VÝSLEDKY
klubových turnajov za
I. polrok 2006,

včítane zápisových lístkov a rozdaní.