2. Otvorenie 1BT

 

Hláškou 1BT sa otvárajú listy s pravidelnými rozlohami v bodovom rozpätí 15 – 16 FB. Sú to rozlohy [4333], [4432] a [5332] s lacným 5-listom. Na treťom a štvrtom mieste, keď už je jasné, že partner nás nemôže pohnať do slemu, je možné otvoriť aj s lacným 6 listom a rozlohou [6322] alebo s rozlohou [5422], ak je 5-list lacný.

         Ďalšia dražba beží podľa Lancie HF (Belladonna-Garozzo), s výnimkou silných vyfarbených listov, pre ktorých je doporučená jednotná dražba pre všetky listy. Podstatou odpovedí Lancieinvitujúce (neforsujúce) hlášky na treťom stupni a forsujúce hlášky (aspoň na jedno kolo) na druhom stupni, za použitia transferov. Pri dražbe transferom, invitujúce listy sa dražia systémom Canapé, t.j. odpovedajúcí draží transferom svoj drahý 4-list a bočný 5+-list licituje až v druhom kole.

Pre lepšiu orientáciu je prirodzená aj reléová dražba spracovaná v nasledovných tabuľkách,.

 

Tabuľka 2.1.

Negatívna odpoveď

OTV

ODP

Význam

1BT

PAS

0 – 8 HCP s pravidelnou rozlohou alebo s rozlohou 5332 s lacným 5-listom. Nebudeme však pasovať s 0 – 5 HCP s dvoma drahými 4-listami, alebo s 5+-listom károvým a 4:3 v drahých farbách; s drahým 5+-listom ODP nepasuje, prakticky, nikdy.

 

Odpovede na druhom stupni sú forsujúce: 2§ je relay (Stayman), ktorý nezaručuje drahý štvorlist, preto sa má alertovať aj na turnajoch, kde sa štandartný Stayman nealertuje. Ostatné odpovede na druhom stupni (včítane 2BT) predstavujú transfery, pričom transfer na drahú farbu môže predstavovať dražbu systémom Canapé, preto všetky tieto hlášky treba alertovať, aj na turnajoch, kde sa Jacoby-transfery nealertujú.

Odpovede na treťom stupni sú invitujúcepasovateľné.

Odpovede na štvrtom stupni sú limitované a typu Sign Off. Dražba limitovaných odpovedí je popísaná v Tabuľke 2.2.

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 2.2.

Limitované odpovede

OTV

ODP

Význam

1BT

3§/3¨

7(6)-8 HCP aspoň 6-list v menovanej farbe, pravdepodobne aspoň s dvoma honérmi, napr.: ♠Q10x-©xx-¨xx-§AJ10xxx; invituje do 3BT.

 

Rebidy otvárajúceho

PAS

S 15 HCP bez honéru vo farbe partnera alebo tiež so 16 HCP a len s dvoma kartami vo farbe.

3BT

V ostatných prípadoch.

3©

7(6)-8 HCP s jednofarebným srdcovým 6-listom, pravdepodobne aspoň s dvoma honérmi vo farbe.

 

Rebidy otvárajúceho

PAS

S 15 HCP bez fitu a s bodmi, ktoré nie sú koncentrované v esách a kráľoch.

3BT/4©

So 16 HCP.

3♠

7(6)-8 HCP s jednofarebným pikovým 6-listom, pravdepodobne aspoň s dvoma honérmi vo farbe.

 

Rebidy otvárajúceho

PAS

S 15 HCP bez fitu a s bodmi, ktoré nie sú koncentrované v esách a kráľoch.

3BT/4♠

So 16 HCP.

3BT

10-16 HCP a pravidelná rozloha bez drahého štvorlistu,

10-15 HCP môže mať lacný 5-list a

10-13 HCP aj lacný 6-list. Sign off (TP = To Play)

4©/4♠

10-13 HCP ukazuje 6-7-list ©/♠, pokiaľ dáva prednosť štartu do svojho listu, lebo vlastní bočného obsadeného kráľa alebo dámu, napr.: ♠Kx-©KJxxxx-¨Qxx-§xx.

4BT

17 HCP a rozloha 4333.

 

Rebidy otvárajúceho

PAS

15 HCP

5§/¨/©

S rozlohou [4432] a 16 HCP draží štvorlist v poradí. Ďalšia dražba je ukazovaním farby 4-listu v poradí – pri zhode sa hrá slem vo farbe,  inak 6BT.

