vie dobre posúdiť, či sa má vydať smerom ku slemu. OTV (v úlohe ODP) nemusí bližšie špecifikovať figúrovú silu svojho listu.

Po otvorení 1, bude v reléovej dražbe odpovedajúcim (ODP), respondentom odpovedajúci, ktorý po pozitívnej odpovedí ukazuje aspoň 8 figúrových bodov, ale zhora nie je jeho sila ohraničená. Ak má pravidelnú rozlohu, reléová dražba mu umožní, z hľadiska figúrovej sily, vytvoriť dve dražobné skupiny: slabšiu skupinu so silou buď 8-10 FB alebo 14-16 FB a silnejšiu skupinu so silou 11-13 FB alebo 17+ FB. Aj u vyfarbených listov je možné vytvoriť podobné dražobné skupiny, ale je potrebná k tomu pomoc od súperov. Bez tejto pomoci, ODP draží svoju rozlohu nezávisle od figúrovej sily. U obidvoch dražobných skupín je silnejší variant silnejší o 2-3 zdvihy od slabšieho, preto pri dokončovaní dražby rozlohy je nutné dať najavo pýtajúcemu sa hráčovi silovú rezervu, aby mohol lepšie posúdiť slemové možnosti. U farebných rozlôh, kde neboli vytvorené dražobné skupiny, môže bodová rezerva odpovedajúceho hráča ľubovoľne veľká (obmedzená len balíčkom kariet). Veľký pozor musí dávať ODP najmä v prípade, že dolicitováva rozlohu hláškou 3BT, ktorú PÝT, predpokladajúc minimum u partnera, môže zapasovať. Ale bude dobré dávať pozor aj v prípadoch, keď posledná hláška, ktorou sa dolicitováva rozloha (vyššie hlášky už nie sú využité) je nižšia ako 3BT. Ukázanie väčšej sily spolu s dolicitovaním rozlohy šetrí priestor a zabezpečí lepšiu orientáciu pre PÝT.

List odpovedajúceho, po otvorení 1, rozdelíme do dvoch silových skupín:

1)    Slabá skupina: Listy 8-13 FB a obyčajne menej ako 4 kontroly. U dražobných skupín patrí sem len slabý variant danej skupiny.

2)    Silná skupina: Listy od 14 FB a obyčajne aspoň 4 kontroly. U dražobných skupín patrí sem len silný variant danej skupiny.

ODP  so slabým listom (1) ukončí dražbu rozlohy a z vlastnej iniciatívy sa nepúšťa do vyšetrovania slemu, aspoň nie okamžite. Ak OTV po tomto vyjadrení minima sily partnerom sa chce pokúsiť o slem, mal by mať list, ktorý obyčajne už pri 3 alebo menej kontrolách u partnera môže produkovať slem. Pokus o slem môže urobiť:

a)     Otázkou na počet a umiestnenie es (podľa týchto pravidiel – FDF), hláškou v poradí, ale  4 miesto 3BT.

b)    Otázkou typu kickback (KB), pomocou hlášok 4(=¨) / 4♠(=©) / 4BT(=♠),  s určením farby tromfov.

RKCB na trefovej báze nie je možné použiť, ak licitácia rozlohy bola ukončená hláškou 3♠ alebo 3BT. Ak licitácia rozlohy bola ukončená hláškou 3, alebo nižšou, potom hláška v poradí štartuje dražbu umiestnenia es (FDF) a hláška 4♣ je k dispozícii pre RKCB na trefovej báze.

Ak OTV, po dolicitovaní rozlohy a ukázaní slabého listu odpovedajúcim, nechce hrať slem, ukončí dražbu hláškou 3BT alebo ENDSIGNAL-om 4. V tomto prípade ODP ešte môže urobiť pokus o slem z vlastnej iniciatívy, ale len keď má aspoň 4 kontroly a aspoň 14 FB tým, že po 3BT draží 4§ so 14-16 FB a draží esá, počínajúc 4¨, ak má 17 a viac bodov. Ak PÝT draží endsignal  4, ODP draží povinne  4©, ak má do 13 FB, inak, so 14-16 FB draží 4 a od 17 FB draží esá, počínajúc hláškou 4BT. Teda so silou od 14 FB odmietne inak povinné 4©. Na taký pokus má mať ODP skutočne pekný list a aspoň 4 kontroly. O konečnom záväzku rozhodne vždy PÝT (v tomto prípade OTV).

Pri dolicitovávaní rozlohy bude dosť často poslednou hláškou hláška 3BT. Ak ODP draží svoj list po otvorení 1§ a jeho hláška 3BT by bola použitá len na základe špecifikácie rozlohy, bez ohľadu na silu, mohlo by sa stať, že PÝT (OTV) zapasuje, lebo je minimálny, pritom ODP by mohol mať napríklad 16 FB a slem môže byť bezproblémový. Aby PÝT mohol hlášku 3BT pasovať, bez obáv o vynechanie slemu, musí byť hláška 3BT silove obmedzená, preto bude účelné príjať nasledovné pravidlá.

 

 

Pravidlo 1 (Bez dražobných skupín.).

Ak poslednou hláškou dražby (nepravidelnej) rozlohy je hláška 3BT, ODP draží túto hlášku len so silou 8-13 FB. Ak ODP má 14-16 FB draží hlášku 4§; od 17 FB vyššie, draží esá podľa tejto konvencie, počínajúc hláškou 4¨ (teda tak, ako keby PÝT sa bol pýtal na esá hláškou 4§).

 

Takto, po dokončení dražby rozlohy hláškou 3BT, PÝT  pozná pomerne presne aj silu partnera (8-13 FB), aby sa mohol rozhodnúť pre pokračovanie v dražbe, alebo môže ukončiť dražbu v géme, pasom (na 3BT) alebo endsignálom (4¨). So slemovým typom listu môže sa pokúsiť o slem otázkou na kľúčové karty pomocou otázok typu kickback (KB): 4©= KB(¨), 4=KB(©),  4BT=RKCB(), alebo sa môže spýtať na počet a umiestnenie es podľa tejto konvencie, hláškou 4§ (FDF). Kickback na trefovej báze nie je k dispozícii – s trefovou tromfovou farbou musí sa použiť táto konvencia (FDF).

Ak ODP namiesto 3BT draží svoj posledný typ rozlohy hláškou 4§, PÝT má ešte presnejší obraz o sile partnera (14-16 FB) a má aj dostatočný priestor na to, aby mohol pohodlne ukončiť dražbu v géme. Každá jeho hláška, s výnimkou 4¨, je sign off (presnejšie, to play – TP). Hláška 4¨ je otázkou na esá, podľa tejto konvencie. Otázky typu RKCB/kickback(KB) nie sú k dispozícii.

 

Príklad 7.1.

PÝT

ODP

1

3

3¨

3BT1)

PAS2)

 

43)

 

4¨4)

 

4©5)

 

46)

 

4BT7)

 

Legenda:    

1)    Rozloha 1651 a sila 8-13 FB

2)    Misfitový list a nezáujem o slem.

3)    Otázka na počet a farby es (FDF).

4)    Endsignal. PÝT chce vypnúť vo farebnom géme.

5)    Kickback (KB) na károvej báze.

6)    Kickback (KB) na srdcovej báze.

7)    Kickback (KB) na pikovej báze.

 

Príklad 7.2.

PÝT

ODP

1

3

3¨

41)

4¨2)

 

4©3)

 

44)

 

5¨5)

 

 

Legenda:    

1)    Rozloha 1651 a sila 14-16 FB

2)    Pokus o slem, otázka na počet a umiestnenie es (FDF)

3)    Konečný záväzok.

4)    Konečný záväzok. Napriek tomu, že partner ukázal 1.

5)    Konečný záväzok.

 

Ak ODP spojí dokončenie dražby rozlohy s okamžitou dražbou es podľa tejto konvencie (zoom) so silou od 17 FB, draží svoje esá tak, ako po otázke 4§. Endsignál ani RKCB/KB neexistujú. Dražba figúr má v tomto prípade vyjasniť situáciu medzi malým a veľkým slemom – minimálne malý slem musí byť takmer vždy dosiahnutý. Dražbu naďalej riadi PÝT a on rozhodne o konečnom záväzku.

 

Príklad 7.3.

