5.2. Otvorenie 2

Verzia 2.0

 

Poznámky k verzii 2.0.

Reléová dražba vo verzii 1.0 bola navrhnutá tak, aby každá rozloha otvárajúceho mohla byť vylicitovaná do úrovne 3BT. Táto požiadavka je – teoreticky - splniteľná, nakoľko po otvorení 2 existuje potreba dražby 30 rôznych rozlôh a Fibonacciho postupnosť umožňuje dražbu až 34 rozlôh. Problém však spočíva v tom, že pre odpovede sa musí použiť celý priestor do 3BT. Aby OTV mohol dražiť hlášky nad úrovňou 3, musí byť na linke zaručená sila na gém, a to je možné zabezpečiť napríklad tým, že ODP môže použiť relay bid (2) len so silou na gém (FG). V takom prípade je reléová dražba pohodlná, ale ide to na úkor pohodlnej dražby invitujúcich listov.

Keby ODP mohol použiť RB(2) aj s invitujúcimi listami, bola by pohodlná dražba všetkých invitujúcichneforsujúcich listov (môže byť zachovaný pôvodný systém prvých odpovedí odpovedajúceho), ale nebude možné detailne vylicitovať všetky možné rozlohy do úrovne 3BT. Nakoľko s reléovou dražbou nie je dobré dražiť rozlohy nad úrovňou 3BT, ostáva možnosť spojiť niektoré rozlohy tak, aby to neškodilo presnej dražbe. Najjednoduchšie je spojiť rozlohy 7132 a 7123. Tieto rozlohy sa nevyskytujú často, a keď sa aj vyskytnú, presná informácia o dĺžke dlhej a krátkej farby (singla) je postačujúca pre správnu dražbu. V pôvodných algoritmoch SR sa tieto rozlohy nerozlišovali. Po takejto úprave ostane ešte jeden zvláštny prípad, keď rozlohu 1336 bude treba dražiť, pri minimálnom liste otvárajúceho, spolu s rozlohou 2236 a detailne bude možné rozlíšiť až na slemový RB.

Dražba rozlohy po otvorení 2 je posunutá jednak preto, lebo sa nevyskytujú rozlohy s 5-listom trefovým a jednak - a najmä preto - že otvorenie zabralo veľa dražobného miesta. Napríklad krátkosť v nižšej farbe  u dvojfarebných listov sa ukáže hláškou 3, kým u ostatných otvorení sa to deje hláškou 2BT. Podobne, rovnako dlhé nemé farby sa ukážu hláškou 3, kým u ostatných otvorení na to slúži hláška 3 ap. Odlišne  sa pripravuje aj dražba jednofarebných listov. Každý hráč sa musí rozhodnúť sám, či si dokáže zapamätať mierne odlišnú dražbu u zriedkavo sa vyskytujúceho otvorenia 2. 

Vo verzii 2.0 môže ODP dražiť 2 aj s invitujúcim listom, ak má aspoň jeden drahý štvorlist. Po tejto zmene dochádza k zmene aj pri dolocitovávaní kompletnej rozlohy:  

a)      U rozlôh 7321 nie je možné rozlíšiť farby 2-3 od 3-2. Pre reálnu dražbu to nie je veľká strata. Pôvodné algoritmy SR nerozlišovali tieto dve rozlohy.

b)       Rozlohy 6322 boli rozdelené do štyroch prvých rebidov (podľa trojlistu a sily listu) a je možné ich dolicitovať jednoznačne hláškou 3 len v prípade, že táto hláška je k dispozícii pre otvárajúceho. Ak PÝT použije hlášku 3 na RB, potom rozloha 6322 sa spojí s rozlohou 6331 a obidve sa dražia hláškou 3. Na ďalší RB (3), ktorý je už slemový, potom OTV rozlíši tieto rozlohy tým, že draží 3BT s rozlohou 6322 (pravdepodobnejšia rozloha) a draží esá, od 4, ak má rozlohu 6331.

Tieto odlišnosti sú vyvážené pohodlnou dražbou neforsujúcich listov:

a)      Dražba invitujúcich listov s drahým štvorlistom je pohodlná (po odpovedi 2).

b)      Odpovede 2/2neforsujúce a ukazujú aspoň 5-list vo farbe.

c)      Odpoveď 3 je invitujúca, bez drahého štvorlistu. Ostané vyššie trefové odpovede (4/5) sú blokujúce.

d)     Odpoveď 2BT zachováva pôvodný význam: buď blokovanie s trefami alebo forsuje do gému; v obidvoch prípadoch bez drahého štvorlistu.

e)      Odpovede 3/3invitujúcim  listom, so singlom v draženej farbe sú zachované z verzie 1.0.

f)       Špeciálnu pozornosť si zaslúži invitujúci list odpovedajúceho s 5+4 (viacerí používajú samostatné hlášky, buď 2BT, alebo 3). Vo verzii 2.0 ODP odpovie naturálne 2 a ODP s 3/4 zvýši piky (3/4). Ak má menej ako 3, ale má 4, túto skutočnosť ukáže konvenčne hláškou 2BT. Táto hláška je forsujúca a ODP draží srdcia, ak má štvorlist, inak draží 3.

