1. Otvorenie 1♣

 

Otvorenie 1♣ slúži pre otvorenie pravidelných rozlôh od 17 FB a nepravidelných rozlôh od 16 FB. List s rozlohou (4333) a roztrúsenými 17 FB bude v mnohých prípadoch lepšie otvoriť hláškou 1BT. Jedným trefom budú potom otvárané pravidelné rozlohy od 18 alebo dobrých 17 FB. Rozlohu (5332) s lacným päťlistom považujeme za pravidelnú rozlohu, ale s drahým 5-listom za nepravidelnú rozlohu. U silne vyfarbených listov, s veľkou zdvihovou silou je možné otvoriť 1§ už od 15/14 FB.

 

Odpovede partnera (odpovedajúceho)

Otvorenie 1♣ je nepasovateľné. Partner (odpovedajúci = ODP) so slabým listom odpovie konvenčne 1, v bodovom rozpätí 0-7 FB. Všetky ostatné odpovede ukazujú list od 8 FB, teda sú forsujúce do gému. Trojfarebné listy bez  päťlistu, typu [4441], ktoré sa podľa klasického Precisionu dražili najprv negatívne a sila sa ukázala až v ďalšom kole, sa dražia pozitívne tak, ako všetky ostatné pozitívne listy. Odpoveď 1  je jednoznačne negatívna, ale listy bez kontroly (bez A/K) bude lepšie dražiť negatívne aj s 8/9 FB.

 

Ďalšia dražba po negatívnej odpovedi.

Po negatívnej odpovedi už nedochádza k reléovej dražbe. Otvárajúci (OTV) draží svoj list naturálne. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rebidy otvárajúceho.

 

Tabuľka 1.

Rebidy otvárajúceho po negatívnej odpovedi (II.kolo)

OTV

ODP

 

1♣

1

OTV2

Význam

1BT

17(18)-20 FB, pravidelná rozloha

2BT

21-24 FB, pravidelná rozloha

3BT

25-27 FB, pravidelná rozloha

1/1

16-21 FB, obyčajne 5+-list vo farbe, len s rozlohou (4441), môže byť štvorlist

2/2

16-21 FB, 5+-list vo farbe

2/2

22+ FB a 5+-list vo farbe, forsuje na 1 kolo (podobné ako v SAYC, 2-2; 2/2)

3/3

22+ FB a 5+-list vo farbe, forsuje na 1 kolo (podobné ako v SAYC, 2-2; 3/3); obyčajne popiera drahý 5-list

 

Po beztromfovom rebide, ODP môže použiť celú dražbu ako po otvorení 1BT, pritom musí zohľadniť odlišné bodové hranice.

Po rebide vo farbe bez skoku, ODP môže pasovať s minimálnym listom, ale ak je blízko maxima negatu, mal by udržať dražbu v chode, lebo OTV môže mať značnú rezervu, aby mohol byť dosiahnutý gém, resp. aby mohol byť eventuálne nájdený lepší záväzok.

Po rebide vo farbe skokom, ODP musí dražiť a nemôže pasovať ani v ďalšom kole, ak OTV draží novú farbu (dražba ako podľa SAYC).

 

Ďalšia dražba po pozitívnej odpovedi.

Všetky ostatné hlášky odpovedajúceho (okrem 1) sľubujú aspoň dobrých 8 FB, teda forsujú do gému (FG). Pre odpovede s pozitívnymi listami sa používajú transfery, aby záväzok hral vo väčšine prípadov otvárajúci (OTV), ktorý o svojom liste už veľa neprezradí, pokiaľ bude viesť dražbu relayovými sekvenciami (takmer vždy). OTV sa môže rozhodnúť pre prerušenie relayových sekvencií, pokiaľ partnerom ukázaná (obyčajne) drahá dĺžka postačí na rozhodnutie o drahom géme. Má tak urobiť vtedy, ak je jeho list minimálny (nejaví záujem o slem), alebo ak predpokladá, že prirodzenou dražbou bude lepšia cesta na dosiahnutie správneho záväzku (len výnimočne).

Najnižšie pozitívne odpovede môžu predstavovať rôzne typy rozlôh, ale odpoveď 2 ukazuje jednoznačne jednofarebný srdcový list a vyššie odpovede jednoznačne dvojfarebný károvo-srdcový list. U nižších odpovedí sa typ listu ukáže v druhom, niekedy až v treťom kole.

Najnižšia pozitívna odpoveď je 1, ktorá ukazuje 4+. Odpovedajúci s dvojfarebným listom draží bližšie licitovateľnú farbu, nezávisle na dĺžke. Ak niektorú farbu vynechá, v takej farbe má menej ako 4 karty. To, že ktorá z dvoch farieb je dlhšia hkáže až následná dražba. Najvzdialenejšou farbou je teda farba srdcová (), ktorá sa draží hláškou 2, ktorá popiera akýkoľvek iný (bližšou hláškou licitovateľný) štvorlist. S károvým 4+-listom (pri srdcovom 4+-liste) ODP draží podľa modelu dražby dvojfarebných listov od 2 vyššie. Hláška 2 u dvojfarebných listov je reverser, ktorý ukazuje 5+-list v nižšej farbe (z dvoch), a až na jednu výnimku, presne štvorlist vo vyššej farbe. Ak sú dĺžky farieb obrátené (nižší štvorlist a vyšší 5+-list), ODP draží krátke farby okamžite, počínajúc hláškou 2BT. Hláška 2 odpovedajúceho je rezervovaná pre veľké dvojfarebné listy (aspoň 5-5). Algoritmus dražby dvojfarebných listov sa môže použiť len potom, keď sú známe dlhé farby. Ak boli dve farby licitované transferom prv, než licitácia dorazila do úrovne 2, jedná sa o tieto dve farby. Ak bola licitovaná len jedna farba, potom druhá farba je srdcová. Ak nebola licitovaná ani jedna farba, potom sa jeden o dve najvzdialenejšie farby, t.j. +.

