5. Otvorenie 2

Verzia 1.0.


 

Pre otvorenie 2 sú vhodné listy s trefovým 6/7-listom v bodovom rozpätí 11(10)-15 FB. V liste môže byť jeden drahý 4-list; kárový 4-list je vylúčený. Vylúčené sú aj rozlohy: (5332), (5422), (5431).

Kompletné dolicitovanie rozlohy do úrovne 3BT je teoreticky možné, nakoľko po tomto otvorení existuje 30 rôznych rozlôh a Fibonacciho postupnosť umožňuje vylicitovať 34 rozlôh. Pre praktické použitie je potrebné jednotlivé sledy navrhnúť tak, aby boli zapamätateľné, teda tak, aby dolicitovanie rozlohy sa dialo, podľa možností, rovnakými hláškami ako po iných otvoreniach, teda podľa Symmetric Relay (SR).

Prvý relay-bid (RB) je hláška 2¨. Aby bolo možné vylicitovať všetky rozlohy do úrovne 3BT, je nutné použiť aj rebidy otvárajúceho nad úrovňou 3§, preto hláška 2¨ odpovedajúceho nemôže byť dvojznačná – musí byť jednoznačne forsujúca do gému. Všetky invitujúce a blokujúce listy treba dražiť odlišnými hláškami (tento princíp je už známy po otvorení jedným v drahej farbe).  

Prvé rebidy otvárajúceho sú v nasledovnej tabuľke.

 

Tabuľka 5.

Rebidy otvárajúceho po RB(2¨).

OTV

ODP

 

2♣

2¨

OTV2

Význam rebidov otvárajúceho

2©

1) 4©

2) Jednof. 6/7§, s najkratšou farbou ¨, alebo 2227 (namiesto 2ª, podľa SR)

2ª

4ª

2BT

Jednofarebný trefový 6/7-list s najkratšou farbou ©

3§

Všetky rozlohy (6322)

3¨

1336; jednofarebný list s najkratšou (najvyššou) farbou ª

3©

1327; jednofarebný list s najkratšou (najvyššou) farbou ª

3ª

1237; jednofarebný list s najkratšou (najvyššou) farbou ª

3BT

0337; jednofarebný list s najkratšou (najvyššou) farbou ª

 

Rebidy otvárajúceho sú prirodzené alebo známe zo Symmetric Relay.  Zmena je v tom, že pre jednofarebné listy s najkratšou farbou károvou, nie je možné použiť hlášku 2ª (pre nedostatok priestoru), preto sa draží hláškou 2© spolu s dvojfarebným listom. Rozloha (7222) je zaradená medzi listy s najkratšou farbou v najnižšej nemej farbe (¨).

Listy s drahým štvorlistom sa dražia rovnako ako doteraz. Aj jednofarebné listy, s výnimkou 0/1¨2227, resp. [6322], sa dražia podľa SR, od úrovne 2BT a konkrétne rozlohy budú dolicitované známymi hláškami podľa SR. Najzložitejšia situácia je po rebide 2©, ktorý môže ukazovať dvojfarebné aj jednofarebné listy. V ďalšom kole sa dvojfarebné listy dražia na treťom stupni, kým jednofarebné listy sa dražia hláškou 2BT (s jednou výnimkou). Následná dražba je v nasledujúcej tabuľke.

 

Tabuľka 5.1.

OTV so 4© alebo jednofarebný s károvou krátkosťou (0/1¨)/ 2227

OTV

ODP

Začiatok dražby jednofarebných listov s károvou krátkosťou alebo 2227, resp. dvojfarebných listov so 4©

2§

2¨

2©

2ª

OTV3

Význam rebidov otvárajúceho

2BT

Jednofarebný trefový list s károvou najkratšou farbou: 0/1¨

3§

4©, s krátkymi kárami (krátkosť v nižšej nemej farbe)

3¨

1417

Rovnako dlhé nemé farby (u dojfarebných 2 nemé farby; u jednofarebných 3 nemé farby)

2227

3©

1426; krátke ª

3ª

0436; krátke ª

3BT

0427; krátke ª

 

Dvojfarebné listy s krátkymi pikami sa dolicitujú okamžite podľa SR od úrovne 3©; s krátkymi kárami sa najprv vloží do dražby hláška 3§ a konrétne rozlohy sa dolicitujú na ďalší RB(3¨) rovnakými hláškami, podľa SR. Zmena oproti SR je hláška 3¨, ktorú draží s jednofarebným aj dvojfarebným listom, ak nemé farby sú rovnako dlhé. Tieto zriedkavo sa vyskytujúce rozlohy nie je možné vsunúť inde, bez porušenia princípov SR. Presná rozloha sa dolicituje na ďalší RB(3©) – najprv jednofarebný, potom dvojfarebný list (poradie podľa frekvencie výskytu). S jednofarbnými listami s krátkosťou károvou, OTV najprv vloží do dražby hlášku 2BT a konkrétnu rozlohu dolicituje podľa SR, na ďalší RB(3§). Postup dolicitovania všetkých rozlôh je v nasledujúcich tabuľkách.

