3. Otvorenie 1©/1♠.


Snaha všetkých moderných reléových systémov je, aby konečný záväzok zohrával hráč, ktorý draží relay bidy a teda, aby list úplne popísaný dražbou, prišiel na stôl. Najjednoduchšie sa to dosahuje tým, že ODP draží svoje dlhé farby transferom. Po otvorení 1/1© má popísať svoj list OTV, teda pre účely reléovej dražby, OTV sa dostane do úlohy odpovedajúceho a ODP  bude klásť reléové otázky (relay-bidy = RB), teda bude v úlohe PÝT (pýtajúceho sa hráča = relayera)  Tým, že OTV otvoril dražbu vo svojej dlhej farbe, už nie je možné dosiahnúť, aby záväzok v tejto farbe (dosť častý prípad) zohrával partner. Následná reléová dražba má dosiahnúť aspoň to, aby svoje bočné farby dražil OTV transfermi, aspoň v tých prípadoch, kde sa to dá dosiahnuť bez zbytočných komplikácii.

( Poznámka: Moderné reléové systémy typu TOSR používajú otváracie hlášky transferom a vďaka tomu relayer môže byť vo väčšine prípadov zohrávajúcim konečného záväzku. Okrem toho, celá dražba sa takto zjednoduší. Ale existujú turnaje, kde otváranie transferom zakazujú. Austrálski hráči uvádzajú turrnaj v USA, kde jury zakázala používať takéto systémy, vraj kvôli ochrane slabších hráčov. Aj preto tento návrh neobsahuje otváranie transferom, hoci to považujem za lepší spôsob z viacerých hľadísk. )

 

Odpovedajúci (v úlohy PÝT) začne reléovú dražbu hláškou 1BT, ktorá jednoznačne forsuje do gému. Všetky ostatné hlášky odpovedajúceho sú neforsujúce a OTV má pokračovať v dražbe len v prípade, že je maximálny alebo vidí lepší čiastočný záväzok, viď v ďalšom.

Reléová dražba takmer vôbec nepotrebuje reverser. Pri malých dvojfarebných listoch je dlhšou farbou farba otvorenia (©/). Veľké dvojfarebné listy sa uvedú hláškou 2, po ktorých aj rozlohy [6520] je možné vylicitovať podľa SR, lebo je možné rozlíšiť 5-6 od 6-5.

Existuje len jedna výnimka, keď reverser je potrebný: pri rozlohe [6511] s lacným 6-listom. Tieto listy boli (z priestorových dôvodov) vybraté z veľkých dvojfarebných listov a dražia sa ako malé dvojfarebné listy s rovnako dlhými nemými farbami, a tie sa uvádzajú – podľa SR – hláškou 3§. Po otvorení 1©/1 existuje len jedna vetva do hlášky 3§ (bez reverseru), a tá sa pre rozlohy 5161/5116/1561/1516 nedá použiť, bez predchádzajúceho reverseru. Tieto rozlohy budú dražené trochu komplikovane tak, že OTV najprv rebidne 2§ s hociktorým lacným 6-listom, na ďalší RB(2¨) rebidne 2©, reverser, ale ešte stále nie je známa lacná farba. Tá sa vyjasní buď na ďalší  RB (2) – po otvorení 1©, alebo až po dvoch ďalších RB – po otvorení 1.  Viď v ďalšom.

U trojfarebných listov sa vyskytujú len rozlohy typu [5440] a tie sa dražia podobne ako rozlohy [5611], t.j. najprv rebidom 2§, potom ďalším rebidom 2©. Ďalšie pokračovanie je odlišné po otvorení 1© (v ktorom nemôžu byť drahé veľké dvojfarebné listy) od pokračovania po otvorení 1♠, viď v ďalšom. Sekvencia: 1©/1-1BT; 2§-2¨; 2© teda ukazuje zvláštne rozlohy [6511] / [5440]. 5-list je vo farbe otvorenia v oboch prípadoch a 6-list je lacný; šiken môže byť v ľubovoľnej bočnej farbe. Po otvorení 1 uvedená sekvencia dražby môže skrývať aj veľké dvojfarebné drahé listy, preto ďalšie pokračovanie je odlišné, v závislosti od farby otvorenia.