 

1.1. Reléová dražba jednofarebných listov.

Jednofarebné listy draží ODP vždy transferom, aby farebný záväzok v tejto farbe zohrával OTV (relayer). Ak farba je čierna, v druhom kole sa vloží do dražby hlášku 2, ktorá ukazuje jednofarebný list. U červených farieb je to vyriešené automaticky.

 

Tabuľka 1.1.

Uvedenie jednofarebných listov.

OTV1

ODP1

Význam

1

1

4+, jedno-, dvoj-, troj-farebný list (nie PR)

 

OTV2

ODP2

 

1

2

Jednofarebný 5+

1BT

4+, jednofarebný alebo dvojfarebný + (nie PR)

 

OTV2

ODP2

 

2

2

Jednofarebný 6+

2

6+, jednofarebný (alebo trojfarebný s čiernou krátkosťou)

2

5+, jednofarebný (jednoznačne, nemá alternatívu)

 

Žiadna odpoveď, ktorá ukazuje jednofarebný (teda vyfarbený) list, nemôže obsahovať pravidelnú rozlohu, ktorá sa uvádza samostatnou hláškou (1), bez ohľadu na štvorlisty. U drahých jednofarebných listov sa draží aj rozloha [5332], ako jednofarebná. U lacných jednofarebných listov, musí byť dlhá farba aspoň 6-listá. Z uvedeného vyplýva, že hláška 3, ktorá ukazuje rozlohu [5332] alebo [6331], u lacných jednofarebných listov ukončuje dražbu rozlohy [6331], lebo nemá alternatívu. U drahých jednofarebných listov, na jednoznačné určenie rozlohy je potrebné ešte jedno kolo, aby ODP mohol rozlíšiť rozlohu [5332] od rozlohy [6331]. Po uvedení jednofarebného listu hláškou 2(2), na ďalší RB(2/2) sa dražia rovnako všetky jednofarebné listy, počínajúc hláškou 2. To znamená, že po sekvencii 1-2; 2-? hláška v poradí (2) sa nevyužije pre jednofarebné listy. (Požíva sa pre trojfarebné listy s čiernou krátkosťou.) Najprv sa odstupňovane ukáže najkratšia farba, ak je v najnižšej (2) alebo strednej (2BT) nemej farbe a na ďalší RB je dolicitovaná konkrétna rozloha u všekých jednofarebných listov rovnakými hláškami. Ak najkratšia nemá farba je najvyššia, táto sa neukazuje špeciálnou hláškou, ale okamžite sa dolicitováva rozloha, od 3 vyššie.

V reléovej dražbe platí obecne, že pokiaľ sa krátka farba neukáže explicitne a draží sa rozloha (obyčajne od 3 do 3BT), za krátku farbu sa považuje najvyššia (vyššia) z nemých farieb.

Rozloha [6322] (bez jednoznačnej krátkosti) sa draží okamžitou hláškou 3, a po ďalšom RB sa odstupňovane ukáže trojlist. Rozloha [7222] sa najprv ukáže hláškou 2 (najnižšia farba je najkratšia), a na ďalší RB (2BT) draží 3 (bez krátkosti).

V nasledujúcej tabuľke (Tabuľka 1.1.1.) je uvedená dražba jednofarebného listu so srdcovým 5+-listom. To, že sa jedná o jednofarebný list so srdcovou dĺžkou, sa ukáže odpoveďou 2, ktoré popierajú akýkoľvek iný štvorlist. Na ďalší RB sa ukáže odstupňovane najkratšia farba, a až na ďalší RB sa dolicituje rozloha. Jedine, ak najkratšia farba je v najvyššej nemej farbe, tá sa neukazuje špeciálnou hláškou, ale okamžite sa dolicitováva rozloha s vedomím, že krátka farba je najvyššia. Všetky jednofarebné rozlohy sa dražia rovnakými algoritmami. Jediný rozdiel je v hláške 3, ktorá s lacnou dĺžkou ukazuje rozlohu (6331), ale s drahou dĺžkou môže ukazovať aj rozlohu (5332), preto na dolicitovanie presnej rozlohy je potrebné ešte jedno kolo dražby – na ďalší RB (3) ODP dolicituje svoju rozlohu odstupňovane: 1.°(3)=[5332], 2.°(3BT)=[6331]. U lacných farieb hláška 3 jednoznačne určuje rozlohu [6331], preto ďalší RB(3) je otázkou na esá.

 

Tabuľka 1.1.1.

Dolicitovanie jednofarebných listov (5+).

OTV1

ODP1

 

Jednofarebný 5+

1♣

2

OTV2

ODP2

Význam

 

2

2

0-2 (najnižšia nemá f. najkratšia) alebo 2722, nie (6322)

 

OTV3

ODP3

Rozlohy

2BT

3

2722

3

3532/3631

 

OTV4

ODP4

Rozlohy

3

3

3532

3BT

3631

3

3721 (nižší dubel ako trojlist)

3

2731 (vyšší dubel ako trojlist)

3BT

3730 (chicane v krátkej farbe)

2BT

0-2 (stredná nemá farba je najkratšia)

 

OTV3

ODP3

Rozlohy

3

3

3523/3613

 

OTV4

ODP4

 

3

3

3523

3BT

3613

3

3712 (nižší dubel ako trojlist)

3

2713 (vyšší dubel ako trojlist)

3BT

3703 (chicane v krátkej farbe)

3

Rozlohy (6322) (všetky)

 

OTV3

ODP3

Rozlohy

3

3

2623

3

2632

3BT

3622

3

0-2 (najvyššia nemá farba je najkratšia) 2533/1633

 

OTV3

ODP3

Rozlohy

3

3

2533

3BT

1633

3

1732 (singel v najvyššej farbe a nižší dubel ako trojlist)

3

1723 (singel v najvyššej farbe a vyšší dubel ako trojlist)

3BT

0733 (chicane v najvyššej farbe)

 

1.2. Dražba dvojfarebných listov.

 

Tabuľka 1.2.

Pozitívne odpovede – začiatok reléovej dražby.