ODP častejšie bude mať invitujúce listy ako forsujúce, preto pohodlná a popisná dražba týchto listov je pre oboch partnerov dôležitá. Malá zmena v reléovej dražbe rozlôh sa dá zvládnuť bez negatívnych dopadov na výsledný záväzok a pohodlie oboch partnerov.

 

Reléová dražba zostáva jednoduchá, napriek odlišnému spôsobu dražby niektorých rozlôh. Prvé rebidy otvárajúceho sú v nasledujúcej Tabuľke 5.

 

Tabuľka 5.

Rebidy otvárajúceho po RB(2).

OTV

ODP

 

2♣

2

OTV2

Význam rebidov otvárajúceho

2

1) 11-15 FB, 4

2) 11-15 FB, jednof. 6/7, s najkratšou farbou (namiesto 2 podľa SR), resp. rozlohy 2227/3226/2326.

2

11-15 FB, 4

2BT

11-15 FB, jednofarebný trefový 6/7-list s najkratšou farbou .

3

11-12/13 FB, (min), jednofarebný trefový 6/7-list s najkratšou   

                     farbou ♠,  (1336/1327/1237/0337), resp. rozloha 2236.

3

14/13-15 FB, (max) 2236; jednofarebný list.

3

14/13-15 FB, (max) 1336; jednofarebný list.

3

14/13-15 FB,  (max) 1327/1237; jednofarebný list.

3BT

14/13-15 FB,  (max) 0337; jednofarebný list.

 

Jednofarebné listy s pikovou (najvyššou) krátkosťou aj rozlohu 2236 (s károvým trojlistom) draží OTV s maximálnym listom okamžite, nad úrovňou 3. Ale ak je minimálny, nesmie prekročiť úroveň 3, preto všetky tieto rozlohy draží jednou hláškou: 3. ODP forsujúcim listom pokračuje v dražbe  RB(3), na ktoré OTV dolicituje rozlohu, aspoň v hrubých rysoch. Detialná dražba je uvedená v tabuľkách nižšie.

Všetky ostatné prvé rebidy otvárajúceho nehovoria nič o sile listu, preto ODP sa musí limitovať sám, ak má invitujúci list. Prvý rebid 3 odpovedajúceho vyjadruje vždy invitujúci list, bez ohľadu na prvý rebid otvárajúceho. Hláška v poradí (ale 3 namiesto 3) je RB a FG; ďalšia dražba je potom pokračovaním v reléovej dražbe rozlohy a každá hláška v poradí (aj 3) je  RB.

Po rebide 2 2 musí mať ODP dve možné pokračovania s invitujúcim listom: bez štvorlistej podpory, resp. so štvorlistou podporou. Pričom nie je možné použiť rovnakú metódu po obidvoch rebidoch, lebo rebid 2 nezaručuje 4, kým rebid 2 zaručuje. Okrem toho, musí mať možnosť rozlíšiť invitujúci list od forsujúceho.

Po rebide 2 ODP nemôže zvýšiť srdcia so štvorlistom, preto draží:

·     2BT: so 4:  OTV s minimom môže pasovať alebo korigovať do 3, ak nemá 4; so 4 draží 3 (niekedy aj 4). OTV s maximom a so 4 draží 4, inak (s 2-3) draží 3BT, alebo bočnú farbu (3/3) bez zádrže; nemôže dražiť 3, ktoré vyjadrujú jednoznačne slabosť.

·     3: bez 4OTV s minimom má pasovať; s maximom draží 3BT, alebo farbu v ktorej chýba zádrž, počínajúc hláškou 3.

·     2: relay, FG. Po tomto RB je každá ďalšia hláška v poradí (aj 3) RB, teda forsujúca.

Po rebide 2, ODPinvitujúcim listom môže zvýšiť piky so 4, preto draží:

·     3: so 4: OTV s minimom môže pasovať alebo dražiť 4; OTV s maximom draží obyčajne 4. ale vo výnimočných prípadoch sa môže pokúsiť o slem.

·     3: bez 4: OTV s minimom má pasovať; s maximom draží 3BT, alebo farbu v ktorej chýba zádrž, počínajúc hláškou 3.

·     2BT: FG, relay.

Po rebide 2BT otvárajúceho (2-2; 2BT-?), ODPinvitujúcim listom má len jednu hlášku k dispozícii: 3, ktoré OTV s minimom pasuje a s maximom draží 3BT, alebo farbu bez zádrže. ODPgémovým listom draží gém (3BT) alebo pokračuje v dražbe rozlohy hláškou 3, čo je RB.

