4. Otvorenie 1.


 

Definícia otvorenia.

Otvorenie 1 sa nijako nemení kvôli reléovej dražbe. Hláškou 1 sa budú ovárať nasledovné listy:

1)    Pravidelné rozlohy od 12/11-14 FB. Do tejto skupiny patria aj dvojfarebné listy presne s 5, drahým štvorlistom a 2  : 5+2/3+(4+1/2)/(4+1/2) a 11-15 FB.

2)    Jednofarebné kárové listy (6+), 11-15 FB.

3)    Dvojfarebné lacné listy, nezávisle od toho, že ktorá farba je dlhšia (aspoň 5-4),  11-15 FB.

4)    Dvojfarebné listy: 5++4, 11-15 FB.

5)    Dvojfarebné listy: 5++4, 11-15 FB.

6)    Trojfarebné listy s károvým 4/5-listom, 11-15 FB. Do tejto skupiny patria aj dvojfarebné listy  s 5 a 3 a drahým štvorlistom (5+3+4/+1/).

Napriek veľkému počtu rozlohových listov, ktoré sa otvárajú týmto otvorením, je možné, teoreticky, všetky vylicitovať do úrovne 3BT. Podľa Fibonacciho čísiel, až o 144 kombinácií sa zmestí viac do otvorenia 1 ako do otvorenia 1. Samozrejme, musíme brať do úvahy zapamätateľnosť sekvencií, teda nemôžeme ľubovoľne kombinovať význam jednotlivých hlášok, ale len tak, aby sa dali ľahko pamätať. Reléová dražba sa začína dvojznačnou hláškou (1), preto úvodné hlášky musia brať do úvahy aj možnosť, že ODP má slabý list a skutočné srdcia (vo väčšine prípadov), teda rebidy otvárajúceho nesmú prekročiť hrateľnosť záväzku. V dôsledku týchto obmedzení nie je možné, všetky listy dražiť podľa známych algoritmov Symmetric Relay (SR).

Aby sme mali dosť priestoru na dražbu všetkých listov, najlepšie bude začať s prvým Relay Bid-om (RB) čo najnižšie, teda hláškou v poradí, 1. Ovšem prirodzená odpoveď 1 sa nedá nahradiť niečím iným, preto musí byť táto odpoveď dvojznačná:

I)      Prirodzená hláška so 4+-listom srdcovým od 6(5)FB, forsuje na 1 kolo (naturálny význam) – najčastejší prípad.

II)   Relay so slemovým typom listu, forsuje minimálne do gému. Nemusí mať žiadne srdcia.

Túto odpoveď treba alertovať a vysvetliť súperom, že je to relay, a buď sú to srdcia alebo sila. Nakoľko ODP môže byť celkom slabý po odpovedi 1, OTV nemôže v druhom kole dražby, so žiadnym typom listu, prekročiť úroveň 3. OTV má dražiť tak, aby ODP so slabým listom sa mohol limitovať alebo invitovať v druhom kole a so silným listom mohol pokračovať v reléovej dražbe.

Zavedenie dvojznačnej odpovede 1 neruší prirodzenú dražbu. ODP môže naďalej dražiť svoj list prirodzeným spôsobom. Každá iná odpoveď ako 1 má prirodzený význam a celá následná dražba bude prebiehať prirodzeným spôsobom. Po inej odpovedi ako 1, nie je možné prepnúť na reléovú dražbu, ale po odpovedi 1 je možné prepnúť na prirodzenú dražbu.

Odpovede skokom naďalej ukazujú slabý list (1-2/2/3/3). Po odpovedi 1/1, skok v druhom kole v lacnej farbe je tiež slabý (1-1/1; 1/1BT-3/3: ODP sa pokúsil nájsť drahú zhodu so slabým listom, keď sa mu to nepodarilo, ukáže teraz svoj slabý list a 6+-list lacný)  – okrem toho, že takto pomerne presne opíše svoj list, skok v lacnej farbe má aj určitý preventívny účinok na súperov.

Výnimku z doterajšej prirodzenej dražby tvorí odpoveď 2BT. S listom od 16 FB s ľubovoľnou (nielen s pravidelnou) rozlohou je výhodnejšie riadiť dražbu reléovými sekvenciami, preto odpoveď 2BT treba využiť pre iné, napríklad invitujúce listy (11-12/13 FB) bez drahého štvorlistu, ale, obyčajne, s drahými zádržami a približne s pravidelnou rozlohou. S pravidelnou rozlohou, bez drahého štvorlistu a so 14/13-16/17 FB bude v mnohých prípadoch dobré skočiť na 3BT hneď, po partnerovom otvorení 1.