PÝT

ODP

1

3

3¨

4¨1)

 

4©2)

 

...

 

Legenda:    

1)    Rozloha 1651 a sila 17 a viac FB & 0-4A

2)    Rozloha 1651 a sila 17 a viac FB & 1A(©) alebo 2A(¨+) atď.

 

Pravidlo 2 (Bez dražobných skupín.).

Ak poslednou hláškou dražby rozlohy je hláška 3, ODP draží túto hlášku len so silou 8-10 FB. Ak ODP má silu 11-13 FB, draží hlášku 3BT; ak ODP má 14-16 FB draží hlášku 4§; ak ODP  má silu od 17 FB vyššie, draží esá podľa tejto konvencie, počínajúc hláškou 4¨ (teda tak, ako keby sa PÝT bol pýtal na esá hláškou 4§).

 

U farebných typov rozlôh len výnimočne sa môže dražba skončiť hláškou 3 (t.j. keď už neexistuje ďalšia rozloha, ktorú by bolo treba licitovať hláškou 3BT). Po otvorení 1 bude to len u trojfarebných listov, ale môže sa vyskytnúť aj po otvorení 1¨, ak OTV má rozlohu 4171/1471. Po dokončení dražby rozlohy hláškou 3ª, PÝT sa musí pýtať na esá hláškou 4§ (podobne ako po dokončení dražby hláškou 3BT), preto obe hlášky 3/3BT sa majú odpovedajúcim využiť na presnejšiu špecifikáciu sily slabších listov. Dražba silnejších variantov sa nemení.

 

Príklad 7.4.

PÝT

ODP

1

1©1)

1

1BT2)

2

2¨3)

2©

24)

2BT

35)

 

3BT6)

 

47)

 

4¨8)

 

Legenda:    

1)    4+

2)    4+

3)    Trojfarebný list s červenou krátkosťou.

4)    Krátke kára (0/1¨)

5)    5404 a sila 8-10 FB

6)    5404 a sila 11-13 FB

7)    5404 a sila 14-16 FB

8)    5404 a sila 17+ FB & zoom es, 0-4A atď.

 

Pri dražbe pravidelných rozlôh, po otvorení 1§, sa sila listu už v priebehu dražby rozlohy rozloží do dvoch dražobných skupín, pričom v každej z nich sú 2 varianty sily, preto po dolicitovaní rozlohy má ODP diferencovať len 2 možné varianty sily. Slabší variant sa draží hláškou, ktorou sa dolicitováva rozloha a silnejší sa draží ďalšou hláškou v poradí, pričom so silou 17+ FB draží esá podľa tejto konvencie.

 

Pravidlo 3 (Pravidelné rozlohy / dražobné skupiny.).

Ak poslednou hláškou dražby pravidelnej rozlohy (alebo nepravidelnej rozlohy so známymi  dražobnými skupinami) je hláška 3/BT, ODP draží túto hlášku len so slabším variantom. Ak ODP má silnejší variant sily, draží hlášku v poradí, ak jeho silnejší variant je v hraniciach 14-16 FB – táto hláška ukazuje len silu a nič nehovorí o esách. Ak silnejší variant predstavuje list od 17 FB vyššie, draží okamžite esá podľa tejto konvencie, počínajúc hláškou v poradí, za slabým variantom.

 

Ak ODP ukončuje dražbu rozlohy hláškou 3BT, táto hláška ukazuje silu 8-10 FB alebo 11-13 FB, podľa aktuálnej dražobnej skupiny. Ak draží 4§ a jeho silnejší variant je 14-16 FB, ukazuje túto silu (nič nehovorí o esách), ale ak jeho silnejší variant je 17+FB, potom hláška 4§ ukazuje túto silu a zároveň draží esá (zoom), podľa tejto konvencie tak, ako keby PÝT sa bol pýtal na esá hláškou 3BT.

Príklad 7.5.

PÝT

ODP

1

1

1BT

3BT1)

 

42)

 

...

 

Legenda:    

1)    Rozloha 4333 a sila 11-13 FB;

2)    Rozloha 4333 a sila 17+ FB; 1.° FDF s esami (0-4A) atď.

 

Príklad 7.6.

PÝT

ODP

1

1

1BT

21)

2BT

3BT2)

 

43)

Legenda:    

1)    Pravidelná rozloha , 4 a sila 8-10 FB/14-16 FB;

2)    Rozloha 4333 a sila 8-10 FB; nič nehovorí o esách.

3)    Rozloha 4333 a sila 14-16 FB; nič nehovorí o esách.

U pravidelných rozlôh len výnimočne končí dražba hláškou 3, ale ak sa to stane, potom hláška 3 ukazuje 8-10 alebo 11-13 FB, v závislosti na  dražobnej skupine.  Ak namiesto 3, ODP draží 3BT a jeho silnejší variant je 14-16 FB, ukazuje túto silu (nič nehovorí o esách), ale ak jeho silnejší variant je 17+FB, potom hláška 3BT ukazuje túto silu a zároveň draží esá podľa tejto konvencie tak, ako keby sa bol PÝT  pýtal hláškou 3 atď.

 

Príklad 7.7.

PÝT

ODP

1

1

1BT

2¨1)

2©

2BT2)

3

33)

 

3BT4)

Legenda:    

1)    Pravidelná rozloha, bez drahého štvorlistu

2)    2, 8-10 FB alebo 14-16 FB

3)    2335 a 8-10 FB, nič nehovorí o esách

4)    2335 a 14-16 FB, nič nehovorí o esách

 

Príklad 7.8.

PÝT

ODP

1

1

1BT

2BT1)

3

32)

 

3BT 3)

 

44)

 

...

 

Legenda:    

1)    Pravidelná rozloha, bez drahého štvorlistu, 2 a sila 11-13 alebo 17+ FB

2)    2335 a 11-13FB, nič nehovorí o esách

3)    2335 a 17+ FB &1.° FDF (0-4A)

4)    2335 a 17+ FB & 2.° FDF (A/¨A+©A) atď.

 

Len výnimočne a len s nepravidelnou rozlohou (s trojfarebným listom) sa môže stať, že poslednou hláškou na dolicitovanie rozlohy bude hláška 3©. V takom prípade hláška 3© ukazuje 8-10 FB a ostatné hlášky v poradí postupne vyššiu silu, rozdelenú do skupín.

 

Pravidlo 4. (Špeciálne rozlohy bez dražobných skupín.)

Ak poslednou hláškou dražby rozlohy je hláška 3© (len u zvláštnych rozlôh bez dražobných skupín), ODP draží túto hlášku len so silou 8-10 FB. So silou 11-13 FB draží 3; so silou 14-16 FB draží 3BT; so silou od 17 FB vyššie draží esá, podľa tejto konvencie, počínajúc hláškou 4§.

 

Príklad 7.9.

PÝT

ODP

1

1©

1

1BT1)

2

2¨2)

2©

3©3)

 

34)

 

3BT5)

 

 

Legenda:    

1)    Dvojfarebný alebo trojfarebný list

2)    Trojfarebný list s červenou krátkosťou

3)    5044 a 8-10 FB, nič nehovorí o esách

4)    5044 a 11-13 FB, nič nehovorí o esách

5)    5044 a 14-16 FB, nič nehovorí o esách

6)    5044 a 17+ FB, 1.° FDF (0/3A) atď.

 

Pravidlo 5. (Špeciálne rozlohy s dražobnými skupinami.)

Ak v priebehu dražby došlo k rozdeleniu listu do dražobných skupín (súper kontroval RB) a poslednou hláškou dražby rozlohy je hláška 3© (len u zvláštnych rozlôh), ODP draží túto hlášku len so silou 8-10 alebo 11-13 FB. So silou 14-16 FB draží 3 a so silou 17+ FB draží draží esá, počínajúc hláškou 3, podľa tejto konvencie.

 

Príklad 10.