OTV

ODP

Význam

1

1

8+FB

4+ (transfer), jednofarebný, dvojfarebný alebo trojfarebný list [4441]/[5440] s červenou krátkosťou (4/5); nepatria sem pravidelné rozlohy

1

1) Pravidelné rozlohy (všetky)

2) Aspoň 5-4 v lacných farbách (dvojfarebný)

1BT

4+♣, vylučuje 4+♠, aj lacný dvojfarebný list (vylučuje 4+)

1) jednofarebný 6+

2) dvojfarebný ♣+

(2)

Jednofarebný list, 6+

Trojfarebný list [4441]/[5440] s čiernou krátkosťou (4/5).

(2)

Jednofarebný 5+

2

Dvojfarebný list: 5+ + presne 4 (kára sú dlhšie ako srdcia) alebo 1561, dĺžka nemých farieb je neznáma: 0-3 a 0-3

2

Veľký dvojfarebný list: 5++5+

2BT

Dvojfarebný list 5+ a presne 4(nižšia nemá farba je kratšia ako vyššia (<, 0-1 a 2-3)

3

Dvojfarebý list 5/7+4 (>) a rovnako dlhé nemé (krátke) farby (=) : 2542/1741 alebo 1651

3

Dvojfarebný list: 1543

3

Dvojfarebný list: 1642

3

Dvojfarebný list: 0643

3BT

Dvojfarebný list: 0742

 

Všetky malé dvojfarebné listy (jedna farba je presne štvorlistá) a rozloha [6511] sa dražia okamžite hláškou 2BT a vyššou, ale len za predpokladu, že vyššia z dlhých farieb je dlhšia (5+); ak nižšia farba je dlhšia, vloží sa do dražby hláška 2. Toto platí nezávisle od spôsobu (cesty), akým dospela dražba do úrovne 2 (a vyššie). Konkrétna rozloha malých dvojfarebných listov sa dolicitováva od 3 vyššie, u všetkých dvojfarebných listov rovnakými hláškami. Prv než k tomu dôjde, musia byť známe dlhé farby a musí byť známe, že ktorá farba je presne štvorlistá. Ak vyššia nemá farba je kratšia, ODP draží okamžite presnú rozlohu, počínajúc hláškou 3. Ak nižšia nemá farba je kratšia, ODP musí vložiť do dražby hlášku 2BT a presnú rozlohu dolicituje na ďalší RB (3♣) rovnakými hláškami.

Okamžitá dražba dvojfarebných listov počínajúc hláškou 2©, bez toho, aby boli ukázané dlhé farby

Pokračovanie dražby po iných (nižších) odpovediach je uvedené v nasledovných tabuľkách.

 

 

Tabuľka 1.2.1.

Dolicitovanie rozlôh s rovnako dlhými nemými farbami.

OTV1

ODP1

 

5-7♥ + 4(5)

1♣

3♣

OTV2

ODP2

Význam

3

3

2542

3

1741

3BT

1651

 

 

Tabuľka 1.2.2.

Dolicitovanie rozlôh s krátkou nižšou nemou farbou.

OTV1

ODP1

 

5-7♥ + 4+0/1♣

1♣

2BT

OTV2

ODP2

Význam

3

3

3541

3

2641

3

3640

3BT

2740

 

 

Tabuľka 1.2.3.

Dolicitovanie rozlôh veľkých dvojfarebných listov.

OTV1

ODP1

 

5-6♥ + 5-6

1♣

2♠

OTV2

ODP2

Význam

2BT

3

0 kariet v nižšej nemej farbe (0)

 

OTV3

ODP3

Rozloha

3

3

3550

3

2560

3BT

2650

3

Rozloha 5-5 bez chicana

 

3

3

2551

3BT

1552

3

0553

3

0562

3BT

0652

 

Všetky veľké dvojfarebné listy sa dolicitovávajú podľa Tabuľky 2.1.3. So šikanom vo vyššej farbe, draží 3 s rozlohou 5-5, a s rozlohou [6520] draží 3 s nižším 6-listom a 3BT s vyšším 6-listom. Ak šiken je v nižšej nemej farbe vloži do dražby hlášku 3 a rozlohu dolicituje podľa rovnakých pravidiel po ďalšom RB. Rozlohu 5-5 bez šikana draží hláškou 3 a na ďalší RB draží odstupňovane singla: 1.°(3)=nižší singel, 2.°(3BT)=vyšší singel.

U malých dvojfarebných listov alebo rozlohy [6511], ak nižšia dlhá farba je dlhšia ako vyššia, túto skutočnosť oznámi ODP hláškou 2 (reverser). Vyššia dlhá farba je presne štvorlistá, s výnimkou rozlohy [5611]. Dolicitovanie rozlohy beží podľa vyššie uvedených tabuliek, po RB (2) s tým, že obidvaja partneri si musia uvedomiť, že dlhšia farba je teraz nižšia.

Lacné dvojfarebné listy sa uvedú najprv hláškou 1, a po ďalšom RB(1BT) hláškou 2 (1-1; 1BT-2; 2-?...). Pokračovanie po ďalšom RB(2) je podľa algoritmu pre dvojfarebné listy (viď vyššie).

 

1.3. Dražba trojfarebných listov.

        

Rozlohy (4441) sa už nebudú dražiť neskutočným negatívom ako u klasického Precisionu, ale okamžite ukážeme pozitívny list. K tejto skupine patria aj trojfarebné listy typu (5440), s ľubovoľným chicanom a ľubovoľným päťlistom. Uvedenie týchto listov je odlišné s červenou od čiernej krátkosti.

Ak krátka farba je červená, potom môžeme pohodlne ukázať obe čierne farby prirodzeným spôsobom, podobne ako u dvojfarebných listov.

 

Tabuľka 1.3.1.

Úvodná dražba trojfarebných listov s červenou krátkosťou.

OTV1

ODP1

Význam

1

1

4+

 

 

OTV2

ODP2

 

1

1BT

4+

 

 

OTV3

ODP3

 

2

2

[4441]/[5440], červená krátkosť

 

 

Tým, že ODP  ukázal 2 farby, nemôže mať jednofarebný list, teda hláška 2 sa v tomto prípade použije na ukázanie trojfarebného listu.