Prirodzená dražba nie je vylúčená ani po odpovedi 1, lebo rebidy otvárajúceho sú usporiadané tak, aby po každom rebide mohol ODP použiť druhý relay bid ako hlášku v poradí, na dolicitovanie rozlohy. Ak ODP lepšie dokáže vylicitovať svoj list prirodzeným spôsobom – niektoré listy (slabé) inak sa ani nedajú licitovať – má licitovať prirodzene. Každá iná jeho hláška, ako hláška v poradí, končí reléovú dražbu a ďalšia dražba beží naturálne, bez možnosti návratu k reléovej dražbe.

Aby OTV mohol so všetkými typmi rozlôh udržať dražbu nízko, potrebujeme zaviesť jeden konvenčný, nepasovateľný rebid otvárajúceho, podobný hláške typu Gazzilli. Týmto rebidom bude hláška 1. Použije sa buď pre pravidelné rozlohy bez drahého štvorlistu, alebo pre dvojfarebné listy s károvým 5+-listom a ľubovoľným bočným (presne) štvorlistom. U dvojfarebných listov so srdcovým štvorlistom sa bude používať len pre minimálne alebo nevýrazné rozlohy. Rebidy OTV po odpovedi 1 budú nasledovné:

 

Tabuľka 4.1.

Rebidy otvárajúceho po odpovedi 1.

OTV1

ODP1

 

Relay (FG), alebo F1 a prirodzená hláška ukazujúca 4+ a 6(5)+ FB

1

1

OTV2

Význam

1

1) Pravidelná rozloha bez drahého štvorlistu, 11-14 FB; najčastejší prípad

2) Dvojfarebný list 5++ 4, alebo 6+5+1+1, 11-15 FB

3) Dvojfarebný list 5++4, 11-13/15 FB

4) Dvojfarebný list 5++4, 11-15 FB

1BT

4, vylučuje 4. Buď pravidelná rozloha alebo slabo dvojfarebný, resp. trojfarebný list so srdcovou krátkosťou. Pasovateľná hláška.

2

5++4+ dvojfarebný list, 11-15 FB, pasovateľná hláška

2

6/7, jednofarebný list bez bočného štvorlistu, 11-15 FB, pasovateľná hláška

2

1)                4 pravidelná rozloha (bez singla), môže byť aj 2425, 12/11-14/15 FB

2)                4 trojfarebný list 4441/1444/4450/0445/0454/1435, min., 11-12/13 FB

2

4,  MAX (14-15 FB), ª splinter; buď dvojfarebný 1453/1462/0463/0472  alebo trojfarebné listy: 1444/1435/0445/0454

2BT

4, MAX (14-15 FB),  splinter; dvojfarebný list: 3451/2461/3460/2470

3

4,  MAX (14-15 FB),  + splinter; dvojfarebný list 1471 alebo, výnimočne, bez singla, podľa SR;  (2452, ale len 15 FB)

3

4,  MAX (14-15 FB), -ový splinter; trojfarebný list: 4441

3

4,  MAX (14-15 FB); -ový splinter; trojfarebný list: 4450

 

Väčšina rebidov otvárajúceho nesie v sebe prvok konvenčnosti.

Pravidelné rozlohy so 4 sa dražia hláškou 2, nezávisle na sile. Bez 4, ale so 4 sa pravidelné rozlohy dražia hláškou 1BT; pravidelné rozlohy bez drahého štvorlistu sa dražia konvenčne hláškou1.

Všetky jednofarebné listy sa dražia rebidom 2, nezávisle na figúrovej sile a dĺžke kár (6/7).

Všetky dvojfarebné listy s 5+-listom károvým a presne štvorlistom bočným sa dražia konvenčne cez rebid 1. Výnimku tvoria maximálne listy károvo-srdcové, najmä s krátkosťou (0/1) v čiernej farbe, ktoré s trefovou (nižšou) krátkosťou sa dražia podľa SR (hláškou 2BT), s krátkosťou v oboch čiernych farbách  (1471) sa dražia tiež podľa systému hláškou 3, ale s vyššou krátkosťou () by museli niektoré rozlohy prekročiť hlášku 3, preto všetky tieto listy sa dražia konvenčne hláškou 2. Do rebidu 1 z dvojfarebných listov so 4 budú patriť len minimálne listy (alebo rozloha bez krátkosti - 2452, pri ktorej aj 14 FB môže OTV považovať za minimum).

Trojfarebné listy s pikovou krátkosťou a maximom sa dražia ako dvojfarebné, t.j. hláškou 2 sa ukáže piková krátkosť a od dvojfarebných listov sa odlíšia na ďalší RB. Trojfarebné listy s trefovou krátkosťou a maximom sa dražia okamžite, odstupňovane podľa pravidiel pre trojfarebné listy: 3=4441 a 3=4450. Takto sa maximálny list s čiernou krátkosťou a 4 ukáže hneď prvým rebidom. Trojfarebné listy so 4 a minimom sa dražia ako pravidelná rozloha, okamžitým zvýšením sŕdc na 2.