PÝT

O1

ODP

O2

1

P

1©

P

1

P

1BT1)

P

2

P

2¨2)

P

2©

X3)

3©4)

 

 

 

35)

 

 

Legenda:       

1)      Dvojfarebný (+) alebo trojfarebný list s červenou krátkosťou

2)      Trojfarebný list s červenou krátkosťou

3)      Výnosová kontra

4)      5044 a 11-13 FB, slabší variant silnejšej dražobnej skupiny

5)      5044 a 17+ FB, silnejší variant silnejšej dražobnej skupiny a zároveň prvý stupeň dražby es podľa FDF (0/3A)

 

7.2. Zahájenie dražby figúr.

Po úplnom dolicitovaní rozlohy, hláška v poradí (relay) štartuje dražbu es, s výnimkou hlášky 3BT. Hláška 3BT má v priebehu dražby rozlohy a okamžite po jej dolicitovaní  prirodzený význam (to play). Ak rozloha bola dolicitovaná hláškou 3, dražba es sa štartuje hláška 4§ (namiesto 3BT).

PÝT môže predčasne ukončiť dražbu rozlohy (najmä u pravidelných rozlôh), ak po získaní čiastočnej informácie o rozlohe odpovedajúceho zistí, že slem je závislý od počtu a umiestnenia figúr a bude užitočnejšie využiť zostávajúci priestor na dražbu figúr odpovedajúceho. Na zahájenie dražby figúr (a teda ukončenie dražby rozlohy)  použije PÝT super-relay, t.j. druhú hlášku v poradí. Po zahájení dražby figúr aj hláška 3BT od pýtajúceho sa hráča (relayer/PÝT) je relay, bez ohľadu na to, či predtým bola, alebo nebola dolicitovaná rozloha.

Po zahájení reléovej dražby rozlohy, bez ohľadu na to, či dražba rozlohy bola dokončená alebo bola prerušená, hlášky 4©/4/4BT slúžia ako kickback, preto ukončiť licitáciu vo farebnom géme je možné len cez endsignal 4¨. Po 4¨ pýtajúceho sa hráča, ODP je povinný zalicitovať 4© a pasovať každú hlášku partnera. Po otvorení 1 môže PÝT použiť endsignal bez toho, aby ODP mohol v predchádzajúcej dražbe bližšie špecifikovať svoju silu, preto ODP draží 4© len v prípade, že jeho sila je 8-13 FB. So silu 14-16 FB draží 4 a so silou od 17 FB vyššie draží esá podľa tejto konvencie, počínajúc hláškou 4BT.

 

Príklad 7.11.

ODP

PÝT

1BT

2§

2©

2

3

3BT

 

Hláška 3BT je sign off. PÝT sa pravdepodobne obával záväzku 3BT s krátkymi pikami, ale keď ODP potvrdil pikový 4-list, chce ukončiť dražbu v 3BT. Nebola zahájená dražba figúr.

 

Príklad 7.12.

ODP

PÝT

1BT

2§

2

2♠

2BT

3§

3¨

3©

3

3BT

 

ODP hláškou 3¨ dolicitoval svoju rozlohu (2335), teda hláška 3© je otázkou na esá. Odpoveď 3 ukazuje 0-4A. Hláška 3BT je relay – bola zahájená dražba figúr – a dražba pokračuje dražbou figúr (es) podľa tejto konvencie.

 

Príklad 7.13.

ODP

PÝT

1BT

2§

2©

3§

3ª

3BT

 

PÝT hláškou 3§ prerušil dražbu rozlohy (musel by pokračovať hláškou 2) a zahájil dražbu figúr. Hláška 3ª ukazuje 1A()alebo 2A(¨+).  Hláška 3BT je relay, Bola zahájená dražba es. PÝT  dokázal rozlíšiť počet es, teda je to otázka na krále.

 

Vo väčšine prípadov je výhodné pre PÝT nechať dolicitovať rozlohu partnera, ale v prípade dražby pravidelných rozlôh, kde sa nepoužívajú transfery na dražbu dlhých farieb odpovedajúceho, pokiaľ zohrávajúcim bude OTV, môže byť výhodné neposkytnúť priveľa informácií o rozlohe budúceho hlavného hráča súperom a ušetriť priestor pre dražbu figúr, najmä v prípadoch, v ktorých pre určenie správneho záväzku presná rozloha nie je nevyhnutná. V takom prípade PÝT preruší dražbu rozlohy a buď sa spýta na esá, alebo ukončí licitáciu dražbou 3BT, alebo endsignalom, resp. zaháji naturálnu dražbu alebo okamžite zaháji slemovú dražbu pomocou FDF/RKCB/KB.

 

7.3. Určenie poradia farieb.

Dražba slemov prebieha, obyčajne, za situácie, že PÝT má silnejšiu ruku a ODP najčastejšie bude mať 1 alebo 2 figúry rovnakej výšky (napríklad es), prípadne 0 figúr vo svojom liste. Prípad, keď ODP má 3 figúry bude veľmi zriedkavý a 4 figúry (najmä tie vyššie – A/K) nebude mať ODP takmer nikdy. Ak ODP má vylicitovať počet aj umiestnenie figúr, potom systém sa má sústrediť predovšetkým na vylicitovanie jednej alebo dvoch figúr v ruke odpovedajúceho. Tým, že jedna figúra môže byť v ktorejkoľvek farbe, nie je možné vopred povedať, že koľko priestoru spotrebuje ODP na ukázanie farby figúry. Ale vieme povedať (alebo aspoň predpokladať), že výskyt určitej (hociktorej) figúry v jednotlivých farbách nie je rovnako pravdepodobný. Napríklad pri rozlohe 6331 je výskyt určitej figúry (hociktorej) najpravdepodobnejší v šesťliste a najmenej pravdepodobný vo farbe singla. Ak farbu danej figúry dražíme priamo, dražbou jej farby, potom vzdialenosť odpovede (počet spotrebovaných stupňov od relay-bidu) je závislá na náhode. Nie je dobré odignorovať vysokú figúru ani v krátkej farbe, lebo môže doplniť farbu v ruke partnera. Napríklad singel kráľ do farby AQJ10xx má obrovskú cenu pre slemové účely (najmä pre veľkoslemové) a môže mať väčšiu váhu pri rozhodovaní o výške záväzku ako kráľ vo vlastnom šesťliste, ktorý inak je prázdny. Ignorovanie singel kráľa pri používaní metódy Denial Cue Bids – DCB (singel kráľ sa nepočíta medzi kontroly a pri postupnom prechádzaní farbami sa táto farba vynecháva) znehodnocuje túto metódu. Práve tento problém v systéme DCB bol jedným z dôvodov, ktoré viedli k vypracovaniu systému FDF. V praxi nebude tento prípad častý, vzhľadom na zriedkavý výskyt singel kráľa, ale psychologicky môže pôsobiť rušivo, najmä, keď existuje aj pre tieto prípady možnosť presnej licitácie, bez ohrozenia dražby častejších prípadov.

Ak systém dražby figúr nám umožní dražiť figúru v šesťliste bližšou hláškou ako v ostaných farbách, nezávisle od farby šesťlistu, štatisticky ušetríme priestor. Zároveň však nebolo by dobré, keby sme figúru v najdlhšej farbe dražili odpoveďou prvým stupňom, keď do prvého stupňa chceme dať mnohé kombinácie figúr, ktoré takmer vždy vyžadujú ďalšie upresnenie. Ak figúru  v najdlhšej farbe budeme dražiť odpoveďou druhým stupňom, štatisticky ešte stále ušetríme dosť priestoru, pričom táto hláška už bude dobre rozlíšiteľná, teda vo väčšine prípadov nebude potrebné ďalšie spresňovanie a dražba môže pokračovať ekonomicky dražbou nižších figúr, podľa rovnakých princípov.

Samostatný problém predstavuje aj dražba troch figúr. PÝT vo väčšine prípadov bude mať jednu figúru, preto dražba troch figúr štyrmi hláškami je väčšinou zbytočná. Ak dražbu troch figúr umiestnime do prvého stupňa a odpovede druhým až štvrtým stupňom budú predstavovať len 2 možnosti – buď jednu alebo 2 figúry – k potrebe rozlíšenia bude dochádzať zriedkavejšie a tým, že pre rozlíšenie existujú len dve možnosti, s druhým stupňom môže dôjsť k zoomu dražby nižších figúr

Ak niektorá odpoveď obsahuje ľahko rozlíšiteľné alternatívy, napríklad buď 0 alebo 3 figúry, obyčajne už nepredstavuje potrebu ďalšieho rozlíšenia. Podobne to platí, ak odpoveď obsahuje jednu alebo štyri figúry. Tieto odpovede nie je možné upresňovať ani po Blackwoode. Aj pri možnosti 0 alebo 3 figúry dokáže PÝT rozlíšiť počet figúr, podľa počtu bodov, ale môže sa vyskytnúť situácia, že bude potrebovať poznať farbu bez figúry u partnera, pokiaľ sám nemá ani jednu figúru. V takom prípade bude dobré, ak systém umožní zistenie farby bez figúry.