 

Tabuľka 1.3.2.

Úvodná dražba trojfarebných listov s čiernou krátkosťou.

OTV1

ODP1

Význam

1

2

4/5 a trojfarebný, resp. 6+ a jednofarebný list

 

 

OTV2

ODP2

 

2

2

trojfarebný list s čiernou krátkosťou

 

Odpoveď 2, vo väčšine prípadov, sa bude používať pre jednofarebný kárový list, ktorý sa potom, na ďalší RB(2), licituje od 2 vyššie. S trojfarebným listom vloží odpovedajúci do dražby hlášku 2, ktorá sa u jednofarebných listov nepoužíva.

Po ukázaní trojfarebného listu (obidvoma spôsobmi), na ďalší relay-bid sa rozloha dolicitováva odstupňovanými hláškami, podľa nasledovných tabuliek.

 

Tabuľka 1.3.1.1.

Dražba trojfarebných listov s červenou krátkosťou.

OTV

ODP

 

 

 

4/5♠+4/5♣, trojfarebný list (červená krátkosť)

1♣

1♥

1♠

1BT

2♣

2

OTV4

ODP4

Význam

2

2(1.°)

Nižšia krátkosť (0/1)

 

OTV5

ODP5

Rozloha

2BT

3    (1.1.°)

4414

3    (1.2.°)

4405

3    (1.3.°)

4504

3    (1.4.°)

5404

2BT(2.°)

Vyššia krátkosť (1) a rozloha presne 4144

3  (3.°)

Vyššia krátkosť (0) a rozloha presne 4045

3   (4.°)

Vyššia krátkosť (0) a rozloha presne 4054

3   (5.°)

Vyššia krátkosť (0) a rozloha presne 5044

 

Podobne sa dolicitujú trojfarebné listy s čiernou krátkosťou.

 

Tabuľka 1.3.2.1.

Dražba trojfarebných listov s čiernou krátkosťou.

OTV

ODP

 

 

4/5, trojfarebný list (čierna krátkosť)

1♣

2♣

2¨

2♥

OTV3

ODP3

Význam

2

2BT(1.°)

Nižšia krátkosť (0/1)

 

OTV4

ODP4

Rozloha

3

3   (1.1.°)

4441

3   (1.2.°)

4450

3    (1.3.°)

4540

3BT (1.4.°)

5440

3 (2.°)

Vyššia krátkosť (1) a rozloha presne 1444

3 (3.°)

Vyššia krátkosť (0) a rozloha presne 0445

3 (4.°)

Vyššia krátkosť (0) a rozloha presne 0454

3 (5.°)

Vyššia krátkosť (0) a rozloha presne 0544

 

1.4. Dražba pravidelných rozlôh.

Pravidelné rozlohy sa dražia úvodnou hláškou 1♠. Hláška 1ª sa používa aj pre lacné dvojfarebné listy, rozlíšenie príde na ďalší relay-bid otvárajúceho (1BT). Výhodou tejto sekvencie je, že pokiaľ sa má hrať beztromfový záväzok, bude ho hrať silná ruka. (Aj v prípade lacného záväzku bude hrať silná ruka.)

         Odpoveď 1 zahrňuje všetky pravidelné rozlohy od 8 FB vyššie. V liste môže byť lacný 5-list pri rozlohe (5332), ale drahý 5-list je vylúčený.

Kým u nepravidelných rozlôh je veľmi dôležitá detailná znalosť rozlohy partnera, u pravidelných rozlôh do popredia nastupuje presnejšia znalosť figúrovej sily a umiestnenia figúr.

Z hľadiska sily listu rozdelíme pravidelné listy do dvoch skupín:

1)    Do slabej skupiny budú patriť listy od 8 do 13 FB.

2)    Do silnej skupiny budú patriť listy od 14 FB.

     Každú skupinu môžeme ešte rozdeliť na 2 podskupiny. Slabá skupina bude mať tieto podskupiny:

1a) 8-10 FB

1b) 11-13 FB

     Silná skupina bude mať tieto podskupiny:

2a) 14-16 FB

2b) 17+ FB

         Výskyt silnej skupiny u odpovedajúceho (po otvorení 1♣) bude dosť zriedkavý, preto je dôležitejšie presnejšie rozpoznať silu slabej skupiny a odlišne dražiť slabšiu podskupinu (8-10) od silnejšej (11-13). Pritom, ku každej podskupine slabej skupiny, môžeme priradiť jednu podskupinu zo silnej skupiny a v prípade, že sa vyskytne list zo silnej skupiny, bude môcť ODP rozlíšiť väčšiu silu samostatnou hláškou, po skončení dražby rozlohy. Takto, pre dražbu pravidelných rozlôh, vytvoríme 2 dražobné skupiny, podľa sily listu odpovedajúceho, pričom listy označené rovnakým písmenom z obidvoch silových skupín budú patriť do rovnakej dražobnej skupiny, teda:

A)  Slabá dražobná skupina: 8-10 alebo 14-16 FB (1a + 2a).

B)   Silná dražobná skupina: 11-13 alebo 17+ FB (1b + 2b).

         Silný variant  dražobnej skupiny je vždy o 6 bodov silnejší ako slabý variant.

OTV po odpovedi 1ª draží v 2. kole obyčajne relay-bid 1BT, na ktorý odpovedajúci draží 2§, ak má srdcovo-kárový list; s pravidelnou rozlohou, draží tak, ako keby bol partner licitoval Staymana, po otvorení 1BT. Výhodou tejto sekvencie je (okrem možnosti presne vylicitovať silu a rozlohu odpovedajúceho), že otvárajúci, teda hráč so silným listom bude zohrávať beztromfový záväzok, čo je dôležité najmä, ak partner je slabý (8-10 FB). ODP na relay-bid (1BT) s pravidelnou rozlohou draží:

 

Tabuľka 1.4.

Prvé rebidy odpovedajúceho s pravidelnou rozlohou.