6§/6¨

Farba päťlistu so 16 HCP. ODP pasuje alebo draží 6BT.

6BT

16 HCP s rozlohou [4333].

 

Tabuľka 2.3.

Forsujúce odpovede.

OTV

ODP

Význam

1BT

2§

Relay (Stayman) s nasledovnými typmi listov:

1) 0-5 HCP únikový Stayman (do farebného záväzku na druhom stupnmi) s nasledovnými typmi listov:

           A) s dvoma drahými štvorlistami (Crawling Stayman).

           B) s 5(6)¨ & 4-3 v drahých farbách (Garbage Stayman).

2) (8-9) FB a približne pravidelná rozloha, bez ohľadu, či má drahý štvorlist. Invitujúci list s pravidelnou rozlohou nemôže dražiť inak. S nezaujímavou rozlohou draží tak len s 9 FB.

3) 10-16 FB s približne pravidelnou rozlohou, ale len ak má drahý štvorlist (inak draží 3BT).

4) 17+ FB s ľubovoľnou rozlohoiu (s rozlohovým listom aj s menšou figúrovou silou), ak je šanca na slem – začiatok relayovej dražby.

Ďalšie pokračovanie viď v tabuľkách (3.1...) nižšie.

2¨

Ukazuje 4+ © s nasledovnými typmi listov:

1)    0-6 FB a 5+©

2)    7-8(9) a presne 4© s bočným 5+-listom

3)    9 FB a 5©; v druhom kole draží 2BT

4)    10-15 FB a 5+©; v druhom kole draží 3BT/4©.

2©

Ukazuje 4+ ♠, vylučuje 4© (ale nie 5+©) s nasledovnými typmi listov:

1)    0-6 FB a 5+

2)    7-8(9) a presne 4♠ s bočným 5+-listom

3)    9 FB a 5♠; v druhom kole draží 2BT

4)    10-15 FB a 5+♠; v druhom kole draží 3BT/4♠.

2♠

1)    6-8 FB s dvoma susediacimi päťlistami (§+¨/¨+©/©+♠/+§)

2)    9-13 FB so singlom © a 5-4 v lacných farbách; maximálne (obyčajne) 3♠

2BT

1) 0-6/7 FB a lacný 6+-list; pokus o lacný čiastočný záväzok: 3♣/¨

2) 6-8 FB s dvoma nesusediacimi päťlistami (§+©/¨+♠)

3) 10(9)-13 FB so singlom ♠ a 5-4 v lacných farbách; maximálne (obyčajne) 3©

 

Pokračovanie dražby v druhom a v ďalších kolách je popísané v tabuľkách nižšie.

Po Staymanovi (2§) má otvárajúci len 3 rebidy k dispozícii, teda nesmie prekročiť hlášku 2♠, viď tabuľku 3.1 nižšie.

 

Tabuľka 2.3.1.

Rebidy otvárajúceho po Staymanovi. (II.kolo)

OTV1

ODP1

OTV2

Význam

1BT

2§

2¨

(2.3.1.1) Bez drahého štvorlistu.

2©

(2.3.1.2) 4©, môže mať aj 4♠

2

(2.3.1.3) 4, popiera 4©

 

 

Tabuľka 2.3.1.1.

Rebidy odpovedajuceho po Staymanovi. (II.kolo)

OTV1

ODP1

 

1BT

2§

OTV2

ODP2

Význam

2¨

PAS

0-5 FB 5/6¨ & 4-3 v drahých (Garbage Stayman)

2©

0-5 FB a 4+©+4+ (Crawling Stayman); OTV pasuje (s 3©), alebo opraví na 2♠ (s 3)

2♠

1)    (3.1.1.1) 10-16 FB a 5+, forsuje do gému (FG)

2)    17+FB, relay; začiatok relayovej dražby rozlohy (3.1.1.1)

2BT

9 FB a priblížne pravidelná rozloha, INV; nemusí mať 4©/; OTV pasuje s minimom, inak draží 3BT

3§

Otázka na počet a umiestnenie es; FG. Odpovedajúceho nezaujíma rozloha otvárajúceho (len veľmi zriedkavo)

3©

Smolen so 4©+5/6♠; ak OTV draží 3BT, ODP môže so 6 retransferovať hláškou 4©

3♠

Smolen so 4♠+5/6©; ak OTV draží 3BT, ODP môže so 6© retransferovať hláškou 4¨

3BT

Od 10 FB po hranice slemu; TP (To Play)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 2.3.1.2.