Aby sme mohli dražiť pravdepodobnejší výskyt figúry bližšou hláškou, musíme mať jasne definované poradie farieb, ktoré v konkrétnom rozdaní budú považovať obidvaja partneri za pevne stanovené (a najmä, obidvoma partnermi rovnako chápané).

Nasledovné pravidlá poslúžia pre jednoznačné určenie poradia farieb:

o                                           Ak všetky farby majú odlišnú dĺžku, [5431]/[7321] ap., farby sú zoradené podľa dĺžky tak, že najdlhšia farba je prvá v poradí, druhá najdlhšia je druhá v poradí, tretia najdlhšia (druhá najkratšia) je tretia v poradí a najkratšia (štvrtá najdlhšia) je štvrtá v poradí.

o                                            Ak 2 alebo 3 farby sú rovnakej dĺžky, usporiadanie týchto farieb je podľa anglickej abecedy. Napríklad s rozlohou 3-3-4-3 je usporiadanie farieb: ¨®§®©®. s rozlohou 4-5-2-2 je ©®®§®¨.

o                                            Ak ODP ukázal len najdlhšiu farbu a PÝT prerušil dražbu rozlohy, najdlhšia farba bude prvá v poradí a ostatné farby budú zoradené podľa anglickej abecedy.

o                                            Ak ODP ukázal len najkratšiu farbu a PÝT prerušil dražbu rozlohy, najkratšia farba bude štvrtá v poradí, kým ostatné farby (s neznámou dĺžkou) budú usporiadané podľa anglickej abecedy. Príklad: 1§-1; 1BT-2BT; 3¨-. PÝT vie o partnerovi, že má dubel pik – piky sú štvrtou farbou v poradí, kým ostatné farby sú usporiadané podľa anglickej abecedy.

o                                            Ak PÝT zaháji dražbu figúr bez toho, aby bola známa najdlhšia alebo najkratšia farba, všetky farby sú usporiadané podľa anglickej abecedy. Napríklad 1§-1; 1BT-2¨; 2-? PÝT prerušil dražbu rozlohy, pričom nie je známa ani najdlhšia ani najkratšia farba – farby sú usporiadané podľa anglickej abecedy. §®¨®©®. Podobne po licitácii: 1§-1; 1BT-2¨; 2©- 2♠; 3§-? PÝT prerušil dražbu rozlohy, pričom ODP stihol ukázať len to, že má 3, ale neukázal ani najdlhšiu ani najkratšiu farbu – všetky farby sú usporiadané podľa anglickej abecedy.

 

7.4. Odpovede na prvú otázku na esá.

Návrh dražby, ktorý rešpektuje vyššie popísané požiadavky je uvedený v nasledujúcej tabuľke (Tabuľka 7.1). Pre účely zápisu farby bude poradové číslo farby označené rímskou číslicou, podľa dĺžky, t.j. najdlhšia farba sa označí „I“ a najkratšia „IV“ ap., a pri značke figúry alebo počte figúr budú uvedené ako dolný index v zátvorkách. Tabuľka obsahuje odpovede na prvú otázku, teda otázku na esá. Nižšie figúry sa dražia podľa tej istej schémy. Výnimky pri zoome viď nižšie!

 

Tabuľka 7.1. (Odpovede na 1. otázku.)

Stupeň

Význam

1.°

0 es

1 eso, v najkratšej farbe (IV.)

2 esá „nesusediace“, (I.+III), alebo (II.+IV).

3 esá, ľubovoľné

4 esá

2.°

1 eso, v najdlhšej farbe (I.)

2 esá „susediace“, v druhej (II.) a tretej (III.) farbe

3.°

1 eso, v druhej najdlhšej farbe (II.)

2 esá „susediace“, v tretej (III.) a štvrtej (IV.) farbe

4.°

1 eso, v tretej najdlhšej farbe (III.)

2 esá „susediace“, vo štvrtej (IV.) a najdlhšej (I.) farbe

5. +°

2 esá, v dvoch najdlhších farbách (I.+II.) & zoom dražby kráľov

 

Odpoveď prvým stupňom predstavuje až 9 možných kombinácií, ale väčšinou bude možné ich zaradiť do dobre rozlíšiteľných rebidov po ďalšom (rozlišovacom) relay-bide (RB). Nakoľko je dosť pravdepodobné, že PÝT bude potrebovať rozlíšiť skutočný počet a umiestnenie figúr po odpovedí prvým stupňom, bude hláška v poradí, relay-bid na rozlíšenie, po ktorom ODP draží podľa nasledujúcej tabuľky (Tabuľka 7.2). Ak PÝT dokáže rozlíšiť odpoveď prvým stupňom (obyčajne s 0 figúrami odpovedajúceho), draží super-relay-bid (SRB), t.j. druhú hláškou v poradí, na ktorú ODP draží podľa rovnakého algoritmu krále (nižšie figúry).

 

 

 

 

 

Tabuľka 7.2. (Rozlíšenie po odpovedi prvým stupňom.)

Stupeň

Význam

1.1.°

2 esá „nesusediace“, (I+III), alebo (II+IV).

1.2.°

0 alebo 3 esá, ľubovoľné

1.3.°+

1(IV) alebo 4 esá & zoom dražby kráľov.

 

Po odpovedí prvým stupňom (1.1.), PÝT, ak má aspoň 1 eso, dokáže rozlíšiť farby es (figúr), preto RB slúži ako otázka na nižšie figúry (krále) a SRB  ako rozlišovacia otázka. Na rozlišovaciu otázku ODP draží odpoveď prvým stupňom, ak má horšiu dvojicu figúr, t.j. II+IV. S lepšou dvojicou (I+III), aj s častejším výskytom, zároveň draží nižšie figúry od druhého stupňa (zoom), pokiaľ pravidlá pre zoom to dovoľujú.

Aj po odpovedí druhým stupňom dokáže PÝT,  vo väčšine prípadov, rozlíšiť správny počet figúr, ale ak nemá ani jedno eso (figúru) môže byť pre neho dôležite poznať farbu, v ktorej ani partner nemá eso (danú figúru). Problém teda nespočíva v neschopnosti rozlíšiť počet 0/3, ale v rozpoznaní farby chýbajúceho esa (figúry). Po takej otázke môžu byť odpovede odpovedajúceho priestorovo náročné, preto sa prikláňam k tomu, aby rozlišovacou otázkou bola hláška v poradí (RB) a otázkou na nižšie figúry (pokračovaním v dražbe figúr) bude druhá hláška v poradí (SRB). Aby sme pri rozlíšení využili pravdepodobnosť výskytu farby bez figúry, tak farbu bez figúry dražíme odstupňovane od najkratšej po najdlhšiu v nádeji, že daná figúra obyčajne bude chýbať v najkratšej farbe, podľa nasledujúcej tabuľky (Tabuľka 7.3).

 

Tabuľka 7.3. (Rozlíšenie s 3 figúrami)

Stupeň

Význam

1.°

0 alebo 3 esá, chýba eso v najkratšej farbe (IV)

2.°

3 esá, chýba eso v druhej najkratšej farbe (III)

3.°

3 esá, chýba eso v druhej najdlhšej farbe (II)

4.°+

3 esá, chýba eso v  najdlhšej farbe (I) (& zoom dražby kráľov)

 

Po každej odpovedi je RB otázkou na nižšie figúry; SRB neexistuje. O obmedzení použitia zoomu viď nižšie! Po odpovedi prvým stupňom (0/3), v niektorých prípadoch (PÝT nevie rozlíšiť počet es), by sa mohla vyskytnúť potreba rozlíšenia, ale tých prípadov bude veľmi málo, a aj tie sa vyjasnia pri ďalšej dražbe (nižších figúr), podľa figúrovej sily odpovedajúceho. Ani RKCB takú možnosť nepozná, a oproti RKCB je u nás situácia lepšia, lebo ak PÝT má jedno eso, dokáže jednoznačne rozlíšiť v troch zo štyroch prípadov.