Trojfarebné listy so srdcovou krátkosťou sa dražia obyčajne ako pravidelné rozlohy, nezávisle na sile, rebidom 1BT, ktorý ukazuje 4 a hrateľnosť záväzku 1BT.

Samostatný problém predstavuje otázka, že čo považovať za maximum sily. Nakoľko ODP mohol licitovať 1 s veľmi slabým listom (5/6 FB), samotné maximum figúrovej sily otvárajúceho nemôže zaručiť hrateľnosť záväzku ani na treťom stupni, tobôž nie gém (na 19-21 FB na linke). OTV za maximálny má považovať svoj list s maximom figúrovej sily (14-15 FB) vtedy, ak okrem figúrovej sily a 4 má takú rozlohovú silu, ktorá zaručuje hrateľnosť záväzku na treťom stupni. OTV má hodnotiť svoj list na základe zdvihovej sily. Vždy sa bude jednať o vyfarbené listy. Pravidelné alebo slabo nepravidelné listy nie je možné dražiť ako maximálne, ani v prípade, keď existuje srdcová zhoda. Na pomoc k hodnoteniu zdvihovej sily môže, ale len veľmi zjednodušene, slúžiť počet stratových zdvihov: so 4(5) SZ, môže OTV považovať svoj list za maximálny (len so štvorlistou srdcovou podporou – samostatne nie), ale aj toto hodnotenie je zjednodušené. Ak pri optimálnom minime odpovedajúceho je šanca na gém, má OTV považovať svoj list za maximálny. Alebo ešte inak povedané, ak správne posadené figúry u ODP pri jeho 5-6 FB môžu zaručiť gém, potom OTV má maximálny list. ODP možno nebude mať ideálne figúry, ale môže mať bodov trochu viac, a tým sa to vykompenzuje. Ale najsprávnejšie hodnotenie bude vždy na základe predpokladanej zdvihovej sily spoločných listov. Na druhej strane, ak súperi v prvom kole nezasiahli, je pravdepodobné, že ODP nie je úplne minimálny.

(Poznámka. Ani najlepšie hodnotenie svojho a spoločných listov počas dražby nemôže zabrániť situácii, že ODP všetky svoje body donesie do farby, ktorú OTV nepozná, napríklad KQJx, keď OTV trefy nepozná. Rozdanie, v ktorom OTV dúfal uhrať gém sa zmení na neuhrateľné 3. Úlohou licitačného systému je, aby v takom prípade zabránil vylicitovaniu  gému a umožnil vylicitovať gém pri štatisticky vhodných podmienkach.)

 

4.1.1.

OTV

ODP

1

1

1

?

 

OTV ukázal buď pravidelnú rozlohu bez drahého štvorlistu, alebo dvojfarebný list s 5+ a bočným 4-listom.

 Hláška 2 odpovedajúceho je RB a forsuje do gému. Hláška 2 ODP ukazuje 5-list srdcový a silu invitu, môže mať bočný 4-list. Táto hláška nahradzuje checkback 2invitujúcim listom. So silou na gém má ODP použiť reléové sekvencie pre výber správneho záväzku. OTV s minimálnym listom môže pasovať  2 s troma, niekedy aj s dvoma srdcami, alebo dražiť 2BT; s maximálnym listom draží gém.

Všetky ostatné hlášky majú, viac-menej, prirodzený význam, ktorého zmysel vyplýva z logiky prirodzenej dražby a pravidiel prvých odpovedí. Rebidy ODP sú v nasledovnej tabuľke:

 

Tabuľka 4.1.1.

Rebidy odpovedajúceho po rebide 1 otvárajúceho.

OTV1

ODP1

 

1

1

OTV2

ODP2

Význam

1

1BT

Do 10 FB, približne pravidelná rozloha, môže mať 4 alebo 5; neforsuje

2

Relay, 17(13)+ FB; Forsuje do gému (FG); začiatok reléovej dražby rozlohy

2

Do 10 FB 5++4+, neforsuje, sign off

2

11/10-12/13 FB 5(+), neforsuje (INV), môže mať bočný 4+-list (namiesto checkback)

2

11+FB, približne pravidelná rozloha, bez pikovej zádrže (otázka na zádrž), forsuje na 1 kolo (INV+)

2BT

11-12/13 FB, približne pravidelná rozloha, piková zádrž; neforsuje (INV)

3

6(5)-10 FB, 4+6+, sign off

3

6(5)-10 FB, 4+6+, sign off

3

6(5)-10 FB, 4+6+, sign off

3BT

14/13-15/16 FB, približne pravidelná rozloha, bez 4, ale piková zádrž; sign off (TP)

 

Po väčšine rebidov odpovedajúceho beží dražba naturálnym spôsobom a nevyžaduje komentár. Po rebide odpovedajúceho 1BT a 2hlášky OTV v tabuľkách nižšie. Ďalšia dražba je naturálna. Gém je vo väčšine prípadov vylúčený. Ale pokiaľ sa nájde pikový fit pri maxime OTV (po rebide 2), záväzok 4 môže byť reálny.