OTV1

ODP1

 

Pravidelná rozloha (alebo dvojfarebný lacný list)

1♣

1♠

OTV2

ODP2

FB

Význam

1BT

2

8-10 /(14-16)

Všetky listy bez drahého 4-listu

11-13 /(17+)

Bez drahého 4-listu, ale len s 3-listom

2

8-10 /(14-16)

Všetky listy so 4-listom

11-13 /(17+)

4-list , ale len bez 4-listu

2

8-10 /(14-16)

4-list , bez 4-listu

2BT

11-13 /(17+)

Bez drahého 4-listu a presne dubel ♠.

3♣

4-list + 4-list

3

4-list + 4-list

3

4-list + 4-list + nižší dubel, t.j. 4432

3♠

4-list + 4-list + vyšší dubel, t.j. 4423

3BT

11 - 13

4333

4♣+...

17+

4333 + zoom(A)

 

Jednoznačne slabú dražobnú skupinu ukazuje rebid 2. Jednoznačne silnú dražobnú skupinu ukazujú všetky hlášky, počínajúc rebidom 2BT, pričom rebid 2BT ukazuje list bez drahé štvorlistu a presne s dublom pik (podobne, ako po otvorení 1BT-2; 2-2; 2BT) a hlášky na treťom stupni ukazujú 4 + 4-list v menovanej farbe, pričom s oboma drahými štvorlistami sa ukazuje odstupňovane lacný dubel; s rozlohou 4333 draží ODP okamžite 3BT, ale len so slabším variantom dražobnej skupiny, inak, so silnejším variantom (17+FB),  draží esá na štvrtom stupni tak, ako keby bola prišla otázka na esá hláškou 3BT – poradie farieb ().

Obidve dražobné skupiny môžu byť licitované rebidmi 2 a 2, ale silnú dražobnú skupinu je možné takto dražiť len s určitými obmedzeniami. Zo silnej dražobnej skupiny do rebidu:

a)     2 nepatria listy (bez drahého štvorlistu) s pikovým dublom (dražia sa rebidom 2BT),

b)    2 nepatria listy s obidvoma drahými štvorlistami (dražia sa rebidmi na treťom stupni).

So silnou skupinou a obidvoma drahými štvorlistami, resp. s jediným štvorlistom pikovým, je rozloha dolicitovaná už prvým rebidom, preto hláška v poradí, 3/4 (4 namiesto 3BT) je otázkou na esá.

         ODP, so slabším variantom v rámci dražobnej skupiny, svojim prvým rebidom, ktorým dolicitováva rozlohu (3/3/3BT/), nikdy neprekročí úroveň 3BT. Jedine so silným listom, s ktorým je slem prakticky okamžite licitovateľný (17+ FB), s rozlohou 4♠333 draží esá na 4. stupni (zoom). ODP so slabým listom má k dispozícii len hlášky 2/2/2, teda tie, ktoré by odpovedal na Staymana, keby bol sám otvoril 1BT. So silnejším listom môže dražiť za úrovňou 2, a to 2BT, ak nemá drahý štvorlist a má dubel pik a na 3. úrovni, ak má 4-list pik.

1.4.1. Dražba slabej dražobnej skupiny.

 

Tabuľka 1.4.1.1.

Pokračovanie dražby: slabá skupina bez drahého štvorlistu.

OTV1

ODP1

 

 

Pravidelná rozloha bez drahého štvorlistu

1♣

1♠

1BT

2

OTV3

ODP3

FB

Význam

2

2

8-10/

14-16

=3

 

OTV4

ODP4

 

2BT

3

5 (+3)

 

OTV5

ODP5

 

3

3

3325, nižší dubel

3

3235, vyšší dubel, 8-10 FB

3BT

3235, vyšší dubel, 14-16 FB

3¨

5 (+3)

 

OTV5

ODP5

 

3

3

3352, nižší dubel

3BT

3253, vyšší dubel, 8-10 FB

4

3253, vyšší dubel, 14-16 FB

3

3244

3

3334

3BT

3343, 8-10 FB

4

3343, 14-16 FB

2BT

8-10/

14-16

=2

 

OTV4

ODP4

 

3

3

2353

3

2344

3

2335, 8-10 FB

3BT

2335, 14-16 FB

 

 

 

Tabuľka 1.4.1.2.

Pokračovanie dražby: slabá skupina so 4.

OTV1

ODP1

 

 

4♥, pravidelná rozloha

1♣

1♠

1BT

2♥

OTV3

ODP3

FB

Význam

2

2BT

8-10/

14-16

bez 4♠

 

OTV4

ODP4

 

3

3

4 (+4)

 

OTV5

ODP5

 

3

3

3442, nižší dubel

3BT

2443, vyšší dubel

3©

4 (+4), (echo) nižší dubel: 3424

3

4 (+4), (echo) vyšší dubel: 2434

3BT

3433, bez bočného štvorlistu

3

4 (+4), nižší dubel: 4432, 8-10/14-16 FB

3

4 (+4), vyšší dubel: 4423, 8-10/14-16 FB

 

 

Tabuľka 1.4.1.3.

Pokračovanie dražby: slabá skupina so 4♠.

OTV1

ODP1

 

 

4♠, pravidelná rozloha, bez 4©

1♣

1♠

1BT

2♠

OTV3

ODP3

FB

Význam

2BT

3

8-10/

14-16

4♣ (+4♠)

 

OTV4

ODP4

 

3

3

4324, nižší dubel

3

4234, vyšší dubel, 8-10 FB

3BT

4234, vyšší dubel, 14-16 FB

3

8-10/

14-16

4¨ (+4♠)

 

3

3

4342, nižší dubel

3BT

4243, vyšší dubel, 8-10 FB

4

4243, vyšší dubel, 14-16 FB

3

8-10

4333, bez bočného štvorlisu

3

14-16

4333, bez bočného štvorlisu

 

1,4.2. Dražba silnej dražobnej skupiny.

 

Tabuľka 1.4.2.1

Pokračovanie dražby: silná skupina bez 4/4♠, ale presne s 3♠.