Jednofarebné listy s krátkymi kárami:

 

Tabuľka 5.1.1.

Dolicitovanie jednofarebných listov s károvou krátkosťou.

OTV

ODP

 

2§

2¨

2©

2ª

2BT

3§

OTV4

Význam rebidov otvárajúceho

3¨

3316

3©

3217

3ª

2317

3BT

3307

 

Dvojfarebné listy s krátkymi kárami:

 

Tabuľka 5.1.2.

Dolicitovanie dvojfarebných listov so 4© a károvou krátkosťou.

OTV

ODP

 

 

 

 

3♣=dvojfarebný list a nižšia krátkosť (0/1¨)

2§

2¨

2©

2ª

3§

3¨

OTV4

Význam rebidov otvárajúceho

3©

2416

3ª

3406

3BT

2407

 

Zriedkavý jednofarebný aj dvojfarebný list, s rovnako dlhými nemými farbami, dolicituje podľa nasledovnej tabuľky:

 

Tabuľka 5.1.3.

Rovnako dlhé nemé farby (2227/1417).

OTV

ODP

 

2♣

2¨

2©

2ª

3¨

3©

OTV4

Význam rebidov otvárajúceho

3ª

2227, najprv jednofarebný list (pravdepodobnejší),

3BT

1417, potom dvojfarebný list.

 

Listy s pikovým štvorlistom sa dolicitujú podľa SR: So srdcovou (vyššou) krátkosťou okamžite (na ďalší RB(2BT), od úrovne 3©), kým s károvou (nižšou) krátkosťou OTV vloží do dražby najprv hlášku 3§. Rovnako dlhé nemé farby (4117) dolicituje hláškou 3¨ (na ďalší RB).

 

Tabuľka 5.2.

Dolicitovanie dvojfarebných listov so 4.

OTV

ODP

 

2§

2¨

2ª

2BT

OTV3

Význam rebidov otvárajúceho

3§

0/1¨ (krátkosť v nižšej nemej farbe)

3¨

4117: rovnako dlhé nemé farby

3©

4126

3ª

4036

3BT

4027

 

Dvojfarebné listy so 4ª a krátkymi kárami dolicituje OTV na ďalší RB(3¨), podľa tabuľky 3.1.

 

Tabuľka 5.2.1.

Dolicitovanie dvojfarebných listov so 4 a 0/1¨.

OTV

ODP

 

 

 

3§=krátke kára

2§

2¨

2ª

2BT

3§

3¨

OTV4

Význam rebidov otvárajúceho

3©

4216

3ª

4306

3BT

4207

 

Dražba jednofarebných listov so srdcovou krátkosťou je známa a nič sa na nej nemení, viď v nasledujúcej tabuľke.

 

Tabuľka 5.3.

Jednofarebné trefové 6/7-listy s 0/1©.

OTV

ODP

 

2§

2¨

2BT

3§

OTV3

Význam rebidov otvárajúceho

3¨

3136

3©

3127

3ª

2137

3BT

3037

 

U jednofarebných listov OTV nemôže mať 5§, preto hláškou 3¨ je rozloha jednoznačne dolicitovaná.

Rozlohy 6322 sa ukážu jednou hláškou – všetky; potom na ďalší RB(3¨) sa odstupňovane dolicituje trojlist, viď nasledujúcu tabuľku.

 

Tabuľka 5.4.

Dolicitovanie rozlôh (6322).

OTV

ODP

 

2§

2¨

3§

3¨

OTV3

Význam rebidov otvárajúceho

3©

2236

3ª

2326

3BT

3226

 

Celá relayová dražba je jednoduchá, lebo väčšina rozlôh sa dolicituje hláškami podľa SR.

 

Nerelayová dražba.

 

Pravidelné rozlohy bez drahého štvorlistu, obyčajne so zádržami v nemých farbách, draží ODP okamžite hláškou 3BT, ak má silu na gém, alebo hláškou 3§, ak má silu invitu.

Silne vyfarbené a dlhé drahé listy,  najmä so samostatnou drahou farbou a hrateľnosťou gému, ale nie slemu, draží ODP okamžite drahý gém (4©/4ª).