 

Tabuľka 4.1.1.1.

Rebidy otvárajúceho.

OTV

ODP

 

1

1

1

1BT

OTV3

Význam

PAS

Približne pravidelná rozloha, alebo nepravidelná rozloha s krátkosťou srdcovou a hrateľnosťou záväzku 1BT.

2

5++4, alebo 1165, 11-15 FB, lacný dvojfarebný list, nevhodný pre záväzok 1BT

2

6(5)++4, 11-13 FB

2

5++4, minimálny list 11-13 FB, alebo 2452, 11-14(15) FB

2

6++4, 14-15 FB, nevhodný pre BT záväzok

(2BT)

Pravidelná rozloha s úplne maximálnym listom s 3-listom a dobrým lacným päťlistom.

(3)

5/6+4+3, MAX

(3)

5/6+4+3, MAX

 

OTV s dvojfarebným lacným listom, väčšinou, nemá možnosť silove rozlíšiť svoj list. Hlášky 2BT/3§/3 ukazujú maximum sily a okrem toho, ukazujú trojlistú podporu pre partnerove (v tomto prípade reálne) srdcia. Partner ukončí licitáciu – môže pasovať, opraviť na 3/3, alebo môže dražiť srdcový alebo beztromfový gém. Výskyt, teda aj význam, týchto listov je malý, ale sú ľahko zapamätateľné.

Reléová dražba pokračuje hláškou 2 odpovedajúceho. Táto hláška forsuje do gému. 

OTV s dvojfarebným listom draží: pikový štvorlist ukáže hláškou 2, srdcový hláškou 2© a s trefovým štvorlistom alebo rozlohou 1165 draží rozlohu podľa SR od 2BT vyššie.

Ak OTV má pravidelnú rozlohu, s trojlistom srdcovým draží 2 (hláška 2 je obsadená pre dôležitejšiu rozlohu – so 4); s dublom srdce draží 2, ktoré sú dvojznačné, preto na ďalší RB (2) ukáže pravidelnú rozlohu, opäť hláškou 2. OTV po rebide 1 nemôže mať veľký dvojfarebný list, s výnimkou rozlohy 1165, preto hláška 2 je nevyužitá a použije sa na ukázanie pravidelných rozlôh. Z technických (priestorových) aj logických dôvodov je rozumné rozdeliť pravidelné rozlohy podľa dĺžky sŕdc do dvoch skupín, aby sa dražili podobne ako po checkbacku.

 

Tabuľka 4.1.1.2.

Rebidy otvárajúceho po relay-bide (RB)

OTV

ODP

 

1

1

1

2

OTV3

Význam

2

1) 5++4, 11-15 FB, alebo

2)  (polo-)pravidelná rozloha bez trojlistu srdcového (teda presne 2)

2

5++4, 11-13/14 FB

2

3, pravidelná rozloha, 12/11-14 FB

2BT

5++4+0/1, 11-15 FB

3

5++4/5+(2+2/1+1), (2254/1174/1165), 11-15 FB

3

5+4+1+3, 11-15 FB

3

6+4+1+2, 11-15 FB

3

6+4+0+3, 11-15 FB

3BT

7+4+0+2, 11-15 FB

Dvojfarebné lacné listy sa dražia okamžite od 2BT podľa SR – nevyžadujú komentár. Aj ostatné rebidy sú jasné. Dvojfarebné listy s drahým štvorlistom sa budú dražiť od 2BT podľa SR na ďalší RB. Na dražbu pravidelných rozlôh sa využíva hláška 2 v tomto, aj v ďalšom kole.

 

4.1.1.2.1

OTV

ODP

1

1

1

2

2

2

?

 

 

Ak OTV dražil hlášku 2 s pravidelnou rozlohou, na ďalší RB (2) vloží do dražby hlášku 2, ktorá v tejto sekvencii vždy ukazuje pravidelnú rozlohu, a na ďalší RB (2BT) dolicituje svoju rozlohu podľa pravidiel pre pravidelnú rozlohu.