OTV1

ODP1

 

 

Pravidelná rozloha, bez drahého štvorlistu, ale s 3♠

1♣

1♠

1BT

2

OTV3

ODP3

FB

Význam

2

3

11-13/

17+

5♣ (+3♠)

 

OTV4

ODP4

 

3

3

3325, nižší dubel

3

3235, vyšší dubel, 11-13 FB

3BT+...

3235, vyšší dubel, 17+FB, zoom(A)

3

11-13/

17+

5 (+3♠)

 

OTV4

ODP4

 

3

3

3352, nižší dubel

3BT

3253, vyšší dubel

4+...

3253, vyšší dubel, 17+FB, zoom (A)

3

11-13/

17+

3244

3

11-13/

17+

3334, 4

3BT

11-13

3343, 4

4♣+...

17+

3343, 4 zoom(A)

 

 

Tabuľka 1.4.2.2.

Pokračovanie dražby: silná skupina bez 4/4♠ a presne s 2♠.

OTV1

ODP1

 

 

Pravidelná rozloha, bez drahého štvorlistu, ale s 2♠

1♣

1♠

1BT

2BT

OTV3

ODP3

FB

Význam

3

3

11-13/

17+

5 (+2♠), 2353

3

11-13/

17+

2344, obe lacné farby

3

11-13

5♣ (+2♠), 2335

3BT+

17+

5♣ (+2♠), 2335 zoom(A)

 

 

Tabuľka 1.4.2.3.

Pokračovanie dražby: silná skupina so 4 bez 4

OTV

ODP

 

 

Pravidelná rozloha, so 4♥

1♣

1♠

1BT

2♥

OTV3

ODP3

FB

Význam

2

3

11-13/

17+

4♣

 

OTV4

ODP4

 

3

3

3424, nižší dubel

3

2434, vyšší dubel, 11-13 FB

3BT+...

2434, vyšší dubel, 17+FB, zoom(A)

3

11-13/

17+

4

 

3

3

3442, nižší dubel

3BT

2443, vyšší dubel, 11-13 FB

4+...

2443, vyšší dubel, 17+FB, zoom (A)

3BT

11-13

3433

4♣+

17+

3433 + zoom(A)

 

 

Tabuľka 1.4.2.4.

Pokračovanie dražby: silná skupina so 4♠ (môže mat 4).

OTV1

ODP1

 

1♣

1♠

OTV2

ODP2

FB

Význam

1BT

3

11-13/

17+

4♠+4♣

 

OTV3

ODP3

 

3

3

4324, nižší dubel

3

4234, vyšší dubel, 11-13 FB

3BT+...

4234, vyšší dubel, 17+FB, zoom(A)

3

11-13/

17+

4♠+4

 

3

3

4342, nižší dubel

3BT

4243, vyšší dubel, 11-13 FB

4+...

4243, vyšší dubel, 17+ FB, zoom(A)

3

11-13/

17+

4432, nižší dubel

3

11-13/

17+

4423, vyšší dubel

3BT

11-13

4333 (4)

4+...

17+

4333 (4♠) zoom(A)

 

1.5. Dražba po zásahu súpera.

Ak súperov zásah nezabráni pohodlnej dražbe reléovým systémom, pokračuje dražba rovnako ako bez zásahu. V niektorých prípadoch nám súperov zásah umožní presnejšie vylicitovať silu slabých listov odpovedajúceho.

Ak súperov zásah je takého charakteru, že už nie je možné pokračovať v reléovej dražbe, veľká pozornosť je venovaná možnosti trestnej kontry súpera. Ak ODP zahájil reléovú dražbu, máme na linke 24/25 FB, čo nám umožní zobrať dostatočný počet zdvihov, aby sme rentabilne potrestali súpera, pokiaľ nie je veľmi vyfarbený. Ak vo farbe súpera sme krátki (trestná kontra nie je vhodná) dáme prednosť vlastnému záväzku; ak máme pritom aj figúrovú rezervu, hodnotíme svoj list ako vhodný pre pokus o slem.

 

1.5.1. Dražba po zásahu prvého obrancu.

Ak prvý obranca zasiahne nízko (kontrou/1), nenaruší dražbu pozitívnych listov, preto dražba týchto listov beží rovnako ako bez zásahu.

 

Ak prvý obranca zasiahne kontrou, dražba silných listov, od 9/8 FB, beží rovnako ako bez zásahu. Ale slabé listy môže ODP popísať presnejšie, z hľadiska figurálnej sily. ODP draží:

1) 1: s 0-2/3 FB

2) PAS: s 4/3-5 FB

3) REKONTRU: so 6-7/8 FB.

4) Ako bez zásahu: 8/9+ FB.

V hraničných prípadoch, o zaradení listu do určitej skupiny rozhoduje kvalita figúr. Ak ODP má jedného kráľa, má zaradiť list do strednej skupiny, ale ak má 3 buby (dokonca aj so 4J) do slabej skupiny.

Po odpovedi 1 je reléová dražba skončená a následná dražba beží prirodzene; OTV draží svoj list s vedomím, slabého listu partnera. Zbytočne neforsuje skokom, keď vie, že gém je nepravdepodobný.

Po odpovedi PAS/REKONTRA môže OTV, teoreticky, s veľmi silným listom,(26/27 FB) zahájiť reléovú dražbu hláškou 1; teda 1 je konvenčná hláška, a pokiaľ chce OTV ukázať károvú dĺžku, musí dražiť 2 po všetkých negatívnych odpovediach. OTV s normálnym listom (do 24/25 FB) draží po všetkých negatívnych odpovediach prirodzene.

 

Ak prvý obranca zasiahne hláškou 1, ODP draží:

1)    PAS: so silou 0-3/4 FB

2)    KONTRU: so silou 5/4-7/8 FB

3)    Draží ako bez zásahu: 8/9+ FB.

V hraničných prípadoch, o zaradení listu do určitej skupiny rozhoduje kvalita figúr.