Prvé rebidy OTV po obidvoch otvoreniach (1©/1-1BT):

2§:  1) Transfer na kára, teda 4+¨

                  2) Zvláštne rozlohy [5611] alebo [5440]

                  3) Len po otvorení 1 – aj veľké dvojfarebné drahé listy

2¨: Jednofarebný list, podľa SR.

2©: Presne štvorlist v druhej drahej farbe; 5-list v druhej drahej farbe môže byť jedine pri rozlohe [6511], lebo táto rozloha je zaradená medzi malé dvojfarebné listy (ktoré sa uvádzajú hláškou 3§)

2: 5/6§, veľké dvojfarebné listy s trefami, s výnimkou rozlôh 6115/1615/5116/1516

2BT a vyššie: Presne 4§, s výnimkou hlášky 3§, kde môže byť 5-list § pri rozlohe 6115/1615 – dolicitovanie rozlohy podľa SR.

3.1. Otvorenie 1© - relayová dražba.

Jedným srdcom sa otvárajú takmer všetky listy, ktoré takto otvára klasický Precision. Z veľkých dvojfarebných drahých listov (5-5/6-5) sa hláškou 1© budú otvárané len listy 5+6© a len vtedy, ak zvyšok je 1-1. Všetky ostatné veľké dvojfarebné drahé listy, teda aj so 6-listom srdcovým – 5620/5602  sa otvárajú hláškou 1.

Odpovedajúci ukáže silu na gém a záujem o slem hláškou 1BT, na ktorú OTV najprv popíše svoj list (jednofarebný, dvojfarebný, trojfarebný), pričom draží svoje farby transferom, pokiaľ sa tak dá urobiť. Rebidy OTV sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

Tabuľka 3.1.

Rebidy otvárajúceho po RB odpovedajúceho (1BT).

OTV1

ODP1

 

Relay, FG a prípadný záujem o slem

1©

1BT

OTV2

Význam

2

1)    4+¨ - transfer, alebo

2)    typ rozlohy [5440], resp. 5©+6§/¨+(1-1)

2¨

5+© - jednofarebný, podľa SR (transfer?)

2©

4 presne, alebo 5611 (transfer)

2

5/6§, veľký dvojfarebný list s výnimkou 1516/1615

2BT

4§+0/1¨

3

2524/1714/1615

3¨

1534

3©

1624

3

0634

3BT

0724

 

OTV draží svoje farby transferom, zhodou okolností, aj v prípade jednofarebného listu a pikového štvorlistu, jedine s trefovou farbou draží svoju rozlohu okamžite podľa Symmetric Relay (SR) – od 2. Po rebidoch transfermi, na ďalší relay bid draží OTV svoju rozlohu, podľa SR, od 2 vyššie.

Jedine, prvý rebid 2§ vyžaduje viac pozornosti, lebo obsahuje rôzne typy listov:

1)    Dvojfarebné listy s károvým 4+-listom.

2)    Dvojfarebné listy s károvým 6-listom a rozlohou 1561

3)    Dvojfarebné listy s trefovým 6-listom a rozlohou 1516

4)    Všetky trojfarebné listy (so srdcovým 5-listom). 

Na RB(2¨) OTV draží:

S dvojfarebným listom, s károvým 4+-listom, draží OTV okamžite svoju rozlohu, podľa SR od 2♠, kým všetky ostatné (zvláštne) rozlohy draží hláškou 2©.

Po týchto 2©, na ďalší RB(2), draží OTV:

Ø     2BT s trojfarebným listom; na ďalší RB(3§) draží odstupňovane farbu šikana:

·        3¨ = 4540

·        3© = 4504

·        3♠ = 0544

Ø     3§ s rozlohou 1516

Ø     3¨ s rozlohou 1561

Reléová dražba je jednoduchá, lebo je už známa, s výnimkou zvláštnych rozlôh.

3.2. Otvorenie 1♠ - relayová dražba.

Jedným pikom sa otvárajú všetky listy s 5+-listom , s výnimkou rozlohy 5611, ktorá sa otvára hláškou 1©. Inak, všetky veľké dvojfarebné drahé listy sa otvárajú hláškou 1, aj keď obsahujú srdcový 6-list. Podobne ako po otvorení 1©, aj po otvorení 1 môže mať OTV lacný 6-list.