Ak OTV  dražil 2 s dvojfarebným károvo-pikovým listom, na ďalší RB (2) draží okamžite svoju rozlohu podľa pravidiel SR, počínajúc hláškou 2BT. Viď tabuľku 1.2.1.1.

 

 

Tabuľka 4.1.1.2.1.

Rebidy otvárajúceho po 3. relay-bide (RB) – 4./5. kolo dražby.

OTV

ODP

 

1

1

1

2

2

2

OTV4

ODP4

Význam

2

Presne 2

 

2BT

OTV5

 

 

3

3235

3

3253

3

3244

2BT

5++4+0/1

3

4252/4171

3

5+4+1+3: 4153

3

6+4+1+2: 4162

3

6+4+0+3: 4063

3BT

7+4+0+2: 4072

 

4.1.1.2.2.

OTV

ODP

1

1

1

2

2

2

?

 

 

Hláškou 2 bol vylicitovaný malý dvojfarebný list, ktorý na ďalší RB (2) sa dolicituje podľa SR. Hláška 2 ukazuje minimum sily, ak OTV má singla; bez singla (2452) môže mať aj maximum sily.

 

4.1.1.2.3.

OTV

ODP

1

1

1

2

2

2BT

?

 

 

Na ďalší RB (2BT) sa pravidelná rozloha dolicituje podľa pravidiel pre PR, viď tabuľku 1.2.1.2.

 

Tabuľka 4.1.1.2.3.

Dolicitovanie pravidelnej rozlohy s 3.

OTV

ODP

 

1

1

1

2

2

2BT

OTV4

Význam

3

3325/2335

3

3352/2353

3

2344

3

3334

3BT

3343

 

Po ukázaní lacného päťlistu, na ďalší RB sa dolicituje dvojstupňovo dubel (srdcový dubel nemôže byť).

 

4.1.2.

OTV

ODP

1

1

1BT

2

?

 

 

Rebid otvárajúceho 1BT ukazuje 4 a hrateľnosť záväzku 1BT, tzn. nemôže mať silne vyfarbený list so 4. OTV má buď pravidelnú rozlohu, alebo mierne dvojfarebnú, alebo trojfarebnú rozlohu s krátkosťou v srdciach. ODP môže pasovať.

ODP s pikovým štvorlistom bude dražiť piky, v závislosti na sile svojho listu. Jeho hláška 2 ukazuje slabosť (do 10 FB), hláška 3 invituje a 4 je TP (To Play). Okamžité 4BT je založené na pikovom fite a je RKCB na pikovej báze, ale s týmto typom listu bude správnejšie dražiť reléové sekvencie.

ODP bez pikového štvorlistu, ale so srdcovým 5-listom a silou invitu opakuje srdcia (2). Táto hláška slúži namiesto checkbacku a dražba je podobná, ako po rebide OTV 1, viď vyššie. V tomto prípade však ODP môže častejšie pasovať 1BT s 5.

Slabé listy (6-10 FB) s lacným 6+-listom sa dražia skokom na 3/3. V tomto prípade má ODP lepšiu šancu, že nájde podporu aj v trefoch u otvárajúceho, ako po rebide OTV 1.

Relay bidfors do gému je hláška 2, na ktorú OTV opíše svoju rozlohu, viď tabuľku nižšie.

 

Tabuľka 4.1.2.

Dolicitovanie (polo)pravidelnej rozlohy so 4.

OTV

ODP

 

1

1

1BT

2

OTV3

Význam

2

(Polo)pravidelná rozloha (bez singla), bez 3 (presne 2); 11-14/15 FB

 

ODP3

OTV4

 

2

2

4234

2BT

4243

3

4225

3

4252

2

3: 11-14 FB, pravidelná rozloha

 

2

2BT

4333

3

4324

3

4342

2

Dvojfarebný 4+5/5 so singlom

 

2BT

3

4135

3

4153

2BT

Trojfarebný: 4144

3

Trojfarebný: 4045

3

Trojfarebný: 4054

Pravidelné (aj polopravidelné) rozlohy draží OTV zaužívanými hláškami ako po checkbacku, t.j. rebid 2 ukazuje trojlist srdcový a rebid 2 popiera 3-list srdcový (teda má presne 2) a ukazuje (polo)pravidelnú rozlohu. Hláška v poradí je RB, na ktorý OTV dolicituje svoju rozlohu. Po rebide 2, OTV s 2 musí mať lacný štvorlist, ale môže mať aj lacný 5-list pri rozlohe 4252/4225. Po RB(2) lacné štvorlisty draží OTV odstupňovane na druhom stupni a lacný 5-list ukáže na treťom stupni. Po rebide 2 OTV nemusí mať lacný štvorlist (s rozlohou 4333) a táto možnosť sa draží ako prvý stupeň – na ďalší RB(2) – hláškou 2BT (miesto 3BT). Ak má lacný 4-list, ukáže ho na treťom stupni. Lacný 5-list (so 4+3) nemôže mať.