Rebidy odpovedajuceho po Staymanovi. (II.kolo)

OTV1

ODP1

 

1BT

2§

OTV2

ODP2

Význam

2©

PAS

0-5 FB 4©+4 alebo 5/6¨ & 4-3 v drahých (Garbage/Crawlig Stayman)

2♠

1)    9 FB a 4♠ bez 4©, forsuje na 1 kolo (F1)

2)    17+FB, relay; začiatok dražby rozlohy, FG (3.1.2.1)

2BT

9 FB a priblížne pravidelná rozloha bez drahého štvorlistu, INV; OTV pasuje s minimom, inak draží 3BT

3§

Otázka na počet a umiestnenie es; FG. Odpovedajúceho nezaujíma rozloha otvárajúceho (len veľmi zriedkavo)

3©

9 FB a 4©, INV

3♠/4§

4¨

Splinter, so 4+©

3BT/4©

Od 10 FB po hranice slemu; TP (To Play)

4♠

Kickback = RKCB(©)

4BT

ERKCB(©), bez pikov; OTV nemá počítať svoje ♠A

 

 

Tabuľka 2.3.1.3.

Rebidy odpovedajuceho po Staymanovi (II.kolo)

OTV1

ODP1

 

1BT

2§

OTV2

ODP2

Význam

2♠

PAS

0-5 FB 4©+4 alebo 5/6¨ & 4-3 v drahých (Garbage/Crawlig Stayman)

2BT

9 FB a priblížne pravidelná rozloha bez 4♠, INV; OTV pasuje s minimom, inak draží 3BT

3§

17+FB, relay; začiatok dražby rozlohy, FG (3.1.3.1)

3¨

Otázka na počet a umiestnenie es; FG. Odpovedajúceho nezaujíma rozloha otvárajúceho (len veľmi zriedkavo)

4§/4¨/

4©

Splinter, so 4+

3BT/4♠

Od 10 FB po hranice slemu; TP (To Play)

4BT

RKCB (♠)

 

Poznámka: Reléová dražba slemových listov odpovedajúceho s dolicitovaním rozlohy otvárajúceho je detailne popísané v samostatných tabuľkách nižšie – viď reléovú dražbu.

Po všetkých odpovediach transferom (2¨/2©/2♠/2BT), OTV je povinný zalicitovať hlášku v poradí (pokiaľ sa súper nezamieša do licitácie). Ak ODP transferuje na drahú farbu (2¨/2©) OTV so 4 kartami v transferovanej farbe, s dobrým a maximálnym listom môže prijať transfer aj skokom (3©/3).

 

Tabuľka 2.3.2.1.

Rebidy odpovedajuceho po transfere 2¨. (II.kolo)

OTV1

ODP1

 

1BT

2¨

OTV2

ODP2

Význam

2©

PAS

Do 7/8 FB s 5+©

2♠

7/6-8 FB, 5+ a presne 4©, INV. Hláška 2BT otvárajúceho je otázkou na singla - ODP draží farbu lacného singla, inak 3©.

2BT

9 FB a presne 5© INV; OTV s minimom pasuje alebo koriguje do 3©, inak draží gém 3BT/4©

3§

7/6-8 FB a 5+§ a presne 4©, INV

3¨

7/6-8 FB a 5+¨ a presne 4©, INV

3©

7-8 FB a 6©, INV; odpovedajúci nechce zohrávať srdcový záväzok (nemá ohrozené figúry)

3♠/4§

4¨

(Auto-) Splinter, so 6/7©, mierny slemový invit

3BT

Od 10 FB po hranice slemu, 5©; Sign Off (Pass/4©)

4©

Od 10 FB po hranice slemu, 6+©; TP (To Play)

4♠

Kickback(KB) = RKCB(©)

4BT

ERKCB(©), bez pikov; OTV nemá počítať svoje ♠A

 