Ak pri prvom rozlíšení má ODP jedno eso (IV.) alebo 4 esá, draží okamžite krále od tretieho stupňa, pokiaľ pravidlá zoomu to dovoľujú, viď nižšie! Ani v tomto prípade PÝT nemá možnosť ďalšieho rozlíšenia medzi jedným a štyrmi esami (figúrami).

Po každej odpovedi druhým až štvrtým stupňom na prvú otázku na esá dokáže PÝT rozlíšiť význam odpovede vo väčšine prípadov. Preto RB je otázkou na nižšie figúry (pokračovaním v dražbe). Ak PÝT nedokáže rozlíšiť odpoveď, môže sa spýtať druhou hláškou v poradí (SRB). ODP odpovedá prvým stupňom, ak má 1 eso (figúru), inak (s 2 figúrami) draží krále (nižšie figúry), podľa rovnakého algoritmu (viď pravidlá pre zoom nižšie!).

Ak ODP má 2 esá (figúry) v dvoch najdlhších farbách (po prvej otázke na figúry), okamžite draží krále (nižšie figúry) od piateho stupňa. Obmedzenia platné pre zooom viď nižšie!

Dražba pokračuje rovnakým spôsobom aj s nižšími figúrami, pokiaľ PÝT môže zadať otázku (RB) na piatom alebo nižšom stupni. Najvyššou hláškou, ktorú ešte je možné považovať za relay-bid je hláška 5BT.

 

Rozdanie 7.1.

PÝT 

 

ODP 

KQJ876

©KJ93

¨

§QJ2

 

A102

©A2

¨865

§AK765

Dražba:

 

PÝT

ODP

Význam hlášky odpovedajúceho

 

1BT

15-16 FB, PR

2§

2¨

Bez drahého štvorlistu

2

3§

5§+3

3¨

3

3235, §®¨®®©

4§

4¨

0-4A

4©

4BT

0/3A

5§

5

Bez esa vo farbe II (¨)

5BT

6¨

§K alebo ¨K+K  ® §K (nemôže mať 2K)

7

 

 

 

ODP nemôže mať 0A, ale pri 3A je dôležité vedieť, že v ktorej farbe nemá eso. Na ukázanie farby bez esa sa spotrebovala takmer celá piata úroveň, ale ešte stále ostal priestor na ukázanie kráľov. Potreba poznať farbu bez danej figúry nebude veľmi častá, lebo PÝT dokáže rozpoznať na základe vlastnej figúry, ale môže sa vyskytnúť aj prípad, že potreba tu je, ale nie je priestor pre rozlíšenie. V takom prípade musí sa PÝT rozhodnúť na základe štatistických alebo taktických úvah. Aj v takom prípade môže znalosť o troch figúrach pomôcť pri rozhodovaní. Viď nasledovný príklad.

Rozdanie 7.2.

 

 

PÝT 

 

ODP 

AKJ10

©AKJ64

¨A62

§A

 

64

©Q983

¨Q74

§KQ64

 

Dražba:

 

 

PÝT

ODP

Význam hlášky odpovedajúceho

1§

1

8+FB, PR alebo obe lacné farby

1BT

2©

PR, 4©

2

2BT

Bez 4ª, 8-10 alebo 14-16 FB

3§

3

2434, §®©®¨®

4§

4¨

0-4A

4

5§

§K/(©K+¨K) Þ §K

5¨

5©

0-4Q

5

6§

0/3 Q

(6)7©

 

 

 

Po ukázaní 1K ešte je vždy šanca na veľký slem, ak ODP  §Q+©Q alebo Q+©Q, pričom ODP musí mať aspoň 2Q. Keby na RB 5¨ bol ODP dražil 6¨ (§Q+©Q), PÝT by mal ľahkú úlohu. Teraz má problém, napriek tomu, že ODP ukázal 3Q, lebo nemá priestor na zistenie farby bez dámy: ak je to srdcová farba, má ostať v malom sleme, ale v ostatných prípadoch má dražiť veľký slem. Je pravdepodobnejšie, že chýbajúca figúra je v niektorej kratšej farbe odpovedajúceho, preto v mnohých prípadoch bude správne zalicitovať veľký slem. Keď sa ukáže, že predsa chýba ©Q, záväzok ešte stále môže byť splniteľný.

 

 

Rozdanie 7.3.

 

 

PÝT 

 

ODP 

AQJ10872

©982

¨

§AQ5

 

K93

©A3

¨A93

§KJ964

 

Dražba:

 

PÝT

ODP

Význam hlášky odpovedajúceho

 

1BT

PR, 15-16 FB

2§

2¨

No 4M

2

3§

5§+3

3¨

3

3235, §®¨®®©

4§

4¨

0-4A

4©

4

§A+A alebo ¨A+©A ® ©A+¨A

4BT

5§

0-4K

5¨

5©

§K+K alebo ¨K+©K

5BT

6¨

§K+K

7BT

 

 

 

PÝT nemá ani 1K, preto potrebuje rozlíšiť odpoveď s dvoma nesusediacimi kráľmi a má k tomu dostatočný priestor.

Pre PÝT nebolo nutné poznať detailne rozlohu partnera. Znalosť 5§+3 je postačujúca pre dražbu slemu. Ak PÝT preruší dražbu rozlohy, poradie farieb sa zmení a mení sa aj dražba.

 

Rozdanie 7.3a.

PÝT 

 

ODP 

AQJ10872

©982

¨

§AQ5

 

K93

©A3

¨A93

§KJ964

 

Dražba:

 

PÝT

ODP

Význam hlášky odpovedajúceho

 

1BT

PR, 15-16 FB

2§

2¨

No 4M

2

3§

5§+3

3©

4§

A/¨A+©A, ® ¨A+©A (poradie farieb: §®®¨®©)

4¨

5¨

§K+♠K & 0-4 Q

7BT

 

 

 

Niekedy sa podarí vylicitovať aj buby v priestore pre dražbu figúr. Bude to obyčajne vtedy, ak sa dražba figúr začne na nízkom stupni a figúry budú sústredené v dlhej farbe (dlhých farbách).

 

Rozdanie 7.4.

 

PÝT 

 

ODP 

965

©

¨AKQJ5

§KQJ87

 

AKQJ2

©J1093

¨10

§A64

Dražba:

 

PÝT

ODP

Význam hlášky odpovedajúceho

1§

1©

8+FB, 4+

1

3¨

5413, ®©®§®¨

3©

3

0-4A

3BT

4§

©A+¨A alebo ♠A+§A ® ♠A+§A

4¨

4

ªK alebo ©K+§K  ® ♠K

4BT

5¨

♠Q alebo ©Q+§Q  ® ♠Q

5©

6©

♠J+©J

7

 

 

J je dôležitá figúra, z hľadiska bezpečnosti veľkého slemu, lebo je pravdepodobné, že súperi ho nedokážu vylicitovať a náš veľký slem môže byť pre nás stratový, ak budú piky delené na obrane 4:1. Ale s J v liste partnera môžeme smelo dražiť veľký slem (asi 96%-ný) a nemusíme brať ohľad na to, ako sa trápia naši súperi.

 

Rozdanie 7.5.

PÝT 

 

ODP 

AKQ4

©AKJ1095

¨

§KQJ

 

65

©Q74

¨K864

§A1082

 

Dražba:

 

PÝT

ODP

Význam hlášky odpovedajúceho

1§

1

8+FB, PR alebo obe lacné farby

1BT

2¨

PR, bez drahého štvorlistu

2©

2BT

2♠, 8-10 alebo 14-16 FB

3§

3©

2344, § ® ¨® © ®

3

4§

§A alebo ¨A+©A Þ §A

4¨

4BT

¨K alebo ©K+♠K Þ ¨K

5§

5BT

©Q alebo ♠Q+§Q Þ ©Q

7©

 

 

 

Počas dražby, PÝT počíta s eventuálnou potrebou pikového rafu na stole, ak bude musieť 4-krát tromfnúť. Keď sa objaví stôl, už pikový raf nepotrebuje – po úplnom dotromfovaní, prevezme tretiu trefovú figúru esom a §10 je 13. zdvih. Môže okamžite dotromfovať

 

7.5. Zoom.

V reléovej dražbe je výhodné s poslednou možnou odpoveďou na určitú otázku napojiť odpovede na predpokladanú ďalšiu otázku (relay). Šetrí sa tak dražobným priestorom – nie je potrebný priestor pre RB. V anglickej terminológii sa na spojenie odpovedí  na dve otázky používa výraz zoom [zu:m] – slovenský výraz zatiaľ nemáme. Piaty stupeň, podľa tabuľky 1, je takým zoomom: Na otázku na esá odpovie, že má 2 esá, v dvoch najdlhších farbách (I.+II.) a zároveň už draží krále, teda je to zároveň prvý stupeň odpovede (akoby na ďalšiu otázku) s kráľmi, ktorý ukazuje 0-4 K, keď 1K, tak IV. atď. Teda draží krále tak, ako keby PÝT bol položil otázku na počet kráľov hláškou, ktorá sa rovná odpovedi štvrtým stupňom na predchádzajúcu otázku ( v našom prípade hláškou 4BT).