Ak ODP môže okamžite zahájiť slemovú dražbu na trefovej báze, môže použiť kickback 4¨ (2§-4¨). Všetky ostatné slemové listy a väčšinu gémových listov draží ODP cez relay 2¨, ktorý forsuje do gému; ďalšia dražba beží podľa SR, tak ako bolo popísané vyššie.

 Pokiaľ ODP nemá silu na gém, ale má dostatočnú silu na to, aby pri maxime sily u otvárajúceho mohol byť dosiahnutý gém – musí dražiť nejakú inú hlášku ako 2¨. Otvorenie 2§ zaberá dosť miesta, teda je to otvorenie blokujúce, nielen pre súperov, ale aj pre nás. To sa prejaví najmä pri hľadaní drahého fitu s invitujúcimi listami. ODP   k dispozícii hlášky na druhom stupni na zabezpečenie nájdenia drahého fitu a prípadného gému, a hlášky na treťom stupni pre pokusy o beztromfový alebo lacný gém. Pričom všetky hlášky na druhom stupni ako aj 3§/3¨ pasovateľné. V týchto tiesnených podmienkach ľahko môže dôjsť k tomu, že sa prelicitujú možností spoločných listov. Ak napríklad, ODP má 5ª a 4© a zalicituje najprv 2ª, ktoré OTV nevie ustáť, lebo je krátky v pikoch, hľadanie srdcovej zhody je problematické. Ak by ODP teraz zalicitoval hlášku 3© a OTV nemá napojenie ani na srdcia a je minimálny, pravdepodobne už boli možnosti spoločných listov prelicitované, a každý záväzok bude padnutý. Pre túto rozlohu odpovedajúceho sa musí nájsť riešenie také, aby obidve drahé farby mohol ODP ukázať ešte na druhom stupni, a pokiaľ sa nenájde zhoda ani v jednej, dražba mohla bezpečne zakotviť v 3§. Hláška 3§ je akýsi „safe haven“ pre obidvoch partnerov v situácii, keď nie je k dispozícii sila na gém a drahý fit nebol nájdený.

Invitujúce hlášky 3§/3¨ODP  k dispozícii a tieto nemenia svoj význam a nemení sa ani pokračovanie dražby.

Ak odpovedajúci má drahé farby, ukáže tieto na druhom stupni hláškou 2©/2ª. Tieto hlášky nesľubujú viac ako štvorlist v draženej farbe. Ak ODP má obidve drahé farby, potom s rozlohou:

·               4+© & 4ª draží 2©

·               5+ª & 4© alebo 6ª & 5© draží 2BT s úmyslom dražiť v druhom kole:

o       3© s rozlohou 6ª+5©

o       3ª s rozlohou 6+ª & 4©

o        s rozlohou presne 5ª & 4© sa prispôsobí dražbe OTV.

·               5ª & 5© alebo 6ª & 6© draží 2ª s úmyslom dražiť 3© v druhom kole.

OTV po odpovedi 2©/2ª môže pasovať, ak má štvorlist vo farbe a je minimálny. V mnohých prípadoch však bude dobré zvýšiť farbu odpovede so štvorlistom, lebo má určitý preventívny účinok na súperov a môže byť vylicitovaný podlimitný gém. Pri fite 4-4 a bočnom 6-liste je niekedy možné splniť drahý gém (4©/4ª) na 21-22 FB. OTV môže pasovať odpoveď 2©/2ª – teoreticky – aj s trojlistom s vysokou figúrou, ale obyčajne len v turnajoch na MP, inak má ukázať trojlistý fit, konvenčnou hláškou 2BT.

Po odpovedi 2©, OTV má odsúhlasiť srdcovú farbu okamžite, ak má štvorlist. Ak má pikový štvorlist (teda bez 4©), má zalicitovať 2ª, bez ohľadu na figúrovú silu – forsuje na 1 kolo. ODP má zvýšiť piky, ak má štvorlist – s výnimočne dobrým listom môže zvýšiť aj skokom (4ª). ODP nikdy nemôže pasovať rebid  2ª otvárajúceho.

OTV, po odpovedi 2©/2ª, ak nemá drahý štvorlist (4© môže mať, ak odpoveď bola 2ª, lebo ODP vylúčil 4©, ale nie 5©), draží:

·     2BT: s trojlistým fitom; ODP mohol dražiť drahý 5-list a takto sa dá uzhodniť farba pri fite 5-3. Táto hláška je forsujúca – OTV môže byť maximálny a môže chcieť hrať gém. Prednostne však musí ukázať trojlistý fit. ODP draží 3(4) vo farbe odpovedi, ak má 5+-list. Vo všetkých ostatných prípadoch draží 3§ a iniciatívu prenechá otvárajúcemu.