Poznámka: Ak súper kontruje (trestne/výnosovo) transferujúcu hlášku (2¨), OTV draží 2© len v prípade, že má 4-list ©. ODP môže mať len 4-list © a 5-list ¨, a pokiaľ by si nebol istý so 4-listou podporou u OTV, musel by teraz dražiť 3¨, ktoré by hral s kontrou, hoci mohol hrať 2¨ s kontrou, ak by OTV bol pasoval. Z toho dôvodu OTV kontru pasuje, ak nemá 4©. ODP -- po pase partnera – s 5+-listom © rekontruje (retransfer), aby srdcový záväzok hral OTV. Po tejto rekontre OTV licituje 2©, bez ohľadu na počet srdcových kariet. Ak ODP má iný 5+-list ako kárový, draží teraz túto farbu. Ak OTV má 4 karty v transferovanej farbe, samozrejme príjme transfer ihneď, napriek kontre súpera a draží 2© hneď.

 

Tabuľka 2.3.2.2.

Rebidy odpovedajuceho po transfere 2©. (II.kolo)

OTV1

ODP1

 

1BT

2©

OTV2

ODP2

Význam

2♠

PAS

Do 7/8 FB s 5+

2BT

9 FB a presne 5♠ INV; OTV s minimom pasuje alebo koriguje do 3♠, inak draží gém 3BT/4♠

3§

7/6-8 FB a 5+§ a presne 4♠, INV

3¨

7/6-8 FB a 5+¨ a presne 4♠, INV

3©

7/6-8 FB a 5+© a presne 4♠, INV

3♠

7-8 FB a 6♠, INV; odpovedajúci nechce zohrávať pikový záväzok (nemá ohrozené figúry)

4§/4¨/

4©

(Auto-) Splinter, so 6/7♠, mierny slemový invit

3BT

Od 10 FB po hranice slemu, 5♠; Sign Off (Pass/4♠)

4♠

Od 10 FB po hranice slemu, 6+♠; TP (To Play)

4BT

RKCB(♠)

 

 

Poznámka: Ak súper kontruje (trestne/výnosovo) transferujúcu hlášku (2©), OTV draží 2 len v prípade, že má 4-list . ODP môže mať len 4-list a 5-list ©, a pokiaľ by si nebol istý so 4-listou podporou u OTV, musel by teraz dražiť 3© (po 2♠ otvárajúceho), ktoré by hral s kontrou, hoci mohol hrať 2© s kontrou, ak by OTV bol pasoval. Z toho dôvodu OTV kontru pasuje, ak nemá 4. ODP -- po pase partnera – s 5+-listom rekontruje (retransfer), aby pikový záväzok hral OTV. Po tejto rekontre OTV licituje 2, bez ohľadu na počet pikových kariet. Ak ODP má iný 5+-list akosrdcový, draží teraz túto farbu. Ak OTV má 4 karty v transferovanej farbe, samozrejme príjme transfer ihneď, napriek kontre súpera a draží 2 hneď.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 2.3.2.3.

Rebidy odpovedajuceho po transfere 2♠. (II.kolo)

OTV1

ODP1

 

1BT

2♠

OTV2

ODP2

Význam

2BT

3§

7/6-8 FB a 5+§+5+¨, INV

3¨

7/6-8 FB a 5+¨+5+©, INV

3©

7/6-8 FB a 5+©+5+, INV

3♠

7/6-8 FB a 5++5+§, INV

3BT

Od 10 FB po hranice slemu, 0/1©, aspoň 5-4 v lacných farbách

 

 

 

Pokračovanie dražby po rebide 3BT odpovedajúceho vyžaduje upresnenie.

 

 

 

Tabuľka 2.3.2.3.1.

Pokračovanie dražby so singlom ©. (III.kolo)

OTV

ODP

 

1BT

2♠

2BT

3BT

OTV3

Význam

PAS

Dobrá (dvojitá) zádrž v srdciach a hrateľnosť záväzku

4§

Pokus o slem a ORKCB(§); ODP draží 4¨ s 0©, inak odpovedá esá na trefovej báze, počínajúc hláškou 4©. Po ukázaní 0©, OTV draží hlášku v poradí (4©) ako otázku na esá na trefovej báze; minimálne malý slem už obyčajne musí byť dosiahnutý.

4¨

Pokus o slem a ORKCB(¨); ODP draží 4© s 0©, inak odpovedá esá na károvej báze, počínajúc hláškou 4♠. Po ukázaní 0©, OTV draží hlášku v poradí (4♠) ako otázku na esá na károvej báze; minimálne malý slem už obyčajne musí byť dosiahnutý.