Odpovedajúci ukáže silu na gém a záujem o slem hláškou 1BT, na ktorú OTV najprv popíše svoj list (jednofarebný, dvojfarebný, trojfarebný), pričom draží svoje farby, väčšinou, transferom. Oproti otvoreniu 1© pribudli do otvorenia 1 veľmi dôležité veľké dvojfarebné drahé listy (s výnimkou 5611), ale sa nezvýšil dražobný priestor. Jediné miesto, kde tieto listy je možné umiestniť, je sekvencia zvláštnych rozlôh (2§-(2¨)→2©). Na ďalší RB(2) veľké dvojfarebné drahé listy sú dolicitovávané podľa algoritmu SR, počínajúc hláškou 3§ a všetky zvláštne rozlohy [5440]/5116/5161) sa dražia cez rebid 2BT, ktorý sa pre veľké dvojfarebné listy nepoužíva. Na ďalší RB(3§) potom OTV ukáže list 51165161 hláškou 3¨, a len po ďalšom RB(3©) dolicituje rozlohu: 3=5116 (nižší 6-list) a 3BT=3161 (vyšší 6-list). Nevýhodou tejto komplikovanej dražby zvláštnej rozlohy je v tomto prípade nielen odlišný spôsob dražby od otvorenia 1©, ale najmä to, že až do poslednej hlášky (3/3BT) nie je známa lacná dĺžka, čo môže sťažiť konkurenčnú dražbu.

S rozlohou [5440] draží OTV odstupňovane šikana, okamžite po RB(3§) – počínajúc hláškou 3©:

3©= 5440

3=5404

3BT=5044.

Túto logickú odlišnosť od otvorenia 1© si treba dobre zapamätať, aby nedošlo k mylnej dražbe špeciálnych rozlôh.

Rebidy OTV sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

Tabuľka 3.2.

Rebidy otvárajúceho po RB odpovedajúceho (1BT).

OTV1

ODP1

 

Relay, FG a prípadný záujem o slem

1♠

1BT

OTV2

Význam

2

1) 4+¨ - transfer, alebo

2) typ rozlohy [5440] alebo (5-1-1)+6§/¨, alebo

3) veľké drahé dvojfarebné listy, s výnimkou rozlôh 5611 a 6511

2¨

5+ - jednofarebný, podľa SR

2©

4© presne, alebo 6511

2

5/6§, ale nie 5116 ani 6115

2BT

4§+0/1¨

3

5224/7114/6115

3¨

5134

3©

6124

3

6034

3BT

7024

 

V tomto prípade srdcový štvorlist nie je možné ukázať transferom, ale priamo (možné by to bolo, ale zbytočne by to komplikovalo licitáciu).

Prvý rebid 2§ obsahuje, okrem tých listov, ktoré sa tak licitujú po otvorení 1©, aj veľké dvojfarebné drahé listy. Tieto sa najprv zaradia medzi zvláštne rozlohy, rebidom 2© (po RB 2¨), a až po ďalšom RB (2) sa dolicitovávajú podľa SR, od 3§. Všetky ostatné zvláštne rozlohy [5440] / [6511] s lacnou dlžkou) sa dražia ďalším rebidom 2BT (po 2©) a bližšie sa špecifikujú až po ďalšom RB(3§), pričom obe rozlohy (5116/5161) sa dražia rebidom 3¨ a rozdelia sa až na ďalší RB(3©): 3=5116 a 3BT=5161. Rozlohy [5440] sa dolicitovávajú na RB(3§), pričom odstupňovane sa draží farbe šikana: 3©=5440, 3=5404, 3BT=5044.

Všetky ostatné listy sa dražia podľa pravidiel SR, teda dražba je známa a jednoduchá.

3.3. Prirodzená (nereléová) dražba.

Všetky slemové a väčšinu gémových listov bude dražiť ODP cez reléové sekvencie. Slabé listy, invitujúce a niektoré gémové môže (má) dražiť ODP prirodzeným spôsobom, pri ktorom určité malé a logické zmeny, oproti klasickému systému sú žiaduce.

3.3.1. Dražba ODP  s podporou vo farbe otvorenia.

Listy, ktoré nevedú do slemu, má dražiť ODP podľa dohodnutých konvencií tak, aby ukázal dĺžku podpory (3-list/4-list) a silu, prípadne aj krátku farbu (splinter).