Pokračovanie dražby po jednotlivých rebidoch je uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

 

Tabuľka 5.1.

OTV má 4© alebo jednof. 6+♣ a 0/1¨ alebo 2227 alebo (23)26

OTV

ODP

Začiatok dražby jednofarebných listov s károvou krátkosťou alebo 2227/(23)26, resp. dvojfarebných listov so 4

2

2

2

2

OTV3

Význam rebidov otvárajúceho

2BT

Jednof. 6/7 s 0/1 alebo 2326/3226

3

4+0/1(krátkosť v nižšej nemej farbe)

3

1417

Rovnako dlhé nemé farby (u dojfarebných 2 nemé farby; u jednofarebných 3 nemé farby)

2227

3

1426; krátke

3

0436; krátke

3BT

0427; krátke

 

Dvojfarebné listy s krátkymi pikami sa dolicitujú okamžite podľa SR od úrovne 3; s krátkymi kárami sa najprv vloží do dražby hláška 3♣ a konrétne rozlohy sa dolicitujú na ďalší RB(3) rovnakými hláškami, podľa SR. Zmena oproti SR je hláška 3, ktorú draží s jednofarebným aj dvojfarebným listom, ak nemé farby sú rovnako dlhé. Tieto zriedkavo sa vyskytujúce rozlohy nie je možné vsunúť inde, bez porušenia princípov SR. Presná rozloha sa dolicituje na ďalší RB(3) – najprv jednofarebný, potom dvojfarebný list (poradie podľa frekvencie výskytu). S jednofarbnými listami s krátkosťou károvou, OTV najprv vloží do dražby hlášku 2BT a konkrétnu rozlohu dolicituje podľa SR, na ďalší RB(3♣). Postup dolicitovania všetkých rozlôh je v nasledujúcich tabuľkách.

 

Tabuľka 5.1.1.

Dolicitovanie jednofarebných listov s károvou krátkosťou.

OTV

ODP

 

2

2

2

2

2BT

3

OTV4

Význam rebidov otvárajúceho

3

3226/2326

3

3316

3

3217/2317

3BT

3307

Jednofarebné listy s rozlohou (32)26 sa dolicitujú na  ďalší RB(3©): 3= 3226 (nižší drahý dubel); 3BT=2326 (vyšší drahý dubel).

Dvojfarebné listy s krátkymi kárami:

 

Tabuľka 5.1.2.

Dolicitovanie dvojfarebných listov so 4 a károvou krátkosťou.

OTV

ODP

 

 

 

 

3=dvojfarebný list a nižšia krátkosť (0/1)

2

2

2

2

3

3

OTV4

Význam rebidov otvárajúceho

3

2416

3

3406

3BT

2407

 

Zriedkavý jednofarebný aj dvojfarebný list s rovnako dlhými nemými farbami, sa dolicituje podľa nasledovnej tabuľky:

 

Tabuľka 5.1.3.

Rovnako dlhé nemé farby (2227/1417).

OTV

ODP

 

2

2

2

2

3

3

OTV4

Význam rebidov otvárajúceho

3

2227, najprv jednofarebný list (pravdepodobnejší),

3BT

1417, potom dvojfarebný list.

 

Listy s pikovým štvorlistom sa dolicitujú podľa SR: So srdcovou (vyššou) krátkosťou okamžite, na ďalší RB(2BT), od úrovne 3, kým s károvou (nižšou) krátkosťou OTV vloží do dražby najprv hlášku 3♣. Rovnako dlhé nemé farby (4117) dolicituje hláškou 3.

 

Tabuľka 5.2.

Dolicitovanie dvojfarebných listov so 4.

OTV

ODP

 

2

2

2

2BT

OTV3

Význam rebidov otvárajúceho

3

0/1 (krátkosť v nižšej nemej farbe)

3

4117: rovnako dlhé nemé farby

3

4126

3

4036

3BT

4027

 

Dvojfarebné listy so 4 a krátkymi kárami dolicituje OTV na ďalší RB(3), podľa tabuľky 5.2.1.

 

Tabuľka 5.2.1.

Dolicitovanie dvojfarebných listov so 4 a 0/1.

OTV

ODP

 

 

 

3♣=krátke kára

2

2

2

2BT

3

3

OTV4

Význam rebidov otvárajúceho

3

4216

3

4306

3BT

4207

 

Po ukázaní jednofarebného listu so srdcovou krátkosťou (rebidom 2BT) odpovedajúci nemôže použiť hlášku 3 ako RB, lebo táto hláška je rezervovaná pre invitujúce listy, teda neforsuje. So silným listom môže ODP použiť RB, ktorý v tomto prípade je hláška 3.