Dvojfarebné pikovo-lacné listy (nepravidelné, t.j. so singlom ) ukáže OTV hláškou 2 a na ďalší RB (2BT) zalicituje svoj lacný 5-list.

S trojfarebnou rozlohou draží OTV okamžite odstupňovane konkrétnu rozlohu od 2BT, podľa pravidiel pre trojfarebné listy.

Vo všetkých prípadoch bude rozloha otvárajúceho dolicitovaná maximálne do úrovne 3.

 

4.1.3.

OTV

ODP

1

1

2

2

?

 

 

Zavedením nepasovateľnej hlášky 1 pre otvárajúceho, sa vytvorila možnosť rozlíšiť malé lacné dvojfarebné listy, podľa dlhšej farby. Okamžitý rebid 2 potom ukazuje vždy aspoň 5, kára môžu byť štvorlisté alebo dlhšie. Vďaka tejto konvencie, môže ODP voľnejšie pasovať hlášku 2 so slabým listom, lebo vie, že OTV má aspoň 5. Napríklad ak má 2 a 3 a 6-9 FB, môže pasovať 2.

Kvôli potrebám reléovej dražby, ODP nemá možnosť korigovať do 2. Ak chce korigovať do kár, musí dražiť 3hláška 2 je rezervovaná pre RB a forsuje do gému. Potom hláška 3, takmer vždy, sľubuje aspoň 4.

Ostatné rebidy odpovedajúceho (po 2) majú prirodzený význam. Rebid 2 ukazuje päťlist srdcový a invitujúci list – OTV môže mať trojlist srdce alebo dobrý dubel, aby sa mohol hrať srdcový záväzok, aj gémový. Hláška 2ª je 4. farba, ukazuje aspoň silu invitu a buď nemá pikovú zádrž alebo je to obecný fors do gému. Hláška 2BT je invit s pikovou zádržou. OTV s minimom môže pasovať. Inak, dražba beží podľa pravidiel prirodzenej dražby.

Po RB (2) OTV draží svoj list podľa algoritmu SR, ale malé dvojfarebné listy má možnosť rozlíšiť podľa sily, preto draží:

2: presne 4 alebo 1156 a min. (11-12/13 FB)

2: 5/6, veľké dvojfarebné listy s výnimkou 11561165, 11-15 FB.

2BT+: presne 4 a MAX. (14/13-15 FB) atď., podľa algortimu SR.

 

4.1.4.

OTV

ODP

1

1

2

2

?

 

 

Rebid 2 ukazuje 6/7.  Hláška v poradí, 2, je relay a OTV draží svoj list podľa SR s jednofarebným listom. ODP so 6+ a slabým listom má dražiť 2 okamžite po otvorení 1, opakovanie sŕdc nemôže ukazovať na slabý 6+-list srdcový, ale je RB. Ak ODP dražil 1 so 6-listom srdcovým a štvorlistom pikovým a slabým listom, môže teraz buď pasovať 2 alebo zadražiť 2 (tretia farba) – nie je to reverse, ale  obyčajne ukazuje aspoň silu invitu, preto so slabším listom je lepšie sa jej vyhnúť (pasovať 2).

ODP ani s päťlistom srdcovým a silou invitu nemôže dražiť 2. V tomto prípade nemôže si vypomôcť ani hláškou 2invitujúcim listom tak, ako to bolo po iných rebidoch. Môže invitovať hláškou 2BT alebo 2, ale tieto hlášky nerozlišujú srdcový päťlist od štvorlistu.

Iné hlášky ODP majú prirodzený význam a dražba sa riadi prirodzenými princípmi.

ODP môže hlášku 2 pasovať, ale musí si uvedomiť, že OTV môže mať pekný list a môže byť maximálny, preto ak je šanca na gém (pri maxime otvárajúceho), ODP sa má snažiť držať dražbu v chode, podobne ako v štandartných systémoch.

 

4.1.5.

OTV

ODP

1

1

2

2

?