Pri reléovej dražbe Jacoby 2BT nie je potrebné, lebo pomocou reléovej dražby OTV lepšie popíše svoj list. Väčšina ostatných zvýšení ostáva v platnosti.

a)     1M-2M (M=Major): 6-10 FB, 3-listý fit

b)    1M-3M: 0-7 FB 4(5)-listý fit

c)     1M-4M: 0-12 FB, 5+-listý fit, alebo normálny gémový list, s 3+-listou podporou, s ktorým slem je nepravdepodobný; sila 13-15/16 FB

d)    1M-3§: 8(7)-10 FB, 4-listý fit (Bergen).

e)     1M-3¨: 11-12(13) FB, 4-listý fit, bez krátkosti (Bergen).

f)      1©-3♠/4§/4¨: 11-13(+) FB, 4-listý fit, krátka farba (splinter)

g)     1♠-4§/4¨/4©: 11-13(+) FB, 4-listý fit, krátka farba (splinter)

h)    1M-2BT: 11+FB, 3+-listý fit. So silou invitu a presne trojlistým fitom ODP nemá inú možnosť. ODP môže mať pravidelnú rozlohu a môže mať krátkosť v bočnej farbe. Môže mať silu na gém s pravidelnou rozlohou, pokiaľ list nie je vyslovene slemový (ale nevylučuje ani slem), ak OTV má vyfarbený list. Teda je to list typu INV+. Môže mať štvorlist v druhej drahej farbe. OTV draží:

Ø3M: s úplne minimálnym listom. ODP pasuje s invitujúcim listom a so silou na gém draží gém. Krátku farbu neukazuje.

Ø3§: OTV  má dobrý list, je maximálny, prijíma invit a vyzýva ODP, aby ukázal svoju krátku farbu, ak nejakú má. ODP draží:

         Svoju krátku farbu splinterom – (3♠)/4§/4¨/(4©).

         Gém (4M) s minimálnym listom (Principle of Fast Arrivel), bez štvorlistu v druhej drahej farbe

         3M s maximálnym listom, bez štvorlistu v druhej drahej farbe.

         3¨, ak ODP má štvorlist v druhej drahej farbe (OM=Other Major).

ØØOTV s minimálnym listom draží 4OM/4M

ØØOTV s maximálnym listom draží 3OM/3M, ak je šanca na slem.

Ø3¨: má štvorlist v druhej drahej farbe – môže byť minimálny aj maximálny.

Ø4M: s maximálnym listom, bez záujmu o slem, bez štvorlistu v druhej drahej farbe a bez singla bokom.

Ø3BT (len výnimočne a obyčajne len v turnajoch na MP) so zádržou vo všetkých farbách a s maximom; s polopravidelnou alebo pravidelná rozlohou [6322]/[5422]/[5332].

 

3.3.2. Prirodzená dražba bez podpory vo farbe otvorenia (2-M).

Gémové alebo silnejšie listy bude najlepšie dražiť cez reléové sekvencie, aby konečný záväzok určil ODP, na základe získaných informácií o rozlohe.

So slabým listom, do 7/8 FB, bez podpory vo farbe otvorenia bude najlepšia hláška: PAS. Ak súperi sa zapoja do licitácie, informácia o slabosti umožní odpovedajúcemu sa zapojiť do súťažnej dražby bez obáv, že partner nepochopí situáciu. V týchto prípadoch je gém nepravdepodobný.

Ak ODP má list od 8(7)-11/12 FB, nemôže vynútiť gém, ale v mnohých prípadoch nebude dobré ani pasovať, lebo OTV môže byť maximálny, teda spoločná sila môže stačiť na gém a (napriek misfitu vo farbe otvorenia) môže existovať dobrý fit v inej farbe. S touto silou má ODP  udržať dražbu v chode. K dispozícii má všetky hlášky vo vlastnej farbe bez skoku, t.j. 1♠ (po otvorení 1©), 2§,2¨ a 2© (po otvorení 1♠). Hláška 2© sľubuje 5+-list ©, kým všetky ostatné sľubujú aspoň 4-list v draženej farbe. Všetky tieto hlášky popierajú 3+-listý fit vo farbe otvorenia a sú silovo limitované. OTV môže pasovať každú z týchto hlášok, preto ich treba alertovať. OTV má pasovať partnerovu odpoveď vo farbe len v situácii, že je minimálny a záväzok mu vyhovuje. Napríklad: 1♠-2§, OTV  s listom ♠J9752-©10-¨AQ4-§KJ43 má pasovať.