Hláška 2BT, po odpovedi 2©/2♠, slúži pre otvárajúceho na ukázanie trojlistu vo farbe odpovedajúceho a pre odpovedajúceho na ukázanie päťlistu vo farbe, ktorú licitoval v predchádzajúcom kole. Napríklad: 2♣-2©; 2BT=3© alebo 2♣-2©; 2♠-2BT=5© alebo 2-2; 2BT=3, teda na nájdenie fitu 5:3.

·     3§: ak má menej ako 3 karty v partnerovej farbe a je minimálny. ODP pasuje, prípadne ukáže silne vyfarbený dvojfarebný list (napríklad: 2§-2ª; 3§-3©=5ª & 5©).

·     3¨/3©/3ª: (ale nie v partnerovej farbe) ukazuje maximum sily, bez trojlistej podpory do farby odpovedajúceho a draží farbu bez zádrže; farbu, ktorú dražil ODP považujeme automaticky za zádrž (hoci v skutočnosti nemusí byť). Ak OTV nemá ani v jednej z nemých farieb zádrž, draží 3¨ (nižšiu farbu bez zádrže).

·     3BT: Ak OTV má v obidvoch nemých farbách zádrž (nemá podporu v partnerovej farbe) a je maximálny. Treba si uvedomiť, že s farbami bez fitu je skutočná (zdvihová) sila listu menšia, než súčet bodov obidvoch rúk a naopak s fitom (najmä dvojitým) je sila listu väčšia, než bodová hodnota.

Po odpovedi 2BT, OTV ak má drahý fit (3+ª, resp. 4©) draží túto farbu na treťom (s minimom), alebo štvrtom (s maximom) stupni. ODP sa prispôsobí – obyčajne pasuje.

ODP nemôže použiť hlášku 2BT v doteraz používanom význame: blok alebo fors do gému. Je to určitá strata, ale gémové listy môžu byť vylicitované celkom dobre reléovými sekvenciami, dokonca aj v tých prípadoch, keď naturálnym spôsobom je problém nájsť správny gém. Napríklad, ak ODP zistí, že v niektorej farbe, v obidvoch rukách sú 3 karty, môže zalicitvať záväzok 3BT, bez toho, aby zisťoval zádrž – aj keď príde výnos do tejto farby, môže byť farba delená 4:3 (62%) a záväzok sa splní. V takom prípade, je beztromfový gém jediný racionálny gémový záväzok (nie je k dispozícii drahý fit), lebo lacný gém je nehrateľný.

ODP môže zainvitovať do trefového gému, ak má v jednej drahej farbe krátkosť (0/1) tým, že draží krátku farbu skokom na treťom stupni. OTV odmietne pokus o gém hláškou 4§, alebo draží gém, 3BT/5§. môže sa dokonca pokúsiť o slem, hláškou 4¨, ako kickback (ORKCB), po ktorej ODP draží hlášku v poradí (4©), ak je chicane vo farbe, inak (so singlom) draží esá, počínajúc druhým stupňom. Napríklad: 2§-3ª; 4¨- ?

4©=0ª;

4ª=1ª+1/4A, atď.

Po ukázaní chicane, ďalšia hláška v poradí (4♠) je RKCB(§); v takom prípade, obyčajne, malý slem už musí byť dosiahnutý a vyšetrujú sa šance na veľký slem.

Potom, čo ODP ukázal drahú krátkosť, môže sa OTV pokúsiť o drahý gém (najmä v turnajoch na MP) v druhej drahej farbe tým, že zalicituje svoj drahý štvorlist v nádeji, že nájde dobrú trojlistú podporu u partnera, aby mohol hrať drahý gém na tromfy 4:3. Taký pokus môže byť úspešný najmä, ak OTV nemá figúry v krátkej farbe partnera. Ak ODP nemá dobrú trojlistú podporu, draží trefovú farbu.

Ak ODP je krátky v kárach, nemôže okamžite ukázať túto vlastnosť, lebo hláška 3¨ je vyhradená pre invitujúce listy s dlhými kárami. V takom prípade však veľmi pravdepodobne bude mať ODP aspoň jeden drahý štvorlist, ktorý môže ukázať, resp. bez neho zainvituje hláškou 3§, a pokiaľ OTV pokračuje v dražbe, môže ukázať károvú krátkosť hláškou 4¨. Bez drahého štvorlistu a so singlom káro musí mať ODP aspoň 6 trefov, teda najpravdepodobnejšie bude jeho odpoveď 5§/4§. Okamžité odpovede 4§/5§ sú, v zásade,  blokujúceho charakteru.