Dolicitovanie týchto rozlôh je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

 

Tabuľka 5.3.

Jednofarebné trefové 6/7-listy s 0/1.

OTV

ODP

 

2

2

2BT

3

OTV3

Význam rebidov otvárajúceho

3

3136

3

3127/2137

3BT

3037

 

Potom, čo OTV ukázal minimálny jednofarebný list s krátkymi pikami, hláškou 3, ODP môže pokračovať reléovou dražbou, hláškou 3 (RB). OTV draží svoju rozlohu podobne ako s krátkymi srdcami.

 

Tabuľka 5.4.

Jednofarebné trefové 6/7-listy s 0/1.

OTV

ODP

 

2

2

3

3

OTV3

Význam rebidov otvárajúceho

3

2236/1336

3

1327/1237

3BT

0337

 

Ak ODP sa zaujíma o slem, hláška 3 (po 3) slúži ako slemový RB, po ktorom OTV draží 3BT s rozlohou  2236 a s rozlohou 1336 draží esá, počínajúc hláškou 4.

Po zahájení reléovej dražby, hláškou 2, ODPinvitujúcim listom nemôže prekročiť, z vlastnej iniciatívy, hlášku 3; jedinou výnimkou je zvýšenie pikov.

 

Nereléová dražba.

ODP draží:

a)     Do 9 (zlých 10) FB obyčajne pasuje, ale môže tiež dražiť blokujúco 2BTresp. 4/5.

b)    6-11(12) FB s (dobrým) drahým 5+listom môže ODP ukázať svoj 5-list na druhom stupni, hláškou 2/2 – tieto hlášky neforsujú. OTV s minimom môže pasovať, ak má 3-4-listú podporu a s vhodným listom môže aj zvýšiť. Výnimočne (obyčajne s deravými trefami), môže OTV pasovať odpoveď 2/2 aj s dublom vo farbe, ak je minimálny. OTV bez podpory má s minimálnym listom korigovať do 3, ale ukázanie pikového štvorlistu je povinné (po 2), bez ohľadu na silu otvárajúceho – jeho hláška 2 je nepasovateľná. Podobne po odpovedi 2, ak OTV nemá pikový fit (3/4) je povinný ukázať srdcový štvorlist hláškou 2BT, nezávisle na sile. Aj táto hláška forsuje na 1kolo.

c)     11(10)-12/13 FB, bez drahého 4+-listu invituje hláškou 3.

d)    11(10)-12/13 FB s približne pravidelnou rozlohou, bez drahého 5+-listu, ale s drahým štvorlistom, ODP draží konvenčne RB, 2. Pokiaľ sa nájde drahý fit, bude sa hrať záväzok v drahej farbe, inak musí odpovedajúci v druhom kole korigovať do 3, aby ukázal túto silu. ODP môže prekročiť úroveň 3 len v prípade, že sa našiel drahý fit. ODP s dobrým trefovým fitom (napríklad QJx) a drahým štvorlistom, môže dražiť RB 2 aj s mierne slabším listom – 9-10 FB – lebo na linke ľahko môže byť podlimitný gém. Nakoľko rebid 2 otvárajúceho nesľubuje 4, ODP so 4 má dražiť konvenčne 2BT. Inak, hláška 3 ukazuje invitujúci list odpovedajúceho.

e)     invitujúcim listom, bez drahého štvorlistu a bez trefovej podpory, s dlhými kárami (6+) môže invitovať hláškou 3.

f)      invitujúcim listom, bez drahého štvorlistu, s dobrým trefovým fitom a krátkosťou v jednej drahej farbe (0/1), môže invitovať (obyčajne) do lacného gému ukázaním svojej krátkej farby na treťom stupni (3/3). OTV obyčajne koriguje do 4 alebo draží 5. Môže sa tiež pokúsiť o drahý gém na Moyseov tromfový fit (4-3), hláškou v druhej drahej farbe. ODP môže pasovať s dobrým trojlistom (alebo zvýšiť na 4), inak má korigovať do 4/5. Výnimočne môže OTV pokúsiť sa o slem hláškou RKCB(), 4, obyčajne s listom bez figúry v partnerovej krátkej farbe a pri maxime figúrovej sily.

g)     So silou na gém, ale nie na slem a bez drahého štvorlistu, ODP má 3 možné pokračovania:

a.     Draží okamžite 3BT, obyčajne len so zádržami vo všetkých bočných farbách.

b.     Draží 2BT so silou na gém, ak chýba aspoň jedna zádrž. OTV povinne draží 3 a ODP ukáže najbližšiu farbu bez zádrže.

c.      Použije konvenčný RB (2), nechá otvárajúceho dolicitovať kompletnú rozlohu, a až potom sa rozhodne pre konečný záväzok.