Ak OTV draží farbu pod úrovňou 2M, korekcia odpovedajúceho do 2M je s dublom a zároveň ukazuje slabosť, do 10 FB. V tej istej sekvencii ukazuje hláška 2BT silu invitu (11/10-12 FB. Príklad:

1♠-2§; 2©-2♠=presne dubel pik a do 10 FB

1♠-2§; 2©-2BT=maximálne dubel pik a 11-12 FB

Opakovanie vlastnej farby odpovedajúcim ukazuje minimum, obyčajne 6+-list vo farbe a bez podpory vo farbe otvorenia. Príklad: 1©-2§; 2¨-3§= 6+-list §, 1-♠ a slabosť (do 9/10 FB). V takej sekvencii zadraženie 4. farby alebo 2♠ reverzom (po otvorení 1©) je prejavom sily, pričom 4. farba obyčajne popiera zádrž vo farbe. 3. farba sľubuje zádrž v draženej farbe a obyčajne popiera zádrž vo štvrtej farbe. Príklad: 1♠-2§; 2¨-2©= 4. farba, 11-12 FB, bez zádrže v ©. 1©-2§; 2¨-2♠= 4. farba, 11-12 FB, obyčajne, bez zádrže v pikoch.  1©-2§; 2©-2♠ = 3.farba, t.j. ukazuje zádrž v pikoch, pravdepodobne bez zádrže v kárach a jednoznačne 11-12 FB.

Ak má ODP 4♠+5§/¨ po otvorení 1©, má dať prednosť ukázaniu pikového štvorlistu pred lacným 5-listom. Po otvorení 1© dražba 2♠ v druhom kole dražby neukazuje štvorlist, ale je prejavom sily a obyčajne ukazuje zádrž (3. farba) alebo hľadá zádrž (4. farba).

3.4. Dražba po zásahu súpera.

Ak po otvorení 1©/1 zasiahne do dražby prvý obranca, reléová dražba nebola odštartovaná, preto ďalšia dražba beží podľa zásad prirodzenej dražby.

Ak po sekvencii 1©/1-1BT zasiahne do dražby druhý obranca, situácia sa podobá tej, keď súper zasiahne po pozitívnej odpovedi po otvorení 1§. Ak súperova hláška je nízka (do 2¨), OTV môže pokračovať v dražbe rozlohy. Môže pritom využiť hlášky PAS, resp. KONTRU/REKONTRU namiesto hlášok, ktoré súper „ukradol“.

Ak súper kontroval odpoveď 1BT (niečo ako informačná kontra na otvorenie), OTV draží svoju rozlohu ako bez zásahu. PAS v týchto prípadoch nie je vhodná hláška, lebo donúti druhého súpera licitovať a jeho hláška nám môže pokaziť reléovú dražbu – lepšie je, ako ho oslobodíme od licitácie.

Ak súper zasiahol hláškou 2, OTV draží kontru, ak chcel rebidovať 2; vo všetkých ostatných prípadoch draží svoju rozlohu ako bez zásahu. Aj po kontre otvárajúceho beží ďalšia dražba rozlohy bez zmeny (2¨ odpovedahúceho = RB).

Ak súper zasiahol hláškou 2¨, OTV pasuje, ak chcel licitovať 2, kontruje, ak chcel licitovať 2¨, inak draží svoju rozlohu ako bez zásahu. Po pase otvárajúceho (chcel som dražiť 2), ak druhý súper pasuje tiež, kontra odpovedajúceho je RB a dražba rozlohy pokračuje ako bez zásahu. Po kontre otvárajúceho (chcel som dražiť 2¨) dražba rozlohy beží ako bez zásahu, t.j. 2© je RB.

Ak súperov zásah je vyšší (2© alebo vyšší), už nemôžeme pokračovať v reléovej dražbe, preto platia pravidlá, ktoré boli definované po otvorení 1§ a pozitívnej odpovedi: Hráč, ktorý nasleduje za dražiacim súperom, draží PAS (forsujúci), ak má trestnú kontru alebo silný a vyfarbený list; KONTRUJE, ak nemá trestnú kontru, ale ani vyfarbený list, teda kontra je kooperatívna;  draží svoj list naturálne, ak má slabý, ale vyfarbený list (nechce kontrovať súperov záväzok).