Zoom s 2A môže mať, teoreticky, za následok, že dražba prekročí hrateľný záväzok na piatom stupni, pričom budú chýbať 2A. Táto možnosť je skutočne len teoretická, lebo PÝT takmer vždy bude mať aspoň jedno eso. Môžeme to porovnať so situáciou, keď hráč používa hlášku 4BT ako RKCB so srdcovou farbou ako tromfovou (väčšina bridžistov) a dostane odpoveď 5♠, t.j. 2A+©Q. Ak PÝT nemá ani jedno eso, už neexistuje hrateľný záväzok, ale nikoho to neodradí od pokračovania používania tejto konvencie. Dôvod je jednoduchý, také prípady sa v praxi takmer nevyskytujú, a keď predsa, tak myknú nad tým plecom.

Iná otázka je, keď zoomom môže byť prekročená hrateľnosť malého slemu. Tomu sa musí zabrániť. Najjednoduchší spôsob ako to urobiť, keď sa zoom nebude používať v prípadoch, ak pomocou zoomu by mohla byť prekročená hláška 6§. Inak povedané, ak prvý stupeň zoomu dražby nižšej figúry sa začína hláškou 5© alebo vyššou, už nie je možné napojiť zoomom dražbu nižších figúr. V takom prípade, napríklad, piaty stupeň odpovede znamená 2 figúry (v dvoch najdlhších farbách), ale nič nehovorí o nižších figúrach. A naopak, keď posledný stupeň odpovede (a prvý stupeň pre nižšie figúry) je hláška 5¨ alebo nižšia, v takom prípade sa napojí zoomom dražba nižšej figúry.

 

Príklad: ...3♠-4§; 4¨-5¨; PÝT  hláškou 3♠ sa spýtal na esá a ODP ukázal 1A(I)/2A(II+III).. Na ďalší RB(4¨) draží ODP 2K(I+II) a napojí zoomom dražbu dám: 0-4Q, ak 1Q=Q(IV) atď.

Príklad: ...3♠-4¨; 4©-5©. PÝT  hláškou 3♠ sa spýtal na esá a ODP ukázal 1A(II)/2A(III+IV).. Na ďalší RB(4©) draží ODP 2K(I+II), ale nič nehovorí o dámach.

Vyššie popísané obmedzenia platia aj pri iných spojeniach, kde zoom je možný, t.j. pri spojení s poslednou odpoveďou napríklad po rozlišovacom RB. Zopakujme si to na príkladoch:

1)    ....4§-4¨; 4©-5§=1A(IV)/4A & zoom 0-4K, ak 1K(IV) atď.

2)    ....4§-4¨; 4©-4♠; 5§-5©= 2A(I+III) & nič nehovorí o kráľoch, ale ...3♠-3BT; 4§-4¨; 4♠-5©=2A(I+III) & zoom kráľov 1K(II)/2K(III+IV).

3)    ....3©-3♠; 3BT-4¨; 4©-5¨=3A(II+III+IV, t.j. chýba v I) & zoom kráľov, 0-4K, ak 1K(IV) atď.

4)    ....4§-4©; 4BT-5©=2A(II+III) & 1K(I)/2K(II+III) alebo ...4§-4©; 4BT-6§=2A(II+III) & 2K(I+II) a nič nehovorí o dámach.

 

Špeciálny prípad zoomu je vtedy, ak posledný stupeň odpovede (a teda prvý stupeň dražby nižších figúr) je hláška 5BT. Podľa pravidla pre zoom platí, že už nie je možné napojiť dražbu nižších figúr, ale v tomto prípade už PÝT nemá k dispozícii ani ďalšiu otázku, pričom odpoveď 5BT alebo 6§ má rovnaký efekt na konečný záväzok (je nepravdepodobné, žeby PÝT chcel hrať 5BT). Niektoré systémy používajú v takých prípadoch konvenciu podobnú turbo, t.j. 1.°=párny počet figúr a 2.°= nepárny počet figúr. V našom prípade sa však väčšinou jedná o nižšie figúry (Q/J), preto ich počet nebude môcť PÝT rozlíšiť, ani podľa bodovej sily partnera, ani podľa vlastných figúr. Inými slovami, taká konvencia nenesie vôbec nijakú informáciu pre PÝT. Bude lepšie zadefinovať tento dvojstupňový zoom tak, aby poskytol zaručenú, hoci nepatrnú informáciu. Pre PÝT majú figúry v najdlhšej farbe odpovedajúceho väčšiu cenu ako v ostatných farbách, preto doporučujem dražiť nasledovne:

·     5BT: nemá nižšiu figúru v najdlhšej farbe

·     6§: má nižšiu figúru v najdlhšej farbe

Takto sa to podobá konvencii DCB, ale hláška 6§ nič nehovorí o druhej najdlhšej farbe (ani o ostatných farbách). Nižšou figúrou bude obyčajne dáma, ale v zriedkavých prípadoch sa môže jednať aj o buba.

Príklad: ...4§-4©; 4♠-5§; 5©-5BT=? ODP ukázal 1A(I)/2A(II+III) & presne 2K(II+III) & nemá Q(I). Ak by bol ODP licitoval 6§, bol by ukázal to isté o esách a kráľoch, ale zároveň by ukázal aj dámu v najdlhšej farbe. Dáma v najdlhšej farbe odpovedajúceho môže byť kľúčová pre dražbu veľkého slemu a ODP ju môže ukázať bez toho, aby prekročil hrateľnosť malého slemu.

Pre zoom teda platí pravidlo, že k zoomu dochádza len vtedy, ak posledný stupeň (napríklad piaty) zoomom dražených nižších figúr neprekročí hlášku 6§. V opačnom prípade k zoomu nedochádza, s výnimkou, ak posledný stupeň odpovede je 5BT: vtedy dvojstupňove sa ukáže neexistencia/existencia nižšej figúry v najdlhšej farbe odpovedajúceho.

Ak PÝT môže položiť otázku (na nižšie figúry alebo rozlišovaciu) na piatom stupni, ODP draží kompletnú sadu odpovedí (bez zoomu), bez ohľadu na ktorom stupni je odpoveď. Je úlohou PÝT zabezpečiť, aby žiadna odpoveď odpovedajúceho neprekročila hrateľnosť záväzku. Teda ak PÝT dá otázku na nižšie figúry hláškou 5BT, ODP môže dražiť aj odpoveď 6BT, ak má 2 figúry v najdlhších farbách.

 

Rozdanie 7.4a.

PÝT 

 

ODP 

J65

©

¨AKQJ5

§KQJ87

 

AKQ2

©J1093

¨102

§A64

 

 

Príklad je podobný príkladu 7.4, ale so zmenenou rozlohou odpovedajúceho tak, že sa zmení poradie farieb a dražbu figúr nie je možné zahájiť pod úrovňou 3BT.