 

Ak prvý obranca zasiahne hláškou 1, ODP draží:

1)    PAS: Táto hláška je dvojznačná:

a.     Ukazuje buď list slabý (0-4/3 FB).

b.     Pozitívny list od 8/9 FB so 4+.

Ak druhý obranca pasuje, OTV draží kontru, po ktorej (ak prvý obranca pasuje) draží hlášku 1, so slabým variantom a so silným variantom draží tak, ako po RB(1), teda od 1BT vyššie, ako bez zásahu.

2)    KONTRU: ukazuje silu od 5/4-7/8 FB s ľubovoľnou rozlohou. OTV môže pasovať, alebo draží prirodzene svoj list. Reléová dražba je skončená.

3)    So silným listom, od 8/9 FB, bez pikovej farby, draží svoj list ako bez zásahu.

Ak prvý obranca zasiahne hláškou 1 alebo vyššou,  s reléovou dražbou už nemôžeme pokračovať tak, ako bez zásahu. V tomto prípade nás súper obral aspoň o 2 pozitívne hlášky, teda už neexistuje nejaký triviálny spôsob vysporiadania sa so situáciou. Dražba ODP aj celá následná dražba je prirodzená, podobne ako sa draží po zásahoch v normálnom, štandartnom  (nie relayovom) Precisione.

 

1.5.2. Dražba po zásahu druhého obráncu.

1.5.2.1. Ak ODP dražil negatívne (1), reléová dražba bola vylúčená už odpoveďou odpovedajúceho, preto ďalšia dražba beží podľa princípov naturálnej dražby, aj po zásahu súpera.

1.5.2.2. Ak ODP dražil pozitívne, teda máme na linke aspoň 24/25 FB, nemal by byť veľký problém posúdiť výhodnosť trestného kontrovania súperov, pred vlastným záväzkom. Obecne  však platí, že pokiaľ súperov zásah neznemožnil pokračovanie v reléovej dražbe, bude výhodnejšie pokračovať v reléovej dražbe. Tieto princípy platia nielen v prvom kole dražby, ale v hociktorom kole, pokiaľ reléová dražba rozlohy nebola ukončená.

Trestne kontrovať  alebo rekontrovať môže len OTV. Okrem toho má naša linka k dispozícii forsujúci pas a kooperatívnu (opcionálnu) kontru. Význam hlášok partnerov odlišne treba posudzovať v situácii, keď súperov zásah znemožnil pokračovanie reléovej dražby, od situácie, keď takéto pokračovanie je možné. Ak je možné pokračovať v reléovej dražbe, táto možnosť má prednosť pred ostatnými možnosťami.

 

1.5.2.2.1. Ak druhý obranca kontruje (pozitívnu odpoveď odpovedajúceho), jeho hláška nezabrala priestor, práve naopak, naša linka získala 2 hlášky (PAS / REKONTRU), ktoré môžeme  využiť na spresnenie dražby, resp. na dolicitovanie rozlohy nižšími hláškami. Skúsenosti však ukazujú, že posúvanie hlášok, s ktorými sa dolicitovávajú konkrétne rozlohy, môže odčerpať veľa duševných síl a môže viesť k omylom. Preto v mnohých prípadoch bude najlepším a najjednoduchším riešením pokračovanie v dražbe rozlohy ako bez zásahu, teda OTV draží RB (hlášku v poradí).

Jedine v prípade, že kontra súpera je výnosová/trestná, teda partner kontrujúceho je povinný pasovať, ak OTV pasuje, môžeme novú situáciu využiť na to, aby ODP mohol presnejšie popísať svoj list z hľadiska sily. OTV pasuje a po pase súpera ODP pokračuje v dražbe rozlohy tak, že presnejšie popíše silu svojho listu. Z hľadiska sily rozdelíme jeho list do dvoch dražobných skupín, podobne ako pri dražbe pravidelných rozlôh:

a)     Slabú dražobnú skupinu: 8-10 FB alebo 14-16 FB.

b)    Silnú dražobnú skupinu: 11-13 FB alebo 17 a viac FB.

ODP so slabou dražobnou skupinou draží rekontru, a po RB otvárajúceho draží svoju rozlohu rovnakými hláškami ako bez zásahu.

 

Príklad:

OTV

O1

ODP

O2

1

P

1

X

P 1)

P

XX 2)

P

1 3)

P

1BT+ 4)

 

 

1)    Ukáž svoju silu

2)    Mám slabú dražobnú skupinu

3)    RB (o 1 kolo neskôr)

4)    Dražba rozlohy (o 1 kolo neskôr)

 

ODP so silnou dražobnou skupinou draží svoju rozlohu bez zmeny. Príklad:

 

 

OTV

O1

ODP

O2

1

P

1

X

P 1)

P

1BT+ 2)

 

 

1)    Ukáž svoju silu

2)    Mám silnú dražobnú skupinu a 4+, preto dražím hneď rozlohu. Hláška v poradí (1), ktorá slúži pre RB, sa ignoruje.

 

OTV (po kontre druhého obrancu) môže mať dĺžku v kontrovanej farbe a môže chcieť hrať tento záväzok, napriek tomu, že vie o zlom delení farby na obrane. V takom prípade OTV rekontruje. ODP vo väčšine prípadov má pasovať, jedine s veľmi vyfarbeným listom a slemovými možnosťami má pokračovať v dražbe rozlohy, podľa nezmenených algoritmov, nezmenenými hláškami. Hláška v poradí, ktorá slúži pre RB, sa ignoruje (nemôže sa použiť pre dražbu rozlohy).

 

1.5.2.2.2. Ak druhý obranca draží hlášku v poradí. Jeho hláška neubrala nič z dražobného priestoru, lebo táto hláška slúži pre RB. OTV, namiesto dražby RB, teraz pasuje a ODP draží svoju rozlohu ako bez zásahu. Ak OTV kontruje, jeho kontra je trestná a ODP má z kontry odísť len výnimočne, so silne vyfarbeným listom alebo so slemovými možnosťami a v takom prípade draží svoju rozlohu ako bez zásahu.