5§/5¨

Konečný záväzok, TP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 2.3.2.4.

Rebidy odpovedajuceho po transfere 2BT. (II.kolo)

OTV1

ODP1

 

1BT

2BT

OTV2

ODP2

Význam

3§

PAS

Do 6/7 FB so 6+§

3¨

Do 6/7 FB so 6+¨, OTV povinne pasuje.

3©

7/6-8 FB a 5+©+5+§, INV

3♠

7/6-8 FB a 5++5+¨, INV

3BT

Od 10 FB po hranice slemu, 0/1♠, aspoň 5-4 v lacných farbách

 

Pokračovanie dražby po rebide 3BT odpovedajúceho vyžaduje upresnenie.

 

 

 

Tabuľka 2.3.2.4.1.

Pokračovanie dražby so singlom . (III.kolo)

OTV

ODP

 

1BT

2BT

3♣

3BT

OTV3

Význam

PAS

Dobrá (dvojitá) zádržpikoch a hrateľnosť záväzku

4§

Pokus o slem a ORKCB(§); ODP draží 4¨ s 0♠, inak (s 1ª) odpovedá esá na trefovej báze, počínajúc hláškou 4©. Po ukázaní 0♠, OTV draží hlášku v poradí (4©) ako otázku na esá na trefovej báze; malý slem už obyčajne musí byť dosiahnutý.

4¨

Pokus o slem a ORKCB(¨); ODP draží 4© s 0♠, inak odpovedá esá na károvej báze, počínajúc hláškou 4ª. Po ukázaní 0♠, OTV draží hlášku v poradí (4♠) ako otázku na esá na károvej báze; malý slem už obyčajne musí byť dosiahnutý.

5§/5¨

Konečný záväzok, TP.

 

 

 

 

2.4.Relayová dražba rozlohy otvárajúceho.

 

Reléová dražba rozlohy otvárajúceho sa začína prvým relay-bidom (RB), ktorým je hláška 2♣, ktorej je ponechaný aj pôvodný význam, t.j. ako otázka na drahý štvorlist (Stayman). OTV má len 3 rebidy.

Po dvoch z nich (2¨/2©) pokračovanie v reléovej dražbe sa deje hláškou 2♠, ktorá ale má v oboch prípadoch aj svoj naturálny význam. Ďalší RB (hláška v poradí) je už jednoznačne slemový.

Po rebide 2♠ otvárajúcim, je RB 3♣, ktorý je už jednoznačne slemový a nemá prirodzenú alternatívu.

Po ukončení dražby rozlohy je hláška 3BT vždy typu Sign Off. 3BT je Sign Off aj v prípade, že ODP touto hláškou prerušuje dražbu rozlohy. Inak, po ukončení dražby rozlohy je hláška v poradí (RB) – 4♣ namiesto 3BT – otázkou na počet a umiestnenie es (FDF).

         Konvenciu dražby figúr podľa dĺžky farieb (FDF) je možné použiť aj bez dolicitovania rozlohy, ak získané informácie pre pýtajúceho sa hráča (ODP) sú postačujúce na zahájenie slemovej dražby. V takom prípade ako otázka na farbu a počet es (FDF) sa použije super-relay, t.j. druhá hláška v poradí (4 miesto 3BT).

         Po prvom rebide otvárajúceho (na 2), s výnimkou relaysuper-relay, majú všetky hlášky odpovedajúceho prirodzený význam. Hláška 2 odpovedajúceho nesľubuje drahý štvorlist, preto po akomkoľvek rebide otvárajúceho, je hláška 2BT odpovedajúceho invit, ktorý popiera štvorlist v drahej farbe otvárajúceho, ale nesľubuje štvorlist v druhej drahej farbe. Aj z toho dôvodu sa má hláška 2 alertovať aj na tých turnajoch, kde Stayman sa nealertuje. Aj skok na gém má (v 2. kole dražby) prirodzený význam. Podobne aj splinter má (v 2. kole dražby) zachováva svoj význam.