Dražba:

 

PÝT

ODP

Význam hlášky odpovedajúceho

1§

1

8+FB, PR alebo obe lacné farby

1BT

2©

PR, 4©

2

3

4423 8-10/14-16 FB, ©®®§®¨

4§

4©

©A alebo ♠A+§A, nejasné

4BT

5

♠A+§A & ♠K alebo §K+¨K  Þ  ♠K

5BT

6©

♠Q alebo §Q+¨Q Þ  ♠Q

7♠(/7§)

 

 

 

Po prvej odpovedi 4©, môže mať ODP 1A(©) alebo 2A(♠+§). Pre správny záväzok je kľúčová presná znalosť počtu a farby es, preto PÝT žiada rozlíšenie. ODP s dvoma esami napojil dražbu kráľov zoomom a ukázal, že má buď ♠K alebo obe lacné krále, teda vie, že je to ♠K. Po ukázaní 2A a1K je jasné, ODP je v bodových hraniciach 14-16 FB, a teda musí mať aspoň jednu dámu. Ak je to srdcová dáma, musí sa hrať malý slem a v lacnej farbe. Našťastie, kárová farba je dosť silná na to, aby aj s dublom u partnera bol záväzok 6¨ hrateľný (ODP by dražil odpoveď 6¨). Ak ODP bude mať ♠Q alebo 2Q (odpovede 6©/6BT) veľký slem je takmer istý, dokonca aj topskórový záväzok 7♠, ktorý bude top aj v najsilnejšom poli a má veľmi dobré šance na splnenie (84%).

 

7.6. Dražba figúr, keď ODP jednu farbu nepozná.

Keď ODP jednu farbu nepozná, v odpovediach netreba sa starať o:

-         4 figúry

-         2 nesusediace figúry

-         figúru vo štvrtej farbe

-         s 3 figúrami o farbu bez figúry.

Najviac sa to prejaví pri odpovedí prvým stupňom. Pri ostatných odpovediach, pri dvoch figúrach, sa namiesto 4. farby nasunie prvá farba. Inak celý systém ostáva v platnosti, viď porovnanie v tabuľke 4.

 

Tabuľka 4. (Porovnávacia tabuľka)

Stupeň

4 farby

3 farby

1.°

0 / 1(IV) / 2(I+III) / 2(II+IV) / 3 ľubovoľné / 4

0 / 3

2.°

1(I) / 2(II+III)

1(I) / 2(II+III)

3.°

1(II) / 2(III+IV)

1(II) / 2(III+I)

4.°

1(III) / 2(IV+I)

1(III)

5.°

2(I+II) & zoom nižších figúr

2(I+II)  & zoom nižších figúr

 

Dražba s jednou figúrou je bez zmeny, ale štvrtý stupeň neobsahuje.2 figúry, tzn. nemôže prísť rozlišovacia otázka (SRB). Dražba s dvoma figúrami v dvoch najdlhších farbách je tiež bez zmeny. Pri dražbe ostatných dvoch figúr sa namiesto 4. farby zasunie 1. farba (v kruhu). Najviac sa zjednoduší odpoveď prvým stupňom, preto hláška v poradí (RB) je otázkou na nižšie figúry. Rozlišovacia otázka po odpovedí prvým stupňom (SRB) je teoreticky možná, ale praktická potreba nízka, preto nebudeme používať.

 

Príklad 7.6.

PÝT 

 

ODP 

753

©AKQJ102

¨

§AKJ3

 

AK1094

©

¨A9643

§Q82

Dražba:

 

PÝT

ODP

Význam hlášky odpovedajúceho

 

1

5+♠, 11-15 FB

1BT

2§

4+¨ alebo špec. rozloha

2¨

2

5/6♠+5/6¨

2BT

3©

5053, ¨®®§

3ª

5§

¨A+♠A & ♠K alebo §K+¨K , jasne ♠K

5¨

6§

§Q (nemôže mať 2Q - ¨Q+♠Q sa draží hláškou 6¨)

7BT

 

 

 

13 zdvihov je takmer istých – listy sa figúrovo veľmi dobre doplnili. Ak by odpoveď 6§ bola dvojznačná (§Q/¨Q+♠Q), nebolo by možné s takou istotou zalicitovať veľký slem.

Príklad 7.7.

PÝT 

 

ODP 

A

©K1092

¨AKQ62

§KQ8

 

108654

©A64

¨

§AJ965

 

Dražba:

 

PÝT

ODP

Význam hlášky odpovedajúceho

1§

1©

4+♠, 8+ FB

1

1BT

4+§

2§

2

5/6♠+5/6§

2BT

3§

0¨

3¨

3©

5305, § ®® ©

3

4¨

♠A alebo §A+©A Þ ♠A

4©

4

0/3K Þ 0K

4BT

5§

0/3Q Þ  0Q

6§

PAS

 

 

Po ukázaní dvoch es dokáže PÝT napočítať 12 zdvihov v trefovom záväzku (s jedným pikovým rafom z krátkych trefov), a pokiaľ by mal partner ešte aj ♠K, mal by 13 zdvihov. Podobne by mu pomohla ©Q k 13 zdvihom. Keď ODP všetky tieto možnosti poprie, PÝT sa musí uspokojiť s malým slemom.

 

7.7. Pokračovanie dražby po vylicitovaní singel esa/kráľa.

Ak ODP má singel eso, po jeho vylicitovaní pre nižšie figúry existujú len 3 farby. Dražba nižších figúr beží podľa schémy pre 3 farby. Podobne to platí, ak ODP má singel kráľa alebo dubel AK – dámy (buby) sa dražia podľa schémy s troma farbami.

Skôr teoreticky, než prakticky, je možné, že odpovedajúci má 2 singel esá. Potom pre nižšie figúry sú k dispozícii len 2 farby, teda ODP nemôže mať 3K, ani inú kombináciu ako 2K v dvoch najdlhších farbách a s jedným kráľom existujú len dve možnosti. Potom odpovede sa zjednodušia podľa nasledujúcej tabuľky 7.5.

Tabuľka 7.5.

Stupeň

Počet K/Q

1.°

0

2.°

1(I)

3.°

1(II)

4.°

2(I+II) & zoom nižších figúr

 

 

7.8. Súperi zasiahnu do dražby figúr.

Nie je pravdepodobné, že súperi zasiahnu do dražby figúr, lebo táto beží na vysokom stupni. Nemôžeme však úplne vylúčiť zásahy, najmä výnosovú kontru na ľubovoľnom stupni. Súperova kontra ušetrí jeden alebo dva stupne priestoru, preto nie je pravdepodobné, že dobrí hráči ju použijú, ale úplne vylúčiť ju nemôžeme. Aby sme sa vysporiadali so zriedkavou situáciou zásahov, bude dobré, ak zmeny v pokračovaní budú jednoduché a ľahko zapamätateľné. Platí zásada, že keď ODP má k dispozícii PAS aj REKONTRU, použije PAS namiesto prvého stupňa a REKONTRU namiesto druhého stupňa. Ostatné hlášky sa odstupňovane pripoja.

 

Súper kontruje otázku na figúry (RB): ...4§ - X - ?

ODP získal 2 hlášky, ktoré využije na rozlíšenie možností, ktoré skrýva odpoveď prvým stupňom. Zvoľme si princíp, že PAS bude slúžiť namiesto prvého stupňa pri rozlíšení a REKONTRA namiesto druhého stupňa. Ostatné odpovede sú bez zmeny. Príklad:

 

 

PÝT

O1

ODP

Význam

4§

X

PAS

2(II+IV)/2(I+III) A

 

 

XX

0/3A

 

 

4¨

1(IV)/4A

 

 

4©

1A(I)/2A(II+III) atď.

 

Po pase odpovedajúceho ( a druhého obrancu) PÝT draží:

-         REKONTRU, namiesto prvého stupňa, teda ako otázku na krále a

-         hlášku v poradí (4¨) ako rozlišovací RB.

Po REKONTRE odpovedajúceho PÝT draží:

-         hlášku v poradí (4¨) ako rozlišovací RB a

-         druhú hlášku v poradí (4©) ako otázku na krále (RB)

Po odpovedi 4¨ odpovedajúceho je hláška v poradí otázkou na krále (RB). Superrelay bid neexistuje.

Vyššie odpovede sú rovnaké ako bez zásahu, preto ďalšia dražba je bez zmeny (RB=K? a SRB = rozlíšenie).

 

7.8.1. Súper kontruje rozlišovaciu otázku, po odpovedi prvým stupňom.

Odpovede odpovedajúceho sú rovnaké ako po kontre na prvú otázku na esá (dané figúry), ale automaticky sa napojí dražba kráľov (nižších figúr) zoomom s kombináciou es A(IV)/4A, podľa pravidiel zoomu.