 

Rebid 2 ukazuje štvorlist srdcový a buď pravidelnú rozlohu alebo trojfarebný (výnimočne aj dvojfarebný) list a minimum sily. OTV s dvojfarebným listom (4+5+)  a s minimom draží najprv 1 a srdcový štvorlist ukáže až v ďalšom kole, teda tieto listy nepatria do hlášky 2. Dvojfarebné listy so srdcovým štvorlistom, bočnou krátkosťou (/) a maximom sa dražia okamžite spolu s trojfarebnými listami, ukázaním krátkej farby (splintermi). U týchto listov je predpoklad podlimitného gému, ak ODP nemá figúry v krátkej farbe otvárajúceho, a pokiaľ túto skutočnosť OTV neukáže hneď, je možné, že ODP mu nedá ešte jednu príležitosť. Rebid 2 teda ukazuje buď pravidelnú rozlohu, pri ktorej nie je veľký rozdiel medzi zdvihovou silou minimálneho a maximálneho listu, alebo trojfarebný vyfarbený list s minimom. V tomto prípade, rozdiel v zdvihovej sile minimálneho a maximálneho listu môže byť rozhodujúci. Vzhľadom na dobre čitateľné  invity krátkou farbou, alebo priame invity, ďalšia dražba do gému nemôže robiť problémy. Ak ODP dražil 1 ako RB, po 2 OTV  bude chcieť poznať presnú rozlohu otvárajúceho, preto bude pokračovať v reléovej dražbe hláškou 2.

Pokiaľ ODP dražil 1 naturálne, so slabým listom, teraz pasuje do 10 FB. S invitujúcim listom môže invitovať krátkou farbou alebo priamym invitom. Nemá k dispozícii invit dlhou farbou. Ak má dostatočnú silu na gém, ale nie na slem, draží gém (4/3BT) ako sign off. Jedine so slemovým typom listu použije relay bid (2), ktorý forsuje do gému, ale ambície odpovedajúceho sú slemové. OTV v 3. kole dražby draží pravidelnú rozlohu na treťom stupni podľa pravidiel SR a s trojfarebným listom vloží do dražby hlášku 2BT, viď tabuľku nižšie.

 

Tabuľka 4.1.5.

Dolicitovanie rozlohy so 4 a PR alebo 3-farebným listom.

OTV

ODP

 

1

1

2

2

OTV3

Význam

2BT

Trojfarebný list: 1435/1444/0445/0454/4441/4450

 

ODP3

OTV4

 

3

3

Nižšia krátkosť (§): 4441/4450

 

 

ODP4

OTV5

 

3

3

4441

3BT

4450

3

1444/1435

3

0445

3BT

0454

3

4/5: 3424/2434/2425

 

3

3

Nižší dubel: 3424

3

Vyšší dubel: 2434

3BT

Dva dubly: 2425

3

4: 3442/2443

 

3

3

Nižší dubel: 3442

3BT

Vyšší dubel: 2443

3

4432

3

4423

3BT

3433

 

Neobvyklý dvojfarebný list 1435, ktorý sa dostal medzi trojfarebné listy, nie je možné oddeliť od trojfarebného listu so singlom pik. Ale na ďalší RB (3), ktorý je už slemový, OTV zadraží 3BT s dvojfarebným listom a s trojfarebným listom už draží podľa konvencie figúry, počínajúc hláškou 4.

 

4.1.6.

OTV

ODP

1

1

2

2BT

?

 

 

Po ukázaní krátkych pikov a maxima sily ODP so slabým listom už vie rozhodnúť o výške záväzku – draží 3/4. Ak je ODP silný a má slemové ambície a bude chcieť zistiť presnú rozlohu, zadraží RB (2BT) a pokračuje v reléovej dražbe rozlohy. OTV draží podľa nasledujúcej tabuľky.

 

Tabuľka 4.1.6.

Dolicitovanie rozlohy so 4 + 0/1♠ + MAX.

OTV

ODP

 

1

1

2

2BT

OTV3

Význam

3

Trojfarebný list: 1444/0454/0445 alebo dvojfarebný s 5: 1435

 

ODP3

OTV4

 

3

3

1444/1435

3

0445

3BT

0454

3

5+4+1+3: 1453

3

6+4+1+2: 1462

3

6+4+0+3: 0463

3BT

7+4+0+2: 0472

 

Neobvyklý dvojfarebný list 1435, ktorý sa dostal medzi trojfarebné listy, nie je možné oddeliť od trojfarebného listu so singlom pik. Ale na ďalší RB (3), ktorý je už slemový, OTV zadraží 3BT s dvojfarebným listom a s trojfarebným listom už draží podľa konvencie figúry, počínajúc hláškou 4.

 

4.1.7.

OTV

ODP

1

1

2BT

3

?

 

 

Táto hláška ukazuje dvojfarebný list s krátkymi trefami a maximum sily. Na ďalší RB(3), OTV dolicituje svoju rozlohu podľa SR.

 

4.1.8.

OTV

ODP

1

1

3

3

?

 

 

Táto hláška ukazuje obyčajne rozlohu 1471 podľa SR, ale OTV s pekným a úplným maximom môže podľa SR zalicitovať 3 aj s rozlohou 2452, preto na ďalší RB (3) draží 3 s rozlohou 2452 a 3 s rozlohou 1471, presne podľa SR.