1.5.2.2.3. Ak druhý obranca draží 2. hlášku v poradí. Jeho hláška ubrala jednu hlášku z odpovedí odpovedajúceho, ale ODP získal jednu hlášku naviac (kontru). OTV automaticky pasuje, a pokiaľ ODP chcel dražiť hlášku, ktorú zalicitoval druhý obranca, teraz kontruje. Inak draží svoju rozlohu ako bez zásahu.

1.5.2.2.4. Ak druhý obranca draží 3. hlášku v poradí alebo vyššiu. Už neexistuje triviálny spôsob ako sa vysporiadať so stratou priestoru, preto reléová dražba je skončená. Obidvaja partneri sa sústredia na možnosť trestného kontrovania a na ukázanie slemových možností. Hráč, ktorý  nasleduje za zasahujúcim (v našom prípade OTV) má nasledovné možnosti:

a) Kontruje súperovu hlášku, ak nie je veľmi vyfarbený a má aspoň 2 karty v súperovej farbe. Táto kontra je kooperatívna, t.j. partner má pasovať len v prípade, ak očakáva, že zisk za kontrované pády bude väčší ako za vlastný gémový záväzok. Pas odpovedajúceho (trestný) popiera záujem o slem, aj vyfarbenosť pre gém.

b) Pasuje  s dvoma odlišnými typmi listov.

         b1) Ak má trestnú kontru

         b2) Ak je silne vyfarbený a má záujem o slem.

Tento pas je forsujúci a ODP musí kontrovať na konci dražobného kola. Potom OTV  s trestnou kontrou pasuje a s vyfarbeným slemovým listom draží svoj list naturálne smerom ku slemu.

         c) Draží svoj list naturálne, ak je vyfarbený (obyčajne s krátkosťou v súperovej farbe – nechce kontrovať) a nejaví záujem o slem. Ďalšia dražba je naturálna.

Táto dražba ( bod 1.5.2.2.4) sa používa vždy, keď po pozitívnej odpovedi odpovedajúceho, súperi (ktorýkoľvek z nich) zasiahnu hláškou, ktorá neumožní reléové pokračovanie. Hlášky tu popísané (forsujúci pas, koopretívna kontra, naturálna dražba) platia pre hráča, ktorý nasleduje po zasahujúcom, napríklad:

 

OTV

O1

ODP

O2

1

P

1

P

1

2

?

 

 

Hláška 2 prvého obrancu neumožní pokračovať v reléovej dražbe, preto teraz ODP draží nasledovne:

a) Kontruje súperovu hlášku, ak nie je veľmi vyfarbený a má aspoň 2 karty v súperovej farbe. Táto kontra je kooperatívna, t.j. partner má pasovať len v prípade, ak očakáva, že zisk za kontrované pády bude väčší ako za vlastný gémový záväzok. Pas otvárajúceho (trestný) popiera záujem o slem, aj vyfarbenosť pre gém.

b) Pasuje  s dvoma odlišnými typmi listov.

         b1) Ak má trestnú kontru

         b2) Ak je silne vyfarbený a má záujem o slem.

Tento pas je forsujúci a OTV musí kontrovať na konci dražobného kola. Potom ODP s trestnou kontrou pasuje a s vyfarbeným slemovým listom draží svoj list naturálne smerom ku slemu.

         c) Draží svoj list naturálne, ak je vyfarbený (obyčajne s krátkosťou v súperovej farbe – nechce kontrovať) a nejaví záujem o slem. Ďalšia dražba je naturálna.

Podobne to platí, ak obidvaja súperi zasahujú. Hráč, ktorý nasleduje za zasahujúcim hráčom, draží podľa tohto bodu.

 

1.5.3. Dražba po zásahu prvého obrancu v druhom a vyššom kole.

Potom, čo ODP ukázal pozitívny list, OTV vedie dražbu pomocou relé bidov. Ak prvý obranca zasiahne v 2. alebo vyššom kole, bude to väčšinou kontrou, prakticky vždy, výnosovou (trestnou), hoci obranca nemá najmenšieho tušenia, že kam smeruje naša dražba. Jeho kontra je nezmyselná vo väčšine prípadov a nám umožní, aby ODP popísal svoj list presnejšie z hľadiska sily. ODP draží pas, so slabou dražobnou skupinou a svoju rozlohu dolicituje po rekontre otvárajúceho. ODP so silnou dražobnou skupinou, draží svoju rozlohu okamžite.

Ak prvý obranca zasiahne (po RB) hláškou v poradí, ODP draží kontru, ak chcel dražiť túto hlášku, inak draží svoj list ako bez zásahu.

Ak prvý obranca zasiahne (po RB) druhou hláškou v poradí, ubral odpovedajúcemu 2 hlášky, ale ODP získal iné dve hlášky: pas a kontru. ODP draží kontru, ak chcel dražiť hlášku, ktorú dražil súper a dražba beží ďalej ako bez zásahu. Ak ODP chcel dražiť hlášku bezprostredne nižšiu od zásahu, teraz draží pas, a po kontre otvárajúceho pokračuje v dražbe rozlohy. Príklady:

 

OTV

O1

ODP

O2

1

P

1

P

1

2

P 1)

P

X 2)

P

2+ 3)

 

 

1)    Chcel som dražiť 1BT (4+).

2)    OK, pokračuj v dražbe!

3)    Pokračuje v dražbe rozlohy ďalším kolom (4++4+ už ukázal, teda hláška 2¨ v 3.kole ukazuje trojfarebný list s červenou krátkosťou).

 

OTV

O1

ODP

O2

1

P

1

P

1

2

X 1)

P

2 2)

P

2+ 3)

 

 

1)    Chcel som licitovať 2 (t.j. mám 4+)

2)    OK, pokračujeme!

3)    2 (reverser, t.j. 5+).

 

Ak prvý obranca zasiahne v 2. a vyššom kole hláškou, ktorá prevyšuje RB o 3 alebo viac stupňov, reléová dražba je skončená a dražba pokračuje tak, ako bolo popísané v bode 2.2.4.