 

PÝT

O1

ODP

O2

Význam

4§

PAS

4¨

PAS

 

4©

X

PAS

2(II+IV)/2(I+III) A

 

 

XX

0/3A

 

 

4

1(IV)/4A  &  zoom 0-4K

 

 

4BT

1(IV)/4A  & zoom 1K(I)/2K(II+III) atď.

 

Pre napojenie dražby nižších figúr zoomom platia zásady, ktoré boli definované pri zoome.

Ďalšia dražba beží podľa algoritmu dražby tak, ako keby nebolo došlo k zásahu. Vďaka odstupňovaným odpovediam (nezávislosť od draženej farby) nie je potrebné meniť algoritmy.

 

7.8.2. Súper kontruje rozlišovaciu otázku, po odpovedi druhým až štvrtým stupňom.

V tomto prípade rozlíšenie má len dva stupne, pričom druhý stupeň sa využije na zoom dražby nižších figúr. Aj v tomto prípade platí, že PAS je namiesto prvého stupňa a REKONTRA namiesto druhého stupňa. Ostatné hlášky sa prispôsobia (dražia sa o stupeň nižšie ako bez zásahu).

 

PÝT

O1

ODP

O2

Význam

4§

PAS

4

PAS

 

5§

X

PAS

1A(II)

 

 

XX

2A(III+IV)  & 0-4K

 

 

5¨

2A(III+IV)  & 1K(I) alebo 2K(II+III)

 

 

5©

2A(III+IV)  & 1K(II) alebo 2K(III+IV)

 

 

5

2A(III+IV)  & 1K(III) alebo 2K(IV+I) 

 

 

5BT

2A(III+IV)  & 2K(I+II) & bez Q(I) 

 

 

6§

2A(III+IV)  & 2K(I+II) & Q(I) 

 

Po pase odpovedajúceho, REKONTRA od PÝT je RB – otázkou na krále. SRB neexistuje. Po ostatných odpovediach platia bežné zásady pokračovania dražby.

 

7.8.3. Súper kontruje odpoveď odpovedajúceho.

PAS od PÝT je namiesto RB (hlášky v poradí) a REKONTRA je namiesto superrelay bidu (druhej hlášky v poradí). ODP, po pase PÝT, draží rekontru namiesto prvého stupňa odpovede a napojí dražbu ostatných odpovedí (o stupeň nižšie). Príklad: ...4§-P-4¨-X; P-P-XX=2/2A atď.

 

7.8.4. Súper zasiahne dražbou vlastnej farby po RB/SRB.

Pravdepodobne sa taký prípad nevyskytne, ale aj tak je potrebné, aby obidvaja partneri mali rovnaký názor na jednotlivé hlášky, ak sa to stane. Súperova hláška nemôže byť bez kontry prepasovaná, ale to neznamená, že sa máme sústrediť na kontrovanie. O tom, či kontra bude trestná, rozhoduje vždy PÝT. Pokračovanie dražby musí byť jednoduché a dobre zapamätateľné. ODP draží:

-         PAS namiesto 1.°

-         KONTRU namiesto 2.°

-         Ďalšie hlášky odstupňovane, t.j. hláška v poradí (od súperovej hlášky) je namiesto 3.°, ďalšia hláška namiesto 4.° atď.

Po PAS-e odpovedajúceho, KONTRA od PÝT je trestná. Hláška v poradí je RB a druhá hláška v poradí je SRB (ak taký existuje).

Pokračovanie dražby beží ako bez zásahu.

 

7.8.5. Súper zasiahne dražbou vlastnej farby po odpovedi odpovedajúceho.

KONTRA od PÝT  je trestná. Jeho PAS je namiesto RB a hláška v poradí namiesto super-relay bidu.

 

7.8.6. Zhrnutie dražby po zásahu súpera.

ODP používa hlášky PAS a KONTRA/REKONTRA namiesto odpovedi 1.°, resp. 2.°, bez ohľadu na to, či súper zasiahne kontrou alebo vlastnou hláškou.

PÝT po zásahu kontrou využíva hlášky PAS a REKONTRU  tiež konvenčne. Nie je pravdepodobné, žeby PÝT chcel hrať záväzok s rekontrou na vysokom stupni, keď vie, že súper má vo farbe silu alebo aspoň dĺžku. Výnimočne však môže prepasovať PAS aj REKONTRU odpovedajúceho, ale sám nemôže trestne rekontrovať.

Ak súper zasiahne vlastnou hláškou, situácia pre PÝT je iná. Súper nám mohol poskytnúť alternatívu k vlastnému záväzku a PÝT má možnosť voľby namiesto komplikovaného vlastného slemu, kontrovať súperov. V týchto prípadoch je KONTRA od PÝT trestná a častejšie môže prepasovať aj konvenčnú kontru partnera. PAS od PÝT (po zásahu súpera) je naďalej konvenčný a slúži ako RB a hláška v poradí (od súperovho zásahu) ako SRB.

 

7.9. Záver.

Vyššie navrhnutý systém preferuje presnú dražbu jednej alebo dvoch figúr v liste odpovedajúceho takým spôsobom, aby figúry v dlhých farbách nezaberali veľa priestoru. Iné počty figúr v liste odpovedajúceho sú menej pravdepodobné a sú sústredené v odpovedi prvým stupňom.

Nijaký systém však nie je dokonalý (našťastie!) a každý systém môže vytvoriť nejasné situácie. Ešte aj najjednoduchšie odpovede na Blackwooda podľa SAYC (1.°=0/4A, 2.°=1A, atď.) môžu vytvoriť nejasnú situáciu aj u hráčov najvyššej kvality. Nasledujúci príklad pochádza z Majstrovstiev sveta v roku 1971.

 

Rozdanie 7.8.

PÝT 

 

ODP 

Q

©KQJ83

¨Q

§KQJ1093

 

KJ43

©10972

¨J9762

§

 

Dražba (naturálna):

 

PÝT

ODP

1§

1¨

1©

3©

4BT

5§

7©

 

 

Súperi tento záväzok okontrovali a nemali problém ho poraziť.

 

Tento príklad ilustruje problém s tzv. ľahko rozlíšiteľnými dvojznačnými hláškami. Hoci v navrhnutom systéme existuje možnosť rozlíšenia, ide to na úkor dražobného priestoru a PÝT sa musí rozhodnúť, či túto možnosť využije, alebo radšej odhadne počet a umiestnenie partnerových figúr na základe získaných informácií o nižších figúrach.

Videl som na BBO, ako Garozzo elegantne a s dobrým citom „nakopol“ slem v nasledovnom rozdaní:

Rozdanie 7.9.

Partner 

 

Garozzo

QJ10

©AK532

¨Q2

§A82

 

AK87653

©Q106

¨8

§J6

 

Dražba prebehla asi nasledovne:

 

 

 

 

Partner

Garozzo

 

1

2©

2

2BT

3©

3

6

 

Výborný záväzok! Ak sú srdcia na obrane 3:2, je záväzok bezproblémový, ale splní sa aj vtedy, ak srdcia budú na obrane 4:1, pokiaľ súperi zo štartu nevyrazia trefové eso alebo piky budú delené 2:1 (spolu nad 90%). Dobrý „cit“ majstra pre konkrétne karty. Kto taký cit nemá, radšej nech to neskúša, lebo lacné figúry budú v partnerovej ruke navzájom vymenené. Pre obyčajného smrteľníka bude lepšie, keď sa spoľahne na dobrý licitačný systém. Tu navrhnutým systémom by išla licitácia nasledovne.

 

PÝT

ODP

Význam hlášky odpovedajúceho

 

1

11-15 FB, 5+

1BT

2¨

Jednofarebný

2©

2BT

Kára sú najkratšie

3§

3©

7312, ®©®§®¨

3

4§

♠A/(©A+§A) ðA

4¨

4

♠K/(©K+§K) ð ♠K

4BT

5©

©Q/(§Q+¨Q) ð ©Q

6

 

 

 

Keby mal PÝT vymenené lacné figúry, pasoval by 4. 4 by boli konečným záväzkom aj vtedy, keby bol ODP ukázal 2¨+1§ a PÝT by mal nezmenené figúry. Ale so správnou rozlohou ODP a so správnymi figúrami PÝT, slem je na 26 FB (z ktorých 3 sú nepotrebné) veľmi dobrý.