4.1.9.

OTV

ODP

1

1

3/

?

 

V týchto prípadoch rozloha aj sila boli vylicitované, preto v oboch prípadoch je hláška 3 začiatkom slemovej dražby (dražby figúr). Hláška 3 odpovedajúceho (po 3) je sign off so slabým listom. Ale ODP nemusí mať srdcia vôbec a môže sa pokúsiť o slem v ľubovoľnej farbe, preto  celohernom záväzku môže ODP vypnúť dražbu len cez endsignal (4) – jeho hláška 3BT je tiež sign off. Hláška 4 je RKCB() a hlášky 4/4/4BT sú hláškami typu kickback. Treba na to dávať pozor!

 

Dražba po zásahu súperov.

Reléová dražba po otvorení 1 je citlivejšia na zásahy súperov, ako po otvorení 1, kým nedôjde k vyjasneniu, že ODP má silný list a draží RB.  Na druhej strane, zásahy súperov budú skutočnými zásahmi, t.j. budú predstavovať skutočnú figurálnu silu zásahu, na rozdiel od zásahov  po otvorení 1, po ktorom súperi zasahujú s „ničím“, ak majú trochu rozlohový list. Ak súperi nezasiahnu, zvyšuje to mierne pravdepodobnosť, že partner dražil 1 so silným listom a naopak, ak súperi po odpovedi 1 zasiahnu, zvyšuje to pravdepodobnosť, že ODP dražil 1 so skutočnými srdcami.

Ak zasiahne prvý obránca, reléová dražba ešte nebola zahájená, teda ďalšia dražba beží naturálne. Ale keď prvý obranca zasiahne kontrou, môžeme využiť túto pomoc tak, že reléovú odpoveď 1 odlíšime od naturálnej odpovedi 1. Pre účely reléovej dražby je výhodné, ak súperi ďalej už nebudú zasahovať, preto je vhodné dražiť tak, aby druhý obranca bol oslobodený od dražby. Toto dosiahneme tak, že so silným listom (FG a slemový záujem) budeme dražiť 1 ako RB. Po tejto odpovedi je druhý obranca oslobodený od licitácie a jeho dobrovoľná licitácia by sľubovala bodovú silu, ktorú nemôže mať. Preto bude pasovať a reléová dražba  môže pokračovať bez prerušenia. Odpovedajúci so 4+ a slabším listom (do 11/12 FB) ukáže srdcia konvenčne rekontrou a ďalšia dražba beží naturálne, za využitia možnosti trestne kontrovať súperov, ak by pokračovali v dražbe.

Po inom zásahu prvého obrancu v prvom kole dražby sa reléová dražba už nedá použiť, preto ďalšia dražba je naturálna.

Ak zasiahne druhý obranca (po odpovedí 1), zvyšuje sa šanca, že ODP  dražil 1 prirodzene. Reléová dražba je skončená a OTV draží tak, ako keby partner mal 4, včítane zvýšenia sŕdc (so 4) a podpornej kontry/rekontry (s 3©). Ak OTV pasuje, ukazuje tým obyčajne 2 alebo menej sŕdc a nie veľmi vyfarbený list. Ak draží niečo iné, ukazuje tým obyčajne rozlohový list. Ďalšia dražba je prirodzená.

Ak po rebide otvárajúceho zasiahne prvý obranca (pravdepodobne hláškou 2, ktorú nemohol použiť v prvom kole), reléová dražba ešte nebola zahájená, preto dražba na našej linke beží naturálne. PAS odpovedajúceho ukazuje obyčajne slabý list (alebo trestnú kontru) a KONTRA ukazuje silu, ale otvárajúci môže pasovať s dĺžkou v súperovej farbe. Ak rebid otvárajúceho ukázal 4 a maximum sily (1-P-1-P; 2 a vyššie) , odpovedajúci nebude mať ťažké určiť správny záväzok.

Ak v druhom kole zasiahne druhý obranca po relay-bide odpovedajúceho, situácia je známa: ak súperov zásah umožní pokračovanie v dražbe rozlohy, t.j. súperov zásah neprevyšuje RB o viac ako 2 stupne, OTV má pokračovať v dražbe rozlohy (pritom PAS = chcel som dražiť nižšiu hláškukontra= chcel som  dražiť túto hlášku). Ak súperov zásah neumožňuje pokračovať v reléovej dražbe (prevýšil RB o 3 alebo viac stupňov), OTV pasuje, ak má slemový záujem (maximálny a vyfarbený list) alebo trestnú kontru. Kontruje, ak chce spolupracovať s partnerom pri trestnej kontre. S vyfarbeným, ale inak so slabým listom, draží svoj list naturálne.