Ak ODP použije ešte jeden relay bid, potom už hlášky 4©/4/4BT skokom aj bez skoku, v treťom a vyššom kole dražby, sú hláškami typu kickback. Vypnúť v géme je možné len cez endsignal (4¨), po ktorom OTV povinne draží 4© a pasuje každú hlášku odpovedajúceho. Hláška 4 je vo väčšine prípadov FDF, jedine, keď PÝT má možnosť začať dražbu figúr (FDF) na treťom stupni, potom 4=RKCB().

Prechod na dražbu figúr a spôsob dražby figúr je témou samostatného článku o príprave a realizácii slemovej dražby.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. OTV nemá drahý štvorlist

(1BT-2♣; 2¨-?)

Hláška 2♠ odpovedajúceho je forsujúca do gému a ukazuje  buď prirodzeným spôsobom 5+-list pikový, alebo je to relay a začiatok slemovej dražby. OTV má dražiť tak, aby vyhovel obom možnostiam odpovedajúceho. Nakoľko táto hláška forsuje do gému, rebidy otvárajúceho nerozlišujú figúrovú silu, teda sú rovnaké s minimom aj s maximom. (Možnosť odlišného draženia minimálneho listu od maximálneho existuje len v dvoch prípadoch, ale jej význam v danom prípade nie je veľký, preto nie je nutné ju uplatniť. Viď v tabuľke 3.1.1.1)

Všetky listy bez trojlistej pikovej podpory (presne 2♠) draží OTV rovnako, hláškou 2BT. Ak má trojlistú pikovú podporu, ukáže svoju lacnú dĺžku. Každý rebid otvárajúceho na treťom stupni sľubuje trojlistý pikový fit.

1)    ak má lacný 5-list, draží farbu päťlistu na treťom stupni: 3§/3¨. Na ďalší relay-bid (hlášku v poradí), ukáže odstupňovane svojho dubla (1.°=nižší dubel, 2.°=vyšší dubel)

2)    Ak nemá lacný 5-list, ale má obe lacné štvorlisty, teda má rozlohu 3244, draží 3© (echo). (V relayovej dražbe pravidelných rozlôh sa využíva hláška 3© na ukázanie dvoch štvorlistov.)

3)    Ak má len jeden lacný štvorlist (3334/3343), draží odstupňovane farbu štvorlistu, pomocou zostávajúcich hlášok (echá): 3♠=4§(333) a 3BT=4¨(333).

4)    Po ukázaní listu bez pikovej podpory, na ďalší relay-bid (RB) = hláška v poradí, OTV najprirodzenejšie draží svoje dĺžky: 3¨=5¨332, 3©=4♣4¨32, 3♠=5♣332 (echo). Krátka farba (dubel ♠) bola ukázaná v predchádzajúcom kole, preto je okamžite vylicitovaná celá rozloha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 2.4.1.

Relayova dražba rozlohy listu otvárajúceho bez drahého štvorlistu

OTV

ODP

 

1BT

2§

2¨

2♠

OTV3

ODP3

OTV4

 

2BT

= 2♠

 

3§

=Relay

Význam

 

3¨

= 5¨, t.j. rozloha 2353

3©

= oba lacné štvorlisty, t.j. 2344

3♠

= 5§ (echo), t.j.2335, 15 FB

3BT

dtto 16 FB

3§

=3♠+5§

 

3¨

= Relay

 

3©

= nižší dubel, t.j. 3325

3♠

= vyšší dubel, t.j. 3235, 15 FB

3BT

detto 16 FB

3¨

=3♠+5¨

 

3©

= Relay

 

3♠

= nižší dubel, t.j. 3352

3BT

= vyšší dubel, t.j. 3253

3©

= 3244

3♠

= 3334

3BT

= 3343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. OTV má štvorlist srdcový (nepopiera 4)

(1BT-2§; 2©-?)

 

ODP so slemovým typom listu draží hlášku 2♠, ako začiatok reléovej dražby rozlohy. Hláška 2♠ odpovedajúceho však má aj prirodzený význam, t.j. ukazuje 4♠ a minimálne silu invitu (INV+). V obidvoch prípadoch forsuje na 1 kolo, ale nezaručuje silu na gém, preto OTV, vo väčšine prípadov, draží odlišne s minimom a maximom. V prípade, že OTV má obidve drahé štvorlisty, nerozlišuje silu a draží presnú rozlohu – v tomto prípade musí byť dosiahnutý gém (4♠) aj pri minime otvárajúceho a odpovedajúceho, t.j. pri spoločnej figúrovej sile 24 FB. OTV draží:

1)    S pikovým štvorlistom draží pomocou drahých farieb na treťom stupni (echo) odstupňovane lacného dubla:

a.     3© = 2♣, nižši lacný dubel, a teda rozloha 4432

b.     3♠  = 2¨, vyšší lacný dubel, a teda rozloha 4423

2)    Bez pikového štvorlistu ukáže silu svojho listu tým, že s minimom draží 2BT a s maximom draží svoj lacný štvorlist na treťom stupni; bez lacného štvorlistu (3433) draží 3BT. Po ukázaní lacného štvorlistu, ODP môže sa hláškou v poradí (RB) spýtať na dubla, a tým nechať úplne dolicitovať rozlohu otvárajúceho – otvárajúci draží odstupňovane dubla: 1.°=nižší dubel, 2.°= vyšší dubel.

3)    Po ukázaní minima (2BT), ODP so slemovým  typom listu pokračuje relay-bidom (3♣) a otvárajúci dolicituje rozlohu: s károvým štvorlistom draží 3¨ a na ďalší RB odstupňovane draží dubla; s trefovým štvorlistom draží odstupňovane dubla hneď (echo) , lebo nemá k dispozícii priestor na prirodzenú dražbu trefovej farby.

 

Ak ODP dražil 2♠ s invitujúcim listom, a OTV ukáže minimum sily, ODP ukončí licitáciu pod úrovňou gému. Ak ODP dražil 2♠ s gémovým listom, ukončí licitáciu v géme, bez ohľadu na silu otvárajúceho. Jedine so slemovým typom listu, pokračuje v dražbe rozlohy, pomocou relay-bidov (RB).  Celá reléová dražba je spracovaná v tabuľke 3.1.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 2.4.2.

Relayova dražba rozlohy listu otvárajúceho so 4©.

OTV

ODP

 

1BT

2§

2©

2♠

OTV3

ODP3

OTV4

ODP4

OTV5

Význam

2BT

= minimum otvorenia (15 FB), bez 4♠.

 

3♣

= RB

 

3¨

= 4¨

 

3©

= RB

 

3♠

= nižší dubel, t.j 3442

3BT

= vyšší dubel, t.j 2443

3©

4♣ a nižší dubel, t.j. 3424

3♠

4♣ a vyšší dubel, t.j. 2434

3BT

Bez bočného štvorlistu, t.j. 3433

3♣

= maximum otvorenia (16 FB) a 4♣

 

3¨

= RB

 

3©

nižší dubel, t.j. 3424

3♠

vyšší dubel, t.j. 2434

3¨

= maximim otvorenia (16 FB) a 4¨

 

3©

= RB

 

3♠

nižší dubel, t.j. 3442

3BT

vyšší dubel, t.j. 2443

3©

maximum otvorenia, obe drahé štvorlisty a nižší dubel, t.j. 4432

3♠

maximum otvorenia, obe drahé štvorlisty a vyšší dubel, t.j. 4423

3BT

maximum otvorenia, bez bočného štvorlistu, t.j. 3433

 

2.4.3. OTV má štvorlist pikový (bez 4©)

(1BT-2§; 2♠-?)

 

ODP so slemovým typom listu draží 3♣. Táto hláška jednoznačne forsuje do gému a má takmer výlučne slemový charakter. OTV draží svoju rozlohu nezávisle na sile.

1)    So 4¨ draží 3¨ a po ďalšom RB ukáže odstupňovane dubla.

2)    So 4♣ draží okamžite odstupňovane dubla, počínajúc hláškou 3© = nižší dubel

3)    Bez bočného štvorlistu draží 3BT.

Reléová dražba je uvedená v tabuľke 3.1.3.1.

 

Tabuľka 2.4.3.

Relayova dražba rozlohy listu otvárajúceho so 4♠ (bez 4©)

OTV

ODP

 

1BT

2§

2♠

3§

OTV3

ODP3

OTV4

Význam

3¨

= 4¨

 

3©

= RB

 

3♠

nižší dubel, t.j. 4342

3BT

vyšší dubel, t.j. 4243

3©

4♣ a nižší dubel, t.j. 4324

3♠

4♣ a vyšší dubel, t.j. 4234

3BT

bez bočného štvorlistu, t.j. 4333